11-12-2013
Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst

In de raadsvergadering van 10 december 2013 is de duurzaamheidvisie vastgesteld. Van de spreektijd in de eerste termijn heeft Lubbert Talen, woordvoerder van de SGP, bij dit onderwerp, heel beperkt gebruik gemaakt. De reden daarvan was dat zaken, die voor onze fractie van groot belang zijn, na meerdere behandelingen in de raad, nu goed verwoord zijn in de Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst. Het is logisch dat het onderwerp windenergie zeer sterk leeft onder de Punthorster bevolking. Van essentieel belang is draagvlak bij de bevolking, voordat er eventueel sprake kan zijn van meer windmolens in onze gemeente.
Hieronder geven wij ons stemgedrag over dit onderwerp en de daarbij ingediende amendementen weer.

In eerdere vergaderingen is deze visie opiniërend besproken. De SGP-fractie heeft vanaf het begin van de opstelling van deze visie meer aandacht gevraagd voor draagvlak in de omgeving. Dit is in de duurzaamheidvisie terecht gekomen, wat voor ons reden was om met deze visie te kunnen instemmen.

"De belangen van de bewoners in een dergelijk gebied worden zwaar meegewogen. De leidende gedachte hierachter is dat de baten van de windmolens ook deels afvloeien naar de lokale bevolking. De gemeente Staphorst wil in relatie met de huidige initiatieven - in dialoog met de betrokken partijen - meer onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het inzetten van participatiemechanismen"

Dit draagvlak zien wij eventueel uitgewerkt in coöperaties, zoals we die ook zien in Nieuwleusen en op Goeree-Overflakkee. Alle eventuele initiatieven, projecten, komen terug in de raad.

De amendementen van de ChristenUnie, die in deze raadsvergadering aan de orde kwamen, suggereerden dat deze fractie meer oog had voor draagvlak van de omgeving dan in de visie Duurzaamheidvisie was verwoord.
Dit is echter geen correcte weergave van de inhoud. Daarom konden we niet instemmen met de verschillende amendementen van deze fractie.
Er werd onder andere voorgesteld om de Co2 reductie te vergroten. Dat zou ongetwijfeld nog meer windmolens betekenen.
In een ander amendement van de ChristenUnie werd de compensatie van de omwonenden uitgebreid met voorbeelden. Deze voorbeelden zijn echter geen beleid. Je kunt immers draagvlak niet garanderen door te stellen dat "bijvoorbeeld 80% van de omwonenden op een positieve wijze moet participeren".
1% kan, wat de SGP-fractie betreft, het verschil maken tussen wel of niet voldoende draagvlak. Stel dat één ondernemer, boer of burger overwegende, houtsnijdende bezwaren tegen de komst van een windmolen heeft. Dan kun je daar toch niet overheen walsen? Een goede gemeenteraad dient ook oog te hebben voor individuele belangen.

Door de CDA-fractie was over windenergie een amendement ingediend om bij uitbreiding van het aantal windmolens draagvalk te creëren in gebieden waar de overlast door windmolens minimaal is. Daarvoor zou ook buiten het kansrijke zoekgebied gekeken moeten worden.
De SGP-fractie stemde met overtuiging tegen dit amendement. Zoeken buiten het kansrijke gebied zal ongetwijfeld nog grotere gevolgen hebben voor de inwoners van Punthorst.

Zie ook: Visie en uitvoeringskader duurzaamheid

terug >>

Lubbert Talen