29-05-2013
Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' (1)

In de raadsvergadering van 28 mei jl. is gesproken over het nieuw vast te stellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' en het beeldkwaliteitsplan De Baarge. Na bespreking van het concept van dit plan en de terinzagelegging zijn ook hierop diverse reacties binnengekomen. Diverse ingebrachte opmerkingen zijn inmiddels grotendeels verwerkt. Het wegbestemmen van eerder toegstane woningen, de hoogte van panden en de ale vele jaren terug verleende vergunning voor een woning bij Rondhouthandel Talen waren voor onze fractie nog een aantal belangrijke aandachtspunten. In de volgende raadsvergadering zal de raad ook dit plan definitief vaststellen.
Hieronder leest u de bijdrage van Lubbert Talen, als vervanger van Lucas Mulder, namens de SGP fractie.

Ruim een jaar geleden, op 22 mei 2012, hebben we een concept voorontwerp voor deze bedrijventerreinen besproken. We maken nu in één keer de stap naar een definitief bestemmingsplan. In de afgelopen periode hebben diverse ondernemers en belanghebbenden gereageerd.

Het verbaast ons dat er niet veel gedaan is met de opmerkingen die de raad in 2012 heeft laten horen.
De volgende punten willen we onder uw aandacht brengen.

1. De revitalisering moeten we ook op gebouwniveau bevorderen. Functiewijziging van gebouwen ontstaat steeds sneller, ontwikkelingen vragen om ander ruimtegebruik. Dat houdt in dat het bestemmingsplan flexibeler van opzet moet zijn. Wanneer de bestaande bedrijventerreinen eenvoudig aangepast kunnen worden kiezen ondernemers ook minder snel voor een nieuw bedrijventerrein. Daarom stellen we voor om de maximale hoogte aan de oostzijde van de industrieweg te wijzigen van 12 naar 15 meter.
2. Bedrijfswoningen moeten niet geheel weg bestemd worden. Aan de westzijde van de Industrieweg en ook deels aan de oostzijde zijn bedrijfswoningen altijd toegestaan en wij willen dat niet veranderen. Waarom wil het college alle bedrijfswoningen weg bestemmen?
3. De aanvraag voor een bedrijfswoning van Talen rondhout aan de Roelof Brinkstraat wordt doelbewust tegengewerkt. Ondanks het feit dat Talen een bestaande vergunning heeft. Vorig jaar heeft het college de herziene aanvraag willen weigeren. Talen heeft in augustus en november 2012 bezwaar gemaakt en daarna bleef het stil, het college heeft niet meer gereageerd. Waarom werkt het college niet mee? Speelt het rigoureus weg bestemmen van nieuwe bedrijfswoningen in dit voorstel daarin ook een rol? U zult begrijpen dat de SGP fractie deze gang van zaken niet steunt. Ook de andere verzoeken om bedrijfswoningen, die vallen in het oorspronkelijk toegestane gebied willen wij niet blokkeren.
4. De wijzigingsbevoegdheid voor het perceel van circa 10 duizend m2 bij het talud Middenwolderweg staat nog steeds in het plan onder WRO zone 2. Meerdere fracties hebben in 2012 aangegeven dat deze bevoegdheid bij de raad moet blijven. Wanneer het bestaande bos veranderd moet worden in bedrijventerrein willen we daar als raad over beslissen. Ook gelet op eventuele opties rond toekomstige verkeersbewegingen.

Opmerkingen n.a.v. de Reactienota (de nummers verwijzen naar die van de ingediende zienswijze)

2. Autobedrijf Bloemert.
Wil een bedrijfswoning, maar valt buiten het oorspronkelijke gebied waar bedrijfswoningen altijd zijn toegestaan. Toch roept de SGP-fractie, ook gelet op de door de eigenaren aangedragen argumenten, het college op om hiervoor een mogelijkheid te bieden.

3. W. Kappe
Reële wens bedrijfswoning, valt in oorspronkelijk gebied waar bedrijfswoningen zijn toegestaan. Dit zal dus moeten worden toegestaan.

5. Groep bedrijven t.a.v. detailhandel gekoppeld aan bedrijf.
Goed nota van nemen. Antwoord gemeente lijkt afdoende.

8. Dulasta.
Vraag is of Dulasta uit de voeten kan in dit nieuwe bestemmingsplan. Deze lijkt tegen haar grenzen aan te lopen. Verhoging van hoogtegrens aan de westzijde van de Industrieweg kan soelaas bieden. We vinden het belangrijk dat gevestigde bedrijven ook kunnen ontwikkelen, zoals hiervoor is aangegeven.

9. Gezamenlijke bedrijven de Baarge, en houtzagerij Talen.
Deze zienswijzen als niet ontvankelijk bestempelen vinden wij onjuist. Bij eerdere procedures rond bestemmingsplannen hebben we ook niet op een paar dagen gekeken.
Daarom vragen we het college deze alsnog in behandeling te nemen.

terug >>

 

Lubbert Talen