19-06-2013
Kadernota 2013 (1)

In de raadsvergadering van 18 juni jl. is de eerste termijn van de behandeling van de Kadernota 2013 gehouden. Het college heeft aan de hand van de laatst bekende gegevens een doorkijk gegeven in de financiën van de gemeente over de jaren 2014 t/m 2017. De raadsfracties kunnen hun instemming betuigen of andere prioriteiten stellen. Aan de hand daarvan gaat het college dan aan de slag met het opstellen van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-20017. Deze zal dan D.V. aan de raad aangeboden worden in oktober 2013.
Hieronder leest u de bijdrage die door Jan Visscher is uitgesproken namens de SGP fractie.


Inleiding
Vanavond mag de raad een oordeel geven over de aan ons gepresenteerde Kadernota 2013 waarmee het college vervolgens de begroting 2014 kan opstellen.
Als wij om ons heen zien, dan mag schrik ons wel vervullen. Het lijkt erop dat alle krachten aangewend worden om de christelijke waarden en normen uit ons land te bannen. Wij hoeven maar even een paar maanden terug te blikken en de voorbeelden liggen helaas voor het oprapen. Verbod op smalende godslastering opgeheven, de trouwambtenaar die geen twee mensen van gelijk geslacht aan elkaar durft te verbinden, de onderwijsvrijheid (artikel 23 van de Grondwet) staan zwaar onder druk en zo zijn er meer zaken te noemen. Maar God laat niet met zich spotten. Daarom roepen wij op terug te keren naar een besturen en leven binnen de kaders van Zijn heilzame geboden. Dat wij, in de wetenschap dat God alle dingen bestuurt en regeert, ons vertrouwen op Hem blijven stellen.

Financiën
Uitkomst Kadernota 2013
De uitkomst van de Kadernota 2013 zag er volgens de eerst aangeboden cijfers al vrij rooskleurig uit. Toen was er nog geen meicirculaire en zijn er dus nog veel aannames gedaan. Nu die er wel is, lijkt het beeld nog een stuk positiever. Maar laten wij ons niet rijk rekenen. Inmiddels is wel duidelijk dat ons land nog weer zwaar bezuinigen moet (minstens 6 miljard euro) omdat het met de economie nog steeds niet goed gaat. Wij komen al dieper in het moeras. Vooral voor mensen die zonder werk komen te zitten, is het een moeilijke tijd.

In de afgelopen jaren is door de gemeente hard gewerkt aan gezondmaking van de begroting. Talloze verenigingen, de bibliotheek, Scala en het zwembad hebben er mee te maken. Ook zijn vier jaar lang de tarieven voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met 7,25% boven de inflatie verhoogd. Daar heeft ook onze fractie mee ingestemd. Maar momenteel wordt het vertrouwen wel zwaar op de proef gesteld. Wij hebben niet meegewerkt aan zware bezuinigingen en forse belastingverhogingen om de extra middelen vervolgens gauw weer uit te geven aan bijvoorbeeld de AMBC, een nieuwe accommodatie voor SC Rouveen of aan kunstgrasvelden. In het huidige coalitieprogramma is op deze punten afgesproken dat er een locatie wordt gezocht voor de AMBC en hoe de accommodatie voor SC Rouveen aan de eisen van de tijd aangepast moet worden. Door niet verder te gaan, heeft de SGP-fractie er node mee ingestemd dat er ook in deze raadsperiode geen nieuw gebouw zou komen voor de reformatorische peuterspeelzaal. Helaas moeten wij constateren dat gemaakte afspraken door de andere coalitiepartners niet worden nagekomen.

Het heeft er alle schijn van dat er met het oog op de komende raadsverkiezingen cadeaus uitgedeeld moeten worden. Want naast de AMBC en de accommodatie voor SC Rouveen, waarover dus iets in het coalitieprogramma is opgenomen, staan ineens ook nog kunstgrasvelden op de rol. En dat terwijl die tot en met 2016 nog helemaal niet genoemd stonden in de lijst van investeringen.
Nogmaals, wij willen ons houden aan de gemaakte afspraken tot gezondmaking van de begroting. Daarbij verwachten wij van alle partijen, maar in elk geval van de coalitiepartners, diezelfde intentie.

Niet toepassen inflatiecorrectie bij variabele kosten
Het college stelt voor om de raming van kosten voor derden in de begrotingen niet te verhogen met het inflatiepercentage. Wij vragen ons echt af of dat wel verstandig is gelet op de hoogte van de huidige inflatie (2,8%).
=> Stellen wij de zaken niet te rooskleurig voor?

Benutten reserves
Gelukkig beschikt de gemeente Staphorst over royale reserves. Er wordt al jaren op aangedrongen om die wat beter in te zetten voor de begroting. Dat bleek volgens het college altijd lastig te zijn. Maar zowaar, in deze kadernota, wordt het middel toch ingezet. De SGP-fractie vindt dat een begaanbare weg. Maar het gaat ons er dan wel om, om daarmee de lasten voor de burger en het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden. Niet om daarmee allerlei zaken te bekostigen, die door slechts een deel van de bevolking gebruikt worden.

Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Zwembad "De Broene Eugte"
Het is goed om voor 31 december 2013 formeel te besluiten de subsidierelatie met het zwembad te beëindigen. Er vinden gesprekken plaats met het zwembadbestuur en dat is goed. Duidelijk moet zijn dat er een serieus gevolg aan deze beëindiging gegeven wordt. Daarnaast dat er tijdig mogelijkheden bedacht worden op welke wijze de voorziening eventueel voortgezet kan worden. Om de gelden voor de afbouwregeling uit de reserve zonder bestemming te halen, heeft onze instemming. Omdat de subsidie immers beëindigd wordt, heeft deze niet langer een structureel gevolg voor de begroting.
=> Hoe kan het college richting de provincie duidelijk maken, dat de subsidie geen structureel karakter meer heeft, maar een overbrugging betreft?

Bibliotheek Rouveen
Is er bij de beslissing van het vertrek van de bibliotheek uit Rouveen ook meegenomen dat er dan geen huur meer ontvangen wordt? Het betreft toch immers geld van de gemeente dat aan de ene kant de bibliotheek in ging en aan de andere kant weer terugkwam bij de gemeente. Kan dit nadeel van 43.000 euro uitgelegd worden?
=> De SGP-fractie denkt dat verkoop van dit pand de beste optie is. Kan het college zich vinden in deze suggestie?

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken
Decentralisaties
De decentralisaties komen er aan… Hoe gaan wij daar mee om?

Het coalitieprogramma heeft drie jaar geleden als titel gekregen: Naar een ondernemend Staphorst. De mening zou post kunnen vatten dat dat leit-motief niet bruikbaar is voor het zachte sociale domein van de drie decentralisaties. Niets is echter minder waar. Juist voor een ondernemende gemeente is dit een grootse uitdaging; om je vingers er bij af te likken. Daar gaan we voor! En daarbij mogen we ons verheugen in een uitstekende uitgangspositie: Staphorst is, in al haar schakering en diversiteit, nog steeds een levende gemeenschap. En daar moeten we ons voordeel mee doen! We zijn overigens niet blind voor de opmerking van het college dat de impact zowel bestuurlijk, financieel als organisatorisch niet gering zal zijn!

Participatiewet
Hoe de Participatiewet er definitief uit gaat zien is nog niet bekend, maar dit is wel bekend: de gemeente is straks aan zet. Zij krijgt de zorgplicht om mensen met een arbeidshandicap naar de arbeidsmarkt te leiden, en zo nodig blijvend te begeleiden. De grootste fout die we kunnen maken, is als we bij voorbaat de regie hierover uit handen geven. De (gemeentelijke) overheid en het bedrijfsleven moeten beiden beschutte werkplekken scheppen (Sociaal akkoord). Daar hebben we voor Staphorst alle vertrouwen in. Maar nog niet in de regisserende rol van de gemeente op dit onderdeel. Onze gehele raad, voor zover we weten, omarmt het Overijsselse uitgangspunt in de jeugdzorg: lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet. Maar als we zelf aan zet zijn, beginnen we er niet eens aan, en steken als een kwajongen de handen in de zakken, en laten de grote broers voor ons 'zorgen'. (Dit laatste tussen aanhalingstekens.) We lezen namelijk in de kadernota (blz. 25) dat de accountmanagementfunctie 'bedrijfsleven/arbeid' grotendeels ingevuld wordt via het werkgeversplatform Meppel/Staphorst. Dat bevalt ons niet. Niet vanwege herindelingsvrees voor Meppel of zo; maar gewoon omdat wij van mening zijn dat het voordeel van onze levende gemeenschap meer uitgebuit wordt door een lokaal platform.
=> Wat betekent de opmerking op blz. 36 dat vanwege ons kleine klantenbestand voorlopig aansluiting is gezocht bij de infrastructuur van de gemeente Meppel?

Daarnaast wensen wij eigen inwoners zoveel mogelijk bij Staphorster bedrijven geplaatst te zien.
=> Zijn er inventarisatielijsten en wachtlijsten beschikbaar die inzicht bieden in lokale vraag en aanbod op dit terrein?
=> Wat betekent de voorgestelde 'doorontwikkeling van de werkgeversbenadering' op blz. 37?
=> Wij vinden het een taak van de gemeente om een lokaal arbeidsplatform te initiëren. Wat is de mening van het college hierover?

Werkvoorzieningschap Reestmond
Wat betreft Reestmond is onze vorig jaar geformuleerde mening nog ongewijzigd. Reestmond kan vooralsnog voor een deel van onze arbeidsgehandicapten van betekenis zijn, maar fors afslanken is noodzakelijk.

WMO-AWBZ en Jeugdzorg
We hebben de indruk dat op deze terreinen, voor zover dat mogelijk is, achter de schermen gewerkt wordt. We hopen dat de komende Rijkswetten de gemeenten vrijheid geven om op deze terreinen eigen beleid te ontwikkelen. Aan Staphorst dan de uitdaging om ook hierin een positief onderscheid te maken.

Verkeer, Open Ruimte en Water
Fietspad Kanlaan
De SGP-fractie staat positief tegenover de ontwikkeling van een fietspad langs de Kanlaan. De ruilverkaveling schept mogelijkheden om deze jarenlang bestaande wens, nu te realiseren. Er moet ons inziens wel iets mogelijk zijn in de subsidiesfeer vanuit de provincie. De provincie heeft het fietspad in de gemeente Dalfsen langs de Jagtlusterallee ook mede gefinancierd. Door de Kanlaan nu ook te voorzien van een goede veilige fietsroute ontstaat er een route vanuit de kern van Dalfsen helemaal tot aan de kern van Staphorst. Een idee is om de Staphorster Kerkweg in zijn geheel vanaf de J.C. van Andelweg tot aan de Leidijk alleen nog voor fietsverkeer te bestemmen. We kunnen ons voorstellen dat de verschillende hierbij betrokken kruisingen veiliger gaan worden.
=> Zou het college dit willen onderzoeken?

ROVA, ontwikkeling van afvalverwerking naar grondstof
De volgende fase van het project "omgekeerd inzamelen" gaat in 2014 in. Het grijs afval zal in ondergrondse containers ingezameld worden en de kunststof verpakking in de vrijgekomen grijze containers. De SGP-fractie ziet deze ontwikkeling met een positieve grondhouding tegemoet. Voor de invoer dient er wel een goed voorstel aan de raad voorgelegd te worden waarbij de gevolgen voor verschillende typen huishoudens goed doordacht worden. Daarin willen we ook graag een onderbouwing voor een in de rede liggende verlaging van de afvalstoffenheffing. De Rova afrekening is nu ook weer lager uitgevallen en er wordt een hoger dividend uitgekeerd.
=> Graag ontvangen we van het college een toezegging voor het plan van aanpak en een onderbouwing voor een lagere afvalstoffenheffing.

Tractor en materieel voor maaien
De aanschaf van een tractor en het bijbehorende materieel staat in het teken van een kwaliteitsimpuls. De SGP-fractie staat hier positief tegenover, hoewel dit erg afhankelijk is van de bemensing van dit onderdeel. Het moet niet afhankelijk worden van de inzet van 1 persoon. We nemen daarom aan dat de bijzondere aandacht van het college zal uitgaan naar de personele bezetting en de combinatie met andere taken.
=> De onderbouwing van de jaarlijkse besparing van 45.000 euro zien we graag tegemoet.

Groenonderhoud langs wegen / hogere kosten bestek
In de managementrapportage staat dat het groenonderhoud in 2013 een nadeel heeft ondervonden van 50.000 euro. Dit doordat het bestek opengebroken moest worden in verband met een onvoldoende in de uitvoering. Wat is hier aan de hand? Viel de bestekconforme uitvoering in de praktijk toch tegen? Of is de aannemende partij nalatig geweest. Eerder dit jaar heeft de wethouder hierover in de raad gezegd dat een beëindiging van het contract de gemeente niets kost.
=> Wil de aannemende partij graag van de klus af? Graag zouden we hier een reactie op willen hebben van het college.

Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)
Het is fijn dat de rioolheffing gelijk blijft. We gaan ervan uit dat er nu conform het nieuwe GRP gewerkt wordt.
=> Mocht er nu al een achterstand zijn, dan willen we dit graag van het college horen.

Ondernemen
Reclamemast
De reclamemast lijkt wel op een fata morgana van een oase in de woestijn. Je ziet het voortdurend in de verte, maar je lijkt er niet dichterbij te komen. Ook in 2013 wordt deze niet gerealiseerd.
=> Concreet is onze vraag wat de status is van de reclamemast en wanneer deze alsnog gerealiseerd wordt.

Slot
Tenslotte bedanken we het college en de ambtenaren voor het werk wat verzet is voor deze kadernota. Daarbij wensen we hen kracht en wijsheid van God toe voor het realiseren van de begroting voor het jaar 2014.


terug >>

Jan Visscher