Algemene beschouwingen 2004, 2003, Terug

Inleiding

Geacht college, leden van de raad,

In een begroting gaat het om geld, en om wat je er mee doet. Vanouds droegen alle Nederlanders, ongeacht hun levensovertuiging, op hun muntgeld de bede met zich mee: 'God zij met ons'. Naast deze bede roept sinds enkele jaren de Franse versie van de euro in onze portemonnee: Liberté, egalité, fraternité; vrijheid, gelijkheid en broederschap. De maximale doorwerking van deze leus, ten koste van de eerstgenoemde bede, krijgt gestalte in de zeer sterke individualisering van de moderne mens. Huwelijk en gezin, familie, kerk en overheid zijn niet meer de hechte verbanden die een samenleving betekenis geven. De mens komt helemaal los te staan van de verbanden waarin hij geplaatst is. Dat laatste probeert men nog wat goed te maken in massale uitingen van gevoel en emotie, waarvan het massa-ritueel rondom de dood van volkszanger André Hazes een recent voorbeeld is. De samenleving is in ontbinding. De vele stille tochten, vaak tegen zinloos geweld, veranderen daar niets aan. We vormen geen gemeenschap meer, maar een massaliteit van individuen. Daarmee is tegelijk het gemeenschappelijk kader van waarden en normen grotendeels verdwenen. Mét de mens, verindividualiseert ook zijn moraal. Ieder heeft een eigen moraal, en meent daar ook recht op te hebben.

Wat hebben we dan nog gemeenschappelijk? Onze materiële welvaart. Ondanks de economische neergang is onze maatschappij er toch wel één van grote welvaart. (Dat wil niet zeggen dat wij geen armoede onderkennen in Nederland, maar het is in verreweg de meeste gevallen een relatieve en geen absolute armoede.) We hebben maar te kijken naar onze woningen, kleding, voedselpatroon, vakanties, hobby's, auto's en niet in de laatste plaats ons lichamelijk welzijn. Alles ligt binnen handbereik. En toch willen we steeds meer, en vooral niet minder. De welvaartshonger van de mens is onverzadigbaar. Met de toename van de welvaart neemt ook het verlangen-naar-meer toe. Daaruit blijkt dat materiële zaken de menselijke geest uiteindelijk niet kunnen vervullen. Dat klopt. Eén ding ontbreekt ons. Geestelijk is ons volk op sterven na dood.

Met Calvijn, de hervormer uit Genève, stelt de SGP, op grond van Gods Woord, dat de overdenking van het toekomende leven de laatste en diepste zin van het leven is. Alleen daarin vindt de mens de volle vergenoeging en de ware rust. Dat betekent geen verachting van het tijdelijk leven. Maar daarmee komt het tijdelijk leven wel in ander licht te staan. Men erkent Gods alleenrecht op het hele leven, in al zijn facetten. Arbeid en recreatie, wetenschap en cultuur, zorg en politiek... Psalm 33 zegt:

Alles moet Hem eren,
Want het Woord des Heeren,
't Richtsnoer Zijner daân,
Is volmaakt rechtvaardig,
Al onze achting waardig,
Eeuwig zal 't bestaan.

In de eerste plaats betaamt het de mens Zijn Schepper te eren in het onderhouden van Zijn geboden. Tegelijkertijd zijn die geboden uiterst heilzaam voor die mens en voor de samenleving als geheel. Op grond van deze geboden formuleerde Calvijn drie grondbegrippen voor het maatschappelijk leven: rentmeesterschap, billijkheid en soberheid. Ook voor een gemeentebegroting zijn dit goede uitgangspunten. Zonder hier steeds expliciet aan te refereren is het de intentie van de SGP haar politieke beleidskeuzes hierdoor te laten bepalen, ook in een tijd van neergang en bezuiniging.

Wij vervolgen onze algemene beschouwingen, en volgen de programmabegroting.

Algemeen Bestuur

Toezeggingen in vergaderingen
In commissie- en raadsvergaderingen worden door het college diverse keren toezeggingen gedaan. In de notulen van de betreffende vergaderingen worden die opgenomen aan het eind van het verslag. Het is echter moeilijk om de afhandeling van die toezeggingen te blijven volgen. Onze fractie stelt voor de niet afgewerkte zaken te laten staan in de volgende notulen. Op die wijze kan de raad dit veel beter volgen en controleren.
- > Kan het college dit toezeggen?

Meerjaren OntwikkelingsVisie
Alle fracties hebben hun ideeën over een op te zetten Meerjaren Ontwikkelings Visie aangereikt. Wij kunnen nu lezen dat het de bedoeling van het college is om die in het 1ste kwartaal 2005 vast te stellen. Voor zo'n belangrijk stuk begint naar onze mening de tijd dan al te dringen.
- > Kan het college ons op korte termijn een eerste concept toezeggen?

Openbare Orde en Veiligheid

Horeca-notitie
In het programma Openbare Orde en Veiligheid wordt gesproken over een Horeca-notitie. Wat betreft het onderdeel sluitingstijden geeft onze fractie aan, uiteindelijk in te willen zetten op handhaving van de tijden zoals vastgelegd in de APV. Dat betekent voor de zaterdagavond: om half twaalf de deuren sluiten. Het betreft hier de heiliging van de zondag. Als Gods Dienares is de overheid gehouden, zo veel in haar is, de onderhouding van zowel de eerste als de tweede tafel van Gods Wet tot gelding te brengen in het publieke domein. De SGP-fractie wenst hier te zijner tijd in het openbaar over te debatteren.
- > Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de horeca-notitie?
- > Is de vaststelling van deze notitie een zaak van de raad of van het college?

Vloekverbod
In onze samenleving zijn allerlei intermenselijke verhoudingen aan wettelijke regelgeving gebonden. Wij stemmen daar ten principale mee in, maar zijn tegelijk van mening dat het enige fundament hiervoor te vinden is in de verhouding van de mens tot God. En op dat punt ontbreekt nu juist alle regelgeving. Het misbruiken van Zijn Naam is ontoelaatbaar. Daarom hecht de SGP-fractie er aan dat er in de APV een vloekverbod opgenomen wordt. Er is ons hier min of meer een toezegging over gedaan.
- > Wil het college toezeggen dat hier in 2005 werk van gemaakt wordt?

Economische Zaken en Landbouw

Bedrijfsverplaatsing
In het programma Economische Zaken en Landbouw wordt als beleidsbepaling genoemd: Bestaande bedrijven binnen de bebouwde kom worden gestimuleerd te verplaatsen naar bedrijventerreinen. Dit komt terug in het Programma voor VROM. Daar wordt gesproken over "milieuhinderlijke bedrijven". Voorzover het gaat om bedrijven die de volksgezondheid bedreigen of die de omwonenden onaanvaardbare stankoverlast bezorgen, stemt onze fractie hier mee in. Wij vrezen echter dat de intentie van het college verder strekt. Daar is de SGP-fractie niet gelukkig mee. Onze fractie is van mening dat "de Streek" geen saaie woonwijk moet worden. Naast stimulering van de vestiging van kleine ambachtelijke bedrijfjes en winkels etc. moet de gemeente de gevestigde bedrijven welwillend tegemoet treden. Dat betekent volgens de SGP-fractie dat bedrijfsinvesteringen in de vorm van renovatie/groot onderhoud (en eventueel geringe(!) uitbreiding) niet verhinderd moeten worden, maar deskundig begeleid. Maatwerk is hier geboden.
- > Kan het college aangeven of het inderdaad gaat om kaders als volksgezondheid en stankoverlast?
- > Zo niet, welke kaders heeft het college dan voor ogen?

Landbouw
De agrarische sector verkeert momenteel in een moeilijke positie. Wij beseffen dat een gemeente daar weinig aan kan veranderen. Toch vervult ons dit met zorg. Wanneer er in die sector onvoldoende verdiend wordt, heeft dit op termijn onvermijdelijk gevolgen voor de leefbaarheid en het aanzien van het platteland.

Na het afwijzen van een Ruilverkaveling met Administratief Karakter (RAK) wordt weer gedacht aan een vorm van vrijwillige kavelruil. In eerste instantie uiteraard een verantwoordelijkheid voor de grondeigenaren. Wij hopen dat die er van doordrongen zijn of worden dat er in onze gemeente wel iets moet gebeuren aan de verkaveling om een rendabele exploitatie mogelijk te houden of te maken. Onze fractie vraagt het college om het landbouwbedrijfsleven waar mogelijk actief te blijven steunen.

Verkeer en Openbare Ruimte

Reconstructie Gemeenteweg/Oude Rijksweg
In één van de komende jaren dient de Gemeenteweg/Oude Rijksweg een flinke reconstructie te ondergaan. De weg wordt er niet beter op. Het is daarom goed dat er daarvoor in het jaar 2005 een proefvak aangelegd wordt. De doorstroming moet hierbij gehandhaafd blijven en de veiligheid verhoogd. Suggestiestroken voor fietsers zijn hiervoor belangrijk. Ook voor de voetgangers moet er een speciaal weggedeelte zijn. De streek dient een "gebruiksweg" te blijven.
- > Hoe denkt het college over de voorkeur van de SGP-fractie om het proefvak juist in het centrum te realiseren?

Zuidelijke Rondweg Staphorst
Voor de ontsluiting van Staphorst Zuid is het van belang dat de rondweg Gorterlaan-Achthoevenweg het komende jaar gestalte krijgt. De uitdaging hierbij is dat het aan de ene kant een veilige weg wordt, maar aan de andere kant ook een weg die automatisch voor veel verkeer de voorkeur geniet. Essentieel hiervoor is en blijft een op- en afrit van de A28 naar en vanuit Zwolle ter hoogte van de J.J. Gorterlaan. De SGP-fractie vraagt zich hierbij af of het niet het beste is om de huidige op- en afrit naar en vanuit Zwolle te laten vervallen en te laten vervangen voor een op- en afrit naar en vanuit Zwolle ter hoogte van de Gorterlaan. Daarbij dient wel een parallelweg aan de A28 tussen de Gorterlaan en de Gemeenteweg gerealiseerd te worden.
- > Vindt het college dit ook een reële optie?

Carpoolplaats
De gemeente kan door realisatie van een carpoolplaats er aan meehelpen de hoeveelheid verkeersbewegingen op de A28 te verminderen. Dit is echter geen hoofdtaak van de gemeente. De Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de verkeersbewegingen op de A28. Omdat de gemeente geen financiële bijdrage van de Rijkswaterstaat kan verwachten zal de werkelijke invloed op de hoeveelheid verkeersbewegingen minimaal zijn. De SGP-fractie stemt dus niet in met deze investering en stelt voor deze €50.000 achter de hand te houden als een bijdrage voor investeringen die wel een grote impact hebben op de hoeveelheid verkeersbewegingen in onze gemeente, bijvoorbeeld de extra afslag.

Marktplein
Het marktplein is aan een herinrichting toe. Omdat de markt in 2005 25 jaar bestaat is het dan ook een mooi moment om dat nu te doen. De "stille" fontein mag verdwijnen. De ruimte, die hierdoor vrijkomt, is goed te benutten voor de nieuwe inrichting. Parkeren op het marktplein aan de zijde van het gemeentehuis dient door de bestratingwijze beter gestuurd te worden. De SGP-fractie vindt het waardevol voor onze gemeente dat de markt een open, niet bebouwde, ruimte blijft. In welke dorpen in onze omgeving vinden we immers zo'n ruim marktterrein als in Staphorst? Het is daarnaast goed om een vaste toiletruimte aan de markt in overweging te nemen, ter vervanging van de wekelijks te verplaatsen mobiele toiletkeet.

Wegenbeheersplan
Met het op 27 april 2004 aangenomen Wegenbeheersplan is een aanvang genomen. Een plan wat als oogmerk heeft een rationeel wegbeheer toe te passen op alle doorgaande wegen. Een voordeel van dit plan is dat er in principe geen achterstand opgelopen zal worden door achterstallig onderhoud. Een nadeel is misschien dat er daardoor op veel plaatsen tegelijk aan de weg gewerkt zal worden.

Groen
Uit het groenbeheerplan 2004 blijkt klip en klaar dat de kwaliteit en het onderhoudsniveau van groen in Rouveen achter blijft bij de rest van de gemeente. Dit gegeven verbaast de SGP-fractie eigenlijk niet. Diverse malen hebben ons vanuit de bevolking die geluiden ook bereikt. De uitkomst bevestigt dus de mening van de inwoners van Rouveen, en zeker ook van bezoekers van de begraafplaatsen in Rouveen. Onze fractie eist dan ook een duidelijke verbetering ten aanzien van kwaliteit en onderhoud met name op en rond de begraafplaats aan de Meidoornlaan. Onze fractie heeft hier ook meer financiële middelen voor over om een en ander op een hoger plan te tillen, en om op gelijk niveau te komen met de andere kernen. Ons inziens blijkt het Groenbeleidsplan op dit onderdeel te mager. De beschoeiing rond de begraafplaats aan de Meidoornlaan wordt vervangen, een goede zaak, tegelijkertijd zou ook de begroeiing rondom fors aangepakt moeten worden evenals de donkere plekken op de begraafplaats zelf. Verschillende bomen zijn zodanig groot dat ze het licht benemen op de grafzerken, die daardoor ook sneller vervuilen.

Hertenkamp
Bij privatisering van het hertenkamp wordt ook gedacht aan het realiseren van een kinderboerderij. De SGP-fractie stelt het op prijs dat er een hertenweide overblijft, waar de herten kunnen worden gevoerd. Wij, en vele inwoners met ons, zullen het als een verlies ervaren wanneer de herten helemaal het veld ruimen.

Onderwijs en Welzijn

Dienstencentrum
Op afzienbare termijn is een bezinning op de toekomst van het dienstencentrum nodig. Een bescheiden voorziening met een in beginsel multifunctionele opzet heeft in de gemeente Staphorst ruimschoots bewezen aan een behoefte te voldoen. Het gebouw aan de Berkenlaan heeft echter zijn beste tijd onmiskenbaar al jaren geleden achter de rug. De omgeving van de gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat zou een uitstekende lokatie kunnen zijn voor een te realiseren nieuw onderkomen. De goede bereikbaarheid vanuit verschillende richtingen, de nabijheid ten opzichte van zorgcentrum De Berghorst en de mogelijkheid om een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek rond de Prins Willem Alexander-school zijn aspecten die dat bekrachtigen.
- > De SGP-fractie verzoekt het college komende periode resultaatgericht onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om tot vervanging van het huidige dienstencentrum te komen.

Schoolzwemmen
Om de begroting sluitend te maken, stelt het college voor een einde te maken aan het schoolzwemmen. Dat is een gemakkelijke besparing. De meeste kinderen, te weten 70 procent, kunnen al vóór het schoolzwemmen uit de voeten in het water. Tegelijk houdt dit in, dat nog altijd liefst 30 procent van de kinderen géén diploma heeft tegen de tijd dat zij op schoolzwemmen gaan. Dat is een hoog percentage. Bovendien strekt het belang van schoolzwemmen als "natte gymnastiek" verder dan het behalen van een diploma. Het is dan ook te kort door de bocht om het nut van schoolzwemmen eenzijdig te koppelen aan het percentage kinderen dat via die route een diploma haalt.
- > De SGP-fractie verzoekt het college te bezien of de voorgenomen bezuiniging voor het komende begrotingsjaar uitstel kan lijden. Een commissie van deskundigen en betrokkenen zou vervolgens alle aspecten rond het schoolzwemmen op een rij kunnen zetten. Daarbij kunnen ook onderwerpen worden besproken als alternatief vervoer en het verhogen van de ouderbijdrage.

Reformatorische peuterspeelzaal
In de programmabegroting wordt het 4e kwartaal van 2005 genoemd voor het ontwikkelen van plannen voor de realisatie van de reformatorische peuterspeelzaal. Het benodigde bedrag voor realisatie staat echter al op de lijst van investeringen. We hebben begrepen dat de plannen, na vaststelling van deze programmabegroting, voortvarend gemaakt gaan worden. Geprobeerd zou worden om de bouw van deze peuterspeelzaal in september 2005 gereed te hebben.
- > Kan het college dit bevestigen?

Verpleeghuis
De plannen om te komen tot realisering van een locatie voor zorg in de vorm van verpleeghuisbedden zijn een goede aanvulling in onze dorpsgemeenschap. Wanneer intensieve zorg nodig is, is het belangrijk dat onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving en leefpatroon verzorgd kunnen worden. Voor een goede afstemming tussen ouderen- en verpleegzorg is het gewenst dat deze onder één organisatie functioneren. De SGP-fractie ondersteunt het college in de pogingen dit alsnog voor elkaar te krijgen.

Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

Noorderslag
De nieuwe accommodatie van de Voetbalvereniging Staphorst trekt een zware wissel op de begroting. De SGP-fractie is niet bereid hierin geld te steken. De andere partijen wel, wat erin heeft geresulteerd dat het veronderstelde investeringsbedrag op voorhand op 2 miljoen euro is vastgesteld. Uitgaande van een afschrijving in 30 jaar tegen een rente van 5 procent bedragen de kapitaallasten jaarlijks 166.667 euro. Van dat bedrag is 100.000 euro rente en 66.667 euro afschrijving. Omgerekend komt dat neer op een OZB-tarief van 11,9 procent. Gelukkig lijkt er in de raad geen meerderheid te zijn om zoveel geld uit te trekken voor het zogeheten programma van eisen, volgens welke het clubgebouw zal worden gerealiseerd. Het totaalbedrag waarop de voetbalvereniging kan rekenen, komt waarschijnlijk op zo'n € 1,5 miljoen uit (inclusief BTW).
- > Kan het college aangeven of de raming in de lijst van investeringen op basis van de berekening van De Vechthorst -€ 1.930.947,40 (inclusief BTW)- veel te hoog is?

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Grondbeleid en woningbouw De Slagen
De noodzaak om als gemeente een actief grondbeleid te voeren, wordt steeds duidelijker. Terwijl men in Rouveen (uiteraard kleinschalig) al weer volop bezig is met het bouwen van woningen, is in Staphorst op De Slagen nog geen schop de grond in gegaan. Wij betreuren het sterk dat bouwen in De Slagen ieder jaar weer opschuift. De SGP-fractie is van mening dat ook de projectontwikkelaar een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Zeker als in de kern waar het meeste gebouwd mag worden, nieuwbouw van woningen al jaren stil ligt.
- > Is het college bereid om de druk op de projectontwikkelaar maximaal op te voeren?
- > In de bouwcombinatie voor De Slagen heeft Mega een meerderheidsbelang. Het andere deel is van de gezamenlijke Staphorster aannemers. Zijn er met onze aannemers afspraken te maken dat zij hun deel misschien binnenkort wel gaan bouwen?

Inbreidingslocaties
Uitvoering van plannen voor inbreidingslocaties hoeven wat ons betreft niet altijd te worden uitgevoerd door Planoform. Het college zou, na aankoop van dergelijke locaties, ook in overleg kunnen treden of eigen aannemers, al dan niet in combinatie, geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van plannen op inbreidingslocaties.
- > Wij verzoeken het college de animo hiervoor bij de gezamenlijke aannemers binnen onze gemeente te polsen.

Bebouwing open plekken
Dit jaar hebben wij al enkele keren gesproken over het bouwen van één of enkele woning(en) op open plekken langs "de streek". Voor daar een uitspraak over te kunnen doen, moet de gemeente daarvoor eerst beleid ontwikkelen.
- > Wanneer kunnen wij een eerste bespreekstuk over eventuele bebouwing van open plekken tegemoet zien?

Riolering
Door diverse oorzaken zijn een aantal plannen, opgenomen in het Gemeentelijk RioleringsPlan II (GRP-II), nog niet uitgevoerd. De SGP-fractie had daarom moeite met het toch verhogen van het rioolrecht in 2005 met € 13,80 per aansluiting. Onze fractie heeft daarom gevraagd naar de gevolgen voor de uitvoering van de voorgenomen investeringen als de verhoging achterwege gelaten wordt. Daarop heeft het college geantwoord dat dit daarvoor geen gevolgen heeft. De SGP-fractie stelt dan ook voor het tarief van € 180,60 in 2005 niet te verhogen.
Nu de drukriolering in het buitengebied aangelegd wordt, zijn straks alle percelen binnen onze gemeente voorzien van riolering. De gemeente kan dan ook op dit gebied de komende jaren de pijlen op andere doelen richten. Met name denkt de SGP-fractie hierbij aan het wegwerken van opgelopen achterstand op rioleringsgebied en het probleem van de overstorten. Riooloverstorten leveren volgens het college geen gevaar voor veedrenking op.
- > Is het college ook bereidt dit schriftelijk vast te leggen of te publiceren richting de betreffende veehouders?

Financiën

Financiën algemeen
In de eerste besprekingen over de Programmabegroting voor 2005 heeft de raad aan het college de opdracht meegegeven om € 500.000 te bezuinigen. Dit vloeide enerzijds voort uit de wens om de lasten voor onze inwoners zo min mogelijk te verhogen. Anderzijds werkt de verlaging van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds vanaf 2004 door naar het komende jaar.

Belangrijk is dat de gevolgen hiervan zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Daarom is het in onze ogen terecht dat het college dit keer een forse verhoging van de sporttarieven niet uit de weg gaat. Uit de aan de raad verstrekte nadere informatie hebben wij niet de indruk gekregen dat dit gaat leiden tot onoverkomelijke problemen. Als er geen onderdelen van de begroting bij voorbaat buitengesloten worden, zijn wij uiteraard bereid om mee te werken aan het streven naar een verdere kostendekkendheid van allerlei producten en diensten. Op die wijze kunnen de tarieven van de Onroerend Zaak Belasting als algemeen dekkingsmiddel beheersbaar blijven. Het automatisme om lasten grotendeels op de gemeenschap af te wentelen moet verdwijnen.

Een belangrijk deel van de bezuinigingen heeft betrekking op personeelskosten. Hiervoor is opgenomen € 125.000. Echter is dit nog niet concreet gemaakt. Wij benadrukken dat het van belang is hier tijdig mee te beginnen.
- > Wilt u ons in de periodieke bestuursrapportages op de hoogte houden van de gerealiseerde besparingen op personeelskosten?

Onroerende Zaak Belasting (OZB)
Al geruime tijd zijn de gemeenten in ons land bezig met het opnieuw taxeren van de onroerende zaken. Uitgangspunt is dit keer de waarde op 1 januari 2003. Ten opzichte van de vorige peildatum (1 januari 1999) zijn volgens voorlopige uitkomsten in onze gemeente (maar ook elders in het noorden en oosten van ons land) de woningen gemiddeld met 60% gestegen en de niet-woningen met 25%. Landelijk wordt momenteel rekening gehouden met stijgingen van respectievelijk 50% en 20%.
Omdat wij lagere tarieven hanteren dan de rekentarieven van het Rijk voor het berekenen van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, leidt dit voor onze gemeente een lagere uitkering van € 107.000.
In eerste instantie was het college voornemens de tarieven voor de OZB niet meer dan trendmatig (2%) te verhogen. Als gevolg van het genoemde nadeel van
€ 107.000 en daarnaast een stijging van € 47.000 wordt de totale Algemene Uitkering volgens de september circulaire per saldo € 60.000 lager geraamd. Het college stelt voor om dit op te vangen door een verhoging van de OZB met een extra 4%.
De SGP-fractie stemt daar niet mee in, omdat in de begroting ook opgenomen zijn de kapitaallasten voor de bouw van een nieuwe accommodatie voor de VV Staphorst. Omdat wij niet instemmen met die nieuwbouw is de extra verhoging van de OZB geheel overbodig. Er is zelfs ruimte om het schoolzwemmen vooralsnog te handhaven (kosten € 21.700) en meer toe te voegen aan de reserve Verkeersinfrastructuur.
Wij gaan alleen akkoord met de trendmatige verhoging van de OZB tarieven met 2%.

Slot
We komen tot een afronding. Een groot aantal zaken is aan de orde gekomen. De begroting is altijd een omvangrijk werkstuk voor het college en de betrokken ambtenaren. We spreken daar onze waardering voor uit, zoals we dat tegelijk doen voor allen die jaar op jaar hun steentje bijdragen aan de uitvoering van het voorgenomen beleid. Daarbij vergeten we de vrijwilligers van onze brandweer niet.

Wij wensen en bidden college, raad, en medewerkers voor de komende periode toe wat in de Morgenzang staat, verzen 3 en 4:

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER',
Getrouw verrichten, tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',
Uw Geest ons leid', en in ons woon'.

Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga,
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O HEER', Die vol ontferming zijt.

Staphorst, 9 november 2004

terug >>