SGP
 
   

27-02-2016
Debat in raad over paardenschuur Heerenweg IJhorst

In de raadsvergadering van 23 februari jl. is de omstreden bouw van een paardenschuur besproken. De raad heeft dit punt op de agenda geplaatst. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Wanneer je een schuur bouwt heb je eerst een vergunning nodig, tenzij het vergunningsvrij mogelijk is. Aanvragers dienen zich hier vooraf goed van te overtuigen.
Nu bespreken we een paardenschuur aan de Heerenweg waar dat fout is gegaan. Er is veel vooroverleg geweest en verwachtingen stroken blijkbaar niet.
Het is betreurenswaardig dat er weer een discussie is over bouwen in onze mooie gemeente Staphorst.
Het college heeft een handhavingsproces opgezet, de bewoner heeft klachten ingediend en dat loopt al een aantal jaren. We hebben als fractie naar dat proces gekeken, wat heeft de bezwarencommissie gezegd? Hoe heeft het college haar bestuurlijke taken verricht? De uitvoering is een zaak van het college. De raad heeft een controlerende taak.

Zijn er argumenten die ervoor pleiten om een minnelijke oplossing te vinden?
We komen als eerste bij het oordeel van de bezwarencommissie. Daaruit blijkt, verschillende fracties hebben hier uit geciteerd, dat deze commissie adviseert om de dwangsommen op te schorten en dat er mogelijkheden zijn om de schuur alsnog te legaliseren. Toen had het college een andere afweging kunnen maken. Waarom volgt het college niet het advies van de bezwarencommissie? Wanneer het college in de toekomst een advies van deze commissie niet wil volgen is het verstandig om de raad op dat moment om een zienswijze te vragen. Wat vindt het college hiervan?

Verder kijken we vooral naar ons beleid, welke mogelijkheden zijn er? Welke argumenten heeft het college aangevoerd?

1. Het college noemt het uitzicht op het Reestdal, dat is belangrijk. Wij vinden dat te sterk aangezet. Het vernieuwde bestemmingsplan geeft aan “woonbestemming”. Dit houdt in dat er rond dit hele terrein een schutting van 2 meter hoog geplaatst mag worden. We zijn van mening dat de schuur op deze bestemming het landschap niet aantast, ook gelet op de geringe hoogte.

2. Er is 30 m2 overkapping gebouwd en 50 m2 schuur, totaal 80 m2. Er is ook 80 m2 toegestaan, echter 50 m2 overkapping en 30 m2 schuur [vergunningsvrij]. Het slopen van de gehele schuur is niet nodig. Er is overgangsrecht waardoor vergunningsvrije bouwwerken van voor de vernieuwing in 2014 in stand kunnen blijven.

3. In het coalitieakkoord staat dat we extra bouwwerken voor dierenwelzijn en landschapsonderhoud toestaan. Het collegeprogramma geeft aan dat hiervoor voldoende ruimte is in het bestemmingsplan Buitengebied.

4. Het Bor [Besluit Omgevingsrecht] kent een landelijke kruimelgevallenregeling. Via een reguliere aanvraag omgevingsvergunning zijn bouwwerken mogelijk tot 150 m2 en 5 m hoog. Zonder ruimtelijke procedures en zonder tegenprestatie. De aanvrager zal dan 50% extra leges moeten betalen omdat illegaal is gebouwd, die regeling kennen we in onze legesverordening. Wij zijn van mening dat landelijke mogelijkheden ook in Staphorst toegepast kunnen worden.

5. De regeling KGO [Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving] kennen we ook in het Buitengebied, deze regeling kent wel een tegenprestatie. Andere fracties hebben hier al op gewezen.

Voorzitter,

We betreuren de ontstane situatie en zien uit naar een goede oplossing.
Wil het college het advies van de commissie bezwaarschriften volgen? Wil het college haar bestuurlijke vrijheid benutten om uit de impasse te komen?

Wij roepen het college op het Reestdal in het juiste perspectief te zien en de maatschappelijke schade te beperken. Ruimtelijk gezien is dit een kruimelgeval, echter voor de bewoners voelt dat uiteraard heel anders.

En denk ook nog eens aan de woorden van onze minister:
Ruimte geven vinden we altijd heel eng in Nederland, maar als je alles afbakent, dan zet je alles op slot. Het gaat dan vooral om een open houding, over vertrouwen. Dan bedoel ik dat we niet kijken of iets mag maar of het beter is als we het zo gaan doen. Niet de wet- en regelgeving gebruiken om te kijken of er niets verkeerd gaat maar om na te gaan hoe we het mogelijk kunnen maken, kansen kunnen pakken. Dat vraagt om lef van bestuurders.

De SGP fractie wil het college steunen in een heroverweging, daartoe dienen we de volgende motie in: Motie paardenschuur Heerenweg IJhorst 2.

Graag vernemen we de steun van andere fracties, maak van de Heerenweg de minnelijke weg.

De SGP-motie is door ons aangehouden en de CDA-motie is unaniem aangenomen. Deze motie zorgt ervoor dat eerst goed uitgezocht wordt of de het wettelijk mogelijk is:

het overgangsrecht toe te passen voor het vergunningsvrij bouwen van 30 m2.
de kruimelgevallenregeling toe te passen zoals in de SGP-motie is opgenomen.
Daarna zal de raad deze zaak opnieuw bespreken.

terug >>

Lucas Mulder

Bijlage:

Motie paardenschuur Heerenweg IJhorst 2