15-06-2011
Herontwikkeling locatie Ons Belang

In de raadsvergadering van 14 juni jl. is gesproken over de herontwikkeling van de locatie van de voormalige zuivelfabriek Ons Belang in Staphorst.Positieve punten in het nu voorliggende plan zijn het gevarieerde woningaanbod, het aanbieden van vrije kavels en geen beroep op gemeenschapsgeld. Maar er zijn ook nog punten die aandacht vragen, zoals de parkeergelegenheid, de bebouwingsdichtheid, de nieuwe steeg, de open plek voor Gemeenteweg 281, de hoogte van de bebouwing aan de Gemeenteweg en de ten onrechte in het plan ingetekende steeg aan de oostzijde.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Ons Belang, een locatie die spreekt van vergane glorie. Jarenlang was deze melkfabriek een centrale plaats in onze agrarische gemeente.
Sinds eind vorige eeuw staat het pand leeg. Er zijn al veel plannen over tafel gegaan, waarbij de gemeente mee zou moeten financieren. Tot nu toe is er geen plan van de grond gekomen.

Nu komen de initiatiefnemers met een nieuwe opzet. En we stellen het op prijs dat dit een voorstel is zonder een claim op gemeenschapsgeld.
Het plan dient ook onze huisvestingsdoelen:
1. Er is behoefte aan starter- en zorgwoningen, beide maken deel uit van deze plannen.
2. Er worden vrije kavels verkocht, en daar is ook behoefte aan.
Aan de voorzijde wordt een hogere bebouwing beoogd die herinnerd aan de oude melkfabriek van 1928.

We denken dat dit plan haalbaar te maken is, echter de inpassing in de omgeving is nog een uitdaging. Dat is ook gebleken uit de reacties van omwonenden.

De SGP fractie benoemd zes punten die in de verdere uitwerking verbeterd moeten worden:

1. De steeg moet geen openbaar gebied worden. Dat past niet bij de Streek, en we willen als gemeente geen extra onderhoud etc. Ook de bochten in de getekende steeg proberen te vermijden. De achterliggende boerderij dient goed bereikbaar te zijn voor vrachtverkeer.

2. Voldoende parkeergelegenheid opnemen, norm 1,8 per woning is het minimum en te realiseren op de woningkavels of parkeerplaatsen, dus niet op de steeg. In de uitwerking zien we de parkeerplaatsen graag ingetekend terug.

3. Aan de westzijde zijn de grenzen letterlijk bereikt. De open ruimte voor Gemeenteweg 281 is nu zo goed mogelijk ingepast. De verdere uitwerking van dit gebied zien we tegemoet.

4. Een goede oplossing voor de aanwezige nutsvoorzieningen en de riooloverstort.

5. Aan de oostzijde is ten onrechte de steeg in het plan opgenomen, dus circa 5 meter kan niet aan de kavels toegerekend worden. Daardoor worden deze bouwkavels nog kleiner. Zie het vergelijk van deze beelden met het overbekende voorbeeld, de locatie Bullingerweg. Helaas is de overeenkomst groot, zo moet het dus niet.
Graag zien we de werkelijke kavel- en woningafmetingen in de uitwerking genoemd. We voorzien dat er echt grotere kavels uitgegeven moeten worden (achter de starterwoningen), dat is noodzaak voor de leefbaarheid en de parkeerdruk.
Wat nu getekend is, is niet "streekeigen". We zien graag een verbeterde versie.

6. De hogere bebouwing aan de Gemeenteweg heeft als voorbeeld de oude fabriek van 1928. En we vinden het positief wanneer die herkenning in beeld komt. Daarvoor wel een aantal voorwaarden.
· Dit pand bestaat maximaal uit twee bouwlagen. De gevel wordt zodanig vorm gegeven dat er een duidelijke (historisch) identieke uitstraling wordt bereikt.
· Om dit te kunnen bewaken zien we het Beeldkwaliteitplan graag op het niveau van een definitief ontwerp terug in de raad.

Samenvattend; we zijn blij dat deze plannen vorm krijgen. Het aanzien van Staphorst kan hier sterk verbeteren. We dringen aan op een voortvarend vervolg. Hoe ziet het college de verdere stappen in dit proces?
Overigens begrijpen wij dat de initiatiefnemers ook een belangrijke rol spelen in de voortgang.

Tot slot wensen we het college succes met de harmonisatie van het plan Ons Belang met ons "algemeen belang".

terug >>