Algemene beschouwingen 2003, 2002, Terug

Geacht College, Leden van de Raad,

Er is een boek met de titel: "Wij zijn nooit modern geweest". Modern zijn betekent dat de mens meent alles te kunnen beheersen. Zowel de natuur als de cultuur volledig in zijn macht te hebben. De huidige tijd wordt ook wel postmodern genoemd. De mens is zoekende; het vertrouwen in alleen de techniek, de cultuur en het verstand is voorbij. Men gelooft ook niet langer dat er ooit een tijd zal komen waarin men alles zal kunnen beheersen. Vandaar: "Wij zijn nooit modern geweest".

Ook in het afgelopen jaar zijn wij nationaal en internationaal er meermalen op gewezen hoe weinig wij mensen alle dingen maar beheersen. We denken daarbij aan de stroomuitval in de Verenigde Staten, Italië en in één van onze buurgemeenten. Er was ziekte onder het vee: na de varkenspest en MKZ, nu de vogelpest. In de media was er een voortdurende berichtgeving over moord en doodslag. Wij gaan ons door al deze dingen kwetsbaar voelen. Wanneer we er goed bij nadenken, zouden wij er wel wanhopig van kunnen worden. Wat zal er morgen gebeuren? Zal dit of dat wel goed aflopen? De psalmdichter zegt echter: Geen onheil zal de stad verstoren, waar God Zijn woning heeft verkoren (Ps. 46). Geloven in God, leven naar de geboden die Hij ons gegeven heeft, dat geeft vertrouwen in de toekomst. Het is immers maar de vraag of de mens menselijk kan blijven in een cultuur waarin voor God geen plaats is. Maar wanneer de burgers, het college en de raad werken volgens en naar Gods Woord, dan mogen wij de toekomst van onze gemeente met vertrouwen tegemoet zien.

De landelijke politiek, en ook in het bijzonder het nieuw aangetreden kabinet "Balkenende II", heeft een flinke kluif aan de economische recessie. Er moeten harde maatregelen genomen worden. Het wordt door een ieder aan de orde gesteld dat de zwakkeren in de samenleving hier niet de dupe van mogen worden. Wij onderschrijven dat. Maar er moet wel bezuinigd worden. Dat is ook de opdracht aan de gemeenten. Toch heeft de landelijke politiek ook een bredere taak dan alleen de economie. Dat wij deze als eerste aan de orde stellen, getuigt er al van hoe de samenleving doordrongen is van het feit dat alles om het geld draait. In de jaren voor het huidige kabinet zijn wetten gemaakt, die zondermeer teruggedraaid zouden moeten worden om een gezonde samenleving te krijgen. We denken daarbij aan zaken als euthanasie, abortus en het homohuwelijk. En nog steeds is het beleid gericht op stimulering van het tweeverdienerschap. Daardoor wordt kinderen het opgroeien in een fijn gezin onthouden. Een keuze die gemaakt is door de tweeverdienende goedopgeleide theoretici. Een keuze die gemaakt is voor de practici aan de minimumkant van de samenleving die beide vanaf nu moeten werken om hun gezin en hun huis in stand te houden. Om de kwaliteit van de samenleving in Nederland te verbeteren dienen deze zaken te veranderen.

In de plaatselijke politiek mochten we in het afgelopen jaar allen gespaard worden. Wij denken hierbij in het bijzonder ook aan onze burgemeester, die nu herstellende mag zijn van een medische behandeling. Zo het nu lijkt, mocht het een middel in Gods hand zijn tot voorlopig herstel. We wensen hem een voorspoedig verder herstel toe.
Dit is het eerste begrotingsjaar geweest in het duale stelsel. Om het dualisme tot een succes te maken, zal het zich verder moeten ontwikkelen. Evenals het sturen op hoofdlijnen, omdat het allemaal nog in een groeiproces zit. Bovendien dient de politiek de betrokkenheid van de burger te vergroten. De burger is vaak meer geïnteresseerd in de voor hem belangrijke details. Misschien krijgt de burger wel meer behoefte aan een publieke tribune op bijvoorbeeld de afdeling Ruimtelijke Ordening dan in de Raadszaal.

Hoewel er nog veel meer te zeggen valt, willen wij de inleiding besluiten met onze mening over de normen en waarden discussie. Het is goed dat deze discussie plaatsvindt. Echter, het heeft eigenlijk alleen maar waarde wanneer de uitkomst van deze discussie wijst op de Tien Geboden zoals die ons gegeven zijn in Gods Woord. Dit kan worden samengevat tot: "God lief te hebben boven alles, en de naaste als ons zelf". Wanneer de gemeente vanuit dit gebod mag leven, dan mag er zegen verwacht worden. In de 84ste psalm het 6e vers komt dit ook duidelijk naar voren waar wij lezen:

Want God, de HEER´, zo goed, zo mild,
Is ´t allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad´ en ere geven;
Hij zal hun ´t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in den dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER´, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Voorzitter, we vervolgen deze algemene beschouwingen, door enkele punten uit de ons aangeboden beleidsbegroting te accentueren.

Openbare orde en veiligheid
Als het over orde en veiligheid gaat, is dat in de eerste plaats een zaak van verantwoordelijkheid die iedere inwoner heeft ten opzichte van de samenleving. De ontwikkelingen in onze moderne samenleving vervullen ons met grote zorg. Als eigenliefde niet meer vergezelschapt wordt door naastenliefde, gaan op termijn orde en veiligheid teloor. Openbare orde en veiligheid worden namelijk niet gerealiseerd door het afdwingen van, en het verplichten tot allerlei zaken; maar zijn in de eerste plaats een kwestie van mentaliteit. Daarbij zijn er wel regels nodig en is er regulier toezicht nodig. Handhavend optreden is het sluitstuk van het traject. Een noodzakelijk en onmisbaar sluitstuk. In die gevallen moet de overheid haar gezag onbeschroomd tot gelding brengen. Onze fractie stemt in met de weergegeven visie en beleidsuitgangspunten voor dit onderdeel.

Gemeentehuis
De verbouwing van het gemeentehuis is in gang gezet. We spreken de wens uit dat deze verbouwing onze gehele gemeente ten nutte mag komen. Dat betreft zowel het bestuur, het ambtelijk apparaat en verder iedere inwoner die voor allerlei zaken op het gemeentehuis moet zijn. Het moet een bijdrage leveren tot het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van het product. Daarbij moet in een tijd van bezuiniging het budget goed bewaakt worden.

Welstandsbeleid
In de komende periode zal het welstandsbeleid gestalte krijgen door het opstellen van een startnotitie. Welstand behoort niet tot de zaken die te maken hebben met de eerste levensbehoeften. Dat relativeert het belang van deze zaak ten opzichte van vele andere zaken die op gemeentelijk niveau geregeld worden. Dat neemt echter niet weg dat de SGP het totstandkomingsproces met grote belangstelling volgt, en niet op voorhand met elk product in zal stemmen. Cultuurbehoud en zorgvuldige omgang met het historisch bepaalde dorpsgezicht zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Bij dit alles moet het leefbaarheidsaspect een keihard criterium blijven. Welstand moet dienstbaar blijven aan het welbevinden van onze inwoners.

Wegen
In de vorige algemene beschouwingen heeft de SGP-fractie aangedrongen op een daadwerkelijke uitvoering van de voorgestelde wegen voor groot onderhoud op de investeringslijst 2003 en geen uitstel te accepteren. Het college heeft een en ander voortvarend aangepakt en zelfs nog een aanmerkelijk bedrag van het beschikbare budget over kunnen houden vanwege de scherpe prijsstelling van de inschrijvers in verband met de neerwaartse conjunctuur die ook dit marktsegment niet voorbijgaat. Als gemeente kunnen wij daar ons voordeel mee doen, en deze gelden omzetten in extra te reconstrueren wegen waarvoor de plannen inmiddels gereed liggen.

Het nieuwe wegenbeheersplan zal eind deze maand worden gepresenteerd. Op de investeringslijst 2004 is hiervoor een bedrag van circa 1,50 miljoen euro opgenomen. Inhoudelijk is hier dus nu nog niets van te melden. Als SGP-fractie gaan wij er wel van uit dat er een ruime post opgenomen is voor het aanpakken van de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg. Kunt u hier al wat van zeggen? Want de onderhoudsstaat van deze verkeersslagader in onze gemeente baart ons steeds meer zorgen, temeer omdat de gehele lengte onzes inziens niet in een paar jaar tijd gereconstrueerd kan worden, maar een langduriger proces zal zijn. Wij blijven pleiten voor uitvoering in straatklinkers, maar zijn evengoed nog geïnteresseerd in een proefvak asfalt met steenprint waarbij de molgoten en de voetpaden wél in klinkers worden uitgevoerd.

Verkeer
De verkeerscirculatie binnen onze gemeente wordt meer en meer beïnvloed door de ondercapaciteit van de A28. We willen geen sluipverkeer, maar we willen ook geen lastige hobbels en bobbels voor onze eigen mensen. Alle mogelijke lobby om de capaciteit van onze snelweg te verhogen, ondersteunen wij daarom ook van harte.

De nieuwe aansluiting met de A28 staat qua prioriteit bovenaan in ons verlanglijstje. Het is een groot knelpunt in onze gemeentelijke verkeersstroom. Daarnaast hebben we voor het komende jaar enkele andere, in eigen regie uitvoerbare wensen. De Parallelweg dient vriendelijker gemaakt te worden voor het agrarisch verkeer. De daar aanwezige drempels zorgen ervoor dat het landbouwverkeer voornamelijk de, vanwege ouderen en kinderen, drukke route Ebbinge Wubbenlaan-Gemeenteweg kiezen in plaats van de rustige route langs de spoorlijn. De daar aanwezige drempels dienen verlaagd te worden of vervangen door een wegversmalling. De aanleg van de fietsroute in de omgeving van de Rijksparallelweg tussen de bebouwde kom en de Viaductweg is een must. De schoolgaande jeugd naar Meppel dient een veilige route te kunnen nemen. Het is verstandig om in dit plan ook de route van de schoolgaande kinderen naar de ds. Harmen Doornveldschool mee te nemen.

Binnen het kader van het RUP (Regionaal Uitvoeringsprogramma) dienen wij als raad een gezonde afweging te maken. Wegaanpassingen voor de veiligheid akkoord, maar het moet wel werkbaar blijven voor het steeds groter wordende landbouwverkeer en de eigen burgers die in omringende steden en dorpen hun werk hebben. Het sluipverkeer dient niet in de eerste plaats voorkomen te worden door verkeersbeperkende maatregelen maar door de verkeerscapaciteit van de omringende interlokale, interregionale wegen te vergroten. Het RUP zal daarom zijn uitwerking niet hebben wanneer de provincie de weg Lichtmis Hasselt niet voorziet van een goede parallelweg voor landbouwverkeer en fietsers.

Riolering
Voor 1 januari 2005 dienen alle percelen in het buitengebied, welke niet in aanmerking komen voor een rioolaansluiting, te zijn voorzien van een IBA-systeem. Er is dus niet veel tijd meer en wij vragen ons af of dit nog wel gaat lukken. Ziet het college hier geen probleem ontstaan?

De SGP-fractie heeft meerdere malen aangedrongen op een herberekening van de aansluitkosten per perceel, waardoor er onder de huidige marktomstandigheden waarschijnlijk nog extra percelen aangesloten kunnen worden op de riolering zonder de daarvoor gestelde normbedragen in de verschillende gebieden te overschrijden. Hoe ver is het hier mee? Onze fractie is van mening dat een weg als de Klaas Kloosterweg, dé boerenstreek van de toekomst, riolering moet hebben. Wij hebben daar eventueel middelen voor over als de aansluitkosten per perceel boven de gestelde normbedragen uit zouden komen.

Wat voor activiteiten worden er ondernomen om riooloverstorten te voorkomen? Op sommige plaatsen geeft dit overlast en ergernis. De gemeente kan wel stellen dat naar aanleiding van onderzoek gebleken is dat dit geen gevolgen heeft voor de gezondheid van het vee. Maar dit wordt in twijfel getrokken. Als het geen kwaad kan; plaats dan maar een artikel in de Staphorster zodat iedereen er kennis van kan nemen en bij de gemeente aan kan kloppen voor vergoeding van de kosten als er onverhoopt toch iets mis gaat. Blijft, dat de rommel wel steeds in de weilanden terechtkomt.

Groen
De transport- en stortingskosten van vijzelmateriaal uit bermen, specie uit sloten en plantsoenafval rijzen langzamerhand de pan uit! Is het niet mogelijk zelf een opslagplaats te realiseren waar de zaak eerst kan uitlekken en drogen voordat het afgevoerd wordt naar een verwerker? Of is dit prijstechnisch niet interessant? Hier zou onderzoek naar gedaan worden maar tot op heden hebben wij nog niets vernomen!

Openbare verlichting
Openbare verlichting is een zaak die voortdurend de aandacht van de raad heeft. Enerzijds moeten inwoners zich in het donker op straat veilig kunnen voelen, anderzijds draagt voldoende verlichting ook bij aan andere veiligheidsaspecten en gaat er ook een preventieve werking van uit. Eén en ander wil niet zeggen dat er op elke wens vanuit de gemeente gehoor gegeven kan worden. Maar elk geval dient serieus bekeken te worden om de burger te motiveren mee te denken in deze zaak. Per geval dient, zoals ook nu gedaan wordt, een zorgvuldige afweging te worden gemaakt. Het stappenplan openbare verlichting inclusief vervanging oranje licht door wit licht zal volgens de planning van het bestuurskader ons in dit kwartaal gepresenteerd worden en kan hierbij als leidraad dienen.

Buurt- en Wijkbeheer
De gemeente gaat burgers nauwer betrekken bij het leefbaar houden van hun eigen woonomgeving. Een zorgvuldig doordacht en uitgevoerd stelsel van buurt- en wijkbeheer kan hiertoe bijdragen. Daarbij biedt een gestage natuurlijke ontwikkeling de beste kans op het welslagen ervan. De gemeente moet daarentegen voorkomen dat er een ondoorzichtig woud van bestuurdersclubjes ontstaat. Wat de SGP betreft, ligt het accent in de komende periode vooral op het voortbouwen op de succesvolle start van de wijkbeheerders. De inwoners van onze gemeente moeten goed weten dat zij de voornaamste aanspreekpunten zijn voor allerlei vragen die betrekking hebben op hun woonomgeving.

Belangen huurders en woningeigenaren
Voor zover het in haar vermogen ligt, behartigt de gemeente de belangen van zowel huurders als eigenaren van een woning. Ten aanzien van de eerste groep bereiken de fractie van de SGP verontrustende geluiden. Is het college ervan op de hoogte dat hun belangen dreigen te worden veronachtzaamd? Beschikt de gemeente over mogelijkheden om voor de huurders op te komen? Als het antwoord bevestigend luidt, is er sprake van een doeltreffende benutting van dit instrumentarium? Deze vragen hebben mede als achtergrond de plannen van woonstichting Vechthorst met betrekking tot de verkoop van het bestand aan huurwoningen.

Zorg
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn begrippen die wat de SGP-fractie betreft ook op ouderen en mensen met een handicap van toepassing zijn. Het beleid dient op de bevordering hiervan te zijn afgestemd. De diverse voorzieningen die er zijn, moeten optimaal worden ingezet. Voor ouderen die op een woning in het zorgcentrum "de Berghorst" zijn aangewezen, is het van groot belang dat er voldoende plaats is.

Dienstverlening
Staphorst dient een gemeente te zijn met een vriendelijk gezicht naar de eigen burgers toe. Een optimale dienstverlening is voor de SGP een prioriteit. Om dat te waarborgen, is een drietal zaken te onderscheiden. Voorop staat een positieve mentaliteit en houding van ambtenaren en bestuurders. Daarnaast horen procedures en werkprocessen inzichtelijk en gestroomlijnd te zijn. Verder zal de nieuwe inrichting van het te verbouwen gemeentehuis in grote mate bijdragen aan een verbetering van de wijze waarop de contacten tussen de inwoners en de gemeente verlopen.

Dienstencentrum
Het Dienstencentrum in Staphorst aan de Berkenlaan zal nog enkele jaren dienst kunnen bewijzen. Daarna moet er een alternatief voorhanden zijn. De SGP acht de omgeving van de gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat een uitstekende locatie voor een nieuw onderkomen met een multifunctioneel karakter. Er is voldoende grondoppervlak aanwezig, ook voor parkeergelegenheid. De bereikbaarheid is goed, waarbij de nabijheid van Zorgcentrum De Berghorst een pluspunt is voor senioren. Onze fractie zou het toejuichen als komende periode een begin wordt gemaakt met de planvorming om te bezien of een nieuw Dienstencentrum op genoemde locatie daadwerkelijk een reële optie is.

Arbeidsmarkt
Wie zichzelf niet of onvoldoende kan redden, kan voor inkomensondersteuning op de overheid terugvallen. De nieuwe Wet Werk en Bijstand legt een sterker accent op de gemeente om mensen weer aan de slag te krijgen. Eigen initiatief van burgers gaat zwaarder wegen. Eerst intensief naar werk zoeken, als dat niet slaagt een uitkering aanvragen. Voor moeders met jonge kinderen weegt de verantwoordelijkheid van de zorg en opvoeding echter zwaarder dan het belang van betaalde arbeid, vindt de SGP. Als de wetgeving ruimte biedt om hen van de sollicitatieplicht te ontslaan, moet deze worden benut.

Begraven
De staat van onderhoud waarin de gemeentelijke begraafplaatsen zich bevinden, alsmede de beschikbare ruimte heeft voortdurend de aandacht van de gemeente. Dat geldt de komende tijd in het bijzonder Rouveen (Meidoornlaan) en IJhorst. De SGP wijst op grond van Gods Woord crematie af. Dit standpunt zal voor onze fractie zwaar wegen bij de besluitvorming rond de voorgenomen uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Sport
Gezonde ontspanning en lichaamsbeweging zijn nodig. Op sommige onderscheiden punten kan de gemeente daarbij een voorwaardenscheppende rol vervullen. Deze rol wordt kleiner, naarmate het wedstrijdelement gaat overheersen. Wat betreft sport als passief vermaak wil de SGP in ieder geval géén belastinggeld ter beschikking stellen. De gemeente Staphorst dient over gymzalen te beschikken met een toereikende capaciteit, die ook voor het overige voldoen aan kwalitatieve maatstaven die er aan kunnen worden gesteld.

Recreatie
Kleinschalige vormen van recreatie waarbij de eigenheid van de gemeente Staphorst respect geniet, kunnen op de instemming van de SGP rekenen. Gelet op recente ontwikkelingen, is de voorgenomen komst van een VVV-kantoor voor onze fractie geen vanzelfsprekende zaak. Bezien zal moeten worden, of toeristische middelen eventueel doeltreffender en doelmatiger via andere kanalen kunnen worden besteed. Fietsers zijn met name in het gehele buitengebied gebaat bij bankjes om even uit te blazen én bij een goede bewegwijzering.

Meerjaren Ontwikkelings Visie
Het opstellen van een samenhangende visie over wonen, werken, verkeer en voorzieningen is een goede zaak. Dan komt ook aan de orde waar wij de woningbouw in de verschillende dorpen voornamelijk willen concentreren. Ditzelfde geldt ook voor de bedrijventerreinen. Daarbij dienen alle betrokken partijen de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Wij denken in het bijzonder aan de presentatie van de concept-visie. Het is noodzakelijk dat wij daarover vooraf goede afspraken maken.

Ruimtelijke Ordening
Over de manier van werken op deze afdeling is de afgelopen jaren veelvuldig gesproken. Helaas horen wij als raad vanuit de bevolking nog steeds van zaken die niet op een snelle wijze worden afgehandeld. Dit betekent niet dat wij ervoor pleiten dat aanvragen altijd ingewilligd kunnen worden zoals deze zijn ingediend. Onze fractie vraagt, evenals vorig jaar, om een klantvriendelijke afdeling die creatief meedenkt over oplossingen die wél zijn toegestaan en ook de instemming van de aanvragers kunnen krijgen. Verder dienen zaken veel sneller in behandeling te worden genomen. Wil het college zich hiervoor inspannen zodat op korte termijn verbeteringen zichtbaar worden?

Financiële positie van de Gemeente Staphorst
De gemeente Staphorst is reeds enkele jaren niet in staat de kosten te dekken uit de exploitatiebaten. Steeds vaker dient een beroep te worden gedaan op reserves en incidentele opbrengsten. Als dit zo nu en dan eens aan de orde is, hoeft dit geen grote gevolgen te hebben. Als het een permanent karakter dreigt te krijgen, dienen wij ons te bezinnen op passende maatregelen. Meer dan voorheen zal het accent op structurele dekking van de investeringen moeten komen te liggen.

Voor de fractie van de SGP is het een uitgemaakte zaak dat een terughoudend en sober financieel beleid Staphorst het meeste heeft te bieden. Belastinggeld dient aan de samenleving ten goede te komen. Geld dat de overheid uitgeeft, is immers door de gemeenschap opgebracht. Vanuit dit gezichtspunt bezien, is op de kleintjes letten voor onze gemeente eerder een aanbeveling dan een schande. De SGP staat een zorgvuldige afweging bij het doen van (grote) investeringen en andere uitgaven voor. Voor wat betreft het omspringen met subsidies geldt voor onze fractie dat het licht niet per definitie op groen staat.

Aannemelijk is, dat door de verslechterde economische vooruitzichten de algemene uitkering uit het Gemeentefonds niet zal stijgen. Daarbij komt, dat de suppletie-uitkering (een soort tijdelijke uitkering van het Rijk) in enkele jaren wordt afgebouwd tot 0. Voor het begrotingsjaar 2004 betekent dat een inkomstenderving van 100.000 euro. Intussen nemen de kosten wel toe. Door de combinatie minder geld ontvangen en meer geld uitgeven, ontstaat een spanningsveld. Een greep uit de reserves is dan een gemakkelijke en tot op zekere hoogte verantwoorde oplossing.

Om het gemeentelijke huishoudboekje sluitend te krijgen, ontkomen wij daarnaast verder niet aan het verhogen van de belastingen. In het verleden is meer dan eens gebleken dat er aan het eind van de rit toch nog meevallers waren. Vandaar dat er nogal eens oppositie was tegen de voorgestelde verhoging van de belasting op onroerende zaken (OZB). Na discussie konden de partijen elkaar vervolgens in een aangepast voorstel vinden. Wij deden daar ook volop aan mee. Dat in aanmerking genomen, heeft onze fractie echter altijd gesteld dat wanneer het onontkoombaar is, wij instemmen met het verhogen van het tarief.

Voor komend jaar stelt het college een extra OZB-verhoging voor van 5 procent. Dit is geen populaire maatregel. Hoewel het tarief van Staphorst in vergelijking met de meeste gemeenten in Overijssel laag blijft, is er geen eer mee te behalen. Want wij beseffen heel goed, dat de burger het moet opbrengen in een tijd, waarin diezelfde burger te maken krijgt met bevriezing van lonen en andere tegenvallers. De medaille heeft echter ook een keerzijde. Zonder tariefsverhoging zal het steeds lastiger vallen de gemeentelijke begroting op verantwoorde wijze sluitend te krijgen. Het voorstel staat terdege beargumenteerd en onderbouwd op onze agenda. Na uitvoerig intern overleg heeft de fractie van de SGP op grond van bovenstaande overwegingen besloten met deze stijging akkoord te gaan.

Slot
Voorzitter, zo mochten wij enkele onderwerpen onder uw aandacht brengen. De begroting is het resultaat van een behoorlijke inspanning van vele betrokken ambtenaren. We willen een ieder hartelijk dank zeggen voor de gedane inspanning. Dat geldt voor alle gemeentelijke medewerkers in binnen- en buitendienst en voor het vrijwillige brandweerteam.

We spreken de wens uit dat we ook in de komende periode met hen en het college in goede onderlinge verhoudingen mogen werken. Ten dienste van de samenleving en onder de zegen des Heeren. Daarom besluiten we deze beschouwing ook met de 127ste Psalm het 2e vers:

Vergeefs op bouwen toegelegd;
Vergeefs -om ´t huis voltooid te zien-
Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên,
Zo God Zijn hulp aan ´t werk ontzegt.
Vergeefs, o wachters, is uw vlijt,
Zo God niet Zelf de stad bevrijdt.

Staphorst, 4 november, Anno Domini 2003

terug >>