Algemene beschouwingen 2002, 2001, Terug

Geacht College, Leden van de raad,

In het afgelopen jaar is indringend gebleken, hoe waar de woorden van de dichter van psalm 146 zijn. Hoop bouwen op mensen of vertrouwen vesten op prinsen kan aanlokkelijk lijken. Maar uiteindelijk kan het geen heil brengen. Op 6 mei werd ons volk opgeschrikt door een brute moord. Pim Fortuyn had het maatpak al gereed dat hij als premier zou dragen, maar God beschikte anders. Nog geen half jaar later, op 6 oktober, kwam prins Claus te overlijden. Voor de echtgenoot van Koningin Beatrix, die onze vorstin nauw terzijde stond, gelden eveneens de eenvoudige woorden: en hij stierf. Na veertig jaren viel over het Huis van Oranje en daarmee over Nederland opnieuw de schaduw van de dood. Over ons heeft God Zijn beschermende hand nog uitgestrekt. Het zou een voorrecht zijn, als wij ons ook in ons politieke handelen laten leiden door de wetenschap dat ons aardse bestaan eindig is, maar dat wij onze eeuwige bestemming in Gods hand weten.

De landelijke politiek maakt een turbulent jaar door. Vanwege de val van het kabinet-Balkenende zijn nieuwe verkiezingen in zicht. Eerder dit jaar zagen we op 15 mei een aardverschuiving toen de Paarse coalitie werd weggevaagd. Begrijpelijk is dat emoties de verkiezingen domineerden. Burgers kregen jaar op jaar in de troonrede te horen dat het zo goed gaat met ons land. Intussen durven zij 's avonds niet meer over straat te gaan en moeten zij naar het buitenland voor medische behandeling. Met hun stem gaven zij een ondubbelzinnig signaal af. Politiek moet meer behelzen dan een technocratisch proces van, voor en door politici.

De eenzijdige aandacht in Den Haag voor materiëel gewin blijft helaas overheersen. Op uitgerekend het vlak dat zich daar bij uitstek voor leent, zal naar te vrezen valt geen verandering komen. Het ziet er niet naar uit dat de stappen die zijn genomen ten aanzien van het huwelijk, zaken rond leven en dood en prostitutiebeleid, zullen worden teruggedraaid. Een enorme gemiste kans, die ons land zeker zal opbreken. Terwijl de waarde van het gezin met de mond wordt beleden, is de praktijk anders. Over een aantal jaren, zei de directeur van de Edmund Burke-stichting, zullen de romans verschijnen van mensen die een slechte jeugd hebben gehad omdat hun beide ouders zo nodig altijd moesten werken.

Voor de plaatselijke politiek waren de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart een gewichtige datum. Staphorst was één van de gemeenten waar de SGP-fractie er een zetel bij kreeg. Wij zien met dankbaarheid op de uitslag terug. Tegelijk dienen wij terdege te beseffen, dat God met de vermeende macht van het getal geen rekening houdt. Ook in begrotingsjaar 2003 dient de eer van God, tot heil van de naaste voorop te staan. Dan zoeken wij geen kracht in onszelf, maar in Gods Woord.

De verkiezingen markeerden de overgang naar het duale stelsel. Raad en College hebben ieder duidelijk onderscheiden bevoegdheden gekregen. De begroting voor 2003 past slechts moeizaam in de nieuwe verhoudingen. In zeker opzicht is deze een van de laatste formele restanten van het monisme. Hierna is het afgelopen met de stapel boekwerken die de financiële huishouding van de gemeente tot in detail behandelt. Uitputtend turen op cijfers achter de komma laat zich moeilijk rijmen met het dualistische stelsel. Ook in financieel opzicht gaat de raad sturen op hoofdlijnen.

Voorzitter, er valt nog veel meer te zeggen over de begroting 2003. Dat doen wij ook, maar toegespitst op onderscheiden beleidsterreinen. Voor wij daartoe overgaan, besluiten wij deze inleiding met de woorden uit de psalm waarmee wij begonnen. Want komende periode hoeven wij onze hoop niet op mensen of prinsen te stellen, laat staan op onszelf. De dichter van psalm 146 wijst in vers 8 (berijmde versie) de enige juiste weg:

't Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer;
prijs Zijn grootheid; loof de HEER'!

Wij vervolgen deze algemene beschouwingen met een behandeling van de begroting aan de hand van onderwerpen die de Aanbiedingsbrief aan de orde stelt. Daarbij zal de fractie van de SGP eigen accenten leggen.

VEILIGHEID EN LEEFOMGEVING

brandweer
Gedurende de laatste decennia heeft de aanduiding "brandweer" een andere inhoud gekregen. Reden is de gestage groei van het takenpakket. In toenemende mate richt de brandweer zich bovendien op preventie. De naam "brandweer" zou eigenlijk meer recht moeten doen aan het brede scala van werkzaamheden. Gelukkig is de formatie weer op volle sterkte. De leden van het korps vrijwillige brandweer stellen enorm veel van hun tijd ter beschikking. Het is wel zaak de motivatie op peil te houden. Goed materieel draagt daaraan bij. Dit verhoogt tevens de efficiency van onze brandweer. Voor het komende begrotingsjaar staat een investering gepland voor vervanging van het waterongevallenvoertuig en voor randapparatuur voor het communicatienetwerk C-2000. Hierdoor kunnen bestaande beperkingen worden opgeheven. De fractie van de SGP staat dan ook van harte achter deze uitgaven.

herinrichting (verkeers)veiligheid
Het komende jaar zal het Regionaal Uitvoeringsplan (RUP) actueel zijn. De visie van de SGP hierin is: veiligheid voor alles, maar wel op rationele wijze. De snelheid in grote delen van het wegennet in het buitengebied tot 60 kilometer per uur beperken, past hierin niet.

wegen
Voor het komende begrotingsjaar staat een zevental wegen op de investeringslijst voor groot onderhoud. Voor de SGP-fractie heeft dit zeer hoge prioriteit. Wij dragen het college op in 2003 hiervan daadwerkelijk werk te maken. Het doorschuiven van genoemde investeringen, of een deel daarvan, zullen wij niet accepteren. De onderhoudskosten stijgen immers enorm. Dat is een slechte zaak. Het wegwerken van de achterstand zal in de komende jaren een behoorlijke aanslag op de gemeentelijke begroting met zich meebrengen. Daarom is het van groot belang dat de raad voor de zomervakantie van 2003 de nieuwe, allesomvattende wegennota kan goedkeuren, zodat er in de begroting van 2004 rekening mee kan worden gehouden. Wil het college deze toezegging doen? Wij dienen er allen van te zijn doordrongen dat naast het normale groot onderhoud er grote bedragen mee zullen zijn gemoeid om bijvoorbeeld de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg, eventueel in combinatie met rioolvervangingen, te reconstrueren. Hiervoor moeten in komende jaren veel middelen worden vrijgemaakt. Wij moeten niet het risico lopen dat wij de achterstanden niet meer kunnen inlopen omdat wij met uit de hand lopende onderhoudskosten worden geconfronteerd. Groot onderhoud van wegen vereist derhalve een voortvarende aanpak.

openbare verlichting
Elk begrotingsjaar wordt een behoorlijk bedrag uitgetrokken voor optimalisering van de openbare verlichting. Een prima streven. De criteria voor de beoordeling van de aanvragen zijn helder. De wijze waarop onlangs in de vergadering van de commissie Grondgebied het voorstel met onderbouwende stukken werd gepresenteerd, was in orde. Wat onze fractie betreft, mag deze zaak in het vervolg aan het college worden gedelegeerd. Voor wat betreft de toepassing van 'wit' licht zien wij graag binnen een jaar een beleidsnotitie tegemoet. Kunt u dit toezeggen?

wijkbeheer
De SGP-fractie volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het in te voeren wijkbeheer met belangstelling. Wanneer er volgens de plannen gaat worden gewerkt, zal er een laagdrempelig contact tussen de burger en de gemeente totstandkomen. We gaan er van uit dat hiervoor onder eigen personeel voldoende belangstelling bestaat. Kan het college dit bevestigen?

ZORG EN WELZIJN

onderwijs
Het is goed, dat de renovatie van de Maarten Lutherschool gestalte krijgt. De lappendeken aan bijgebouwen kan zodoende eindelijk tot een geheel worden aaneengesmeed.

speeltuinen/trapveldjes
De fractie van de SGP is voorstander van goede speelvoorzieningen voor de jeugd in de kernen. Regelmatig onderhoud aan de speeltoestellen is een eis. Maar ook het onderhoud aan de tuintjes en veldjes zelf moet regelmatig gebeuren. En daar schort het hier en daar nog wel eens aan, waardoor het niet aantrekkelijker wordt gemaakt om er te gaan spelen. Goede aandacht hiervoor en duidelijke afspraken hierover met de uitvoerende partij zijn van groot belang.

veiligheid
Inwoners van onze gemeente langs de "streek" klagen regelmatig over de herrie en vernielzucht in de nacht van zaterdag op zondag. Allereerst betreurt onze fractie het dat op deze wijze Gods dag wordt ontheiligd. Het is de plicht van alle ouders om dit te bespreken met hun kinderen. Onlangs hebben wij van de politie begrepen, dat die al enige tijd extra aandacht schenkt aan de zojuist genoemde nachtelijke overlast. Wij vinden dat een goede zaak en wat onze fractie betreft zou een verdere uitbreiding gewenst zijn. Onopvallende surveillances kunnen daarbij naar onze mening goede diensten bewijzen.

Datzelfde geldt voor het opsporen van hen die menen op onverantwoorde wijze gebruik te kunnen maken van de rotonde en stovonde. Op die wijze speelt men met zijn eigen leven en brengt men het leven van medeweggebruikers in gevaar.

Veel burgers ervaren het rondhangen van jongeren in en bij publiek toegankelijke ruimten als buitengewoon storend. De hinderlijke aanwezigheid bij geldautomaten of de ingang van de bibliotheek kan er zelfs toe leiden dat van het gebruik van deze voorzieningen wordt afgezien. De SGP-fractie ziet graag dat de politie intensief contact houdt met de jeugd, om de openbare orde ook in dit opzicht in goede banen te leiden.

speelotheek
Een zogeheten speelotheek kan in onze gemeente goede diensten bewijzen. Wel vraagt de SGP-fractie zich af, zeker gelet op het stevige investeringsbedrag van € 40.000 euro, hoe een en ander daadwerkelijk gestalte gaat krijgen. In onze visie zijn er grenzen aan de taken van de overheid. Daar valt veel over te zeggen, maar dat valt buiten het bestek van deze algemene beschouwingen. In ieder geval is een speelotheek geen primaire gemeentelijke taak. Het is daarom van belang, dat op korte termijn duidelijkheid komt over de exploitatie.

zorg
Er is sprake van een wachtlijst bij De Berghorst. De SGP-fractie dringt erop aan dat de gemeente in samenwerking met "Zorgspectrum Het Zand" aan de slag gaat om uitbreiding van het complex te realiseren.

Ook minder valide inwoners moeten in onze gemeente uit de voeten kunnen. Daar waar de mogelijkheden er zijn, moeten hun belangen in het oog worden gehouden. De SGP-fractie staat een ruimhartig beleid voor met betrekking tot de beschikbare middelen en een tegemoetkomende bejegening van burgers die met vragen bij de gemeente komen.

sport
Gebruikers van Sportpark Noorderslag staat een ingrijpende aanpassing van de gebouwen voor ogen. Onder stringente voorwaarden is de SGP bereid mee te denken over de eventuele realisatie van een multifunctioneel centrum. Realisatie is in deze raadsperiode absoluut geen noodzaak. Reden voor onze terughoudendheid vormen de aanzienlijke kosten die hiermee zijn gemoeid en onze bedenkingen bij de wedstrijdsport. Gezonde lichamelijke beweging en ontspanning is goed. De SGP-fractie keert zich echter tegen de onstilbare honger naar prestaties in de sportwereld en de bewieroking van mensen die daarmee gepaard gaat.

recreatie
De komst van een VVV kan op instemming rekenen van de SGP-fractie. Niet omdat wij zo graag een grootschalige toeristenindustrie wensen. Integendeel, Staphorst is gebaat bij vormen van recreatie die inspelen op het groene en landelijke karakter van onze gemeente. Daarbij zal onze fractie nauwlettend toezien op het kostenaspect van de VVV. Het binnenhalen van een toeristische voorziening in onze gemeente mag geen eigentijdse financiële versie zijn van het drama rond het paard van Troje.

BOUWEN EN WONEN

ruimtelijke ordening
In de nieuwe raadsperiode heeft de raad al twee keer met de wethouder gesproken om te komen tot een meer gestructureerde aanpak van de werkzaamheden op deze afdeling. Er zal onder andere worden gewerkt aan actualisering van de bestemmingsplannen, nadere regels voor de maximale oppervlakte van bijgebouwen en het bebouwingspercentage, een regeling voor bijgebouwen bij boerderijen die in wooneenheden zijn of worden gesplitst. Ondermeer onze fractie heeft er ook sterk op aangedrongen zo snel mogelijk extra (tijdelijk) personeel aan te trekken voor het wegwerken van achterstanden in de vergunningverlening.

Daarbij vinden wij het belangrijk dat de medewerkers goede uitleg geven van de mogelijkheden die bestemmingsplannen bieden. Het is best mogelijk dat ingediende plannen volgens de geldende regels niet kunnen worden gerealiseerd. Een klantvriendelijke afdeling die creatief meedenkt over oplossingen die wél zijn toegestaan, zal bij het gros van de aanvragers op meer begrip kunnen rekenen dan een slecht gemotiveerde afwijzing. Zo'n positieve, servicegerichte houding kan naar de mening van onze fractie op termijn tevens bijdragen aan vermindering van de werkdruk.

project Belvedère
Dit project is gericht op het bereiken van een beter evenwicht tussen ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen langs de "streek" en het ruimtelijk beleid en cultuurbehoud. Wat de SGP-fractie betreft, staat het behoud van de eigenheid van de "streek" voorop. Aandacht voor de leefbaarheid is daarbij van groot belang. Stimulering van kleinschalige, ambachtelijke en dienstverlenende bedrijvigheid in vrijkomende agrarische panden verdient de aandacht naast het geschikt maken voor de woonfunctie. Daarbij moeten wij ervoor waken dat Staphorst een variant op Orvelte wordt.

woningbouw
Wij hebben begrepen dat het college de mogelijkheden van bebouwing van open plekken in de gemeente wil bezien. Kan het college ons duidelijk maken wat zij onder open plekken verstaat? De SGP-fractie staat hier welwillend tegenover. Het is echter van belang hierover goed na te denken, omdat dergelijke aanvragen al vele jaren consequent werden afgewezen. Daarbij dient te worden gewezen op de wijzigingen in opvattingen op landelijk niveau. Er komt nu meer aandacht voor bebouwing van open ruimten binnen de dorpen en steden voordat er weer nieuwe woonwijken uit de grond worden gestampt.

Als wij aandacht gaan schenken aan open plekken, dienen wij 'rotte plekken' niet te vergeten. Dergelijke panden doen grote afbreuk aan de inspanningen die anderzijds geleverd worden voor instandhouding en opwaardering van karakteristieke panden. Wij roepen het college op te proberen eigenaren van bouwvallen te bewegen tot herbouw.

Al meerdere keren is in de beleidsbegroting de verwachting uitgesproken dat de woningbouw in Staphorst-Zuid weer van start zou gaan. Onze fractie heeft haar teleurstelling daarover menig keer kenbaar gemaakt. Wij roepen alle hierbij betrokken partijen op alles op alles te zetten om zo snel mogelijk te komen tot uitvoering van de plannen. Bijzondere aandacht vragen wij voor het aanbieden van kleinere kavels en zoveel mogelijk ruimte voor eigenbouw. Wij verwachten dat de behoefte daaraan overduidelijk naar voren komt in het binnenkort vast te stellen beleidsplan Wonen.

structuurplannen
Regeren is vooruit zien. Het is van belang in welke richting wij in de toekomst willen uitgaan met onze woningbouw en met de industrieterreinen. Er dienen visies te worden ontwikkeld die als basis voor de toekomst kunnen dienen. Ook met het oog op grondaankopen die dan tijdig plaats kunnen vinden voordat projectontwikkelaars er de vingers achter kunnen krijgen, is dit van groot belang. Wij dienen als gemeente een dominantere rol te kunnen spelen, zodat in bijvoorbeeld uitbreidingen van woonwijken er ook ruimte is voor openbare voorzieningen. De gemeente moet weer een stevige partij worden bij de totstandkoming van uitbreidingsplannen, ook voor de woningbouw. Onze inwoners zijn daarbij gebaat. De SGP-fractie roept het college op de mogelijkheden te onderzoeken welke ruimte er is om zelf actief gronden aan te kopen.

station
Doordat de provincie op dit moment teveel moet bijdragen aan de buslijnen door de gemeente Staphorst, is het plan opgevat een station te realiseren. Voor de bevolking en de bedrijven dicht bij het station betekent dit een voordeel, voor diegenen die verderaf en langs een bestaande buslijn wonen een nadeel. Daarnaast is het zo dat de doorstroming van de A28 de komende jaren zal verslechteren. Hierdoor zal het openbaar vervoer per trein richting Zwolle wellicht een goede optie zijn. De SGP-fractie is van mening dat, afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, het college in beginsel positief tegenover de realisatie van een station dient te staan.

bedrijvigheid
Het is een goed voornemen door middel van bedrijfsbezoeken de contacten met onze ondernemers te verstevigen. Op die manier komen zaken die er leven eerder onder de aandacht van het college. Dat is met het oog op de toekomst een belangrijk gegeven. Want we hebben elkaar nodig om de werkgelegenheid in onze gemeente op peil te kunnen houden. We hebben dan ook de plicht voorwaardenscheppend bezig te zijn.

agrarische zaken
De fractie van de SGP prijst zich gelukkig met het feit dat er vanuit het college een warme belangstelling is voor het reilen en zeilen in de agrarische sector. Ook ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de ruilverkaveling met administratief karakter (RAK). Al kan een gemeente op dit vlak in directe zin niet echt veel betekenen voor deze sector, toch kan in de indirecte sfeer door een goed contact in en met de verschillende organisaties sprake zijn van een ondersteunende, aanmoedigende en bemiddelende rol.

MILIEU EN GROEN

uitvoering en handhaving milieuwetgeving
Milieu is altijd een gevoelig onderwerp, waarover veel wordt gesproken. In de wandelgangen horen wij nog weleens opmerkingen in de zin van "ze kunnen zo slecht luisteren in het gemeentehuis, je wordt al tegengesproken voordat je bent uitgepraat." Dit komt de verstandhouding met het publiek niet ten goede. Ook de opmerking dat de Regio soepeler en praktischer is in het meedenken zegt heel veel. Dienen wij onze aanpak dan niet eens onder de loep te nemen om een verandering ten goede te bewerkstelligen?

groenonderhoud langs wegen, bermen en sloten
Voor groenonderhoud is steeds meer geld nodig, vooral ten aanzien van transport- en verwerkingskosten. Hier ligt dan ook een taak voor de gemeente om zonder afbreuk te doen aan de gestelde kwaliteitseisen, alternatieven te ontwikkelen waardoor diverse kosten kunnen worden gedrukt. Voor sommige onderdelen meer gebruik maken van de marktwerking is een pré. Heeft het college hieromtrent al een bepaalde visie? Er is namelijk in de oude commissie Openbare Werken al eens over gesproken. Het gaat onze fractie er niet om, minder aan groenonderhoud te doen. Integendeel, vooral met het oog op de verkeersveiligheid is groenonderhoud een noodzakelijkheid. Desondanks komen er toch altijd nog klachten van inwoners over te hoge begroeiing bij kruisingen of onoverzichtelijke bochten door te ver naar de weg overgroeiende bebossing. Klachten hierover dienen serieus te worden genomen. Met de planning van de werkzaamheden dient meer rekening te worden gehouden met deze aspecten.

afvalinzameling
Na invoering van Diftar bleek een aanzienlijke daling van het huishoudelijk afval te ontstaan. Nu blijkt er weer een lichte toename van het aanbod te zijn. Dit verheugt de fractie van de SGP, omdat er dan waarschijnlijk minder in het verkeerde circuit terechtkomt. Het aanbod van GFT-afval valt vooral in het buitengebied fors tegen. Dit is in een plattelandsgemeente niet verwonderlijk. Onze fractie pleit er voor om te onderzoeken of de interval van lediging van GFT-containers niet verder kan worden opgerekt, of in sommige gebieden geheel kan worden afgeschaft. Met de besparing die er dan is, kan dan misschien eens of twee keer per jaar een grofvuilroute worden ingesteld. De ROVA wil dit wel, maar hangt daaraan een prijskaartje. We kunnen alles krijgen, als we maar betalen. Daarom geven wij het college de opdracht om te bezien wat de mogelijkheden zijn om met ongeveer dezelfde kosten het één wat minder te maken en het ander in te voeren.

hertenkamp Staphorst-Noord
De SGP-fractie is van mening dat enerzijds het eventueel overhevelen van het hertenkamp naar een stichting een mogelijkheid is die mag worden onderzocht. Anderzijds vinden wij wel dat gezien de geringe kosten, de educatieve en recreatieve waarde zodanig zijn, dat van opheffing of inkrimping geen sprake mag zijn. Vele jonge kinderen en oudere mensen vinden hier bij tijd en wijle een fijne ontspanning. Dit mag hen niet worden ontzegd.

BEHEER

huisvesting
De fractie van de SGP onderkent de behoefte aan meer ruimte in het gemeentehuis. Als onze ambtelijke organisatie in bouwkundige zin bekneld raakt, en de burger niet meer naar behoren aan het loket kan worden geholpen, is discussie overbodig: Er moet uitbreiding plaatsvinden. Het positioneren van de verschillende loketdiensten vlakbij de ingang heeft onze instemming. Daarbij moeten de veiligheid van de ambtenaar en de privacy van de burger zijn gewaarborgd. De entree van het gebouw mag de uitstraling van overheidsgebouw versterken. De patio mag worden toegevoegd aan de inpandige ruimte, maar dit moet meer effectieve ruimte opleveren dan in het voorontwerp is voorgesteld. Voor de raadszaal acht de SGP-fractie een grootschalige, geldverslindende verbouwing op dit moment niet noodzakelijk. Samenvattend: De uitbreiding moet qua stijl naadloos aansluiten op het bestaande. De grootte van de investering moet in verhouding staan tot hetgeen wordt gerealiseerd. Onze fractie is wat beide elementen betreft niet helemaal gerust.

Een goed beheer van het gemeentearchief is een gemeentelijke verplichting. Historisch materiaal moet bewaard blijven, en dat mag zoveel kosten als het waard is - niet meer en niet minder. Wij zien de voorstellen van het college met belangstelling tegemoet. Overigens, gezien hetgeen recent in Wijk bij Duurstede is voorgevallen, achten wij een kelder hiervoor niet geschikt.

FINANCIËN

De uitkomsten van de septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben menige gemeente verrast. In onze gemeente leidt dit er toe dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 359.435 euro hoger is dan geraamd in de begroting op basis van de meicirculaire.

Na het opstellen van de begroting is daarnaast van een aantal posten gebleken dat die te laag zijn geraamd. Om de begroting sluitend te maken, was oorspronkelijk ook 1/30 deel onttrokken aan de Algemene Reserve. Dit kon nu weer ongedaan gemaakt worden. Volgens de definitieve dekkingsvoorstellen kan 70.669 euro worden toegevoegd aan de post "onvoorzien".

Onze fractie stemt in met de verhoging van de belastingen en rechten met 5 procent. Dit omdat die bijstelling gebaseerd is op een verwachte inflatie van 3,5 procent voor 2003 en wij in de afgelopen jaren zijn achtergebleven in aanpassing van de tarieven aan de werkelijke inflatie.

Ook nu wordt ons, evenals in het verleden meerdere keren is gedaan, voorgehouden dat de tarieven voor belastingen en rechten in onze gemeente relatief laag zijn. Wij willen dat graag zo houden als daardoor bijvoorbeeld onderhoud aan wegen en groenvoorzieningen niet in de knel komt. Wij hebben hiervoor aangegeven daarover wel toenemende zorgen te krijgen. Vooral op onze fractie is en wordt een beroep gedaan om daarover na te denken. Wij hebben ook in het verleden aangegeven daarover in gesprek te willen gaan. Wel zijn wij van mening dat dan niet bij voorbaat bepaalde zaken moeten worden uitgesloten van forse tariefsverhogingen.

Daarbij komt, dat ook de uitgaven kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. Als voorbeeld halen wij het reeds genoemde multifunctionele centrum aan. Diverse partijen dringen aan op een voortvarende realisatie, maar over de financiering heerst tot dusverre een beklemmend stilzwijgen. De SGP-fractie is in ieder geval niet bereid daarvoor jaarlijks grote bedragen aan gemeenschapsgeld beschikbaar te stellen. De gebruikers zullen een belangrijk deel van de gelden moeten opbrengen. Onze voorkeur gaat uit naar een kostendekkende exploitatie.

In het licht van een mogelijk te voeren discussie over verhoging van de structurele inkomsten verzoeken wij het college inzicht te geven in de hoogte van investeringen en andere uitgaven waarvan het college van mening is dat daarvoor structurele verwerving van inkomsten noodzakelijk is. Graag zien wij een heldere uiteenzetting tegemoet, waarin bij voorkeur verschillende scenario's worden doorgerekend. Aan het college de taak onomwonden duidelijk maken in hoeverre daadwerkelijk sprake is van een scheefgroei in de dekking van de gemeentelijke uitgaven.

Voorzitter, nu wij een aantal onderwerpen nader hebben toegelicht, ronden wij de algemene beschouwingen af.

Vele zaken uit de begroting zijn aan de orde gekomen. Wij hebben, zo wij tijd van leven krijgen, opnieuw een druk jaar voor de boeg. Willen wij de belangen van onze gemeente optimaal behartigen, dan dienen wij de handen ineen te slaan waar dat mogelijk is. Daartoe spreken wij de wens uit op een goede verstandhouding in de raad en met het College. Bovendien hopen wij, evenals in voorgaande jaren mogelijk is gebleken, op een vruchtbare wisselwerking tussen politiek en ambtelijk apparaat. Met inachtneming van en respect voor ieders onderscheiden positie kunnen politici en ambtenaren samen de belangen van de inwoners van onze gemeente behartigen.

Tot besluit citeren wij J. d'Outrein, een godgeleerde uit langvervlogen tijden. Zijn woorden spreken ook nu onmiskenbaar duidelijke taal, voor burgers en overheid. Aan de handen uit de mouwen steken gaat het vouwen van de handen vooraf.

"Gave God, dat al de inwoners, in elk geval die het wel menen met het lieve vaderland en de kerk, ook sterk mochten zijn en hun handen niet mochten laten verslappen, in het ernstig bidden tot God, en in het arbeiden en werken van hetgeen goed en Gode-behaaglijk is; in standvastigheid, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk des Heeren, al wetende dat zulks niet ijdel zal zijn in de Heere; maar dat er een genadige vergelding des loons op volgen zal, hetzij in dit leven of na dit leven".

Staphorst, dinsdag 5 november, Anno Domini 2002

terug >>