SGP
 
   

26-05-2016
Raad roept college op paardenschuur te legaliseren

In de raadsvergadering d.d. 24 mei jl. is wederom de paardenschuur aan de Heerenweg besproken. De raad heeft een motie aangenomen waarmee zij het college oproept een oplossing te vinden, dit vergt ook een investering van de eigenaar.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

In februari jl. zijn we als raad tot de conclusie gekomen dat dit dossier als het wettelijk kan, opgelost moet worden. We gaan daarom niet alle argumenten weer langs, wel geven we nog een korte toelichting. De SGP fractie gaat de aangehouden motie “paardenschuur Heerenweg” nu indienen.

Beantwoording vragen
We hebben verdiepende vragen gesteld aan advocaat Sluyter over het externe advies, het ging ons om de wettelijke houdbaarheid van de motie.
Echter het college geeft ons antwoorden vanuit haar beleidsvrijheid en daar gaf Sluyter een indirecte reactie op.
Ook vinden we het vreemd dat het college niet even pas op de plaats wil maken met de handhaving terwijl de raad hier over spreekt.

We concluderen uit de antwoorden, en na raadpleging van andere deskundigen, dat de landelijke kruimelregeling (BOR) wettelijk ook in Staphorst toegepast kan worden.
Het KGO-beleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) is in de raad aangenomen, echter als toevoeging, extra gereedschap dus, om woningen in het Buitengebied te vergroten.
Niet als beperking van bestaand landelijk beleid, zoals de kruimelregeling, die overigens al veel langer bestaat. Deze beperking staat ook niet in ons KGO-beleid.

Ruimtelijke argumenten
De argumenten van het college om op grond van ruimtelijke onderbouwing medewerking te weigeren komen niet sterk over.
De verkapte bedrijvigheid lijkt niet aanwezig en het zware Welstandsregime is niet van toepassing [Amendement CDA].
Ook heeft de kavel een woonbestemming waarop bouwwerken mogelijk zijn. Deze woonbestemming is toegekend in het nieuwe bestemmingsplan.

De overkapping past in dit bestemmingsplan
De schuur past in de maatvoering van de kruimelregeling (max. 150 m2 en max. 5 m hoog). We moeten het niet groter maken dan het is.

De Wabo geeft voor de kruimellijst de reguliere procedure aan, acht weken, daaruit blijkt ook dat de ruimtelijke impact gering is.
Hieronder staat artikel 2.12 Wabo waaruit stappen blijken, het KGO-beleid past in stap 3, immers hier is sprake van compensatie/ruimtelijke onderbouwing.
De provincie geeft ook aan dat het KGO-beleid is bedoeld voor grootschalige ontwikkelingen in het Buitengebied.
Dit sluit stap 2 niet uit, dat blijkt ook wel uit de antwoorden op onze vragen, stap 2 is de kruimellijst.

Artikel 2.12
· 1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en:
o a.indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
§ 1°.met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
§ 2°.in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (kruimellijst), of
§ 3°.in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;

Uitspraak rechtbank Zeeland West Brabant
De Rechtbank stelt hier vast dat in dit geval via de kruimellijst van het bestemmingsplan kon worden afgeweken en het gemeentebestuur voor die mogelijkheid had moeten kiezen. Zodoende is ten onrechte de UOV (Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure) gevolgd.
Interessant is dat de Rechtbank hierbij verwijst naar de jurisprudentie over de rangorde tussen de artikel 19-vrijstellingen onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Afwegingen
Op pagina 29 van ons coalitieakkoord staat dat wij een regeling voor het bouwen t.b.v. dierenwelzijn mogelijk maken.
Ook dat we oplossingsgericht i.p.v. proceduregericht werken, we verbeteren de dienstverlening.
Dit alles nog los van het bestuurlijke proces en de wederzijdse fouten/onvolkomenheden die zijn gemaakt en hoe we daar mee omgaan. Dat is in de vorige vergadering (februari jl.) al aan de orde geweest.
Wij komen als SGP-fractie na wikken en wegen tot de conclusie dat een oplossing mogelijk en wenselijk is. Bijvoorbeeld via de kruimellijst, en dan zal uiteraard het hele aanvraagtraject voor een vergunning opnieuw doorlopen moeten worden en zullen boeteleges worden toegepast.
Of via de “hobbyboeren regeling”, ook dat is een aanvraagtraject.
Dan zal ook geïnvesteerd moeten worden in kwaliteit, drie keer het oppervlak zal aan agrarische bebouwing elders gesloopt moeten worden in het Buitengebied.
Deze oplossing heeft onze voorkeur, de eigenaar zal ook moeten investeren in de oplossing van het probleem.

Algemene leerpunten
Wanneer de raad extern advies vraagt is het beter dat ze zelf ook opdrachtgever is, dus niet via college. Dit advies geven we de raad.
Wanneer het college afwijkt van het advies van de bezwarencommissie zien we graag standaard een motivatie die verstrekt wordt aan de commissie en de raad.
Wil het college dit verzorgen?

Motie
Bijgaande motie is door de raad aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

terug >>

Lucas Mulder

Bijlage:

SGP Motie paardenschuur Heerenweg - aangenomen