Algemene beschouwingen 2006, 2005, Terug

Geacht college, leden van de raad,

Vandaag mogen wij ons bezighouden met de begroting 2007. De eerste die behandeld wordt in deze nieuwe raadsperiode.
7 maart 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Spannend tot het laatste moment, maar de uitkomst was uiteindelijk dat de zetelverdeling niet veranderde. Nogmaals past het ons om de Heere te erkennen voor de weldaden die Hij daarmee aan ons heeft geschonken. Hoewel de verdeling niet veranderde hebben wij op 14 maart jl. toch afscheid genomen van drie raadsleden. Op 16 maart is de nieuwe raad beëdigd. Wij hopen op een goede samenwerking, ook al staan onze principes soms haaks op elkaar.
In goede harmonie zijn onderhandelingen gevoerd om te komen tot een nieuw college. Op 18 april is het nieuwe college gekozen uit dezelfde partijen als in de vorige periode. Er zijn twee nieuwe wethouders aangetreden omdat de heren Bron en Kruidhof hadden aangegeven te willen stoppen als wethouder. Helaas was wethouder Bron toen al ernstig ziek en stonden wij op 28 juni jl. rond het graf van hem die zoveel werk verricht heeft in deze gemeente. Ook hierin is weer bewaarheid dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Het is een ernstige roepstem voor ons allemaal. Bereid uw huis want gij zult sterven, wordt ons iedere keer weer toegeroepen. Dat wij die roep niet negeren, maar dat deze ons mag leren een haasten en spoeden om ons levens wil.
Moge de Heere mevrouw Bron met haar kinderen en verdere familie gedenken in deze droevige omstandigheden.

Wat is het dan ook erg te moeten constateren dat de mens zich steeds meer uitleeft in allerlei feesten. Rondom ons zien wij dat nagenoeg elke weekwisseling feesten worden georganiseerd. Er is toch iets dat veel belangrijker is dan daarin opgaan. Dat wij mogen vragen om daarvoor bewaard te blijven, want uit en van ons zelf zijn wij geneigd precies hetzelfde te doen. De Heere zegt in Zijn Woord dat één ding nodig is voor ons allen. Zoek eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Wanneer wij niet proberen daarnaar te leven, dan zal Hij ons land, op Zijn tijd, zeker bezoeken met oordelen in verschillende vormen. In Psalm 89:13 lezen wij het volgende:

Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad,
Zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat.
Maar zo zijn kinders ooit Mijn zuiv're wet verlaten,
Zo 't richtsnoer van Mijn recht ter reeg'ling niet kan baten,
Zo zij ontheiligen, wat Ik heb voorgeschreven,
Dan mogen zij gewis voor Mijne straffen beven!

Dat wij allen deze ernstige waarschuwing ter harte mogen nemen.

In de volgorde van de programmabegroting zullen wij nu een aantal punten aanstippen.

ALGEMEEN BESTUUR
Uitbreiding personeelsformatie
In mei jl., bij de bespreking van de conceptprogrammabegroting, hebben wij ook aangegeven kritisch te zijn over de uitbreiding van het personeelsbestand. Voor het merendeel van de beoogde uitbreidingen is een redelijke onderbouwing gegeven. Waar wij echter wel zorgen over hebben, is dat er steeds meer coördinatoren worden aangetrokken.
- - > Wil het college de noodzaak van allerlei coördinatoren nog eens kritisch onder de loep nemen?

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Brandweer
De toekomst van de vrijwillige brandweer staat onder druk. Het wordt steeds moeilijker om geschikte kandidaten te werven. Daarom willen wij een positieve beslissing voor potentiële kandidaten gemakkelijker maken. Ook willen wij dat de huidige vrijwilligers gemakkelijker in hun vrije tijd komen te zitten. Dit kunnen wij doen door aan de werkgever de uren te vergoeden die zijn werknemer aan uitrukken overdag heeft moeten besteden. Eenzelfde vergoeding zou uitbetaald moeten worden aan zelfstandigen.
- - > Wij stellen voor om hiervoor een regeling op te stellen, ingaande 1 januari 2007.

ECONOMISCHE ZAKEN EN LANDBOUW
Bedrijfsleven
De locatie voor een opslagterrein voor stratenmakers, loonbedrijven, grondverzetbedrijven en rietdekkersbedrijven moet een erg hoge prioriteit hebben. Wij moeten het deze bedrijven mogelijk maken hun werkzaamheden binnen onze gemeente te blijven uitoefenen.
- - > We vragen het college te proberen hierin een doorbraak bij de provincie te krijgen.

Landbouw / Plattelandsvisie
De SGP-fractie is erg content met het feit dat de gemeente samen met de provincie gaat onderzoeken of het mogelijk is, dat niet volwaardige bedrijven ook hun bedrijf in het buitengebied kunnen vestigen als aangetoond kan worden, dat ze ten minste 60% van een normaal inkomen uit het bedrijf halen. Dit komt de vitaliteit van ons platteland wellicht ten goede.

Kavelruil
Er is een grote noodzaak, vanwege de toekomst van de agrariërs, dat een goede kavelruil in Staphorst van de grond komt. In Rouveen kan het ook, nu is Staphorst aan de beurt.
- - > Wij constateren dat de vrijwillige kavelruil in Staphorst ook nu niet van de grond lijkt te komen. Daarom stelt onze fractie voor om alle betrokkenen, dus zowel de jongere als oudere ondernemers als ook de rustend landbouwers en particulieren, nog een keer te wijzen op de gevolgen voor de landbouw in onze gemeente wanneer dit project onverhoopt weer niet van de grond komt.
Dit zou kunnen in de vorm van een brief aan alle grondeigenaren waarin wij hen wijzen op het belang van het behoud van een vitale agrarische sector in onze gemeente.


Plattelandswoningen.
De Rijksoverheid heeft enkele weken geleden de "Wet geurhinder en veehouderij" aangenomen. Daar kan onze plaatselijke veehouderij in het buitengebied voordeel bij hebben. Dan moet de gemeente daar wel een verordening op maken. Deze wet is ten tijde van de coalitieonderhandelingen buiten het akkoord gehouden omdat deze nog niet aangenomen was. Nu dat wel het geval is, zou onze fractie graag zien dat dit onderwerp voortvarend opgepakt wordt.
- - > Wij stellen voor om dit alsnog als beleidsvoornemen voor 2007 op te nemen.


VERKEER EN OPENBARE RUIMTE
Afslag A-28
Van de besluitvorming rond de "nieuwe afslag A28" hangt veel af wat in de programmabegroting genoemd is. Met name de begrote 2 miljoen voor de aanleg van de verlengde Achthoevenweg in combinatie met de nieuwe Gorterlaan springt er uit. Hiervoor moet een goede oplossing komen. Het vrachtverkeer moet vanaf 2007 een goede weg kunnen kiezen buiten de woongebieden om. Aan een voortvarende besluitvorming hoopt de SGP dan ook een steentje bij te dragen.

Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan en verkeersveiligheid
Wat betreft de herinrichting Ebbinge Wubbenlaan fase 2 hebben we eerder een toezegging gekregen van de wethouder dat het in 2007 gerealiseerd zou worden. De prioriteiten zijn door het college anders gelegd door de uitbreidingsplannen bij De Berghorst. Realisatie zal nu plaatsvinden na uitvoering van de geplande werkzaamheden bij De Berghorst, waardoor schade vanwege bouwverkeer slechts ten koste zal gaan van de oude weginrichting.
- - > Gezien de veiligheid voor o.a. de schoolkinderen en ouderen heeft dit onderdeel voor de fractie van de SGP een erg hoge prioriteit! We kunnen ons vinden in een realisatie begin 2008, maar vinden het wel onverantwoord daarna nog langer uit te stellen.

Verkeersveiligheid op Gemeenteweg van Lommertsteeg tot Halfweg
Een ander knelpunt wat betreft de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen is de Gemeenteweg, vanaf de bebouwde kom tot aan Halfweg. De SGP-fractie ziet hier het liefst een vrijliggend fietspad. Omdat niet te verwachten is dit het komende jaar van de grond te krijgen, is het wellicht beter dit weggedeelte in te richten als een 60 km/uur weg met rode fietssuggestiestroken.
- - > Zou het college het laatst genoemde kunnen uitwerken in 2007?

ONDERWIJS EN WELZIJN
Onderwijs(vernieuwing)
In het kader van onderwijskundige vernieuwingen is het voor de Dominee Harmen Doornveldschool wenselijk om de bouwkundige inrichting van de school te verbeteren. Door ruimten aan te passen en andere ruimten te creëren kan het geheel beter voldoen aan de eisen voor hedendaags onderwijs. Het beschikbaar stellen van de gelden en uitvoering van de bouw kan wat onze fractie betreft met voortvarendheid ter hand worden genomen.
- - > Kan dit in 2007 in uitvoering genomen worden?

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een multifunctionele combi-school voor De Triangel en De Levensboom moet voortgang hebben. Onze fractie acht het van belang voor goede onderwijshuisvesting van deze twee scholen, dat er spoedig duidelijkheid gegeven kan worden. Wij zien de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek met belangstelling tegemoet. Wat de SGP betreft kan de raad begin 2007 tot een definitieve keuze komen.
- - > Wil het college aangeven wanneer zij denkt daaraan te kunnen voldoen?

Dienstencentrum
Nu de uitbreiding van De Berghorst steeds dichterbij komt, zal het moment van vervanging van het dienstencentrum ook meer aandacht vragen. Velen gebruiken dit gebouw. Om kosten te beheersen, is een multifunctionele accommodatie een goed uitgangspunt.
- - > Wij stellen voor om in de loop van 2007 te gaan praten over uitgangspunten en randvoorwaarden.

Alcoholmatiging
De SGP wil "Voorlichting alcoholmatiging" een zeer hoge prioriteit geven. Onze gedachten gaan daarbij uit naar een soort methode als "Pluk een Roos". Breed opgezet, door de gezamenlijke basisscholen in onze gemeente. Gezien de omvang van dit probleem kan het niet vroeg genoeg aangepakt worden. Net als bij "Pluk een Roos" is ouderbetrokkenheid daarbij van groot belang.
- - > Zou het college de "Voorlichting alcoholmatiging" ook een hoge prioriteit willen geven? Wij hopen dat dit dan ondermeer zal leiden tot minder vernielingen.

SOCIALE ZAKEN, ZORG EN BURGERZAKEN
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
In de raadsvergadering van september jl. hebben wij de verordening en het beleidsplan voor deze ingrijpende wet behandeld. Wij vertrouwen er op daarmee in 2007 aan de slag te gaan. Wanneer in de praktijk knelpunten aan het licht komen, dienen deze zo spoedig mogelijk te worden opgelost. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de gedane toezegging dat niemand er op achteruit mag gaan.
Onlangs stonden er nog weer grote stukken in de krant dat ± 100 gemeenten een noodkreet slaakten over de financiële gevolgen van de WMO.
- - > Zijn wij er klaar voor op 1 januari 2007?
- - > Hoe staat het met de aanbesteding van de huishoudelijke hulp in het kader van de WMO?
- - > Is ons college nog van mening dat Staphorst voor de uitvoering van deze wet voldoende geldmiddelen van het Rijk zal ontvangen?

Verpleeghuiszorg
Al langere tijd wordt er gewerkt aan het realiseren van verpleeghuiszorg in Staphorst en Rouveen. Het is een goede zaak dat inwoners uit onze gemeente daarvoor niet meer naar elders hoeven uit te wijken.
- - > Wanneer denkt het college dat daar uitvoering aan gegeven kan worden?
- - > Kunt u op enige wijze nog invloed uitoefenen om de vaart er in te houden?

SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME
Zwarte Dennen
De afgelopen tijd hebben wij gehoord van plannen tot oprichting van een theehuis of iets dergelijks in De Zwarte Dennen. Wanneer dit ten goede komt aan de recreant die dit gebied opzoekt voor rust, staan wij daar positief tegenover. Wat onze fractie betreft hoort deze locatie dan zondags gesloten te zijn.
- - > Hoe komt het echter met de toezegging van het college dat de jeugd van de natuurbeschermingsvereniging van de schuur van Staatsbosbeheer gebruik kan blijven maken?
Of krijgen zij in de nabije omgeving vervangende ruimte?


VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
Woonvisie
Wat ons betreft een van de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijk beleid. Volkshuisvesting, Grondbeleid, Dorpsvernieuwing, Ruimtelijke beleid, etc... Over elk valt veel te zeggen. We lichten alleen de woonvisie eruit. Kennis van de actuele woonbehoeften is fundamenteel voor het gemeentelijk beleid.
- - > Actualisatie van de woonvisie achten wij daarom van belang. Temeer daar de provincie ons hier op aanspreekt.

Woningbouw
Vrij recent heeft het college ingestemd met het laten vervallen van bindingseisen bij het toekennen van nieuwe woningen. Als SGP-fractie betreuren wij dat, hoewel wij weten dat de ruimte om daar uitvoering aan te geven beperkt was.
- - > Desondanks vragen wij daar waar mogelijk toch het bouwen voor inwoners van buitenaf te beperken . Uitgangspunt is en blijft voor ons het bouwen voor de eigen bevolking en het bieden van woonruimte aan hen die zich hier willen vestigen in verband met een werkkring in onze gemeente.
Wil het college daar alert op blijven?

FINANCIEN
De SGP-fractie stemt in met de voorgestelde belastingmaatregelen. Naast de inflatiecorrectie en een verbetering van de kostendekkendheid van de bouwleges, valt met name het voordeel van de afvalstoffenheffing op. Het vastrechtgedeelte wordt verlaagd met € 17 per aansluiting. Vorig jaar hadden wij voorgesteld het vastrecht voor deze heffing met € 10 te verlagen. Dat kreeg toen helaas geen meerderheid. Toch doet het ons deugd dat de vermindering nu bijna het dubbele kan worden. De kosten die we in de gemeente gemaakt hebben voor onze afvalstoffen zijn in het afgelopen jaar immers onder andere verlaagd door het, in overleg met de betrokkenen, laten vervallen van de ledigingen van de groene containers in het buitengebied.
De verhoging van de rioolheffing heeft ook de instemming van de SGP-fractie omdat het onlangs vastgestelde nieuwe rioleringsplan enkele noodzakelijke hoge investeringen in zich heeft.

SLOT
Vele onderwerpen zijn aan de orde gekomen. Andere, eveneens belangrijke punten, hebben wij op dit moment moeten laten rusten in verband met de spreektijd van 15 minuten voor de eerste termijn.
Allen die zich op enige wijze als werknemer of vrijwilliger hebben ingezet voor onze gemeente zeggen wij daarvoor dank.
Dat wij ons als raad en college, maar ook als ambtenaren en vrijwilligers van de brandweer in afhankelijkheid van Hem, Die alles bestuurt, ook in het jaar 2007 mogen inzetten voor het welzijn, gegrond op Gods onfeilbaar Woord, van onze gehele gemeente.
Mogen de woorden uit het vijfde vers van de Morgenzang daarvoor ons gebed zijn:

Verlicht ons hart, dat duister is.
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv'rig in Uw wegen gaan.

Staphorst, 7 november 2006

 

terug >>