18-10-2011
Negen rijwoningen aan de Gersthof in de Slagen

In de raadsvergadering van 11 oktober jl. kwam een bestemmingsplanwijziging aan de orde. De raad werd gevraagd om in te stemmen met de realisatie van negen goedkopere woningen.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

Het plan van 9 rijwoningen wat nu op tafel ligt, is een herontwikkeling. Oorspronkelijk zijn hier 2/1 kappers en vrijstaande woningen gepland.
Het is positief, dat er pogingen worden gedaan om starterwoningen te realiseren in de Slagen.

Een dergelijke aanpassing plaats ons voor een dilemma.
Enerzijds de woonomgeving niet aantasten, anderzijds de starters aan een woning helpen.
Dit vraagt van meerdere partijen een offer.

We willen een goed evenwicht bereiken tussen de belangen.
We hebben daartoe de volgende opmerkingen en vragen:

- Er is sprake van een forse verdichting. De kavels zijn klein, en er wordt ook nog een parkeerplaats op gerealiseerd.
- De parkeernorm 1,5 plaats per woning is te laag. Het CROW advies is voor de huidige praktijk onvoldoende. Als voorbeeld noem ik de gemeente Zwolle. Daar is de norm 1,9 voor de stedenbouwkundige opzet. Realisatie is minimaal 1,7, zodat er nog groei mogelijk is. De trend is, dat het aantal auto's toeneemt. Denk ook aan de parkeerdruk, die er al is in de Slagen, de busjes enz. Dit plan moet in eigen behoefte voorzien. Dat houdt in, dat er drie parkeerplaatsen bij moeten komen. We dragen een oplossing aan op de kop van de woningen, zie de schets.
- Wat zijn de vrij op naam prijzen voor deze woningen? Deze informatie is van belang voor onze afweging. In het voorstel wordt de categorie tot € 200.000 aangegeven. Echter het zal fors lager moeten zijn, willen we de starters echt tegemoet komen.
- Graag ontvangen we twee plattegronden van de totale wijk, die nu in aanbouw is. Eén van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en één met de wijzigingen tot nu toe. Daarmee is de mate van verdichting en de kwaliteit van de openbare ruimte beter te bewaken.

Graag vernemen we een reactie van de andere fracties en de wethouder.

terug >>

Schets parkeren Gersthof