03-07-2013
Kadernota 2013 (2)

In de raadsvergadering van 2 juli jl. is de tweede termijn van de behandeling van de Kadernota 2013 gehouden. Alle fracties konden nog weer reageren op de antwoorden van het college, nadere vragen stellen en eventueel moties indienen. De SGP heeft een motie ingediend over een vast eerste aanspreekpunt voor bedrijven. De ChristenUnie en de PvdA hadden respectievelijk drie en ook één motie ingediend. Alle moties werden door het college ontraden. Alleen de motie van de SGP is aangenomen.
Hieronder leest u de bijdrage die door Jan Visscher is uitgesproken namens de SGP fractie.

Wij zeggen het college dank voor de beantwoording in eerste termijn. Enkele zaken zullen wij in deze tweede termijn nog weer aan de orde stellen

Als coalitiepartijen hebben we gesproken over het nakomen van onze afspraken. Het is gebleken dat ten aanzien van de verdere uitwerking verschillende verwachtingen zijn gerezen. De speelruimte binnen een coalitie kan soms prikkelen.
We constateren dat het draagvlak voor een goede samenwerking voluit aanwezig is.

Niet toepassen inflatiecorrectie bij variabele kosten
Het niet toepassen van de inflatiecorrectie is een mooie doelstelling die het college zich heeft opgelegd. Om met de woorden van de wethouder van financiën te spreken: "Het is een uitdaging voor de organisatie" en "met minder middelen moet hetzelfde resultaat worden bereikt". Wij wensen het college daarbij veel succes.

Zwembad de Broene Eugte
In de eerste termijn is duidelijk geworden dat een meerderheid van de raad een stevige beperking wil van de bijdrage aan het zwembad. We vinden het daarom ook goed, dat het zwembadbestuur ons uitgenodigd heeft om verschillende mogelijkheden met de raad te bespreken. We gaan ervan uit dat het college de lijn doorzet, zodat er het komende jaar meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden na 2017.

Participatiewet
In het kader van de Participatiewet stellen we de vraag: Worden Staphorster bedrijven actief uitgenodigd/aangezet om mensen met een beperking aan werk te helpen? Wij horen van ondernemers dat veel mensen met een arbeidshandicap van buiten de gemeente in Staphorster bedrijven geplaatst worden. Dat is prachtig. Geen misverstand. Maar hoe zit het met mensen met zo'n beperking uit eigen gemeente? Staan die juist weer op een wachtlijst buiten onze gemeente? Wij hebben in eerste termijn gevraagd naar de beschikbaarheid van wachtlijsten van werkzoekenden en inventarisatielijsten met mensen die een werkplek hebben, en van vacatures in onze eigen gemeente. (Het gaat uiteraard om de getallen). Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen.

Accountmanager bedrijven
We hebben uit de beantwoording van de wethouder begrepen dat de accountmanagementfunctie zoals in het coalitieprogramma beoogd, niet gerealiseerd gaat worden. Het werkgeversplatform Meppel/Staphorst doet veel goed werk, wordt gesteld. Daar willen wij vooralsnog niets op afdingen. We hebben echter uit de beantwoording ook begrepen dat als er bij de gemeente Staphorst ondernemers aan de balie komen, zij nog steeds met meerdere mensen te maken kunnen krijgen. Daar willen wij vanaf. Er moet één ambtenaar komen die de spil is voor alle vragen die bedrijven kunnen stellen. Voor de duidelijkheid: Wij beogen hiermee niet een uitbreiding met één fte. Wij willen dat de verschillende deelfuncties bij elkaar gevoegd worden en door één persoon behartigd worden. Wij denken dat ook hier het geheel meer is dan de som der delen. Overigens hoeft deze 'totale' functie (dus na samenvoeging) nog steeds geen hele fte te zijn. Hierover dienen wij een motie in.

Jeugdzorg
Naar aanleiding van de eerste termijn van de wethouder over de jeugdzorg willen wij het volgende opmerken. Voor zover de gemeente Staphorst het jeugdbeleid zelf vorm gaat geven, vertrouwen wij erop dat rekening gehouden wordt met de verschillende identiteiten. Maar juist de zwaardere hulpvragen zullen waarschijnlijk bovenlokaal opgepakt worden. Ook in die gevallen moet, wat ons betreft, de hulp geboden worden vanuit dezelfde identiteit als die de hulpvrager heeft. Kan de wethouder hier al iets over zeggen?

Rova
Zoals het nu lijkt, zijn we als gemeente op de goede weg met het omkeren van het afvalstoffensysteem. Van afval naar grondstof. Het is goed om een half jaar na de invoering van de tweede fase de afvaltarieven nader te bezien. We gaan ervan uit dat de totale kosten voor de verwijdering van het afval na invoer van de tweede fase omlaag gaan. Omdat er nu nog een flinke financiële hobbel genomen moet worden, is het logisch om na deze hobbel de tarieven opnieuw te bezien. Op dat moment kan de hoogte van de reserve matiging afvalstoffenheffing stapsgewijs afgebouwd worden ten gunste van het jaarlijks door de burger te betalen vastrecht.

Reclamemast
We moeten als gemeente niet borg gaan staan voor de 100.000 euro om de reclamemast er te krijgen. Dit moet aan marktpartijen overgelaten worden.

Lees ook eerder bericht: Kadernota 2013 (1)

terug >>

Jan Visscher

Bijlage: motie accountmanager

Zie ook: Kadernota 2013 (1)