Algemene beschouwingen 2008, 2007, Terug

Geacht college, leden van de raad,

In de volgorde van de kadernota 2009 - 2012 zullen wij verschillende punten aanstippen.

HOOFDSTUK 1
Aanbieding en Voorbehoud
Het is voor het eerst dat we in het voorjaar de begroting voor het volgende jaar bespreken. We zijn benieuwd hoe dit jaar de begroting zal verlopen en we hopen dat het ons veel ervaringen zal geven.
Omdat er een voorbehoud aangegeven wordt met betrekking tot de financiële ruimte lijkt het ons goed om prioriteit aan te geven bij sommige onderwerpen.

Ambitieniveau
Het college schrijft dat onze gemeente een te lage belastingsopbrengst heeft ten opzichte van het ambitieniveau. Wie heeft dat ambitieniveau vastgesteld? Volgens ons is dat niet gebeurd. Wij hebben juist de indruk dat dit wellicht zelfs te hoog is. Onze inwoners zitten niet te wachten op allerlei onrealistische plannen. Ook zit men zeker niet te wachten op een hoog belastingniveau. Een goed wegennet, goed onderhouden groenvoorzieningen (inclusief de begraafplaatsen) en goede schoolgebouwen zijn belangrijke onderwerpen voor de gehele bevolking. Wanneer men meer wil, zal men bereid dienen te zijn daarvoor zelf een stevige bijdrage te leveren uit eigen portemonnee.

HOOFDSTUK 2-5
Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is sluitend voor het bestaande beleid. Om echter ook het in de lijst van investeringen 2009-2012 opgenomen nieuw beleid te kunnen uitvoeren, is veel geld nodig.

Lange tijd leefde het idee dat wij vanaf 2012 ca. € 150.000 minder inkomsten zouden ontvangen uit de langlopende lening aan Rendo. Wij kunnen nu lezen dat Rendo het dividend in enkele stappen zodanig wil aanpassen dat dit voor ons per saldo geen nadeel meer oplevert. Het kan op termijn zelfs leiden tot een voordeel van € 26.000 per jaar.

Niet ontkend kan worden dat er forse investeringen gepland staan. De realisering van een nieuwe afslag A-28 is in onze ogen een must. Dat geldt ook de multifunctionele combischool in Rouveen. Daarvoor zijn miljoenen nodig, die gelukkig als reserves wel beschikbaar zijn. Wel missen wij door het aanspreken van die reserves de rente-inkomsten daarvan in de jaarlijkse exploitatie.

Al ongeveer 25 jaar lang hebben wij bij de jaarrekening echter nog een positief resultaat. Wij stellen voor om deze positieve rekeningsaldi in te zetten voor matiging van de OZB tarieven in de jaren daaropvolgend. Op die manier wordt het voor ons eerder acceptabel om in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse extra verhogingen van de OZB.

Het college gaat op een min of meer vergelijkbare wijze te werk door te putten uit de reserve zonder bestemming. Ook neemt het al een voorschot op te verwachten positieve rekeningsaldi. Ons voorstel is volgens ons zuiverder.
--> Positieve rekeningssaldi inzetten voor matiging OZB tarieven.


Begrotingsruimte
De voorstellen tot verhoging van de OZB zijn procentueel aanzienlijk. In euro's valt de stijging naar onze mening te overzien. (Bij een woning van € 250.000 zou dit van € 134 in 2008 na vier jaarlijkse stijgingen van 12,5% -is inclusief inflatiecorrectie van 2,5% per jaar- in 2012 zijn opgelopen naar € 215).

Wel dringen wij er bij het college op aan om daarnaast de afvalstoffenheffing op het niveau van 2008 te handhaven. De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing biedt, ondanks de forse onttrekking van € 114.000 in 2008, daarvoor volgens onze fractie ruimte. Volgens de eerste bestuursrapportage 2008 kon er namelijk door het dividend van ROVA per saldo al weer bijna € 76.000 aan die voorziening worden toegevoegd.
--> Opnieuw significante onttrekking aan voorziening egalisatie afvalstoffenheffing in 2009.


HOOFDSTUK 6

ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE
Personeelsformatie
Over het personeelsbestand wordt in de kadernota weinig gesproken. Als kader wil onze fractie meegeven dat er geen personeelsuitbreiding komt.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Brandweer
Wat betreft de nieuwe huisvesting voor de brandweer hebben we meerdere malen aangegeven dat we het lopende onderzoek willen afwachten. De uitkomsten van het onderzoek kunnen zo divers zijn dat een onderbouwd budget op dit moment onmogelijk te maken is.
--> Zonder plan niets budgetteren voor nieuwe brandweerkazerne. -€200.000

Een ander punt is de vervanging van het OVD voertuig. Wanneer deze auto geen gebreken vertoont, is deze nog niet aan vervanging toe. Alleen op leeftijd moet je zoiets niet doen. De restwaarde is immers praktisch nul. Het is een goede Volkswagen en deze gaan normaal 15 jaar mee. De units voor mobiele datacommunicatie moeten eenvoudig over te zetten zijn. De prijs van 1 datacommunicatieunit is €11.000, dus dit rechtvaardigt een extra investering van €50.000 niet.
--> Niet investeren in OvD auto -€ 50.000

ECONOMISCHE ZAKEN EN LANDBOUW
Bedrijfsleven
Vanuit het college hebben we onlangs begrepen dat bij de bedrijfsbezoeken ook de ontsluitingen benadrukt worden. Nogmaals benadrukken we ook in het programma Economische Zaken en Landbouw dat we de ontsluiting van onze gemeente voortvarend moeten aanpakken. Eerst de afslagen, daarna een verkeerscirculatieplan en dan een Meerjarenontwikkelingsvisie (MJOV). We gaan ervan uit dat alle fracties in de raad op de verschillende gebieden al visies ontwikkeld hebben zodat we deze binnenkort naast elkaar kunnen leggen, waarbij de regie van de visieontwikkeling bij het college ligt.

We willen nogmaals pleiten voor ruimte voor bedrijven in het grondverzet en loonbedrijven We vallen jaren in herhaling, maar leggen daarom juist meer nadruk op de noodzaak van verschillende ontwikkelingen. We willen als gemeente toch verder doorontwikkelen in plaats van stilstaan?

Landbouw
Nu het proces van de ruilverkaveling Staphorst van de grond getild wordt, verwachten we dat er, daar waar nodig, goede sturing aan gegeven wordt door de gemeente.
We moeten goed beseffen dat de gevolgen van Natura2000 niet gering zijn voor de agrarische sector.
Om toch ook de agrarische sector in de toekomst gezond te houden, vinden wij het belangrijk de mogelijkheden voor eigen agrariërs op het gebied van intensieve veehouderij toch nog eens goed te bezien. Met name het toepassen van luchtwassers kan er voor zorgen dat de kwaliteit van het milieu, de omgeving, nauwelijks schade lijdt.

VERKEER EN OPENBARE RUIMTE
Afslag A-28
Wat betreft de nieuwe op- en afritten van de A28 willen we vooral benadrukken dat het niet gaat om het asfalt, maar om wat erover gaat en om wat er verbetert. Verbetering leefklimaat vanwege minder vrachtverkeer door woon- en streekgebieden. Daarmee ook het verhogen van de veiligheid. Direct na besluitvorming over de op- en afritten dient er een verkeerscirculatieplan voor de gehele gemeente gemaakt te worden. Dit plan zal enkele componenten in zich hebben die pas na uitvoering van de nieuwe afslag uitgevoerd kunnen worden.

Verkeersregelinstallatie Lichtmis
Het installeren van een nieuwe verkeersregelinstallatie op het kruispunt van de Lichtmis is een zaak van de provincie. Er liggen afspraken dat 1/6 deel van de kosten door de gemeente Staphorst gedragen moet worden. We hebben daar toch wel moeite mee. We willen het college de opdracht meegeven om te proberen van deze bijdrage verlost te worden.
--> Bijdrage aan verkeersregelinstallatie Lichtmis schrappen. -€ 75.000

Herinrichting Gemeenteweg
Voor het jaar 2009 staat de herinrichting tussen de rotonde en de spoorwegovergang op de lijst. Deze herinrichting heeft onze instemming. Wel willen we, voordat over gegaan wordt tot uitvoering, de leermomenten van de herinrichting tussen de rotonde en de stovonde op papier hebben en bespreken in de commissie. De SGP wil een beter gebruik maken van inspraak. Anders dan bij laatstgenoemd project, dienen aanwonenden en andere belanghebbenden in het komende project in een vroegtijdig stadium te worden betrokken bij de planvorming. Zodoende kan worden gewaarborgd dat hun inbreng daadwerkelijk meeweegt.

Herinrichting Staphorst Noord
Het budget voor het herinrichten van het westelijk deel van Staphorst Noord, € 700.000, is echt een groot bedrag. In de afgelopen jaren hebben we elk jaar een enkele straat in Staphorst noord aangepakt. De Willem de Zwijgerstraat heeft in 2007 ongeveer € 200.000 gekost. De € 700.000 was in voorgaande jaren niet geraamd. Het lijkt ons juist, deze investering toch iets verder uit te smeren. Mocht er een grote noodzakelijkheid zijn dit plan volledig in één keer uit te voeren, dan dienen de renovaties straatprofielen oudere wijken verder doorgeschoven te worden.
--> Minder budgetteren voor herinrichting Staphorst Noordwest - € 350.000

Revitalisering De Baarge
Op de lijst van investeringen wordt € 820.000 opgegeven voor revitalisering De Baarge in 2009. Onze fractie dringt er toch op aan dat eerst de nieuwe Achthoevenweg en de Gorterlaan klaar moeten zijn voor we met De Baarge bezig gaan. In de begroting voor 2008 staat hier nog € 2.000.000 voor gebudgetteerd. We moeten ons niet verslikken in de grote hoeveelheid projecten. Wat betreft het doortrekken van de Westerparallelweg naar de Burgemeester Janssenstraat mogen de voorbereidingen wel getroffen worden. Dit geldt ook voor een eventuele terugkoop van de gronden in het verlengde van de Burgemeester Janssenstraat tot de Gorterlaan. Wanneer De Baarge gerevitaliseerd wordt, kan dit doortrekken zo mee gedaan worden.
--> Revitaliseren De Baarge in ieder geval doorschuiven naar 2010 -€ 820.000

Riolering
Vanuit GRP III staat € 1.194.000 gebudgetteerd voor 2009. Het bedrag wat ten opzichte van het budget in 2008 niet uitgegeven is, dient in mindering gebracht te worden op het gebudgetteerde bedrag voor 2009. Dit heeft in het verleden ook altijd goed gewerkt. Je kunt namelijk toch geen grote inhaalslagen maken. Mocht in 2008 het budget volledig geïnvesteerd zijn, dan zijn wij voor de opname van de volledige jaarschijf 2009 vanuit GRP III in de begroting 2009.
--> Niet gerealiseerde bedrag 2008 in mindering brengen op begroting 2009 -€ pm

Verharding Schuthekkeweg
Graag zouden wij willen dat het college in 2009 onderzoek doet naar het verharden van de Schuthekkeweg. Kan het college ons dit toezeggen?


ONDERWIJS EN WELZIJN
Reformatorische peuterspeelzaal

De realisatie van de reformatorische peuterspeelzaal moet gestalte krijgen. Van groot belang is het om hierover met het bestuur in gesprek te gaan. Als de uitvoering in 2008 niet in beeld kan komen, zal het zeker in 2009 moeten plaatsvinden.
Het is een tijdelijke voorziening. Men maakt nu mede gebruik van de sporthal die anders ook goed bezet is. Omdat voorbereidingen veel tijd kosten, stellen wij voor om hiervoor in 2009 een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen.

Multifunctionele combischool Rouveen
Er zijn inmiddels enkele belangrijke stappen gezet om te komen tot een multifunctionele combischool in Rouveen. In vervolg daarop moet de bouw met voortvarendheid ter hand worden genomen.


SOCIALE ZAKEN, ZORG EN BURGERZAKEN
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
De WSW geeft veel veranderingen maar biedt ook veel mogelijkheden. De SGP hecht enorm veel waarde aan een ruimhartig sociaal beleid.
Dit betekent niet soft of veel vrijblijvendheid en onduidelijkheid. Wel een helder beleid waarin een ieder, passend bij zijn of haar kwalificaties, werk krijgt aangeboden.
Onze sterke voorkeur gaat daarbij uit naar werk bij reguliere bedrijven.
De wens van de SGP is dat op termijn het woord "wachtlijst" uit het SW-woordenboek geschrapt kan worden.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin staan in de meerjarenbegroting bedragen van resp. € 35.000 in 2010 en € 500.000 in 2012. Wij vragen ons af of deze bedragen wel zinvol zijn, ook gezien de opgedane ervaringen in onder andere Apeldoorn. Het gaat vooral om het beschikbaar hebben van een eenvoudige ruimte waar zoveel mogelijk disciplines die hierbij betrokken zijn, gemakkelijk overleg met elkaar kunnen voeren.

Daarbij wil onze fractie nog eens goed benadrukken dat de overheid zeer terughoudend moet zijn zich te mengen in gezinssituaties. Ook bij het aanstellen van allerlei coördinatoren is het voor ons een vraag of dit echt effectief is. Wij vragen ons af of dit niet leidt tot meer bureaucratie. Daarom wil de SGP instrumenten aangereikt krijgen om de effectiviteit te kunnen controleren.

Maatschappelijk Werk
Dat er een bedrag is uitgetrokken voor identiteitsgebonden maatschappelijk werk heeft onze instemming. Wij zullen de ontwikkelingen volgen. Wij vertrouwen erop dat het geraamde bedrag voldoende is. Onze fractie heeft er geen moeite mee dat een deel van deze kosten toch in mindering gebracht wordt op het algemeen maatschappelijk werk.

SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME
Gymzaal Van de Walstraat
De gymzaal aan de Van de Walstraat zal volgens de planning in 2009 een grondige renovatie ondergaan. Ook zal nieuwbouw van de kleed- en doucheruimtes plaatsvinden. Met dit voorstel en de daarvoor benodigde € 500.000 kunnen wij akkoord gaan.

Voetbalaccommodatie Rouveen
In de investeringslijst is 1,7 miljoen euro opgenomen om in 2012 te investeren in de voetbalaccommodatie Rouveen. Wij hebben nog geen enkel plan gezien. Daarom doen wij daarover nu ook nog geen uitspraken, maar hopen er volgend jaar verder op in te gaan.

AMBC
Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe locatie en accommodatie voor de AMBC. Wij wachten de uitslag van dit onderzoek af.

Fietspaden en -routes
Het realiseren van goede fietspaden en fietsroutes is een goed streven. De te verharden Schuthekkeweg past heel goed in een fietsroute.
Wij stellen voor, in het op te stellen plan een Rondje Staphorst op te nemen.


VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
Woningbouw
Ook in dit programma worden een heel aantal belangrijke zaken genoemd. Als we een prioriteit aan willen geven is dat zonder meer het onderdeel Volkshuisvesting. We lezen over het ondernemen van actie om het bestand betaalbare huurwoningen uit te breiden. Dat heeft onze instemming. Onzes inziens is de vraag naar eigen woningen echter zeker zo groot. We zitten als gemeente helaas nog steeds met een impasse op het gebied van koopwoningen in De Slagen. Binnen het geheel van woningzoekenden moet de gemeente het accent wat onze fractie betreft zondermeer op deze startersproblematiek leggen.

Onze fractie pleit er voor de partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen, ten einde het accoord met Staphorst Ontwikkeling B.V. open te breken. Het gaat daarbij om de clausule dat de gemeente geen uitbreidingsplannen mag ontwikkelen voordat De Slagen gerealiseerd is. Daar zal wat tegenover moeten staan. Daar is onze fractie van overtuigd, en daar willen wij constructief in meedenken, zonder daar nu zelf een invulling aan te kunnen geven. De onderhandelingen moeten open ingegaan worden.
Ondertussen moet er uiteraard doorgewerkt worden aan het realiseren van inbreidingslocaties, en evenzeer aan het opruimen van de belemmeringen voor woningsplitsing.

Staphorst, 19 juni 2008.

terug >>