Algemene beschouwingen 2009, 2008, Terug

INLEIDING
Op de wijzerplaten van de Hervormde kerk van Beverwijk stonden de woorden ´Fugit Hora´ (de tijd vliegt). Na een brand in de toren zijn de woorden verplaatst naar het kerkgebouw. Wat een waarheid als we ook nu weer zien, dat het weer tijd is voor de begroting van 2010 en wij opnieuw geroepen worden om de algemene beschouwingen uit te spreken. Het jaar 2009 heeft op vele terreinen zijn sporen al getrokken. Zien wij op het wereldgebeuren: Barack Obama is aangetreden als president van de Verenigde Staten. Vele verkiezingsbeloften heeft hij waar te maken, ook in deze tijd van economische teruggang en onrust in het wereldgebeuren.
Landelijk gezien is er ook veel gebeurd wat de geschiedenisboeken zal halen. We denken dan bijvoorbeeld aan de tragische gebeurtenis op de Koninginnedag in Apeldoorn. Er is een aanslag beraamd op de koninklijke familie, die zeven mensenlevens eiste. Zo zien we wat de zondeval heeft teweeggebracht. We mogen hier nog leven in een betrekkelijke rust, terwijl op het eiland Sumatra de aarde beefde en een tsunami de Samoa eilandengroep teisterde en meerdere natuurrampen plaatsvonden. Zo schrijft Gods vinger de geschiedenis.
Als we hier onze algemene beschouwingen uitspreken, is het een feit dat er op vele fronten bezuinigd moet worden. Ook onze gemeente ontkomt niet aan de gevolgen van de recessie. We weten en voelen dat dit soms als pijnlijk kan worden ervaren. Maar anderzijds: Heeft het ons aan iets ontbroken? Hebben wij niet dagelijks brood op de plank en kunnen wij nog niet vele leuke dingen ervaren. Als we zien op honger, armoede, oorlogsgeweld en christenvervolging op het rond der aarde, moeten wij dan niet zeggen: Heere, Gij maakt het nog wel met ons en waar is onze dank? De Schepper van hemel en aarde komt alle lof, eer en aanbidding toe en zo mogen wij zien op Zijn weldaden aan ons geschonken.
Ook dit jaar is een herdenkingsjaar. Wij denken dan vooral aan het feit, dat het 500 jaar geleden is dat Johannes Calvijn geboren werd. Veel is er rondom dit gedenkwaardige feit georganiseerd en veel is er over geschreven. Over de omgang met geld zei Calvijn: Géén focus op korte termijnwinsten, niet jezelf verrijken ten koste van anderen, maar als een goed rentmeester werken voor volgende generaties. Dat is de morele economische les die Calvijn ons in deze crisistijd leert.
Ziende op Calvijns leven in soberheid, -soms ontving hij geen loon -, toch had hij een stil en gerust leven, in berusting en vertrouwen op zijn Heere en Heiland. Dat wij dan ook zo´n vertrouwen op Hem mogen hebben, ook in het besturen van onze mooie gemeente Staphorst (die wat ons betreft zelfstandig blijft). En dat wij het begrotingsjaar met de bede tot Hem mogen aanvangen met de woorden van Psalm 115: 8 waar wijlen de heer H. Kroll, oud raadslid en wethouder, menige trouwtoespraak mee afsloot:

D´algoede God, Die, Door Zijn grote kracht,
Den hemel schiep, deez´aard´heeft voortgebracht,
Beschenkt u met Zijn zegen.
De hemel is Zijn eigendom, Zijn troon;
Maar ´t mensdom heeft de vruchtbaar´aard´ter woon,
Van onze God verkregen.

Gezien de kostenbesparing waarvoor we voor 2010 en volgende jaren staan, beperken we ons verder in de algemene beschouwing tot onderwerpen die een duidelijk financiële invloed hebben voor de begroting.

Achter het onderwerp staat het eventuele voordeel of nadeel van onze inbreng t.o.v. het collegevoorstel. Investering (i) of kapitaalslast/rentederving (kr)

ALGEMEEN BESTUUR
Digitaliseren Raads- en Commissievergaderingen + Euro 23.000 (kr)

Er is afgesproken dat digitalisering van de raads- en commissievergaderingen zou worden geëvalueerd. Afspraken worden echter niet nagekomen. Wat de SGP betreft wordt hiermee direct gestopt en weer teruggegaan naar de prima vastlegging van voorheen.

Formatie
Door de financiële vooruitzichten valt er niet aan te ontkomen ook te snijden in de personeelsformatie. De pijn moet over alle afdelingen uitgesmeerd worden. Het uitstellen van extra formatie bij burgerzaken en voor openbare orde en veiligheid heeft onze instemming. Om de benodigde vermindering van 5 fte in 2013 te halen, verzoeken wij u goed te kijken naar de mogelijkheden die samenwerking met naburige gemeenten kan bieden. Alleen op die wijze zal de dienstverlening zo goed mogelijk gehandhaafd kunnen worden.

Kantinevoorziening
Instandhouding van de kantinevoorziening is niet mogelijk. Dat is een luxe die wij ons niet meer kunnen permitteren, tenzij het personeel bereid is kostendekkende tarieven te betalen. Wel is het nodig hierover goed overleg met betrokkenen te voeren.

Wethouders
Verhoging van de wethouderswedden van 75 naar 100% is ook voor onze gemeente nu het wettelijke uitgangspunt, tenzij de raad anders beslist. De SGP vindt in deze tijd een aanpassing naar 80% het maximale.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Brandweerkazerne

Op 30 juni jl. hebben wij gezegd dat een nieuwe brandweerkazerne niet aan de orde is. Wij denken er nog precies zo over. Voor € 200.000 tot € 250.000 kan volgens ons een zodanige opknapbeurt plaatsvinden dat deze weer 10 tot 15 jaar mee kan. Het voorbereidingskrediet is dan al bijna voldoende.

ECONOMISCHE ZAKEN EN LANDBOUW
Aanleg Achthoevenweg en Gorterlaan

De aanleg van een goede verkeersontsluiting van de Baarge via een vernieuwde Achthoevenweg en Gorterlaan vinden we erg belangrijk. De kosten hiervoor kunnen gedekt worden vanuit de reserve verkeersontsluiting. De J.C. van Andelweg moet ontlast worden van het vrachtverkeer. En dat geldt ook voor andere wegen zoals de Gemeenteweg en de Hoogeweg. Daarnaast is dit project een goede impuls voor de werkgelegenheid.

Revitalisering herinrichting "de Baarge"
Te mogen arbeiden, is een zegen. Dat daarbij geld verdiend wordt, is zeker niet onbelangrijk. De voorgenomen revitalisering van "de Baarge" heeft onze instemming. Een vitale werkomgeving draagt bij aan het welbevinden van onze noeste werkers. Het draagt ook bij aan de presentatie van onze bedrijven. Een fors gedeelte van de kosten wordt gedragen door de provincie.

VERKEER, OPENBARE RUIMTE EN WATER
Fietspadenplan & Verkeer- en Vervoerplan

Wij vinden het uiterst belangrijk dat het fietspadenplan en het verkeer- en vervoerplan binnen de begroting zijn gebleven. Deze plannen kunnen dienen als basis voor de aanvraag tot subsidie bij de provincie. Juist in deze moeilijke tijden zal de provincie meer en meer afgerekend worden op het daadwerkelijk investeren in de verkeersinfrastructuur.

Verlichtingsplan + Euro 90.000 (i) +2.700 (kr)
Het plan om de verlichting om te bouwen van oranje naar wit licht, kan wat ons betreft gestopt worden. De besparing is groot.

Herinrichting Oude Rijksweg/Gemeenteweg
De herinrichting Oude Rijksweg/Gemeenteweg gaat gewoon door. Het is goed om dit niet uit te stellen. We spreken immers over noodzakelijk onderhoud, waarvan een groot deel van de kosten ook ten voordele van de werkgelegenheid komt. Daarnaast kunnen de aanbestedingen de komende tijd gunstig uitvallen.

Versobering Wijkbeheer + Euro 50.000 (kr)
Ook bij het wijkbeheer zal het mogelijk moeten zijn om efficiënter werken door reorganisatie. Wij stellen voor de 4 wijken te saneren in 3 wijken, om op die manier 25% te besparen op het budget.

ONDERWIJS EN WELZIJN
Multifunctionele combischool Rouveen

De voorbereidingen voor de bouw van de combischool zijn in een vergevorderd stadium. Het college is van plan om dit project af te ronden. Dat heeft onze instemming. Voor de SGP geldt, dat we streven naar goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen. Het is gewoon duidelijk dat er in Rouveen iets moet gebeuren. Uit oogpunt van de stijgende werkloosheid vinden wij dit ook een goede werkverschaffing. Scholen, zowel in Staphorst, IJhorst als in Rouveen moeten goed gehuisvest zijn en voldoen aan de huidige onderwijskundige eisen. Met deze nieuwbouw komt er verder meer ruimte voor gym en multifunctioneel gebruik voor de dorpsgemeenschap van Rouveen.

Peuterspeelzaal
De huisvesting van peuterspeelzaal ´Spelenderwijs` verkeert in een slechte staat. Nieuwbouw moet gezien de bezuinigingen uitgesteld worden, hoewel het eigenlijk niet kan. Wij zien graag dat er een onderzoek komt naar de onderhoudskosten gerelateerd aan de nieuwbouw, om zo op het juiste moment de keus voor nieuwbouw te kunnen maken.

Leerlingenvervoer
De aanpassing van de kilometergrens naar de landelijke norm voor leerlingenvervoer van 4 naar 6 kilometer is voor veel gezinnen een pijnlijk offer. Toch gaan wij gezien de huidige financiële situatie hiermee akkoord.

Schoolzwemmen afschaffen
Nu ook het schoolzwemmen afgeschaft gaat worden, wordt de financiële situatie van het zwembad somberder. Over de toekomst van het zwembad moet naar onze mening een discussie op gang gebracht worden. De bijdrage van de gemeente aan ieder kind uit onze gemeente, dat een zwemdiploma haalt, is immers torenhoog.

Gymzaal Van der Walstraat
Bij de gymzaal aan de Van der Walstraat staan we voor de keuze renovatie of renovatie en tegelijk een uitbreiding. De gymzaal is al een aantal jaren toe aan een grondige renovatie. De middelen waren al gereserveerd, dus geen probleem. Nu is uit onderzoek gebleken, dat voor een relatief laag bedrag een verdubbeling van de capaciteit gerealiseerd kan worden. Een capaciteitsuitbreiding die binnen onze gemeente hard nodig is. Extra druk op de bezetting van de gymzalen door het wegvallen van het schoolzwemmen maakt de capaciteitsuitbreiding nog noodzakelijker. Ook is de locatie "van der Walstraat" ideaal gezien de ligging van de basisscholen. Voorwaarde is dat het in combinatie met de renovatie uitgevoerd wordt. Een kans die we moeten pakken!

Logopedie -Euro 45.000 (kr)
De waarde van logopedie voor het basisonderwijs is groot. Hierdoor wordt spraak- en taalachterstand vroegtijdig gesignaleerd en behandeld. Het bezuinigen op deze post kan tot gevolg hebben, dat op een later moment des te meer weer geïnvesteerd moet worden met waarschijnlijk veel minder resultaat. Uit de breedte van het onderwijsveld bereiken ons signalen dat wij daarmee de verkeerde weg inslaan. De SGP fractie stelt daarom voor de bezuiniging op logopedie te heroverwegen.

Schoolbegeleidingsdienst -Euro 86.000 (kr)
Juist in een tijd waarin de problemen binnen onderwijs en opvoeding toenemen en de inspanningen groter worden, is het jammer op deze post te bezuinigen. De scholen hebben juist in de begeleiding van zorgleerlingen extra middelen nodig. Te vrezen valt dat, door fors te snijden in de financiën, er onvoldoende zorg geboden kan worden. Dit gaat ten koste van de jeugd van de toekomst. Wij vrezen dat het werk dat wij hiermee beëindigen, weer opgepakt moet worden door bijvoorbeeld een Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarom is het verstandiger niet over te gaan tot beëindiging van subsidiëring van de schoolbegeleidingsdiensten.

SOCIALE ZAKEN, ZORG EN BURGERZAKEN
Centrum Jeugd en Gezin / Pakketmaatregelen AWBZ +Euro 60.000 (kr)

Voor het verder gestalte geven aan het centrum voor jeugd en gezin staan er enorme investeringen op de lijst niet uitstelbaar. Er zal invulling gegeven worden aan tal van activiteiten. Ook zal er een coördinator komen en uitvoering gegeven worden aan de baliefunctie. De AWBZ pakketmaatregel zal ook een hoge druk veroorzaken. Ons voorstel is dan ook deze zaken op de lijst uitstelbaar te zetten. Als we zien hoe ver men landelijk is met de invoering van het centrum voor jeugd en gezin, en hoever wij zijn, kunnen we gerust een pas op de plaats maken. Uitstellen dus nu het nog kan. Hebben we eenmaal personele verplichtingen, dan wordt het een stuk lastiger.

SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME
Verhoging gebruiksvergoeding Accommodaties +Euro 9.000 (kr)

Er staat voor de gebruiksvergoeding accommodaties (dienstencentrum, sportvoorzieningen) een trendmatige verhoging gepland van jaarlijks 2 procent. Omdat het hier om onroerende zaken gaat willen we een vergelijking trekken naar de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Deze stijgen extra met 7,25%. Ook de begraafrechten zijn hier bij te betrekken. Voorgesteld wordt om de begraafrechten tot 2013 jaarlijks met 8% extra te verhogen. Voor de meningsvorming wordt wederom (opnieuw selectief) het begrip kostendekkendheid van stal gehaald. Wij stemmen alleen met het voorstel van verhoging van de begraafrechten in als de tarieven voor alle gemeentelijke accommodaties ook met 8% extra verhoogd worden.

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
"Ontwikkeling woningbouw vlot trekken"

Hoewel er geen post voor is opgenomen in de begroting, blijft het vlottrekken van de woningbouw in onze gemeente onverminderd van belang. Tegelijk weten we allemaal dat de materie zeer weerbarstig is.

FINANCIËN
Onttrekkingen aan de reserves

Forse bedragen zullen onttrokken worden aan diverse reserves. Nu een nieuwe aansluiting op de A28 voorlopig niet haalbaar is, kan een deel daarvan anders ingezet worden. Moeite hebben wij wel met hetgeen daarvoor betaald is door kopers van bouwgrond. Dat bedrag moet achterhaald worden en zo snel mogelijk weer voor verkeersontsluiting (in welke vorm dan ook) beschikbaar komen.

Onroerende Zaak Belasting
Vorig jaar is besloten de OZB tot en met 2012 jaarlijks met 7,25% extra te verhogen. De SGP heeft, samen met het CDA een amendement ingediend om de mogelijke rekeningoverschotten van 2008 en 2009, ontstaan door de extra verhoging van de OZB, terug te geven aan de belastingplichtigen. Dat voorstel is unaniem aanvaard waarmee wij voor onze inwoners ervoor kunnen zorgen dat in deze moeilijke financiële tijden, de totale woonlasten slechts weinig stijgen.

Overige legesverhogingen (2%)
Met een trendmatige verhoging van de leges met 2% gaan wij akkoord. Wel is die 2% als inflatiecorrectie nu aan de hoge kant, maar het omgekeerde is de afgelopen jaren ook wel eens het geval geweest.

SLOT
Met dank aan allen die aan deze begroting hebben bijgedragen, willen wij onze algemene beschouwingen afsluiten. We denken hier in het bijzonder aan onze ambtenaren, die deze begroting hebben opgesteld.
Ook willen wij als fractie van de SGP het college van B & W, ons als raad (alle tekortkomingen en gebreken in acht nemende), de schaduwfracties, maar ook de overige ambtenaren in binnen- en buitendienst, alsmede brandweer, politie, jongeren- en ouderenzorg Gods onmisbare zegen toewensen.
Dat ons aller bede mag zijn met de woorden van Psalm 71: 2:

Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vindt in smart;
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot´ Ontfermer,
Mijn burg zijt en Beschermer.

Staphorst, 27 oktober 2009

terug >>