27-02-2013
Woningbouwplannen locatie "Ons Belang" naderen ontknoping

In de raadsvergadering van 26 februari jl. zijn de plannen rond de locatie van de voormalige zuivelfabriek Ons Belang wederom door de raad besproken. In een volgende raadsvergadering zal de raad definitief besluiten.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

We gaan weer aan de slag met de vele belangen rond Ons Belang, waarbij wij als fractie het algemeen belang in het vizier willen houden.
We willen onze bijdrage in drie onderdelen opsplitsen.
1. Eerst een terugblik op een aantal punten die we in de raadsvergadering van 22 mei 2012 naar voren hebben gebracht.
2. Vervolgens zullen we reageren op het voorstel dat nu voorligt; het krediet van de provincie, de beantwoording van zienswijzen, de wijzigingen in Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan, en de grondexploitatie.
3. Tenslotte willen we als fractie aangeven welke zaken cruciaal zijn voor onze definitieve afweging.

1. Terugblik
De steeg is openbaar gebied. We zagen dit als een nadeel, gelet op de verplichtingen die we als gemeente naar ons toe halen. Anderzijds gaat het om een behoorlijk woongebied dat ontsloten wordt, en wanneer de steeg onvoldoende vrij wordt gehouden voor het achterliggende agrarische bedrijf kunnen we als gemeente ook maatregelen nemen.

De verdichting van het gebied is een zorg die we duidelijk hebben laten zien.
Nu wordt aan de oostzijde van de steeg enig soelaas geboden door het laten vervallen van een rijwoning. We denken dat hier het maximale is bereikt.
Wat de westzijde betreft is ons voorstel niet verwerkt. We hebben ervoor gepleit om het blok van vier rijwoningen achterin het gebied te vervangen door een 2/1 kapper.
We komen dan op een totaal van maximaal 23 woningen waarvan er 8 voor starters en senioren worden voorzien. Daarmee voldoen we aan onze doelstellingen in de woonvisie.

Het is positief dat de kavels voor vrijstaande en 2/1 kapwoningen als bouwgrond worden verkocht. Er zullen ook starters zijn die hier gebruik van gaan maken. We hebben veel jongeren die zelf de handen uit de mouwen willen steken.

2.Voorstel wat nu voorligt
Mooi dat er een krediet van de provincie is verkregen voor verbetering van dit plan.
In de reactienota is zorgvuldig antwoord gegeven op de zienswijzen uit de buurt. Hierin heeft het college helder gemaakt hoe is omgegaan met ons beleid. Een paar punten vragen nog aandacht:
· Overleg met de buurt over afscheidingen, hoogtes en vormgeving daarvan.
· We vernemen dat er discussie is over de maatvoering en vastlegging van de steeg aan de oostzijde. In mei hebben we hier ook aandacht voor gevraagd, toen bleek er een behoorlijke fout in te zitten. Nu wordt het weer kenbaar gemaakt door de heer K. Slager. Dat zal opgehelderd moeten worden. Graag horen we een reactie van het college hierop.

Het gewijzigd vaststellen van het beoogde Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan is noodzakelijk. Als aanvulling op wat is voorgesteld in de nota noemen we de volgende punten:
· De waarde steeg aan de oostzijde maatvoeren volgens de afspraken die gemaakt zijn of worden met de aangrenzende buren.
· Het bouwblok van vier woningen aan de westzijde wijzigen in twee woningen.
· De maximale goothoogte veranderen van 2,5 naar 3 meter, overeenkomstig het bestemmingsplan voor de Streek. Dit is ook noodzakelijk vanwege de minimale deurhoogte van 2,3 meter volgens het Bouwbesluit.
· Het Beeldkwaliteitsplan is uit het bestemmingsplan gehaald en opgenomen in onze Welstandsnota en dat is een goede zaak.
· We vinden het Beeldkwaliteitsplan op sommige punten te detaillistisch. Het blijkt dat ontwerpende partijen tegen regels aanlopen die onnodig knellen. We stellen voor om ook hier het alternatieve kwaliteitsdenken te introduceren. De bouwmeester en de projectarchitect zijn dan bevoegd om een alternatief aan het college te adviseren waarbij wel de karakteristieke doelen worden bereikt. Wat vindt het college van dit idee?

Er is geen exploitatieplan nodig, aangezien er een met de projectontwikkelaar een anterieure overeenkomst is gesloten. In het verlengde hiervan vragen we het college wel hoe de prijs voor de toekomstige bouwgrond in de hand wordt gehouden. We vinden het van groot belang dat er een redelijke grondprijs wordt gevraagd, daarmee is het plan ook beter bereikbaar voor de jongere generatie.

3. Afweging SGP fractie.
We vinden de volgende punten van belang voor onze definitieve afweging.
· Subsidie van de provincie beschikbaar stellen aan de ontwikkelaar onder de voorwaarde dat het college zeggenschap krijgt over de grondprijs voor de vrije kavels.
· Het omzetten van de vier rijwoningen aan westzijde naar twee 2/1 kapwoningen.
· Het Beeldkwaliteitsplan voorzien van de mogelijkheid om alternatieven toe te staan die ook voldoen aan de beoogde kwaliteit.

We horen ook graag van de andere fracties en het college of zij ons hierin steunen.

terug >>

Eerdere bijdrage 04-06-2012:
Voorontwerp bestemmingsplan Ons Belang