26-09-2013
Visie en uitvoeringskader duurzaamheid

Het voorstel betreffende de visie en het uitvoeringskader duurzaamheid is besproken in de raadsvergadering van 24 september 2013.
Hoewel het in deze visie om veel meer gaat dan alleen windenergie, krijgt dit telkens de meeste aandacht. Essentieel is voor ons dat er draagvlak in het gebied moet zijn, voordat er instemming kan komen voor meer windturbines. Een ander belangrijk punt is dat eerst de mogelijkheden van energiebesparing volop benut moeten worden.
Fractielid Lubbert Talen heeft de mening van de SGP als volgt verwoord.

Onze visie is en wellicht zullen velen dit met ons delen, dat we niet van bovenaf zaken moeten opleggen, maar van onderaf initiatieven stimuleren en waarderen. Dat is ook als kritische noot weergegeven in het verslag van de thema-avond over windenergie en biomassa.

Het globaal volgen van de opzet van het uitvoeringskader nemen wij als uitgangspunt. Dit is wat de SGP betreft ook het belangrijkste onderdeel waarover moet worden gesproken.
In tegenstelling tot de visie die al eens eerder is besproken.

De ambitie moet zijn om duurzame initiatieven te stimuleren en te waarderen. Daarbij moet geen druk ontstaan door zelf opgelegde doelstellingen.

Wanneer er een initiatief is, dan moet dit in haar maatschappelijke context gewaardeerd kunnen worden. Daarbij geldt of het niet te veel vraagt van de in de omgeving wonende burgers.
De SGP-fractie gaat zich niet binden aan een absoluut doel.

De SGP-fractie kan zich goed vinden in de gemeentelijke rol zoals deze is omschreven.
Particuliere initiatiefnemers dienen het voortouw te nemen en de verantwoordelijkheid moet bij de burger liggen.

De gemeente zorgt voor bewustwording. Ook moet zij ervoor zorgen dat de mogelijke subsidies vanuit de provincie goed bekend worden bij de burgers. De uitvoering wordt overgelaten aan de markt.

Het doet de SGP-fractie deugd dat de Trias Energetica genoemd wordt bij de uitvoering.
Energiebesparing is altijd beter dan welke groene energie ook die opgewekt wordt.

Over de speerpunten wordt het volgende opgemerkt.
Veel zaken zijn al drie ofvier keer in deze raad besproken.
We moeten voorkomen dat we hiervan allemaal duurzaam moe worden.
1. Verduurzamen gemeentelijke gebouwen. Duurzaam moet spaarzaam zijn. Baat het niet dan gaat het niet. Als het niet is terug te verdienen binnen normale termijnen, dan niet doen.
2. Duurzaam inkopen, is een hype, niet aan mee doen!
3. Opstellen wagenparkscan. Het is goed dat er zowel naar de kosten als naar de duurzaamheid wordt gekeken. Daarom gaat de SGP akkoord voor de scan
4. Het actief stimuleren om inwoners en bedrijven energiebesparende maatregelen te laten nemen is een goed idee.
5. Dag van de duurzaamheid. Goed idee.
6. Prijs voor de meest duurzame ondernemer graag veranderen in "duurzame ondernemer van het jaar", net zoals we dat bij een monument kennen. Het zou leuk zijn om elk jaar een ander initiatief op gebied van duurzaamheid te waarderen. Een prijs als de meest duurzame ondernemer kan jaren bij dezelfde ondernemer blijven. Daarom graag dit accent anders leggen. [heel goed punt]
7. Het faciliteren van minimaal 4 windturbines in het zoekgebied spoorlijn/A28. De SGP wil dit voorstel veranderen in het creëren van draagvlak voor extra turbines in het zoekgebied spoorlijn/A28. Afhankelijk van het draagvlak kan het om 0,1,2,3 of 4 windturbines gaan. Wellicht kunnen de huidige turbines een upgrade krijgen en realiseren we daardoor een hoger aandeel windenergie. We hebben er al vaker over gehad maar in hoeverre kan de omgeving een soort coöperatie vormen die eigenaar is van de windturbines. Op de thema-avond over windenergie en biomassa is het voorbeeld van Goeree Overflakkee genoemd. De SGP vraagt of hier onderzoek naar gedaan is en hoe dat tot stand is gekomen en hoe dit het draagvlak vergrootte?
8. Het faciliteren van enkele middelgrote biovergistingsinstallaties. We hebben hier onlangs nog een voorbeeld van gepresenteerd gezien. We willen graag de ontwikkeling volgen en ook op dit onderwerp graag zien dat er draagvlak in de omgeving gecreëerd wordt voordat definitief een vergunning gegeven wordt. Wanneer een olifant je nieuwe buurman wordt, dan kun je daar als burger makkelijker iets bij voorstellen dan wanneer je nieuwe buurman een biovergister wordt. Wanneer de biovergister door een coöperatie van boeren/burgers wordt gerund, dan hebben wij er meer vertrouwen in dat er op ethisch correcte wijze mee omgesprongen wordt. We vinden het namelijk onverantwoord dat voedsel voor dier of mens gebruikt gaat worden in de biovergister.
9. Project 'Energie voor Staphorst uit natuur en landschap'. Prima initiatief
10. Project 'Nieuwe energie'. Prima denkrichting als basis voor stimulering alternatieve energievormen.
11. Project haalbaarheid 'zonneakkers'. In eerdere sessies hebben we aangegeven dat we graag de impact van een zonneakker en de impact van een windturbine met elkaar vergeleken willen hebben. Laten we het inzicht in deze materie laten groeien. Dus prima onderzoek.
12. Monitoring CO2 uitstoot. We hebben in 2010 al aangegeven dat de nulmeting niet klopt, omdat de hoeveelheid bomen in een gemeente niet wordt meegenomen. Mochten er in de toekomst vergelijkingen getroffen worden tussen onze gemeente en andere gemeenten over de absolute waarden, dan moeten we deze direct pareren door te zeggen dat dit onzin is. Met de monitor kan wel een trend weergegeven worden over de duurzaamheid in de komende jaren binnen onze gemeente, waardoor het wel bruikbaar kan zijn. De SGP fractie is er niet voor om een absoluut doel te stellen. Dit kan het draagvlak in de weg staan.
13. Jaarlijkse evaluatie en bijstelling: prima
14. Financieel: Met name het energieloket is een belangrijke kostenpost. Gezien het bedrag zal dit ongeveer 1 FTE zijn. Enkele jaren is dit gesponsord door de provincie, maar nu moeten we er zelf voor zorgen. De SGP kan hier eventueel wel mee instemmen wanneer deze medewerker ook de case-manager gaat worden van aanvragen met betrekking tot duurzame initiatieven, zoals dit ook in de omgevingsvergunning wordt genoemd. Er zullen de komende jaren veel vragen komen voor duurzame initiatieven. De aanvrager komt dan bij de betreffende medewerker met de aanvraag. De medewerker zorgt voor de voortgang in de vergunningverlening zowel binnen het gemeentehuis als bij eventuele externe partners. Verder houdt deze medewerker de burger en ondernemer op de hoogte en geniet van het feestelijke moment wanneer de vergunning is verleend. Wanneer de functie zo wordt ingevuld, dus niet met enkel een loket waar de burger naar toe moet komen, kan dit wellicht op onze instemming rekenen. Graag horen we de visie van het college hierop.

terug >>

Lubbert Talen