29-05-2013
Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (1)

In de raadsvergadering van 28 mei jl. is gesproken over het nieuw vast te stellen bestemmingsplan 'De Streek'. Na bespreking van het concept van dit plan en de terinzagelegging zijn veel reacties binnengekomen. Die zijn inmiddels grotendeels verwerkt, maar op een aantal punten hebben wij nog opmerkingen ter verbetering aangedragen. In de volgende raadsvergadering zal de raad dit plan definitief vaststellen.
Hieronder leest u de bijdrage van Arie den Ouden, als vervanger van Lucas Mulder, namens de SGP fractie.

We gaan als raad opnieuw het bestemmingsplan 'De Streek bespreken. Het plan komt nu in de afrondende fase. Er is veel werk verzet. Er is geluisterd naar de raad en de inwoners, dat blijkt ook uit de aanpassingen die in de nota's zijn verwoord.

We zijn blij met een goede regeling voor splitsing van boerderijen en inwoning alsmede de bijgebouwenregeling gekoppeld aan het gebruik van het 'achterland'.
Ook zijn er overbodige regels aangepast en geschrapt (zoals de vergunningplicht voor de stegen).

Op een aantal punten willen we het voorliggende ontwerp aanpassen, of hierover duidelijkheid verkrijgen.
Het doel daarvan is het eenvoudiger mogelijk maken van wijzigingen, het vermijden van onnodige kosten voor de toekomstige aanvragers en het strepen van beperkingen die geen doel dienen.

1. De bouwvlakken mogen voor ondergeschikte uitbouwen en overstekken maximaal 1 meter overschreden worden. We hechten eraan dat dit ook geldt voor het verbreden van bestaande gevels, bijvoorbeeld wanneer deze worden geïsoleerd. Deze verduurzaming moet mogelijk zijn zonder wijziging van het bestemmingsplan.
2. Voor bijgebouwen een dakhelling tot 20 graden toestaan i.p.v. 30 graden. Uitbouwen aan de achterzijde van boerderijen zijn dan beter te realiseren. De goothoogte ook variabel met een maximum op 4 i.p.v. 3 meter. Dat geeft meer diversiteit en kwaliteit, bijvoorbeeld voor het kapschuur-model. Dit is toch juist een type wat in Staphorst veel voorkomt en wordt gewenst.
3. Binnen de Streek zijn er grote delen bestemd als "agrarisch met waarden". Het gebruik hiervan als tuin wordt geweerd. Dat is niet juist, ook historisch gezien worden deze gronden deels als tuin gebruikt, ook voor de eigen voedselvoorziening. Daarom willen we dit gebruik niet belemmeren. Op dit punt schiet overheidsbemoeienis echt door.
4. Onder overgangsrecht wordt aangegeven dat gedoogde bestemmingen vanuit het huidige bestemmingsplan snel kunnen vervallen. Wanneer bijvoorbeeld een bedrijfsbestemming met bestaande rechten meer dan een jaar leeg staat vervallen de rechten wanneer het bedrijf volgens het nieuwe bestemmingsplan niet past. Wij vinden die termijn tekort. Wanneer deze regeling in stand moet blijven willen we de termijn veranderen in vijf jaar.
5. De verplichte inzet van de Ervenconsulent bij splitsing van boerderijen willen we niet opnemen. Nu staat vermeld dat er een erfinrichtingsplan verstrekt moet worden, en dat is een goede zaak. Daarmee kan ook duidelijkheid verkregen worden over toegang, inrichting, parkeren etc. Er wordt echter toegevoegd dat het erfinrichtingsplan conform Belvedère opgesteld moet worden. Betekent dat toch een verplicht advies van de "Ervenconsulent"? Graag duidelijkheid op dit punt.
6. Wij zijn van mening dat het verlengen dan wel inkorten van karakteristieke panden en van gemeentelijke monumenten mogelijk moet worden. Dit dient in de bestaande steil te gebeuren.

Commentaar op de reactienota, op de onderdelen waar we het niet mee eens zijn.
(de nummers verwijzen naar die van de ingediende zienswijze)

14. H. Jansen, Gemeenteweg 236.
De heer Jansen wil de agrarische bestemming behouden. Wij vinden zijn zienswijze gegrond. We zijn van mening dat bestaande rechten niet afgepakt moeten worden.

38. W Hoeve, Oude Rijksweg 245j.
De heer Hoeve kan geen berging realiseren. Dit probleem is helaas gecreëerd tijdens de ontwikkeling van deze saneringslocatie en is niet te wijten aan de gemeente. Toch vragen we hier om een oplossing, we zien geen ruimtelijke bezwaren tegen het plaatsen van bergingen bij deze eindwoningen.

In de discussie die volgde werd door de SGP onder andere opgemerkt dat de omzetting van agrarische bestemming naar woonbestemming van veel panden langs de Streek een goede zaak is, maar dat de gemeente niet als beleidsdoel heeft om het voortbestaan van agrarische bedrijven langs de Streek zoveel mogelijk te belemmeren. Een functiemix heeft duidelijk onze voorkeur, en levert een prettiger leefklimaat dan saaie woonwijken waar het leven overdag bijna stilstaat.

terug >>

 

Arie den Ouden