10-04-2015
Agrarische bestemming Gemeenteweg 236 veranderd in woonbestemming

In de raadsvergadering van 10 maart 2015 is de bestemming van het perceel Gemeenteweg 236 besproken en vastgesteld door de raad.
Een moeilijke situatie, met bezwaren en een uitspraak van de Raad van State waardoor de gemeentelijke geurverordening ter discussie wordt gesteld. Er zijn bemiddelingspogingen in het werk gesteld die helaas geen resultaat hebben gehad.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

Bij de vorige behandeling, een maand geleden, hebben we uitvoerig de argumenten uitgewisseld.
Het is nu de taak van de raad om een besluit te nemen over de bestemming van dit perceel.
We hopen dat het een verstandig besluit wordt waarbij recht wordt gedaan.
Het is noodzakelijk, en ieders verantwoordelijkheid, dat ook na dit besluit de sfeer in de buurt wordt verbeterd en dat de schade wordt hersteld.
Bouwen aan verdraagzaamheid is ons doel.
We gunnen de hele buurt, de winkels, de bedrijven en de bewoners een goede toekomst, ook wanneer er nog nieuwe plannen zijn voor veranderingen.
We hopen dat die in goed overleg tot stand zullen komen.

Dan de taak die voorligt, een nieuw besluit voor de bestemming van het perceel.
De SGP fractie is van mening dat de door het college voorgestelde woonbestemming geen goede keuze is. Wij vinden dat de beperkte agrarische bestemming, zoals vastgelegd in de uitspraak van de Raad van State, ook toegekend moet worden. Daardoor wordt het besluit minder vatbaar voor beroep en zal onze geurverordening in stand kunnen blijven. Wanneer een woonbestemming wordt toegekend ontstaat de omgekeerde situatie, dan wordt een woning gevestigd in de cirkels van de aanwezige bedrijven. De kans is dan groot dat er meer procedures zullen volgen.
We dienen daarom het volgende amendement in. Hieruit blijkt ook onze motivatie.

Meerdere fracties spraken hun twijfel uit over het te nemen besluit. Uiteindelijk hebben alleen de fracties Gemeentebelangen en SGP voor bijgaand amendement gestemd en daarmee is het verworpen. De raad heeft dus een woonbestemming toegekend aan dit perceel.

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend nadat de woonbestemming was vastgesteld. Deze motie riep op tot een onderzoek naar een goede schaderegeling voor de eigenaar nu zijn bestemming tegen zijn wil door de overheid is gewijzigd.
De SGP fractie stemde voor de motie omdat hier sprake is van een uitzonderlijke situatie. De woonbestemming wordt opgelegd, mede op grond van het algemene belang van de gemeentelijke geurverordening. De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening kent geen volledige schadeloosstelling, daarom is een onderzoek naar een rechtvaardige schaderegeling zeer op zijn plaats.
Ook deze motie kreeg alleen de steun van Gemeentebelangen en SGP en is daarmee ook verworpen.

Zie ook: Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (2)

terug >>

Lucas Mulder

Bijlage: Amendement GMW236-1

Zie ook: Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (2)