02-04-2013
Woningbouwplannen op locatie "Ons Belang" zijn definitief

In de raadsvergadering van 26 maart jl. zijn de woningbouwplannen op de locatie van de voormalige zuivelfabriek "Ons Belang" definitief vastgesteld. De SGP fractie heeft ingezet op het verminderen van het aantal woningen, de karakteristieke bouwstijl, flexibele uitgangspunten en goed overleg met de omgeving. De plannen zijn op deze punten verbeterd. Daarnaast ontstaan door het uitgeven van vrije kavels mogelijkheden voor mensen die zelf aan de slag willen. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


Een zeer ingewikkeld proces rond de locatie Ons Belang nadert de ontknoping. En dat er onderweg veel hobbels zijn genomen is wel duidelijk geworden.
In de huidige markt is het des te meer opvallend dat dit project toch gestalte gaat krijgen.

Voorzitter, complimenten voor de portefeuillehouder die in dit krachtenveld van rationele en emotionele argumenten gestaag is gevorderd.

We zijn blij met de resultaten die nu in dit voorstel zijn verwoord.
- · De vier rijwoningen aan de westzijde van de steeg kunnen vervangen worden door een dubbele woning. Daardoor ontstaat een lagere bebouwingsdichtheid.
- · Er is meer flexibiliteit in de regels en plannen aangebracht zoals in de vorige vergadering ook door ons is bepleit. Dit biedt de toekomstige mensen die bouwplannen willen realiseren meer ruimte.
- · Er is duidelijkheid over de erfafscheidingen en de steeg aan de oostzijde verkregen. Vraag; is dit inmiddels met de buren besproken?

We zijn van mening dat er nu een evenwichtig en flexibel plan voorligt.
We hopen op een spoedige realisatie en zien uit naar een nieuw straatbeeld dat zal herinneren aan de aloude melkfabriek.
We stemmen in met het voorliggende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Ons Belang Staphorst.

Zie ook: Woningbouwplannen locatie "Ons Belang" naderen ontknoping

terug >>