26-06-2013
Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied'

In de raadsvergadering van 25 juni jl. is het bestemmingsplan voor het 'Buitengebied' vastgesteld.
Een belangrijk besluit dat, met inspraak van de inwoners in dit gebied, tot stand is gekomen.
De drie, door de SGP fractie ingediende amendementen zijn aangenomen.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


Voorzitter, hartelijk dank voor de tijd en gelegenheid die de raad uiteindelijk toch is geboden om dit omvangrijke plan in behandeling te nemen.
Inmiddels 257 pagina's in de I-pad, en nog steeds niet dikker…
De technische bespreking vorige week donderdag heeft veel zaken verhelderd. Zowel voor ons als ook voor de ambtenaren die hier volop mee bezig zijn.
Een goede wijze van verdieping in deze materie, daardoor hebben we uiteindelijk als fractie ook een betere afweging kunnen maken.
We zullen kort samengevat de mening van de SGP fractie weergeven in volgorde van de memo, en voor zover we afwijken van de inhoud.

6. Slingenberg.
De mogelijkheid voor dubbele bewoning voor de hele Slingenberg opnemen. Daarmee krijgen we een helder, eenduidig beleid.

Inspreker 1: mw. K. de Weerd, Leidijk 2a.
Binnen onze vernieuwde regelgeving zijn mogelijkheden om een passende oplossing te vinden, achter de bestaande bebouwing, voor de bedrijfsuitbreiding. We verzoeken het college hier mee aan de slag te gaan.

Inspreker 3: dhr. J. Compagner, Jan Arendsland 9.
Uit de stukken blijkt dat hier een bedrijfsbeëindiging in gang is gezet tijdens het vergunnen van een nieuw agrarisch bedrijf aan de Klaas Kloosterweg West. We verzoeken het college om een goede overgangsregeling te treffen, zodat de bedrijfsovergang in de praktijk ook soepel kan verlopen.

Inspreker 5: mw. E. Faber/dhr. Geers, Lankhorsterweg 24a.
De tuin achter de bedrijfswoning zal op een goede wijze in het bestemmingsplan geduid moeten worden. Daarmee is ons inziens op een correcte manier wijze omgegaan met bestaande rechten.

Inspreker 8: dhr. K. Russcher, Rechterensweg 25a.
Binnen onze vernieuwde regelgeving zijn mogelijkheden om een passende oplossing te vinden in de buurt van de bestaande bebouwing voor de gewenste vernieuwing van de woning. We verzoeken het college hier mee aan de slag te gaan.

Inspreker 10: dhr. J. Brakke, Klaas Kloosterweg-west 20.
Na een locatiebezoek is nu een verandering van het bouwblok doorgevoerd zodat de bedrijfsvoering in de toekomst verbeterd kan worden. Ook hieruit blijkt dat een bezoek ter plaatse veel kan ophelderen.

Brief 5: H. Dunnink, Hamingerweg 5.
Door het opnemen van een afwijkingsbevoegdheid kan de grondopslag langs de Rechterensweg verplaatst worden naar het bouwvlak en het bedrijf krijgt groeimogelijkheden. Is de overeenkomst getekend en wordt deze afwijkingsbevoegdheid nu opgenomen?

Intern/extern salderen.
We stellen vast dat extern salderen voor een intensieve neventak veehouderij niet bij recht mogelijk is, maar wel via een binnenplanse afwijking. Graag horen we een bevestiging van het college.

Slotopmerking.
De hele problematiek rond de plan MER en de daarbij horende stikstofdepositie zorgt voor lijvige rapporten. We concluderen dat we aan handen en voeten zijn gebonden als het gaat om de landelijke regelgeving en de nieuwe PAS regeling (weer uitgesteld naar voorjaar 2014). We zien nog niet voldoende ontwikkelruimte voor onze agrarische bedrijven. Echter we constateren ook dat het college nu het uiterste heeft gedaan om ruimte te verkrijgen.
Vandaag heeft de Tweede Kamer fractie van de SGP een manifest aangeboden aan minister Blok. Daar komt deze problematiek ook aan de orde. Eén punt willen we daaruit noemen. Het blijkt dat Duitsland rond stikstofdepositie een praktische regeling toepast, bedrijven mogen 3% afwijken bij saldering van stikstof. Nederland doet dat niet, nog niet. We hopen dat onze minister nu in actie komt en dit goede voorbeeld van Duitsland gaat volgen.

De volgende amendementen zijn ingediend en unaniem aangenomen door de raad.
· Erfafscheidingen, beperking tot 1 mtr. schrappen (amendement 1)
· Inwoning, ook toestaan voor mantelzorg (amendement 2)
· Goothoogte bedrijfswoningen, maximaal 4 i.p.v. 3 mtr. (amendement 3)

terug >>

Bijlagen:

(amendement 1)

(amendement 2)

(amendement 3)