Gehouden bijeenkomsten 2003 - 2002

dag
datum
tijd
 
onderwerp
informatie
do.
18
dec.
20.00
 
SV Lezing, dr. C.P. Polderman
do.
11
dec.
19.30
 
Inloopspreekuurin het Dienstencentrum
te Staphorst
do.
6
nov.
20.00
 
SV Lezing, ds. J. den Boer
do.
16
okt.
19.30
 
Inloopspreekuur Hervormd Dienstgebouw
te Rouveen
di.
23
sep.
20.00
 
SV Lezing, dhr. M. Dankers
wo.
10
sep.
20.00
 
Tijdrede, ds. M. Mondria (Waardenburg)
Ned. Herv. Kerk
do.
21
aug.
19.30
 
Inloopspreekuurin het Dienstencentrum
te Staphorst
do.
19
jun.
19.30
 
Inloopspreekuur in "De Reesthof"
te IJhorst
do.
17
apr.
19.30
 
Inloopspreekuur in het Dienstencentrum
te Staphorst
do.
13
mrt.
20.00
 
SV Lezing, ds. D. Heemskerk
di.
11
mrt.
-
  Provinciale Statenverkiezingen SGPers bedankt
vr.
28
feb.
20.00
  Verkiezingsavond Provinciale Staten informatie
do.
13
feb.
19.30
 
Inloopspreekuur Hervormd Dienstgebouw
te Rouveen
do.
13
feb.
20.00
 
SV Lezing, mr. R. A. C. Donk
di.
4
feb.
20.00
  Jaarvergadering Kiesvereniging agenda
wo.
22
jan.
-
 
Verkiezingen voor de Tweede Kamer
SGPers bedankt
do.
16
jan.
20.00
 
SV Ledenverg. Lezing, dhr. L. Mulder
             


Lezing, dr. C.P. Polderman (Studievereniging)

D.V. donderdag 18 december 2003
aanvang 20.00 uur
in de Prins Mauritsschool
Gemeenteweg 326 te Staphorst

Bijeenkomst van de Studievereninging; spreker: Dr. C. P. Polderman uit Middelburg. Hij zal handelen over kerkelijke zorg en sociale zekerheid. Polderman heeft een boek geschreven getiteld "De Kerk gepasseerd", met als ondertitel van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract. We kunnen er dus van uit gaan dat hij goed ingevoerd is in deze ingewikkelde materie, die momenteel volop in de belangstelling staat. Mocht u overigens belangstelling hebben voor genoemd boek, neem dan even contact op met de secretaris van het bestuur. We hopen op een leerzame bijeenkomst. Van harte welkom!


Lezing, ds. J. den Boer

"Gods Hand in het wereldgebeuren" zal het thema zijn waarover ds. J. den Boer voor ons hoopt te spreken: D.V. donderdag 6 november 2003, aanvang 20.00 uur, in de Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326 te Staphorst. Ds. J. den Boer is legerpredikant, woont in Grafhorst, maar is momenteel nog in Bosnië. Hij heeft daar een halfjaar gediend bij de vredestroepen, die vanuit Nederland daar gestationeerd zijn. Voordat hij legerpredikant werd, was hij predikant van de gemeenten van Wouterswoude en Numansdorp. Hij hoopt op D.V. 1 november terug te komen uit Bosnië. Vrijwel meteen daarna hebben wij hem bij ons als inleider op onze verenigingavond. Ongetwijfeld zal hij zijn opgedane ervaringen laten meespreken in zijn betoog. In de pauze is er gelegenheid voor onderling contact, en na de pauze voor verdere bespreking van het thema.

We hopen op een leerzame, boeiende en gezellige avond, hartelijk welkom!


Lezing, dhr. M Dankers

De Studievereniging vergadert weer op D.V. dinsdag 23 september 2003 (aanvang 20.00 uur) in de Prins Mauritsschool (Gemeenteweg 326) te Staphorst. Dhr. M. Dankers hoopt dan voor ons te spreken over; "God, Nederland en Oranje". Dhr. Dankers is een boeiend verteller. Hij is ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Den Helder, daarnaast heeft hij verschillende functies bekleed in het maatschappelijke leven. Als (oud)marineman heeft hij de wereldzeeën bevaren. Hij is ook woonachtig in de havenstad van de Koninklijke Marine (in Den Helder dus). Verder schrijft hij 'beurtelings' een rubriek in familieblad Terdege.

We hopen op een leerzame, boeiende en gezellige avond, hartelijk welkom!


Lezing Ds. D. Heemskerk

Aanstaande donderdag hoopt dominee D. Heemskerk uit Garderen voor de Studievereniging te spreken. Het thema van de bijeenkomst is: “Het ambt van de Overheid”. Heemskerk zal dit doen, mede aan de hand van artikel 1 van het beginselprogramma van de SGP: “De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) streeft naar een regering van ons volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis”. Ds. Heemskerk is lid van het Hoofdbestuur van de SGP. De avond is dus op donderdag 13 maart. Aanvang 20.00 uur in de Prins Mauritsschool aan de Gemeenteweg 326 te Staphorst. Het is voor de Studievereniging overigens alweer de laatste avond van dit winterseizoen.


Verkiezingsavond Provinciale Staten

28 Februari aanstaande zal er in de Pieter Zandtschool (Achthoevenweg) een verkiezingsavond belegd worden met het oog op de Verkiezingen voor de Provinciale Staten. Spreker: De heer D. van Dijk, lijsttrekker voor de SGP. Na de pauze zal er een forum zijn onder leiding van de heer J.W. Akster. Aan dit forum zullen naast de spreker ook deelnemen de nummers twee en tien van de lijst, de heren Slagman en Morsink. Aanvang acht uur 's avonds, ontvangst met koffie.


Lezing Mr. R. A. C. Donk

Op donderdag 13 februari 2003 hoopt voor ons te spreken Mr. R. A. C. Donk. Donk werkt als buitenlandredacteur bij het Reformatorisch Dagblad (RD) in Apeldoorn. Hij zal spreken over het onderwerp: "De strijd tegen het terrorisme". Hij zal zich dan vooral op de actualiteit richten. Ook op de situatie in Irak, enzovoorts. Kortom: Hartelijk welkom!
Aanvang 20.00 uur, in de Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326 te Staphorst.


Jaarvergadering Kiesvereniging
"Oude Paden" Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging te Staphorst/Rouveen

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering van onze kiesvereniging op D.V. Dinsdag 4 Februari A.D. 2003, des avonds om 8 uur in het Dienstgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk te Staphorst.

Agenda:

- Opening.
- Mededelingen/Ingekomen stukken.
(D.V. 28 Februari een politieke avond in het kader van de Prov. Verk. Nadere gegevens volgen.)
- Notulen.
- Jaarverslagen.
- Verslag kascommissie. Benoeming leden nieuwe kascommissie.
- Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de heren Ds. Tj. de Jong, Ws. Bron en Jac. Visscher. Ds. Tj. de Jong en Ws. Bron zijn beiden herkiesbaar. Jac. Visscher heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Tussentijds treedt af: A. den Ouden.
- Pauze.
- Bespreking agenda Partijdag te Utrecht op Zat. 22 Februari 2003.
- Benoeming afgevaardigden naar Partijdag te Utrecht en Prov. Ver. te Zwolle.
- Eventueel bespreking plaatselijke politiek.
- Rondvraag.
- Sluiting.

* Tijdens de pauze is er gelegenheid tot betaling van de contributie ten bedrage
van 15 Euro. U kunt dit bedrag ook overmaken op onderstaand banknummer.
* Indien u de Partijdag in Utrecht (zie boven) wenst te bezoeken gelieve u de
toegangskaarten tijdig te bestellen bij de secretaris (kosteloos). De kaarten zijn ter
vergadering af te halen bij de secretaris.

Secretariaat: A. den Ouden, Parallelweg 1, 7951 AT Staphorst
Bankrekeningnummer: 68.02.13.155 t.n.v. Kiesvereniging SGP


Ledenvergadering Studievereniging, spreker Dhr. L. Mulder

Donderdag 16 januari 2003 aanvang 20.00 uur, Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326 te Staphorst

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vorige ledenvergadering
3. Ingekomen stukken / mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
- aftredend: H. H. Brand, wél herkiesbaar
- tussentijds aftredend: J. Dons, niet herkiesbaar
9. Rondvraag
Pauze; gelegenheid voor het afdragen van de contributie zijnde € 12,-
10. Referaat Dhr. L. Mulder
11. Afscheid Dhr. J. Dons
12. Sluiting

We proberen de eerste punten spoedig af te handelen. Na de pauze hoopt onze penningmeester een referaat te houden over; "gezag en medezeggenschap", dit mede vanuit zijn praktijkervaringen. Van harte welkom.

 

terug >>