13-06-2013
Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (2)

In de raadsvergadering van 11 juni jl. is het bestemmingsplan voor 'De Streek' vastgesteld.
Een belangrijk besluit dat, met inspraak van de inwoners in dit gebied, tot stand is gekomen.
De ingediende amendementen zijn aangenomen.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


Het bestemmingsplan 'De Streek' zal vanavond worden vastgesteld, het komt nu letterlijk in de afrondende fase. Er is veel werk verzet, daarvoor spreken we onze waardering uit. Ook de inwoners hebben duidelijk een steentje bijgedragen.

We komen met de volgende puntjes op de spreekwoordelijke "i", die we in een paar gevallen via amendementen willen bekrachtigen.
De punten zijn, voor de goede orde, vorige week bij college en de andere raadsfracties onder de aandacht gebracht.

1. De bouwvlakken mogen voor ondergeschikte uitbouwen en overstekken maximaal 1 meter overschreden worden. We hechten eraan dat dit ook geldt voor het verbreden van bestaande gevels, bijvoorbeeld wanneer deze worden geïsoleerd. Deze verduurzaming moet mogelijk zijn zonder wijziging van het bestemmingsplan.
De lijndikte in het bestemmingsplan is 1 meter. Deze zone wordt gebruikt voor dit soort gevallen, dus voldoende geregeld.
2. Voor bijgebouwen een dakhelling tot 20 graden toestaan i.p.v. 30 graden. Uitbouwen aan de achterzijde van boerderijen zijn dan beter te realiseren. De goothoogte ook variabel met een maximum op 4 m i.p.v. 3 m. Dat geeft meer diversiteit en kwaliteit, bijvoorbeeld voor het kapschuur-model. Dit is toch juist een type wat in Staphorst veel voorkomt en wordt gewenst.
Het door de SGP fractie ingediende amendement 3 "dakhelling en goothoogte bijgebouwen" is aangenomen, met de SGP, ChristenUnie en PvdA als voorstemmers (11 voor) en CDA en GB als tegenstemmers (6 tegen).
3. Binnen de Streek zijn grote delen bestemd als "agrarisch met waarden". Het gebruik hiervan als tuin wordt geweerd. Dat is niet juist. Ook historisch gezien worden deze gronden deels als tuin gebruikt, ook voor de eigen voedselvoorziening. Daarom willen we dit gebruik niet belemmeren.
Onder bestemmingsomschrijving 3.1.b (bestemd voor cultuurgrond) valt ook het gebruik als moestuin, boomgaard. Daarmee is dit punt voldoende geregeld.
4. Het inkorten van karakteristiek aangeduide panden moet mogelijk zijn.
Het bestemmingsplan belemmert het inkorten van panden niet. Maatwerk zoals in memo omschreven, geeft de ruimte om ook karakteristieke panden in te korten. Het geldt dus ook voor gemeentelijke monumenten.
Artikel 17.1.g; het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "karakteristiek", wordt als zodanig geïnterpreteerd.

Woonbestemming ORW 305
De discussie gaat over het deel achter het naastgelegen bedrijf ORW 303, waar ligt de grens tussen woonbestemming en agrarische bestemming.
Het blijkt dat de tekeningen (voorontwerp) niet overeenkomen met de oude kavelstructuur. Dat blijkt uit de luchtfoto's van 2003.
De gele woonbestemming achter ORW 303 wordt daardoor een aantal meters kleiner dan aangegeven in het voorontwerp. Daarmee is dit voldoende geregeld.

Jansen GMW 236.
De familie Jansen wil de bestaande agrarische bestemming behouden. Wij vinden deze zienswijze gegrond.
Een belangrijk uitgangspunt voor dit bestemmingsplan is de conserverende insteek. Bestaande bestemmingen zijn daarin wel van waarde, het is zeker geen nieuw-vestiging.
Het door de SGP fractie ingediende amendement 4 "behoud agrarische bestemming GMW 236" is unaniem aangenomen.

Hoeve ORW 245j.
De heer Hoeve en ook de heer Coster kunnen geen berging realiseren, en dat geldt ook voor de andere bewoners van dit blok. Dit probleem is helaas gecreëerd tijdens de verkoop van de kavels en is niet te wijten aan de gemeente. De oplossing zal door de betrokken partijen gevonden moeten worden. We zien geen ruimtelijke bezwaren tegen het plaatsen van bergingen bij de eindwoningen, echter de middenwoningen zijn daar niet bij geholpen. We doen dan ook een beroep op de betrokken partijen om dit op te lossen en vragen het college hierin te bemiddelen.

Dunnink ORW 192.
In de memo wordt een mooie oplossing voorgesteld voor het bezik-huisje bij dit adres (bewoning mogelijk maken).
Daarmee is behoud door gebruik van dit rijksmonument te combineren, een belangrijke voorwaarde voor instandhouding.
Inwoning biedt een oplossing voor het bewaren van dit unieke monument en dat is een goede zaak.

Het bestemmingsplan is met bovenstaande aanpassingen vastgesteld.

Zie ook: Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (1)

terug >>

 

Bijlagen:

amendement 3

amendement 4