14-02-2013
Vaststelling Erfgoednota

In de raadsvergadering van 12 februari jl. is de Erfgoednota vastgesteld. Er ontstond een fors debat over de uitgangspunten voor de uitvoeringsvoorschriften. Het college, bij monde van burgemeester Alssema, wilde deze door haar opgenomen voorschriften ineens verwijderen, omdat er een amendement was ingediend door de SGP fractie. Dit amendement vertolkte blijkbaar wel de visie van de raad en is dan ook aangenomen. Eén raadslid (de heer Hoekstra van de PvdA) stemde tegen, de overige raadsleden stemden voor. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

In december hebben we deze erfgoednota uitvoerig besproken. Uit de aangepaste versie blijkt dat het college volop aan de slag is gegaan met de visie van de raad, prima.
Het is een goede zaak dat er meer oog is voor de belangen en woonwensen van eigenaren van monumentale panden en dat er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen zoals isoleren en duurzame energie. Het durven loslaten van oude patronen schept weer nieuwe kansen.
Hiermee kunnen we ook verpaupering tegengegaan, en dat is een urgente doelstelling.

Wat betreft de uitvoeringsvoorschriften (bijlage 2) is behoorlijk wat tekst toegevoegd.
Soms tegenstrijdig met de nota (of onze visie), in ieder geval voor verbetering vatbaar.
Dan gaat het vooral om de toepassing ervan op rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. We zien ook geen aanleiding om uitvoeringsvoorschriften op te stellen voor niet beschermde panden. Deze panden krijgen in de Welstandsnota criteria die als uitgangspunt dienen.

Daarom heeft de SGP fractie een nieuwe versie gemaakt, die we als amendement willen indienen. Dit stuk hebben we vorige week bij het college en de fracties kenbaar gemaakt, graag horen we een reactie.

Zie ook het eerdere bericht: Erfgoednota

terug >>

Bijlage: Amendement Erfgoednota

Zie ook: Erfgoednota