Verkiezingen 2010, 2006

- Kandidaten 2010

- “Top 8” van de kandidaten 

- Verkiezingsprogram 2010 -2014

- SGP neemt stelling in De Stentor - De Stentor

- Openbaarheid op gepaste tijd, plaats en wijze

- Advertentie in 'De Staphorster' van week 6
- Advertentie in 'De Staphorster' van 2 maart

- Koppelman / Mulder , Troost / Mulder
- Talen / Den Ouden , Slager / Visscher

- Verkiezingsflyer SGP Staphorst

- Campagnevideo SGP Staphorst

- KIEZERS, wij danken u voor uw steun!

 

02-03-10
Openbaarheid op gepaste tijd, plaats en wijze

Met het sluiten van de stembussen heeft de kiezer gesproken. De uitslag wijst uit hoe de verhoudingen in de nieuwe raadsperiode zijn. Naar aanleiding hiervan kunnen de coalitiebesprekingen beginnen. Er moet overeenstemming komen over de te volgen koers. Op basis daarvan kan een nieuw college aan de slag.

Van tevoren valt niet exact aan te geven hoe de coalitiebesprekingen precies gaan verlopen. Naar goed staatsrechtelijk gebruik zijn daarvoor geen strakke richtlijnen aan te geven. Het is en blijft immers een politiek proces. Het kan best zijn, dat een succesvol kabinet tot stand komt na een informeel etentje in Le Bistroquet. Op een ernstige bezinning in Beetsterzwaag kan een gemankeerde samenwerking volgen. Zomaar twee willekeurige voorbeelden uit de landelijke politiek.

Ook in Staphorst wijst de periode na de verkiezingen gaandeweg uit hoe de nieuwe coalitie vorm zal krijgen en wat de deelnemende partijen willen gaan bereiken. Tijdens de besprekingen zelf kan het zijn dat er weinig nieuws naar buiten komt. Met het aantreden van de nieuwe coalitie leggen raad en college in het openbaar verantwoording af. Zo hoort het. De kiezer heeft gesproken. De kiezer wordt serieus genomen.

Vanzelfsprekend beraden de politieke partijen zich voor de verkiezingen al hoe ze na de verkiezingen het liefste de onderhandelingen zouden willen ingaan. Zo is ook de ChristenUnie nog voor de stembussen zijn gesloten alvast begonnen een tactiek uit te stippelen. Daarmee is niets mis. Een misleidend proefballonnetje op de weblog van raadslid Vedder omgeeft de kiezer echter met witte rook.

Vedder toont zich voorstander van een openbare vergadering waarin slechts enkele uren nadat de verkiezingsuitslag is bekend geworden de nieuw gekozen raad onder aanvoering van de burgemeester en de griffier de verkiezingsuitslag evalueert, de consequenties bespreekt en, het kan niet op, ook nog eens een tijdpad uitzet voor de onderhandelingen die tot een nieuwe coalitie moeten leiden.

Wat Vedder misschien helemaal niet weet, is dat er op de dag na de verkiezingen nog helemaal geen nieuwe raad is. De nieuwe raad treedt pas een week later aan. Er valt dus niets te evalueren door een niet bestaande nieuwe raad. Ook niet door de oude raad, waarover de kiezer zojuist een oordeel heeft geveld.

Reeds enkele uren nadat de stembussen zijn gesloten, moet de raad volgens Vedder goed in staat zijn de consequenties van de uitslag te bespreken en alvast aan te geven hoe het tijdpad voor de coalitieonderhandelingen eruit ziet. Een gedurfd staaltje zelfoverschatting. Binnen de politieke partijen zelf en de verschillende fracties is nog niet eens tijd geweest voor een interne bespreking. Laat staan, dat naar buiten toe al duidelijk kan zijn wat de verkiezingsuitslag precies betekent.

Kortom, dit is weinig meer dan een mistige schertsvertoning. De evaluatie van de verkiezingen en de besprekingen die tot een beleidsakkoord moeten leiden, lenen zich niet voor goedkoop vuurwerk onder druk van de publieke opinie. De wens om voor een groot publiek belangstellenden het woord te mogen voeren mag niet de opmaat vormen voor een gemankeerd proces van coalitievorming. Tenslotte is de uitslag van de verkiezingen net iets te belangrijk om er een goedkope show van te maken.

Voor de SGP is een schijnvertoning geen serieuze optie. Openbare verantwoording is uitstekend! Maar dan op het gepaste tijdstip, op de gepaste plaats en op de gepaste wijze. Kiezers nog geen dag na de verkiezingen op een oneigenlijke manier inzetten als instrument om de coalitieonderhandelingen naar eigen hand te zetten, is niet de methode waarvoor de SGP kiest.

Zodra de kiezer heeft gesproken, kan en moet de politiek daarmee aan de slag. Over het resultaat daarvan past publieke verantwoording. In de tussenliggende tijd is niemand gebaat bij een politieke klucht met de mensen op de publieke tribune als figuranten.

22-02-10
Campagnevideo SGP Staphorst

Campagnevideo SGP Staphorst wordt geladen

13-02-10 - de Stentor
SGP neemt stelling in De Stentor

De Stentor heeft de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen een aantal vragen voorgelegd. De kieswijzer is binnenkort te vinden op de website van De Stentor. Hieronder treft u een uitgebreide versie aan van de beantwoording door de SGP.

Stellingen:

1. Vindt u dat de gemeente geld moet steken in de aanleg van een station in Staphorst?
De kosten van het verwezenlijken van een halteplaats zullen met name voor rekening van de provincie Overijssel komen. De bijdrage van de gemeente moet daarin relatief bescheiden blijven. De SGP zal erop letten dat de huidige, bestaande verbindingen van openbaar vervoer er niet op achteruit gaan.

2. Staphorst heeft een relatief jonge bevolking. Vindt u dat er meer woningen voor starters gebouwd moeten worden?
De nieuw op te stellen woonvisie moet inzichtelijk maken hoe de woonwensen in de gemeente zijn, zodat daarop gericht kan worden ingespeeld. De SGP vindt dat de gemeente intussen niet mag stilzitten. Staphorst neemt deel aan de startersleningen. Onlangs is er een subsidie verkregen voor de bouw van een twintigtal woningen in De Slagen. Met de provincie Overijssel heeft de gemeente recent afspraken gemaakt over een financiële bijdrage voor bouw aan De Streek. Bij inbreidingslocaties van enige omvang komen starterswoningen. De locatie van De Rank kan een invulling krijgen waarbij starters aan bod komen. In nieuwe woongebieden in Rouveen en in IJhorst moeten ook starterswoningen komen. Ook in Staphorst-Slingenberg komen starterswoningen.

3. Staphorst zet zich al jaren in voor een extra aansluiting op de A28. Dat zou de gemeente zo'n 10 miljoen euro gaan kosten. Vindt u dat de nieuwe aansluiting er moet komen?
De besluitvorming over de nieuwe aansluiting heeft ertoe geleid dat de planvorming is vooruitgeschoven. Gelet op de aanbesteding van de verbreding van de A28 had de gemeente voor een kleiner bedrag dan was ingeschat een nieuwe aansluiting kunnen verwezenlijken. Achteraf de discussie overdoen, heeft geen zin. Komende jaren moet Staphorst eerst zorg dragen voor het opwaarderen van het lokale wegennet. De SGP ziet een belangrijke rol weggelegd voor de zuidelijke ontsluiting via de J.J. Gorterlaan.

4. Vindt u dat de gemeente Staphorst moet fuseren met Zwartewaterland?
De SGP streeft ook voor de nabije toekomst naar een Staphorst als krachtige, zelfstandige gemeente. Om de bestuurskracht te waarborgen, is de SGP voor stevige samenwerking met naburige plattelandsgemeenten als Dalfsen en Zwartewaterland. Een fusie is niet aan de orde. Vaak leidt het samenvoegen van gemeenten tot een grotere afstand van de gemeente tot de inwoners, waarbij de kosten eerder hoger dan lager worden.

5. CZ Rouveen moet binnen de gemeente Staphorst kunnen uitbreiden, ook als dit ten koste van enkele monumentale gebouwen gaat.
CZ Rouveen is de enige specialiteitenfabriek op kaasgebied van Nederland. Dit bedrijf is vanouds aan De Streek gevestigd en maakt deel uit van onze cultuur. Een uitbreiding vereist een zorgvuldige afweging. Voor de SGP weegt het belang van behoud van werkgelegenheid die bij uitstek deel uitmaakt van de Staphorster traditie zwaarder dan het behoud van de twee gebouwen. Wel is het zaak, dat het plan mooi wordt ingepast in de omgeving.

6. De gemeenteraad besloot onlangs zeven miljoen euro te steken in de bouw van een combischool in Rouveen. Daardoor is er voorlopig geen geld voor een nieuwe accommodatie voor SC Rouveen. Een terechte keuze?
De gemeente had niet de keuze tussen wel of niet investeren in huisvesting van de scholen. Ook de gymzaal is tot de draad toe versleten, terwijl daarnaast bovendien de peuterspeelzaal in een tijdelijk onderkomen zit. Linksom of rechtsom moest een investering van ettelijke miljoenen worden gepleegd. Dan is het verstandig nu een gedurfde keuze te maken, door voor huisvesting te zorgen die ook nog multifunctioneel kan worden gebruikt. De SGP is van mening dat het belang van Rouveen als geheel daarmee is gediend. Een terechte keuze.

7. Motorclub AMBC wil al jaren een groter terrein. De gemeente moet ervoor zorgen dat de vereniging een nieuw onderkomen krijgt.
AMBC loopt tegen de grenzen van de mogelijkheden op bij de huidige locatie. De SGP is benieuwd naar de planologische opties. De planvorming mag niet leiden tot een groot regionaal motorcrossterrein waarvan de functie verder strekt dan die van de plaatselijke vereniging.

8. Bij de geplande uitbreiding van de begraafplaats in IJhorst moet ook een urnenmuur worden gebouwd.
Op grond van de Bijbel hoort het begraven van doden bij een christelijke levensstijl. Om die reden staat de SGP afwijzend tegenover cremeren. De noodzaak voor een urnenmuur op de begraafplaats IJhorst is niet aanwezig, dus de keuze voor een dergelijke voorziening is niet aan de orde.

9. Zwembad de Broene Eugte zou ook op zondag open moeten zijn.
De SGP is voorstander van een grondige bezinning op het zwembad. Bij alle mogelijkheden die zullen worden onderzocht, ontbreekt de openstelling op zondag. De gemeente steekt veel geld in het zwembad en verwacht daarvoor veel terug.

10. Op verschillende wegen in de gemeente - zoals de Conradsweg en de Stadsweg - wordt regelmatig hard gereden. Om de veiligheid voor fietsers hier te verbeteren zou de gemeente de maximumsnelheid hier moeten verlagen naar zestig kilometer per uur.
Op grond van een landelijke categorisering gaat op veel wegen in het buitengebied een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur gelden. Voor die wegen waar de veiligheid van de fietsers niet in het gedrang komt, wil de SGP de huidige limieten handhaven.


Kandidaten 2010, 2006

1.
K. Slager Geerligsland 2 Staphorst
2.
J. Visscher Oude Rijksweg 235 Rouveen
3.
ir. L. Talen Gemeenteweg 33 Staphorst
4.
A. den Ouden Parallelweg 1 Staphorst
5.
H. Troost Industrieweg 25 Staphorst
6.
ing. L. Mulder Gemeenteweg 30 Staphorst
7.
G.H. Koppelman Oude Rijksweg 394a Rouveen
8.
R. Mulder Mokkenland 76 Staphorst
9.
J. Kuijers Rechterensweg 30 Staphorst
10.
L. Kisteman Sterkensweg 7 Punthorst
11.
R. Slager Gemeenteweg 293 Staphorst
12.
H. Visscher Oude Rijksweg 310a Rouveen
13.
L. Groen Mr. J.B. Kanlaan 7 Punthorst
14.
H. Jansen Jan Lubbertsland 4 Staphorst
15.
K. Kuiper Gemeenteweg 371b Staphorst
16.
ds. Tj. de Jong Graanhof 13 Staphorst
17.
R. de Boer Oude Rijksweg 464 Rouveen
18.
J. van Dijk Gemeenteweg 59 Staphorst
19.
W. Slager Gemeenteweg 38 Staphorst
20.
H. Slappendel Oude Rijksweg 278 Rouveen
21.
A. de Boer Parallelweg 21 Staphorst
22.
E. Compagner Berkenstouwe 6 Staphorst
23.
Jac. Visscher Oude Rijksweg 394 Rouveen
24.
K. Bouwman Rechterensweg 17a Staphorst
25.
ds. J.D. Heikamp Plevier 35 Staphorst
26.
mr. S. de Jong Meestersweg 1 Staphorst