27-11-2014
Tuinbergingen mogelijk op saneringslocatie Dekkersweg

In de raadsvergadering van 25 november jl. is het bestemmingsplan voor de saneringslocatie aan de Dekkersweg vastgesteld. Het aantal parkeerplaatsen is vergroot en tuinbergingen zijn mogelijk gemaakt. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

Tot nu.
Het woningbouwplan op de agrarische bedrijfslocatie aan de Dekkersweg is vanaf 2011 in de raad besproken. Als SGP fractie hebben we op 9 oktober 2012 de volgende kanttekeningen gemaakt.
Het aantal parkeerplaatsen dat geteld wordt is niet juist, er worden opstelplaatsen in de woningen meegeteld. Het totaal is daarom 26 in plaats van 32. Uitgaande van 2 parkeerplaatsen per woning komen we op minimaal 30 parkeerplaatsen, dus een tekort van 4 parkeerplaatsen. In de uitwerking van het plan wordt gekozen voor het verbieden van bijgebouwen. Dat is niet verstandig. We hebben inmiddels voorbeelden genoeg dat dit niet werkt. Er is behoefte aan bergingsruimte en dat willen we ook gerealiseerd zien op een volwaardige wijze.
Deze twee punten brengen ons op het idee om de middelste 2 kappen te verwijderen. Daardoor ontstaat meer ruimte voor de andere kavels, de bijgebouwen en de benodigde parkeerplaatsen.

In 2012 was er geen raadsmeerderheid voor het verminderen van het aantal woningen, daarom is het plan in 2012 niet aangepast.
Nu lijkt er wel een raadsmeerderheid te zijn voor het verminderen van de woningen. Er ontstaat nu een lastig dilemma, want op het allerlaatste moment nog fors ingrijpen? Is dat bestuurlijk verantwoord? De SGP-fractie heeft hier uitvoerig bij stilgestaan.
Voorzitter, bestemmingsplannen vaststellen is een langdurig proces. Wij hebben er altijd voor gepleit dat de raad in een vroeg stadium de plannen onder ogen moet krijgen en zo de richting kan bepalen. Dat zeggen we nogmaals, let op college, ga niet te lang met een plan aan de slag zonder dit aan de raad voor te leggen. Met dit plan aan de Dekkersweg heeft het college de raad van meet af aan de koers laten bepalen, daarover geen misverstand. Het was echter niet helemaal onze koers, dat begrijpt u.

Wat nu?
Grote wijzigingen moeten voor in het proces plaatsvinden, kleine aanpassingen kunnen later. Het schrappen van twee woningen is ons inziens een te forse wijziging. En zoals eerder aangegeven, dit plan valt onder het bestaande beleid waarin ook het economische plan van de aanvrager meegewogen moet worden. We willen dit bij nieuwe plannen die in de raad behandeld worden veranderen, daartoe wordt het saneringsbeleid herzien. De economische drijfveer leidt vaak tot teveel woningen.

We hebben in 2012 twee argumenten genoemd die de aanleiding waren om een woningblok te willen schrappen. Beide argumenten willen we alsnog goed regelen en dat is voor de SGP-fractie een voorwaarde voor het steunen van dit plan. Allereerst het mogelijk maken van tuinbergingen en vervolgens het realiseren van vier extra parkeerplaatsen.
De parkeerplaatsen zijn toegezegd en inmiddels geregeld door het college. Voor de tuinbergingen is samen met de fracties CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen een amendement ingediend.
Het amendement is door de raad aangenomen, alleen de fracties PvdA en Liberaal Netwerk stemden tegen.
Met deze wijziging is voor de toekomst beleidsmatig vastgelegd dat tuinbergingen wel mogelijk zijn.

Situatieschets

Zie ook: Nieuwbouw op saneringslocatie aan de Dekkersweg

terug >>

Lucas Mulder

Bijlagen:

Amendement 25 november 2014 BP ORW 217 buitenbergingen (pdf)

Situatieschets: (klik voor groot)
Situatieschets

Zie ook:
Nieuwbouw op saneringslocatie aan de Dekkersweg