Algemene beschouwingen 2005, 2004, Terug

Geacht college, leden van de raad,

Op deze dag hopen wij ons bezig te houden met de begroting voor het jaar 2006. Het zijn al weer de laatste algemene beschouwingen van deze zittingsperiode. Tot nu toe zijn wij allen bewaard en gespaard gebleven. Het past ons God, de Schepper en Onderhouder van alles, ootmoedig dank te zeggen voor die onverdiende weldaden. Wij hebben het er niet beter afgebracht dan velen zowel in ons land als ook daarbuiten, die sinds de vorige begrotingsbehandeling overleden zijn. Daarbij denken wij ook aan ons Koninklijk Huis. Na Prinses Juliana is ook Prins Bernhard overleden en wel op 1 december 2004.
Naast deze droevige omstandigheden is dit jaar veel aandacht geschonken aan het 25-jarig jubileum van Koningin Beatrix. In dat kader heeft zij op 21 juni jongstleden een bezoek gebracht aan onze provincie, waarbij Staphorst één van de twee bezochte Overijsselse gemeenten was. Die dag heeft zij zich op de hoogte gesteld van verschillende ontwikkelingen in die 25 jaar, ook binnen onze gemeente. Met een enthousiaste bevolking is dit een hoogtepunt geweest in de Staphorster geschiedenis. Allen die daaraan hebben meegewerkt, zeggen wij daarvoor ook vanaf deze plaats hartelijk dank.

Als wij verder merken op de dingen rondom ons, dan zien wij nog steeds oorlogen, grote overstromingen en aardbevingen op verschillende plaatsen ter wereld. Meerdere keren zijn in korte tijd duizenden mensen opgeroepen om rekenschap van hun leven te geven voor de Rechter van hemel en aarde. Wij moeten inleven dat dit lot ook ons rechtvaardig had kunnen overkomen. Ziende op de zonden van land en volk, dan zijn wij met grote vrees bezet.

Wanneer men, met alle gebreken en tekortkomingen van onze kant, probeert naar Gods geboden te leven, wordt dit steeds moeilijker. Binnen het gezin wordt dit nog toegestaan. Als Staatkundig Gereformeerde Partij hebben wij echter ook een boodschap voor heel het volk. Dat geldt zowel landelijk als plaatselijk. Gods Woord zegt het zo duidelijk: "Vreest God en houdt Zijn geboden want dit betaamt alle mensen" (Prediker 12:13).
Dan onteren wij Gods Dag en Naam niet. Wij zetten ons er voor in om eerbied te hebben voor allen die over ons gesteld zijn. Drankmisbruik en vernielzucht houden wij verre van ons. De basis daarvoor zal gelegd moeten worden in de gezinnen.
Wat de gevolgen zijn als wij God verlaten, maar ook wat wij mogen verwachten wanneer wij ons vertrouwen op Hem stellen, lezen wij aan het slot van Psalm 32:5:

Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.

Als wij daar rekening mee willen houden, zal dit ook tot uitdrukking komen in ons aller leven en in de begroting die voor ons ligt. Dan zwelgen wij niet in sport en spel, verruiming van openingstijden van horeca in de nacht van zaterdag op zondag zou niet aan de orde komen, geld voor herstel van vernielde zaken hoeft men niet te ramen, om enkele voorbeelden te noemen.

Aan de hand van de programmabegroting gaan wij nu verder met onze algemene beschouwingen.


ALGEMEEN BESTUUR
Uitbreiding personeelsformatie
In de afgelopen jaren is de formatiesterkte door herschikking gereduceerd; hetzelfde werk door minder personeel. Een goede zaak. Nu neemt de hoeveelheid werk echter toe. Taken breiden uit of worden geïntensiveerd. In dat kader stemt de SGP in met de voorgestelde uitbreiding van 3 fte (fulltimerequivalent). Eén voor de Brandweer, één voor handhaving op de afdeling Ruimtelijke Ordening en één voor de balie Grondgebied in combinatie met Bestuursondersteuning. Hiermee hopen we de verhouding takenpakket/formatiesterkte in evenwicht te hebben. Het onophoudelijk uitdijen van deze twee/eenheid vervult ons wel met zorg. Hier zal waarschijnlijk nooit een eind aan komen!

Bedrijfscultuur
De gemeente moet een goed werkgeefster zijn. Onder andere met bovenstaande uitbreiding van fte's wil de SGP hier haar best voor doen. Anderzijds mag van het personeel een volle inzet verwacht worden. Naast een goede persoonlijke arbeidshouding is de bedrijfscultuur hier van belang. In het bedrijf dat 'overheid' heet is verkokering een aanhoudende bedreiging. Een niet minder belangrijk punt is dat het ambtenarenkorps vanuit enige affiniteit met haar (altijd kwetsbare) werkgeefster bijzondere aandacht besteedt aan de communicatie met de bevolking, en ook rekening houdt met bepaalde gevoelens die leven onder de bevolking. Bij de praktische uitwerking van politiek gevoelige beslissingen moeten we kunnen rekenen op extra omzichtig gedrag van onze mensen.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Brandweer
De SGP fractie is akkoord met de aanschaf van de tweede tankautospuit (2e TAS). Deze 2e TAS komt in de plaats van het hulpverleningsvoertuig en is in feite een combinatie van een hulpverleningsvoertuig en een tankautospuit. Dit heeft o.a. als voordeel dat een hulp uitruk naar een buurgemeente zinvoller is omdat dan ook daadwerkelijk meegeholpen kan worden om een brand te bestrijden. De 1e TAS moet namelijk altijd op de basis blijven. Onze fractie maakt zich zorgen over de eigenlijk te krappe korpsgrootte. Bij een uitruk overdag op een werkdag komt indien nodig de bezetting van de 2e auto in gevaar. Er is moeilijk aan vrijwilligers te komen, mede door het feit dat een vrijwilliger altijd beschikbaar moet zijn en de opleidingen steeds meer tijd en kennis vereisen. De SGP fractie wil er dan ook voor pleiten om serieus in te gaan op eventuele open sollicitaties en daardoor te proberen om op een korpsgrootte van circa 30 personen uit te komen. Onze fractie hecht zeer aan een eigen zelfstandig korps op basis van vrijwilligheid. Om het werk iets aantrekkelijker te maken zien wij graag dat er in de vergoedingensfeer iets meer gedaan zal worden voor de korpsleden. Bijvoorbeeld door het korps per jaar onder bepaalde voorwaarden een paar hele dagen te laten oefenen, dit scheelt circa 10 oefenavonden.
-> Graag willen wij van het college weten hoe hoog de vergoeding per vrijwilliger per jaar gemiddeld is. Erkenning, een betere beloning en aantrekkelijker secundaire voorwaarden voor hun dikwijls met risico´s omgeven werk is de basis voor een goed, enthousiast en gemotiveerd brandweerkorps.

ECONOMISCHE ZAKEN EN LANDBOUW
Bedrijfsleven
De gemeente moet goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven in onze gemeente. De twee-maandelijkse bedrijfsbezoeken van het college stelt de SGP-fractie dan ook erg op prijs. Het kan een gezonde voedingsbodem zijn voor gewenste toekomstige economische ontwikkelingen in onze gemeente.

Landbouw
De SGP fractie is blij met het initiatief van DLG, LTO en Stimuland die een samenwerking zijn aangegaan om te komen tot vrijwillige kavelruil in Staphorst. Willen we de landbouw behouden dan is een rendabeler bedrijfsvoering een vereiste. Toename van grotere kavels per bedrijf is daartoe een eerste stap. Het initiatief van de drie organisaties valt of staat met het feit, dat mensen bereid moeten zijn gronden te ruilen ten gunste van boeren die hier perspectief in zien. Daarmee worden ook mogelijkheden geschapen voor jonge boeren.

Anderzijds doemen er ook weer gevaren op aan de horizon, nu één van de 5 varianten van de Zuiderzeelijn uitgaat van een spoorverbinding die bij het "Wijde Gat" afbuigt dwars door onze gemeente heen richting Koekange. Deze bedreiging voor onze landbouw en natuurlandschap in het Reestdal moet niet onderschat worden. We hebben al de A28, de A32 en de spoorlijn Zwolle-Meppel. Het is ontoelaatbaar voor ons dat er nu nog een spoorlijn bij zou komen die weer een doorsnijding betekent van zoveel landbouw gronden, waardoor eerder genoemde plannen tegengewerkt kunnen worden.
-> Is het college bereid om de ontwikkelingen rondom deze structuurvisie zeer nauwlettend te volgen en daar waar mogelijk protest aan te tekenen tegen deze plannen?

VERKEER EN OPENBARE RUIMTE
Aansluiting A28
Met het uitkomen van het rapport van Goudappel-Coffeng kan de inhoudelijke serieuze discussie over de aansluiting met de A28 op gang komen. De SGP-fractie draagt daarbij het college op om het proces van standpuntbepaling goed te begeleiden. Daarbij dienen verschillende werkgroepen, zoals dorpsraden en ondernemersverbanden gehoord te worden. Ook het organiseren van voorlichtingsavonden over dit thema is noodzakelijk. Door het goed verlopen van de procedure kan er wellicht een breed gedragen oplossing gerealiseerd worden. Een oplossing die voor de komende 25 jaar ruim toereikend is.

Wegen
Met investeringen in reconstructie en onderhoud van wegen wordt de gehele Staphorster bevolking gediend. De SGP-fractie is daarom ook tevreden met het feit dat het komende jaar veel van deze investeringen plaatsvinden. De Zuidelijke Rondweg, Achthoevenweg-Gorterlaan, is met zijn geheel nieuwe laatste deel van de Achthoevenweg één van de belangrijkste investeringen. Deze weg krijgt ook een zodanige vorm dat deze zeer geschikt is voor vrachtverkeer, maar heeft ook een veilige plek voor de fietsers.

Als onderdeel van de nieuwe inrichting voor de Slagen wordt er een slinger in de van Andelweg gemaakt. Hierdoor krijgt de weg meer het karakter van een weg door de woonwijk. Op termijn zal het vrachtverkeer op deze weg geweerd worden.

Daarnaast zal het deel van de Gemeenteweg tussen de rotonde en stovonde opnieuw ingericht worden. Deze inrichting zal aansluiten op al aanwezige nieuwe bestratingen van de stovonde en de rotonde. Samen met het herinrichten van het eerste deel van de Ebbinge Wubbenlaan krijgt het centrum van Staphorst ook die facelift die in de afgelopen jaren in IJhorst en Rouveen al gerealiseerd zijn.

Wat het marktterrein betreft geeft de SGP-fractie de voorkeur aan een herinrichting met alleen de noodzakelijke veranderingen en een goede nieuwe inrichting van het gebied rond de "stille" fontein.

Wat betreft het realiseren van de nieuwe wandelpaden voor de Slagen dient er goed gekeken te worden naar de aansluitingen op de wandelpaden ten noorden van de van Andelweg. Daarnaast dienen er bij voorkeur geen wandelpaden meer over een geluidswal heen gelegd worden.
-> Zou het college echter wel op korte termijn kunnen onderzoeken hoe de wandelpaden aan weerszijden van de Hoogeweg beter op elkaar aangesloten kunnen worden?

Groen
Vorig jaar heeft de SGP-fractie een pleidooi gehouden voor het op een hoger plan brengen van de groenkwaliteit en groenonderhoud te Rouveen. En dan met name op en rond de begraafplaats aan de Meidoornlaan. Onze fractie is blij dat er door middel van een financiële impuls gehoor is gegeven aan die wens en hoopt dat het niveau van het groen daarmee op een aanvaardbaar peil zal blijven. Tevens wordt er een stevige impuls gegeven aan het groenniveau door de werkzaamheden die plaatsvinden door het vervangen van de beschoeiing en de begroeiing rondom de begraafplaats aan de Meidoornlaan. Hierdoor krijgt dit gebied, mede door de herinrichting van de kern Rouveen weer een frisse uitstraling, waar we hopelijk weer jaren mee vooruit kunnen.

Bermonderhoud
Sinds de aanbesteding van het bermonderhoud zijn er op diverse onderdelen aanpassingen doorgevoerd om een aantal praktische knelpunten op te lossen. Deze aanvullende werkzaamheden dienen te zijner tijd opgenomen te worden in een nieuw bestek.

Maar de SGP fractie is van mening dat we er daar nog niet mee zijn. Wij zien graag dat o.a. het gebied nabij de Lichtmis aan weerszijden van de Oude Rijksweg ook frequenter onderhouden zal worden. Dit is een belangrijke invalsweg naar onze gemeente en dient er netjes uit te zien vanaf de flanken van het viaduct tot aan de greppels van de voortuinen van de aangrenzende woningen. Zo zijn er nog wel meer situaties in onze gemeente die in het maaibestek onvoldoende belicht zijn, en waar de inwoners over klagen.

Over het algemeen zijn de inwoners niet erg tevreden over het bermonderhoud. Er wordt weliswaar in overeenstemming met het maaibestek meestal maar een strook van een meter gemaaid. Waardoor de rest van de bermen hoog opgroeit en een rommelig en ruig aanzien geven, waar ook nog eens allerlei zwerfvuil in blijft zitten. De geklepelde strook geeft meestal ook een ruig aanzien. De SGP fractie wil graag andere mogelijkheden bezien. Bijvoorbeeld maaien en afvoeren van het gras. Ook zijn op meerdere plaatsen (onder andere langs de Dekkersweg richting de Krodhoeksweg) de reflector paaltjes door het klepelen zodanig beschadigd dat ze scheef en zonder reflector in de bermen achterblijven. Dat dit geen gezicht is en de verkeersveiligheid afbreuk doet mag duidelijk zijn. Onze fractie heeft de indruk dat het aangenomen werk zo snel en goedkoop mogelijk uitgevoerd wordt omdat anders enig rendement niet mogelijk is. Wie draait er op voor de kosten voor het vervangen van de reflectorpaaltjes en dergelijke? Onze fractie is bereid om meer financiële middelen uit te trekken voor bermonderhoud. Nogmaals, wij hebben de sterke indruk dat door de scherpe prijsstelling het bermonderhoud kwalitatief in een neerwaartse spiraal zit. En dat vinden wij geen goede zaak.
-> Wil het college de toezegging doen om hier in het nieuwe begrotingsjaar eens serieus naar te gaan kijken?

ONDERWIJS
Peuterspeelzalen
Peuterspeelzaalwerk voorziet in een breed gedragen behoefte onder de bevolking. Ook initiatieven om reformatorisch peuterspeelzaalwerk verder uit te bouwen, krijgen van de fractie van de SGP hartelijke steun. De gemeente dient voortvarend aan de slag te gaan om eindelijk een passend eigen onderkomen te verwezenlijken voor deze doelgroep. Het is niet te verantwoorden, dat wij de ouders van deze doelgroep en hun kleine kinderen met een noodoplossing in de kou laten staan. Het zou een kwalijke zaak zijn, wanneer de oprichting van een reformatorische peuterspeelzaal door middel van allerlei hindernissen uit het zicht raakt. Als Staphorst het belang erkent van peuterspeelzaalwerk in onze gemeente voor uiteenlopende doelgroepen, wat het geval is, is de onontkoombare volgende stap dat de zwaarwegende belangen van de betreffende groepen daadwerkelijk en daadkrachtig worden behartigd.
-> Wil het college bevestigen dat het, voor zover het zijn verantwoordelijkheid betreft, met voortvarendheid alle daartoe geëigende middelen zal aanwenden om te komen tot het verwezenlijken van een reformatorische peuterspeelzaal?

SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN
Sociale werkvoorziening
De sociale werkvoorziening verkeert in zwaar weer. De landelijke politiek lijkt onvoldoende te beseffen hoe belangrijk het voor zwakkeren in de samenleving is deel te nemen aan gestructureerd werk in een beschermde omgeving. Gevolg daarvan is dat de toelatingscriteria komende jaren zullen worden verhoogd, terwijl de geldstromen zullen worden verlaagd. Voor Reestmond brengt dat onder andere met zich mee dat nog beter zal moeten worden bezien of en op welke manier de interne bedrijfsvoering doeltreffender en doelmatiger kan worden gestroomlijnd. Een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, niet in het minst uit de deelnemende gemeenten, is noodzakelijk. Vanuit de bijbelse opdracht van zorg aan degenen die zelf niet bij machte zijn voor hun eigen belangen op te komen, is de SGP bereid te investeren in de sociale werkvoorziening. Staphorst zal er rekening mee moeten houden dat de financiële gevolgen van het bezuinigingsbeleid deels voor rekening komen van onze gemeente.
-> Kan het college op korte termijn in overleg treden met Reestmond om meer concrete duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van het gewijzigde beleid ten aanzien van de sociale werkvoorziening en over de mogelijkheden om daarop in te spelen?

Wet maatschappelijke ondersteuning
Een veelomvattend project dat komende jaren beslag gaat krijgen, is de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Een van de vele onzekere factoren is de mate waarin burgers een beroep doen op voorzieningen die nu nog onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) vallen. Hoewel het Rijk nadrukkelijk stelt dat de WMO geen bezuinigingsoperatie behelst, is duidelijk dat de problematiek van de snelgroeiende AWBZ-uitgaven bij de gemeente over de schutting wordt gegooid. De gemeente zal bij het formuleren van de kaders van de WMO de financiële consequenties nadrukkelijk in de gaten moeten houden. Waarbij voorop staat, dat de SGP ernaar streeft dat alle inwoners van onze gemeente de zorg dienen te krijgen waarop zij in redelijkheid aanspraak mogen maken. Onze fractie hecht eraan, óók bij samenwerking met andere gemeenten, dat de inwoners van onze gemeente een keus kunnen maken voor zorgaanbieders die passen bij hun levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergrond.
-> Wil het college toezeggen dat het bij het invoeren van de WMO erop wil toezien of de financiële consequenties van de op landelijk niveau onbeheersbaar gebleken problematiek van stijgende aanspraken op voorzieningen die nu nog onder de AWBZ vallen, voor onze gemeente beheersbaar zullen blijven?
-> Is het college bereid eraan te werken dat zorgaanbieders die vanuit bijvoorbeeld een christelijke identiteit opereren, onder de WMO een reële kans krijgen om hun activiteiten in onze gemeente te ontplooien?

Verpleeghuis
Veel inwoners van Staphorst zijn momenteel voor verpleeghuiszorg aangewezen op instellingen buiten onze gemeentegrenzen. Voor degenen die op deze vorm van zorg zijn aangewezen, alsmede voor hun familie, vrienden en kennissen, zal het een grote verrijking betekenen, wanneer ze die in onze gemeente zelf kunnen ontvangen. Het realiseren in onze gemeente van een capaciteit van zestig verpleegbedden voorziet volgens de SGP in een grote behoefte. Onze fractie is dan ook van mening dat hier met grote voortvarendheid aan moet worden gewerkt.
-> Kan het college meedelen of activiteiten om de inwoners van onze gemeente binnen de gemeentegrenzen verpleegzorg te kunnen aanbieden voortgang boeken?

CULTUUR EN RECREATIE
Dienstencentrum
Het dienstencentrum aan de Berkenlaan gaat plaats maken voor de voorgenomen uitbreiding van zorgcentrum De Berghorst. De SGP onderkent dat een voorziening met een in beginsel multifunctionele opzet in de gemeente Staphorst ruimschoots heeft bewezen aan een behoefte te voldoen. Zoals onze fractie meer dan eens onder de aandacht heeft gebracht, zou de locatie bij de gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat een uitstekende plek kunnen zijn voor een te verwezenlijken nieuw onderkomen. De goede bereikbaarheid vanuit verschillende richtingen, de nabijheid ten opzichte van De Berghorst en de mogelijkheid om een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek rond de Prins Willem Alexander-school zijn aspecten die dat onderstrepen. Deze mogelijkheid sluit niet uit dat ook andere opties in onderzoek dienen te worden genomen.
-> Kan het college bevestigen dat het de toegezegde studie op de eventuele komst van een nieuw dienstencentrum daadkrachtig en voortvarend ter hand zal blijven nemen?
-> Wil het college ervoor zorgen dat de plannen voor een nieuwe gymzaal aan de Van der Walstraat geen geïsoleerd leven gaan leiden, maar in nauwe samenhang worden bezien met een daar eventueel te realiseren nieuw dienstencentrum?

Zwarte Dennen
Een rondje wandelen bij Zwarte Dennen, welke inwoner van onze gemeente zal dat niet van tijd tot tijd eens doen? Het nieuwe toiletgebouw waarvan ook gehandicapten kunnen gebruikmaken, maakt de recreatievijver in het staatsbos voor deze doelgroep beter toegankelijk. Helaas is het daarmee zo ongeveer afgelopen. Het geasfalteerde pad rond de vijver verkeert in erbarmelijke staat. Het lijkt wel een hindernisbaan. De SGP roept het college op zo spoedig mogelijk in overleg te treden met partijen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, om een beroep te doen op hun (morele) verplichtingen ten aanzien van de toegankelijkheid van het pad voor recreanten, ook of misschien juist wanneer deze minder goed ter been zijn.

Beweging
De SGP-fractie onderkent de noodzaak van gezonde beweging en ontspanning. De voorgenomen wijze van uitvoering van de jeugdnota biedt daarvoor een werkbaar kader. Met belangstelling zien wij de uitkomst van het ons toegezegde onderzoek naar trapveldjes voor opgroeiende jeugd in de kernen van de gemeente tegemoet. Als blijkt, dat het aanbod onvoldoende is om aan de vraag tegemoet te komen, dient de gemeente bereid te zijn de portemonnee te trekken voor de aanleg van nieuwe veldjes. Ook het onderhoudsniveau vraagt aandacht. Voorkomen dient te worden dat trapveldjes -en uiteraard ook speelveldjes- er als verwaarloosde modderpoelen bij liggen, zodat ze enkel nog aantrekkelijk zijn om er de hond uit te laten.
-> Op welke termijn is het college in staat met een overzicht te komen waaruit blijkt of en waar er behoefte is aan trapveldjes (en eventueel speelveldjes)?

Noorderslag
De grote onzekerheid over de financiële gevolgen van de totstandkoming van de nieuwe accommodatie van de Voetbalvereniging Staphorst blijft vooralsnog bestaan. De SGP-fractie zal de gang van zaken nauwlettend in de gaten blijven houden. Van belang is dat de besluitvorming helder blijft, wat eveneens geldt voor de rolverdeling tussen de VVS, de gemeente en welke eventueel andere betrokkenen dan ook. Het zou overigens onacceptabel zijn, dat de gemeente voor het zogenoemde programma van eisen opdraait en ook nog eens tot zelfs de helft van een misschien te bouwen trainingshal bekostigt, als straks mogelijk zou blijken dat de VVS voldoende middelen achter de hand zou hebben om extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een tribune, te bekostigen.
-> Kan het college garanderen dat de procedure die moet leiden tot het realiseren van het programma van eisen en de mogelijke komst van een trainingshal te allen tijde transparant en inzichtelijk blijft, waarbij alle betrokken partijen niet in elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden zullen treden?

Bibliotheek
De uitvoering van het bibliotheekplan vraagt de komende begrotingsperiode de nodige aandacht. Wat de SGP-fractie betreft, richt de bibliotheek zich vooral op de primaire functie, namelijk het uitlenen van boeken, tijdschriften en aanverwante zaken. De bibliotheek optuigen met allerlei functies die daaraan wezensvreemd zijn, is wat ons betreft niet aan de orde. Samenwerking in bijvoorbeeld provinciaal verband kan aan te bevelen zijn, zolang de gemeentelijke bibliotheken niet in een situatie geraken waarin zij moeten voldoen aan allerlei eisen die nu niet voorzienbaar zijn en waarvan het nut straks kan worden betwijfeld.
-> Wil het college toezeggen de raad niet te verrassen met al te ambitieuze plannen om de bibliotheek op te tuigen met voorzieningen waarvan het nut en noodzaak op voorhand mogen worden betwijfeld?

Hertenkamp
Al sinds geruime tijd is het hertenkamp dringend aan een omvangrijke opknapbeurt toe. Het omvormen van deze voorziening tot een kindvriendelijke en voor een ieder toegankelijke dierenweide, spreekt de fractie van de SGP bijzonder aan. Behalve het speels leren omgaan met dieren, valt ook het sociale aspect te noemen. Dat komt tot uiting door de plannen voor wat betreft het beheer tot een vorm van samenwerking te komen met een instelling voor gehandicaptenzorg die in onze gemeente actief is. Naar het inzicht van onze fractie kunnen de plannen rekenen op brede steun in onze dorpsgemeenschap.
-> Wanneer kan de raad van het college een voorstel verwachten met betrekking tot de ombouw van het hertenkamp tot de dierenweide?

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
Grondbeleid
Een actieve houding om gronden te verwerven voor woningbouw en bedrijventerrein is zeer gewenst. Voor woningbouw in Rouveen en IJhorst is op korte termijn nog voldoende beschikbaar. In Staphorst kunnen wij wel proberen grond te kopen voor woningbouw.
-> Als dit zou slagen, kunnen wij dan, zonder met de projectontwikkelaars in aanvaring te komen, wel binnen afzienbare tijd tot exploitatie overgaan?

Woningbouw De Slagen
Eindelijk is begonnen met woningbouw in De Slagen. Wij hebben vernomen dat de Staphorster aannemers al hun woningen in de eerste fase hebben verkocht. Iets meer dan de helft wordt echter door Mega te koop aangeboden. Daar zit geen schot in. Onze fractie is daarover zeer verontrust omdat dit de start van een volgende fase kan vertragen. Wij kunnen eindelijk aan de slag in dit plan en dan moet het niet zo zijn dat de woningen verkocht worden aan niet-inwoners die ook geen economische en/of sociale binding hebben met Staphorst. Het kan niet zo zijn dat onze inwoners geen woonruimte kunnen vinden door een starre houding van Mega.
-> De SGP-fractie roept het college op al het mogelijke te doen om ook Mega te bewegen tot het bouwen van woningen voor onze inwoners tegen aanvaardbare prijzen.

Riolering
Nu al een paar jaar lang grote investeringen op rioleringsgebied vooruit geschoven zijn, is het college voornemens om voor het tweede achtereenvolgende jaar geen verhoging door te voeren van het rioolrecht. De SGP fractie is het daarmee volledig eens.
-> Wel vragen wij het college aan te geven hoe momenteel de verhouding tussen inkomsten en uitgaven is om te zien of dit wel spoort met de hoogte van het rioolrecht.

FINANCIËN
Door de mogelijke afschaffing van het gebruikersdeel van de Onroerende Zaak Belastingen (OZB) komt het totaal van de voorgestelde gemeentelijke belastingen lager uit. De gemeente wordt daarvoor gecompenseerd via het Gemeentefonds. Met zijn allen zullen wij dit echter via de belastingen aan de landelijke overheid wel weer moeten betalen. Uiteindelijk dus een koekje van eigen deeg. Zorgelijker vinden wij het echter dat de gemeenten bijna geen zelfstandig beleid meer kunnen voeren met een daarop afgestemd pakket aan gemeentelijke belastingen.
Uiteraard doet het ons goed dat de OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting gemiddeld € 78 lager uitkomen.

Wat betreft de afvalstoffenheffing merkt men op deze wijze echter niets van de afschaffing van de GFT inzameling. Gezien het saldo van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing is het verantwoord om het vaste tarief met € 10 verlagen. De SGP zal daartoe een voorstel indienen.
Met de overige tarieven voor 2006 kan onze fractie instemmen.

SLOT
Wij ronden af. Vele zaken zijn aan de orde gekomen. Andere onderwerpen hebben wij op dit moment moeten laten rusten, gezien de ons toegemeten tijd. Wij spreken onze dank uit voor allen die als werknemer of vrijwilliger zich ingezet hebben voor onze gemeente. Dat wij met elkaar, zowel raad en college alsook de ambtenaren en de vrijwilligers van de brandweer, ons ook in het komende jaar mogen inzetten voor het ware welzijn van Staphorst. In onze inleiding hebben wij erop gewezen wat onze fractie daaronder verstaat.

Dat wij in het komende jaar vragen om Zijn wil en ons daaraan onderwerpen. Daarom besluiten wij met de woorden uit het Gebed des Heeren, vers 4:

Uw wil geschied', Uw wil alleen,
Als in den hemel, hier beneên;
Uw wil is altoos wijs en goed;
't Is majesteit al wat Gij doet;
Dat ieder stil daarin berust',
En Uw bevelen doe met lust.

Staphorst, 8 november 2005

terug >>