Algemene beschouwingen 2007, 2006, Terug

Geacht college, leden van de raad,

Zo is vandaag weer de dag aangebroken dat wij, als raad en college van B&W, ons bezig gaan houden met de algemene beschouwingen rond de begroting van het komende jaar 2008. Wij mogen ervaren dat wij nog aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van de fractievoorzitter van de PvdA, de heer Van Lambalgen, die afwezig is in verband met een ernstige ziekte. Als fractie willen wij hem toebidden en -wensen dat de middelen, die aangewend worden tot herstel, gezegend mogen worden.

Het is bijna gebruikelijk dat wij onze begrotingsvergadering houden op de dag die voorafgaat aan de dankdag en in vele streken van ons land op de 1e woensdag van november gehouden wordt. Ook in onze gemeente is dit een dag waarop een groot gedeelte van het maatschappelijke leven stil ligt. Dat ook wij met ware dank terecht mogen komen bij Hem, Die alle dank toekomt en dat wij Hem de eer geven die Hij waard is te ontvangen.

Als wij zien op het wereldgebeuren, wat is het dan een voorrecht dat wij de zegen mogen ontvangen van onze dagelijkse arbeid en broodwinning. Ons land wordt nog niet geteisterd door oorlogsgeweld, hoewel onze gedachten uitgaan naar onze militairen die zich bevinden in brandhaarden van deze wereld. Wij mogen nog dagelijks in rust en welvaart leven. Tegelijk zien wij om ons heen wel een toenemende verharding van het kwaad, waarbij de tolerantie voor uitingen van het christelijke leven in het openbare leven afneemt. We worden echter nog niet vervolgd, zoals wij weten dat dit in een land als Noord-Korea en meerdere landen wel aan de orde is. Als dat bij ons zou zijn, zouden wij dan staande blijven? En van Wie is onze verwachting, ook in deze gejaagde tijd?
Dat wij, ons bewust zijnde van onze onwaardigheid en nietigheid, toch mogen optrekken met het getuigenis van Zijn Woord zoals dat verwoord staat in de Drie Formulieren van Enigheid. Dat wij zo, in het besef van Zijn alomtegenwoordigheid en in afhankelijkheid van Hem, onze arbeid mogen verrichten.

Als wij zien op het begrotingsjaar dat voor ons ligt, zijn er behoorlijke investeringen aan de orde. Er moeten belangrijke besluiten genomen worden in de publieke sfeer. De SGP zal ook in de zakelijke belangen het goede voor onze inwoners zoeken. Ook in het komende jaar willen wij deze plicht waarnemen tegen de achtergrond van de woorden van Psalm 116 vers 7:

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,
Dien trouwe HEER' voor Zijn genâ vergelden?
'k Zal, bij den kelk des heils, Zijn naam vermelden,
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan.

ALGEMEEN
Ambitieus en evenwichtig
Het college heeft ons een begroting aangeboden waarin diverse grote(re) projecten in uitvoering genomen worden. Andere voornemens worden verder uitgewerkt. Al met al is de SGP-fractie van mening, dat er zeker sprake is van een ambitieus maar evenwichtig programma zoals het college ook schrijft in de aanbieding.

Harde investeringen
Er wordt flink geïnvesteerd in wegen en riolering, maar ook in jeugd en onderwijs. Gedacht kan worden aan de aanleg van de Achthoevenweg, de bouw van een combischool in Rouveen en de verbouwing van de Harmen Doornveldschool in Staphorst. Plannen die leiden tot forse investeringen, maar waar wij volledig achter staan.

Zachte investeringen
Verder kan nog genoemd worden uitbreiding van taken op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugd en Gezin. Nuttige taken op deze terreinen komen op ons af op grond van landelijk beleid. Het is een goede zaak dat hieraan extra aandacht besteed wordt en dat er ook meer financiën voor beschikbaar komen. Dit betekent wel, dat naast het extra geld van het rijk, ook door de gemeente hierin meer geïnvesteerd moet worden. Juist daar ligt voor ons een punt van zorg. De landelijke overheid maakt het beleid en stelt middelen beschikbaar, maar wij vrezen dat dit mogelijk veel te weinig zal zijn.
--> Wordt beleid op deze gebieden op termijn niet een molensteen om onze nek?

Onroerende Zaak Belasting
Gelet op de voorliggende begroting en het beeld naar de toekomst toe, zal onze fractie dit jaar instemmen met de extra verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met 10%. Tegelijkertijd waarschuwen wij er voor, dit niet als een automatisme te gaan beschouwen. Wat dat betreft vervullen de uitspraken van het college, gedaan bij monde van wethouder Hutten van financiën, ons met zorg. Wij citeren: "Wij kunnen met de OZB best nog veel. Gezien de wettelijke maatstaven hadden we naar 75% gekund. Ik sluit niet uit dat we in de loop der jaren naar onze maximale vraag gaan." Gelukkig staat er iets verderop ook nog: "Is het niet nodig, dan doen we het niet" (de Stentor 17-10-2007). Dit college praat en schrijft ons te gemakkelijk over maximale verhogingen in de komende jaren. Het uitgangspunt moet zijn een OZB verhoging van niet meer dan een inflatiecorrectie. Is dat onvoldoende, dan moet eerst gekeken worden of snoeien aan de uitgavenkant mogelijk is. Daarnaast zullen kosten en opbrengsten van diverse voorzieningen tegen het licht gehouden moeten worden.
--> Is het college bereid de zojuist genoemde punten als leidraad te hanteren bij het opstellen van begrotingen in de komende jaren?

Woonlasten
Ook de snel verslechterende situatie op de ranglijst van woonlasten per gemeente in de provincie Overijssel moet wat ons betreft gestopt worden. Bij grote investeringen waar weinig of geen inkomsten tegenover staan, moet grote terughoudendheid betracht worden. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat de lasten maar op de burger afgewenteld worden. Sportvoorzieningen waarvoor grote bedragen worden uitgegeven, moeten wat de SGP-fractie betreft voor een veel groter deel bekostigd worden door inkomsten van de gebruikers.

Groeimodel
Om niet ineens voor al te grote verrassingen te komen staan, is vorig jaar het groeimodel ingevoerd om meer structurele inkomsten te verwerven. Op dit moment wordt daar al weer aan getornd. Niet een verhoging met € 135.000, zoals afgesproken was, maar slechts
€ 45.000 is verwerkt in de begroting. Wij vertrouwen erop dat begin volgend jaar alsnog het verwachte extra dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) binnenkomt. Dan stemmen wij ook in met het op dat moment aanvullen van de storting in het groeimodel.

Formatie-uitbreiding
Alle fracties hebben op 4 september jl. hun bedenkingen uitgesproken bij de forse structurele formatie-uitbreiding in het komende jaar. Wij constateren dat er ten opzichte van de conceptbegroting op dit punt niets gewijzigd is.
--> De fractie van de SGP geeft het college de opdracht mee voor het komende jaar 0,5 tot 1 fte minder dan begroot in te vullen voor de sector Welzijn.

OPGROEIEN
Onderwijs
Al vele jaren is er over de combischool in Rouveen (bouwen op één locatie met behoud van de identiteit) gesproken. Het stemt ons tot blijdschap dat de plannen nu een verdere uitwerking krijgen. Dat hiermee ook de problemen die er zijn bij "De Triangel" en "De Levensboom" dichter bij een oplossing mogen komen. Ook de verbouwing van de Harmen Doornveldschool zien wij met genoegen tegemoet. De ruimteproblemen daar zullen dan ook tot het verleden behoren. Al met al gaan deze twee bouwplannen met grote investeringen gepaard. Maar meteen mogen wij constateren, dat met de realisering van deze twee bouwplannen, het voorzieningenniveau van onze tien basisscholen op een hoog peil is gekomen. Als SGP hebben wij ons daar altijd voor ingezet. We worden wel de "Onderwijspartij" genoemd. Dit beschouwen wij als een eer.

Schoolzwemmen
De SGP-fractie zal zich inzetten voor het behoud van het schoolzwemmen. Het schoolzwemmen bevordert dat kinderen zwemmen leren tijdens hun periode op de basisschool. De ouders zijn daardoor niet genoodzaakt om er vanwege organisatorische redenen in de thuissituatie van af te zien. Een andere reden kan zijn dat er om financiële redenen van af gezien wordt.
Het schoolzwemmen draagt er aan bij, dat praktisch alle kinderen in het bezit komen van een zwemdiploma. Dat wil onze fractie zo houden.

Jeugd
In de raadsvergadering van 30 oktober jl. is de nota ketenbeleid vastgesteld. Wij hebben het collegevoorstel gesteund, nadat er nog enkele duidelijke toezeggingen zijn gedaan. Vooral een vorm van registratie was en is voor ons een belangrijk punt. Voor uitvoering van deze nota is 40.000 euro nodig om de veiligheid te controleren en de regels te handhaven. Wij vinden dit een verantwoorde investering en willen niet beknibbelen op onze jeugd.

Het proefproject met de jongerenwerker is afgerond met een rapport. Wij vinden het positief dat onze jeugd zich thuis en veilig voelt in de Staphorster samenleving. Het negatieve aspect van te veel en te frequent gebruik van alcohol moet aangepakt worden. De constatering in het rapport 'Jeugdpeiling 2007' dat de jeugd als eerste vraagt naar een trapveldje in de buurt, bevestigt dat de SGP hier dus terecht al jaren op hamert.

WERKEN
Wet Sociale Werkvoorziening
Wat doet het college met de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)? Tijdens de vergadering van 4 september heeft de SGP gevraagd hoe te komen tot wachtlijstverkorting tot maximaal 12 maanden, zoals de wet in 2008 voorschrijft. We hebben zelfs aangegeven, dat wij 12 maanden nog veel te lang vinden.
Binnen de huidige werkvoorzieningschappen lukt dat niet. De wachtlijsten zijn nu 2 tot 3 jaar. De nieuwe wet geeft behoorlijke verplichtingen maar biedt ook geweldige mogelijkheden. Om die mogelijkheden te benutten, dient het college wel met een uitgekristalliseerde visie te komen.
--> Hoe gaat de gemeente vorm geven aan de beweging van binnen naar buiten?
--> Hoe gaat de gemeente haar regierol invullen?
--> Blijft een deel van de bestaande structuur in stand, zo ja welk deel en voor hoe lang?
--> Gaat het college werkgeversnetwerken opbouwen?
Kortom: van veel zaken is het ons niet helder hoe de gemeente dit gaat invullen. We willen een goede uitvoering van de WSW benadrukken. Vanuit sociaal en christelijk oogpunt heeft de SGP hart voor onze arbeidsgehandicapte naaste.

Landbouw
Landbouw is een belangrijk aandachtspunt van de SGP. Als SGP-fractie zijn we blij met de positieve uitkomst van de landbouwenquête. Wij hopen dat onze landbouwers er serieus mee aan de slag gaan. Voor de veehouderij in onze gemeente is dit zeer noodzakelijk. Daarnaast vragen wij van het college aandacht voor de agrariër. Het onderhouden van het landschap mag wel in samenspraak gaan met de landinrichting en het Staatsbosbeheer. Maar we willen niet dat mogelijkheden voor agrariërs in het buitengebied verder ingeperkt worden. Wat betreft giftige planten als Jacobs Kruiskruid vragen wij voldoende aandacht, zowel van de bermbeheerder als van de agrariërs. Deze planten komen ook in onze gemeente op enkele plaatsen voor.

VVV / Museumboerderij
Bij de realisering van een kantoorruimte bij de gemeentelijke museumboerderij zou ook ruimte gecreëerd kunnen worden voor het VVV kantoor / informatiesteunpunt.
--> Wil het college de mogelijkheden van deze optie onderzoeken?

VERKEER
Zuidelijke Rondweg
Het komende jaar wordt op het gebied van verkeer en openbare ruimte behoorlijk geïnvesteerd. Eén van de belangrijkste investeringen is wel de aanleg van de zuidelijke rondweg via de nieuwe Achthoevenweg en de Gorterlaan. Vooral het vrachtverkeer van en naar de Baarge zal in de toekomst deze weg moeten nemen. Daarom pleit de SGP ook voor een minimale hoeveelheid rotondes en andere verkeersmaatregelen. Het dienen wegen te zijn met een minimum aan uitritten en een duidelijke fietsstrook. Wel willen we benadrukken dat in de planvorming de Wethouder Buitenhuisstraat als een hoogwaardige weg meegenomen dient te worden. Deze weg dient een goede aansluiting op de Gorterlaan te krijgen. Parallel aan de aanleg van deze weg zal ook nagedacht moeten gaan worden over de aanpak van de Industrieweg. Deze weg moet immers nog opnieuw bestraat worden.

Staphorst Noord
In Staphorst Noord is de Frederik Hendrikstraat aangepast en nu wordt de Willem de Zwijgerstraat ook aangepast. Deze renovatie zorgt voor een enorme facelift van een straat. Het verhoogt ook duidelijk de kwaliteit van het wonen. Daarom staan we er ook volledig achter om in het komende jaar weer enkele straten op deze wijze aan te pakken.

Streek en riolering
Daarnaast staat in 2008 het aanpassen van het straatprofiel van de Gemeenteweg en de Oude Rijksweg op de lijst. We gaan ervan uit dat hierbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de bekende nieuwe straatprofielen rondom de rotonde, stovonde en in het centrum van Rouveen. Deze werkzaamheden zullen zoveel mogelijk samen moeten gaan met de noodzakelijke plannen met betrekking tot de riolering. We hebben op het gebied van de afwatering in het afgelopen jaar een vergaand plan aangenomen voor de verbetering van ons stelsel. Maar dit is ook noodzakelijk. De riooloverstorten dienen zoveel mogelijk beperkt te worden door de capaciteit van het rioolstelsel te vergroten. De komende jaren zullen de projecten op het gebied van de Waterkwaliteit belangrijk worden.

Aansluiting A28
Als laatste punt op het gebied van het verkeer noemen we de aansluiting op de A28. We zijn ervan overtuigd dat we met een volledige ontsluiting ter hoogte van viaduct Middenwolderweg de best haalbare oplossing voor de gehele gemeente in handen hebben. Er worden namelijk twee grote verkeerskundige problemen mee opgelost. Ten eerste een betere ontsluiting van industrieterrein de Baarge. Dit betekent dat de woongebieden van Zuid duidelijk ontlast worden van vrachtverkeer. Een tweede belangrijk voordeel is, dat al het verkeer van en naar de A28 dan nog maar in zeer geringe mate van de Gemeenteweg en de kruispunten rond de stovonde gebruik zullen maken.

WONEN
Ruimtelijke Ordening
Het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is van groot belang voor onze inwoners. Wat dat betreft, verdient het brede belangstelling en uitwerking. We stemmen daarom volledig in met de geformuleerde beleidsuitgangspunten. Daarom nu slechts aandacht voor de formatie-uitbreiding. Er staat veel op de rol voor het komende jaar. De tijdelijke formatie tot nu toe is lapwerk, waar we het niet mee redden. Onze fractie stemt er mee in deze werkplek structureel in te vullen.
Wij onderkennen het probleem van de doorstroming van ambtenaren op deze afdeling, zoals ook in het afgelopen jaar. Wij misgunnen in de persoonlijke sfeer onze ambtenaren hun promotie naar betere functies in andere gemeenten niet. Het levert onze gemeente echter wel een continuïteitsprobleem op, juist op dit gevoelige en ingewikkelde beleidsterrein. Het zou onze fractie wat waard zijn als hier een structurele oplossing voor gevonden kon worden. Voor dit moment is dat dus het overzetten van een tijdelijke invulling naar een permanente uitbreiding van fte's. Juist op dit beleidsterrein liggen veel voetangels en klemmen in het contact tussen gemeente en inwoner. Wij dragen hierin het college niets nieuws op, maar vragen wel bij de voortduur aandacht voor deze materie. Een speerpunt moet blijven: hoe krijgen we de burger structureel beter geholpen?

Inzameling en recycling verpakkingen
In de afgelopen maanden is er een belangrijk akkoord gesloten over gescheiden inzameling en recycling van verpakkingen. Kunststofinzameling moet op een hoger niveau gebracht worden. Jammer dat wij enkele jaren terug, gezien de omstandigheden, moesten stoppen met die inzameling. Nu er echter een akkoord ligt met het bedrijfsleven, verzoeken wij het college dit in samenwerking met ROVA voortvarend op te pakken. Kan dit ook nog leiden tot een lagere afvalstoffenheffing? De consument moet volgend jaar namelijk via het bedrijfsleven en de supermarkten betalen voor de verpakkingen.
Verder hebben wij gelezen (VNG Magazine 29 juni 2007) dat gemeenten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 nog een vergoeding ontvangen van het bedrijfsleven voor het inzamelen van huishoudelijk afval.
--> Is het college bekend om wat voor bedragen het bij ons gaat?
--> Zo ja, kan hiervan niets ingezet worden voor verlaging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing 2008?

Zwerfafval
Veel Nederlanders ergeren zich aan zwerfafval. Hierdoor verslechtert de leefomgeving. Daarom heeft minister Cramer van o.a. Milieubeheer voor de komende drie jaar bijna 5,5 miljoen euro per jaar beschikbaar om het zwerfafval aan te pakken. Er zijn gemeenten die de jeugd betrekken bij inzameling en hen daarvoor belonen. Ook kan het bestaande beleid geïntensiveerd worden.
Wij hebben begrepen dat de Wijkraad Staphorst-Noord erg te spreken is over het werk van Adullam. Is het misschien mogelijk om die bij soortgelijk werk elders in onze gemeente te betrekken en daarvoor subsidie aan te vragen? Om Staphorst gebruik te laten maken van deze subsidie roepen wij verder het college en de raad op met creatieve oplossingen te komen ter vermindering van zwerfafval.

Een bijzondere vorm van uiterst vervelend zwerfafval is wel het hondenvuil. Wij stellen voor om de belasting voor de eerste hond niet te verhogen. Daartegenover willen wij in de APV een artikel opnemen dat de hondenbezitter een plastic zakje en schepje meeneemt, wanneer de hond uitgelaten wordt. Voornamelijk in de kernen leeft veel ergernis bij onze inwoners over hondenvuil dat nooit opgeruimd wordt. Een goede zaak in deze richting lijkt ons het te realiseren hondentoilet in het dorpspark Rouveen. Wanneer dit voldoet, is er misschien draagvlak om op meerdere plaatsen dergelijke toiletten te plaatsen.

BESTUREN
Veiligheidsregio
De term "Veiligheidsregio" is een gevleugeld woord dat vaak gezien wordt als synoniem van regionalisering. Wij zien het als multidisciplinaire samenwerking tussen gemeentelijke brandweerkorpsen, politie en ambulancediensten. We moeten met ons plaatselijke vrijwilligerskorps de basisbrandweerzorg garanderen. Daarnaast moeten we binnen de veiligheidsregio als gemeentelijke korpsen de grotere incidenten goed georganiseerd, samen met de blauwe, witte en gemeentelijke kolommen, aanpakken. Dit betekent niet dat brandweermensen in regionale dienst moeten.
--> We dragen het college op zuinig te zijn op het huidige korps dat goed functioneert en aanzienlijk goedkoper is dan een beroepskorps.

Dualisering
Om voor het functioneren van de raad en het college een betere structuur te creëren, wil ook de SGP haar inbreng leveren in een werkgroep dualisering. Wel zijn wij als fractie van mening, dat het verder doorvoeren van het dualistische systeem in een kleine gemeente als Staphorst op een voor onze grootte, gepaste wijze moet gebeuren.

College
Voorgesteld wordt om de officiële werktijd van de wethouders op te voeren van 75% naar 100%. Onze fractie wil dit graag goed onderbouwd zien en wij verwachten daartoe ook tijdig de nodige informatie te ontvangen.

SLOT
Afrondend willen wij allen die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting daarvoor dank zeggen. Dat geldt ook voor ons gemeentelijk personeel en hen die op vrijwillige basis (onder meer vrijwilligers brandweer) hebben bijgedragen aan een goed functioneren van ons gemeentelijk apparaat. Hen die door ziekte niet aan het arbeidsproces deel kunnen nemen, willen wij een goed herstel toewensen.

Wij spreken de wens uit dat wij als raad en college onze taak mogen waarnemen met liefde en respect voor elkaar onder Gods zegen zoals het verwoord is in Psalm 133 vers 3:

Waar liefde woont, gebiedt den HEER' den zegen;
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Staphorst, 6 november 2007

terug >>