Algemene beschouwingen 2001, Terug

Voorzitter,

"Waar blijft de tijd" is een uitdrukking die nogal eens gehoord wordt. Ook nu bij het opmaken van de algemene beschouwingen realiseren wij ons dat bijna weer een begrotingsjaar is vervlogen.
Een begrotingsjaar waarin wij allen nog gespaard mochten blijven door de bewarende hand Gods. Dat is nog onverdiende genade, want wat onderscheidt ons van al diegenen die de afgelopen periode het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. Maar ook voor een ieder van ons blijft gelden: Memento Mori. Dat wij dan onze dagen zouden leren tellen opdat wij een wijs hart mogen bekomen. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid en dat wensen wij een ieder toe.

Het huidige begrotingsjaar is helaas ook dit keer niet verlopen zonder schokkende gebeurtenissen. Allereerst denken wij hierbij aan de vreselijke, terroristische aanslagen in New York en Washington DC. Daarbij kwamen duizenden mensen in een ogenblik om door toedoen van mensen die hun eigen leven daar voor opofferden in de waan daarmede het eeuwige leven te verdienen en afbreuk te kunnen doen aan het in hun ogen goddeloze en machtige Amerika. Hoe is de mensheid door deze gebeurtenis geschokt, beseffend dat wanneer eigen leven niet meer van belang is, rampen van deze omvang kunnen gebeuren die men normaal niet voor mogelijk durft te houden. Wat zullen de verdere consequenties hiervan zijn. Is het denkbaar om het terrorisme geheel uit te bannen zonder dat dit ontlaadt in een nieuwe golf van geweld of een nieuwe oorlog? God verhoede het. Hij is het Die hier gesproken heeft en ons bepaalt bij onze nietigheid. Ook dat wij ons tot Hem zouden wenden ter verootmoediging, Hem zullen aanroepen in de nood en onze hoop niet zullen vestigen op aardse machten, geld en goed.

In eigen land zijn wij geconfronteerd met rampen zoals in Volendam, waarbij zoveel jonge levens werden afgesneden door een korte felle brand in een café en ook later aan de gevolgen daarvan. Ineens werden wij weer bepaald bij de broosheid van het leven. En afgezien van het ethisch aspect was er alom beroering omtrent regelgeving en handhaving daarvan. Hebben wij daar met z'n allen en zeker de bestuurlijk betrokkenen lering uit getrokken?
Verder heeft de uitbraak van de mond- en klauwzeer onder het vee, waarvan wij hopen en bidden dat die uitgeroeid zal zijn, ons land en volk in beroering gebracht. Wie kan het verdriet en de boosheid peilen van de direct betrokkenen die afstand moesten doen van hun veestapel die hun dierbaar was en die zorgde voor hun inkomen. Besmet of niet besmet, ruimen was het machtswoord van minister Brinkhorst vanuit Den Haag, waardoor duizenden gezonde dieren vanwege economische redenen werden vernietigd.
Ook deze beide schokkende gebeurtenissen zijn geschied onder de toelating Gods en leren ons dat wij het leven van mens en dier niet in eigen hand hebben of mogen nemen, maar het bepaalt ons evenzo bij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de schepping.

Op het gebied van het oprekken van de euthanasie- en abortuswetgeving, invoering van het zogenaamde homo-huwelijk, afschaffing bordeelverbod en de experimenten met menselijk weefsel en embryo's zou nog veel te zeggen zijn maar wij moeten ons beperken.
Toch willen wij opmerken dat Nederland onder het huidige paarse kabinet hierin wel duidelijk etaleert dat men met Gods Woord en de daarin vervatte geboden en verboden geen enkele rekening wenst te houden. Ook afwijzende reacties vanuit het buitenland op bedoelde wetsvoorstellen weerhouden het paarse kabinet er niet van om deze zaken door te drukken. Men gaat gewoon verder om alles wat nog enigszins riekt naar conservatisme overboord te gooien. Vrijheid, blijheid, tolerantie, geen God en geen Meester zijn de kenmerken van dit kabinet. Wij hopen dat het na de kamerverkiezingen van D.V. 15 mei 2002 geen voortzetting zal krijgen.

De ons aangeboden begroting is tot stand gekomen onder twee verschillende burgemeesters. Het leeuwendeel onder waarnemend burgemeester Markusse die helaas zijn gewaardeerde werkzaamheden hier niet mocht voortzetten en het afronden van de begroting over moest laten aan burgemeester Alssema.
De begroting is voor het eerst opgesteld in Euro's. Dat vergt toch wel even extra aandacht ten aanzien van verhoudingen maar ook dat zal wel weer wennen.

Burgemeester, wethouders, secretaris en collega-raadsleden, wij staan weer voor een nieuwe periode. Een periode waarin ook de gemeenteraadsverkiezingen D.V. 6 maart 2002 gehouden zullen worden. Hoe zal de opkomst en de uitslag zijn? Wij weten het niet maar zullen er allen met de nodige spanning naar uit zien en geven het over in de handen van onze Schepper en Formeerder Die alles bestuurt zoals ook in onderstaande berijmde psalm 37:3 zo nadrukkelijk naar voren komt:

Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d'uitkomst zal niet falen.
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen, als de morgenzonnestralen,
En blinken, als het helder middaglicht.

Hiermede besluiten wij onze inleiding en gaan verder over tot de algemene beschouwing van de begroting.

Begroting algemeen

Presentatie/BBI
Uit hetgeen u schrijft op blz. 12 van de beleidsbegroting kunnen wij de conclusie trekken dat het verbeteren van de begroting, waardoor deze meer als beleids- en beheersinstrument gebruikt kan worden, nog steeds moeizaam verloopt. Wij moeten voorkomen dat de inmiddels hieraan bestede gelden geen resultaat opleveren. Wil het college toezeggen dat men zich er met alle haar ten dienste staande middelen voor zal inzetten om te voorkomen dat dit proces geheel in het slop geraakt?

Overschrijding kredieten bij uitbesteed werk
Verschillende malen werd de raad in de achterliggende periode geconfronteerd met het overschrijden van kredieten bij uitbesteed werk. Nu hoeft dat op zich geen probleem te zijn. Want elke overschrijding heeft een reden en die kán zodanig zijn dat goedkeuring zonder meer verleend kan worden. De reden kan ook discutabel van aard zijn of zelfs helemaal afgewezen dienen te worden. Hebben wij als gemeente het juiste inzicht in dit soort zaken om hier goed mee om te kunnen gaan? Wordt elke meerprijs op de juiste merites beoordeeld? Welke procedures worden er met betrekking tot verantwoordelijkheden en tekenbevoegdheid op dit moment gevolgd? En hoe is de informatieplicht richting de verantwoordelijke personen/wethouder en commissies?
Dit moet duidelijk in beeld worden gebracht, zodat wij niet weer onverwachts met grote overschrijdingen te maken krijgen. Tijdige en juiste informatie kunnen veel narigheid achteraf voorkomen.

Sector Bestuurszaken/VROM

Dualisme
Zoals het er naar uitziet zal direct na de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 6 maart 2002 het dualistisch systeem in werking treden. Dit brengt aanzienlijke veranderingen teweeg in de verhouding tussen de raad en het college. Ook voor het ambtelijk apparaat zal dit leiden tot een andere manier van werken.
Niet alle gemeenten hoeven op dezelfde wijze invulling te geven aan deze wetswijziging. Gemeenten krijgen voor diverse zaken de ruimte om keuzen te maken. Onze fractie vindt het een goede zaak om de voorgestane veranderingen, daar waar mogelijk, geleidelijk in te voeren. Dit betekent echter wel dat wij ons de komende maanden indringend bezig moeten houden met de wijze waarop wij dit gaan invullen. Kan het college aangeven wanneer wij daarover een nota ter bespreking tegemoet kunnen zien?

4-mei herdenking
Er is besloten om op 4 mei jaarlijks dodenherdenking te houden. De SGP-fractie acht het een goede zaak om de invulling van deze herdenking te bespreken in het periodiek te houden overleg met de predikanten.

Gemeentegids
Momenteel wordt jaarlijks een nieuwe gemeentegids uitgegeven. Wij hebben ons al vaker afgevraagd of het nodig was om dit ieder jaar opnieuw te doen. Door het college is dan geantwoord dat dit wel noodzakelijk was, mede gezien de vele mutaties die elk jaar ontstaan.
Toch vragen wij ons opnieuw af of het gewenst is om daarmee door te gaan wanneer, zoals de bedoeling is, eind dit jaar de gemeente Staphorst een eigen website heeft. Wij stellen voor om terug te gaan naar één keer per twee jaar.

Veiligheid
Door de rampen in Enschede en Volendam is er zowel bij de burgers, het bedrijfsleven als de gemeentebesturen meer aandacht gekomen voor een veilige leefomgeving. De roep om een strenger handhavingsbeleid blijkt in meerdere gevallen terecht te zijn. Wel moeten wij ons hierbij realiseren dat dit ook aanzienlijke financiële gevolgen zal hebben. Dit zullen de inwoners en het bedrijfsleven gaan merken. Stelt het rijk daar ook extra middelen voor de gemeenten voor beschikbaar?

Brandweer
Volgens onze inschatting heeft de gehele raad grote waardering voor de inzet van de brandweer en draagt zij deze een warm hart toe. Wij vinden dat een goede zaak omdat de eisen voor de brandweer steeds zwaarder worden en dit werk een zware belasting is voor de vrijwilligers van ons korps. Goed materieel en goed opgeleid personeel horen daar bij. Dit, gevoegd bij de uitbreiding van taken die toegedeeld worden aan de brandweer op het gebied van handhaving, zal een steeds groter beslag leggen op de financiën. Daarom is het wel noodzakelijk om ook ten aanzien van de (regionale) brandweer kostenbewust te zijn én te blijven.

Chloortrein
Onlangs hebben wij kunnen lezen dat de chloortransporten nog niet beëindigd zullen worden, maar dat deze naar alle waarschijnlijkheid in omgekeerde richting zullen gaan rijden. Door de grote aandacht die deze transporten de afgelopen tijd heeft gehad, gaan wij er vanuit dat de veiligheid voorzover de mens daar invloed op heeft, gewaarborgd is. Toch betreuren wij het dat deze transporten via de trein blijven gaan en er niet overgegaan is op vervoer over water. Wij hebben begrepen dat dit laatste veiliger zou zijn dan per spoor. Wanneer daartoe gelegenheid is, roepen wij het college op om te pleiten voor de veiligste manier van deze transporten als het niet mogelijk is om deze af te schaffen.

Munitie-opslagplaats
U schrijft dat er als gevolg van de ramp in Enschede extra aandacht nodig zal zijn voor de situatie rond de munitie-opslag in onze gemeente. Waar denkt het college dan aan?
Staphorst is één van de weinige plaatsen waar de munitie-opslag gehandhaafd en mogelijk zelfs uitgebreid wordt. Wij verzoeken u bij het Ministerie van Defensie aan te dringen op het treffen van alle voorzieningen die, naar de mens gesproken, de risico's tot een minimum kunnen beperken.

Verkeersveiligheidsdag
De in september 1999 gehouden verkeersveiligheidsdag is een groot succes geworden. Wij vinden het een goede zaak dat deze voor 2002 weer op het programma staat. Onze fractie kan zich er goed in vinden dat deze gehouden wordt met een frequentie van één keer per drie jaar.

Spoorwegovergang Klaas Kloosterweg
Gelukkig hebben de Nederlandse Spoorwegen besloten tot aanpassing van deze overweg met een AHOB-installatie. Wij gaan er vanuit dat deze spoorwegovergang nu niet meer voorkomt op een lijst van nog te sluiten overwegen. Voor onze fractie is dit niet bespreekbaar zolang dit zal leiden tot een forse verkeerstoename op de Gemeenteweg en grote omrijroutes.

Sluipverkeer vanaf de A-28
Door bewoners aan de Rijksparallelweg, Klaas Kloosterweg-West en de Rechterensweg wordt geklaagd over een sterke toename van sluipverkeer vanaf de A-28 bij Meppel-Zuid. Velen gaan via beide laatstgenoemde wegen in de richting van De Lichtmis. Nogmaals dringt onze fractie bij het college aan op het plaatsen van borden op de Rijksparallelweg bij Meppel-Zuid om in de spitsuren alleen bestemmingsverkeer op deze weg toe te laten. Wij nemen er geen genoegen mee dat geantwoord wordt dat dit niet is te controleren.
Een aantal keren controleren, terug laten keren en waarschuwen dat kort daarna bekeurd zal worden en dit na korte tijd ook daadwerkelijk doorvoeren, moet naar onze mening het sluipverkeer aanzienlijk doen afnemen. Wil het college dit in overweging nemen en bespreken met de politie?
Verder lijkt het ons noodzakelijk om als raad gezamenlijk actie te ondernemen richting Tweede Kamer om te wijzen op de hoogst ongewenste toestand op diverse wegen in onze gemeente als gevolg van een geheel dichtslibbende A-28.

Fietspaden
De enorme toename van verkeer op de Rijksparallelweg baart ons grote zorgen. Wij hopen dat hetgeen wij hiervoor geschreven hebben, uitgevoerd zal worden en tot een aanzienlijke verbetering mag leiden. Desondanks dienen wij met voortvarendheid te blijven zoeken naar mogelijkheden om een vrijliggend fietspad te realiseren tussen de Klaas Kloosterweg-West en de Oude Rijksweg. Deze fietsroute van vele scholieren vraagt om een snelle aanpak.

LandbouwOntwikkelingsPlan (LOP)
De agrarische sector staat op dit moment onder grote druk. De gevolgen van bse en mkz hebben voor een enorme prijsval gezorgd. Daarnaast wordt op dit moment het bijna onmogelijke aan regelgeving voorgeschreven op het gebied van veehouderij en gewasbescherming.
Het opstarten van een landbouwontwikkelingsplan willen wij dan ook stimuleren. Het is een goede zaak dat hierin de mogelijkheden (en onmogelijkheden) in beeld gebracht worden. Wij zijn van mening dat de mogelijkheden voor onze (jonge) agrariërs goed bekeken en waar mogelijk benut moeten worden.

Bedrijventerreinen
Door de grote vraag naar bedrijventerrein zullen de binnen afzienbare tijd beschikbare gronden op De Baarge en De Esch-II in snel tempo uitgegeven worden. Wij roepen het college dan ook op om met voortvarendheid verder te gaan met aankoop en ontwikkeling van plannen voor De Esch-III. Kunt u ons toezeggen hier vaart achter te zetten?

Uit gehouden enquêtes blijkt onder andere dat er nog steeds grote vraag is naar bedrijventerrein waar een bedrijfspand met woning gebouwd mag worden. Is een indicatie te geven wanneer en op welke schaal dat weer mogelijk zal worden?

Onze fractie dringt er sterk op aan om te zorgen voor voldoende, gevarieerde bouwlocaties voor onze eigen ondernemers.

Regionaal bedrijventerrein
In de beleidsbegroting schrijft u dat er nog geen standpunt is ingenomen over een eventueel te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein. Wanneer wordt dat verwacht?
Wat onze fractie betreft, komt dit niet op ons grondgebied. Op dergelijke bedrijventerreinen vestigen zich veelal grote op- en overslagbedrijven die zeer veel ruimte vragen en relatief heel weinig arbeidsplaatsen opleveren. Wij wensen ons landelijk gebied daar niet aan op te offeren.

Bedrijfsbezoeken
Wij lezen dat het college, evenals dit jaar, in het komende jaar weer tien bedrijfsbezoeken hoopt af te leggen. Onze fractie vindt het een goede zaak om zich om deze wijze te laten informeren over het wel en wee van ons bedrijfsleven. Wel is het volgens ons van belang dat de raad ook op de hoogte gesteld wordt van wat er leeft in de bedrijven.
Daarom vinden wij het gewenst dat wij één à twee keer per jaar een verslag krijgen van de afgelegde bezoeken aan bedrijven. Kunt u ons dat toezeggen?

Afvalinzameling
Onder het motto 'de vervuiler betaald' is per 1 januari 1999 Diftar ingevoerd. Een systeem dat door een juist gebruik van de afvalaanbieders een goed systeem zou kunnen zijn. Maar de praktijk pakt helaas anders uit. Het aantal tonnen aangeboden afval is ten opzichte van het oude systeem drastisch gedaald terwijl de tarieven per lediging, maar vooral ook het vastrecht, blijven stijgen. Een zorgwekkende ontwikkeling die bepaald geen stimulans geeft aan de burger om milieuhygiënisch verantwoord bezig te zijn met afval. De acceptatie van Diftar wordt op deze manier ondergraven omdat de ROVA ons volledig in de greep heeft en de enige partij is die er beter van wordt.

Onze fractie heeft de volgende vragen over afvalinzameling:
a. Kan de ROVA op een eerlijke manier verantwoorden waarom het vastrecht, rekening houdend met de korting van ƒ 24 in 2001 als resterend saldo uit de reserve afvalstoffenheffing, met 23% verhoogd moet worden?
b. Is het college ook de mening toegedaan dat de ROVA, eventueel samen met de andere deelnemende gemeenten, bewogen moet worden opening van zaken te geven omtrent de opbouw van het vastrecht gedeelte? Wij laten ons dit toch als collectief zomaar niet aanleunen? Wordt er in dit verband door onze vertegenwoordigers wel aangedrongen op meer inzicht in de tarieven?
Hierbij willen wij nog opmerken dat de gemeenten de ROVA ook tegemoet gekomen zijn met een achtergestelde lening. Dit bedrijf mag daar wel wat tegenover stellen!
c. Is het college met ons van mening dat het de burger moeilijk uit te leggen is waarom het vastrechtgedeelte nu € 136,00 bedraagt?
d. Bent u van mening dat de doelstelling van een rechtvaardiger verdeling van kosten en milieuwinst op deze manier nog steeds te handhaven is?

e. Wat moeten wij als inwoners doen om toch een aanvaardbaar prijsniveau te bewerkstelligen? Want onze fractie krijgt het gevoel dat met het afnemen van huisvuilaanbod het vastrechtgedeelte goed moet maken wat met de inkomsten van de inzameling wordt verloren. Kunt u dat tegenspreken?
f. Wil het college de mogelijkheid eens onderzoeken om grof tuinafval zoals takken, coniferen e.d. ergens in onze gemeente te kunnen storten, waar het dan verbrand kan worden? Dit kan veel ongecontroleerde illegale verbrandingen en zwerfafval voorkomen.

Afspraken over woningbouw met de provincie
Met de provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt over te bouwen aantallen woningen in de komende jaren. Daarbij zijn eveneens strakke regels gesteld aan de toewijzing van te bouwen woningen. Dit mag alleen geschieden aan mensen die sociaal en/of economisch gebonden zijn aan de Gemeente Staphorst. Woningen of bouwkavels mogen in Rouveen en IJhorst in eerste instantie zelfs alleen toegewezen worden aan inwoners uit deze dorpen of bij gebrek aan belangstelling daarvan alsnog aan inwoners uit de gehele gemeente. Bij een soepele hantering van de regels wordt gedreigd met verdere korting op aantallen te bouwen woningen.
Hoogst ongewenst is het dat wij anderzijds moeten constateren dat op grond van de nieuwe Huisvestingswet bovengenoemde eisen door ons niet meer gesteld mogen worden maar moeten toewijzen aan alle belangstellenden. Ook hebben wij begrepen dat Europese regelgeving deze voorwaarden niet toestaat. Als onze gemeente door de provincie mogelijk zelfs nog belemmerd wordt in het bouwen van een gematigd aantal woningen voor de eigen inwoners zullen wij als raad actie moeten ondernemen richting provinciale en landelijke overheid.

Woningbouw Staphorst-Zuid
In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van 1 oktober jl. hebben wij op een vraag onzerzijds een zeer teleurstellend antwoord gekregen over de start van de nieuwbouw in Staphorst-Zuid. In elke begroting en ieder jaarverslag schuift die datum weer op. Wij vragen ons met meerdere fracties af of het wel juist is om de schuld altijd op anderen te schuiven.
De onderhandelingen om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaars zijn ook zeer moeizaam verlopen. Nu is ons meegedeeld dat er opnieuw allerlei problemen zijn. Op deze manier komt de schop niet de grond in.
Wij willen op zeer korte termijn volledig ingelicht worden over de nu ontstane problemen. Daarbij kan niet voorbijgegaan worden aan de vraag of de gemeente wel de juiste personen inzet bij de onderhandelingen. Wanneer kunnen wij hierover van gedachten wisselen?

Winkelcentrum Staphorst 4e kwadrant
Wat is momenteel de stand van zaken met betrekking tot een eventuele bestemming van dit gebied tot winkelbebouwing?

Terrein voormalige CNS-school
Enige tijd terug is in een commissievergadering gesproken over de invulling van dit terrein. Bijna alle fracties waren voor woningbouw op deze locatie. Wel was er verschil van mening over de soort woningen, alleen seniorenwoningen of bijvoorbeeld ook woningen voor starters. Onze fractie en die van de ChristenUnie hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor die laatstgenoemde categorie. Na die vergadering hebben wij er weinig meer van vernomen. Wanneer wordt hierover weer met ons gesproken?
Volgens krantenberichten is het aantal belangstellenden voor een seniorenwoning in de Tulpenstraat enzovoort niet zo groot dat daaruit zo'n grote behoefte aan dergelijke woningen is gebleken. Wij blijven daarom aandringen op het beoordelen van verschillende mogelijkheden.
Bestemmingsplannen
Door wijzigingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt het steeds belangrijker dat voorkomen moet worden dat wij, evenals vele andere gemeenten, werken met sterk verouderde bestemmingsplannen. Wanneer deze plannen ouder zijn dan 10 jaar kan dit leiden tot forse belemmeringen als men bouwplannen wil realiseren die strijdig zijn met het daarvoor geldende bestemmingsplan.
Wij dringen er bij het college op aan om op redelijk korte termijn te komen met een plan van aanpak waarin een tijdspad uitgezet wordt voor actualisering van met name die verouderde bestemmingsplannen waarvoor regelmatig aanvragen worden ingediend die niet passen binnen het bestemmingsplan. Kunt u ons dat toezeggen?

Koopwoningen voor starters
Grote zorgen maakt onze fractie zich over het beschikbaar komen van koopwoningen voor starters. Wij zien echter niet in hoe wij hen kunnen helpen om dit voor deze categorie aantrekkelijker te maken. Gevolg hiervan kan zijn dat men bijna gedwongen wordt tot tweeverdienerschap hetgeen wij betreuren.

Bouwvergunningen
Het is belangrijk om bij een aanvraag voor een bouwvergunning aan te geven welke wettelijke termijnen in acht genomen moeten worden. Al met al bestrijkt dit veelal een lange periode. Daarom is het gewenst om de burgers en het bedrijfsleven in het gemeentelijk nieuws periodiek te wijzen op het belang van het vroegtijdig informeren bij bouw- en woningtoezicht naar de te volgen procedure. Is het college bereid dit een aantal keren per jaar in De Staphorster op te nemen?
Vervolgens is het wel zaak voor ons als gemeente om te proberen dit proces, met inachtneming van de voorgeschreven termijnen, zo snel mogelijk en op een klantvriendelijke manier af te handelen. Helaas vernemen wij daarover naar onze mening te vaak klachten.

Sector Welzijn/Burgerzaken

Bibliotheek
Wij hebben signalen gekregen dat de wijze waarop in de bibliotheek van Staphorst omgegaan wordt met de geselecteerde boeken ongewenst is. Een deel daarvan is nu te vinden tussen de algemene boeken. Er moet voor gewaakt worden dat dit de trend gaat worden. Personeelsgebrek, waardoor er te weinig tijd is voor selectie, zou de oorzaak zijn. Dit zou er vervolgens toe kunnen leiden dat deze indeling haar doel voorbijschiet omdat er (te) weinig keus is in geselecteerde boeken. Kan het college dit onder de aandacht van de leiding van de bibliotheek brengen?

Breedtesport
In de raadsvergadering van 3 juli jl. hebben wij schoorvoetend ingestemd met de subsidie-aanvraag Stimuleringsregeling Breedtesport. Wij hebben toen duidelijk aangegeven stimulering van sportactiviteiten meestal niet toe te juichen omdat dit veelal betrekking heeft op wedstrijdsport. Onze instemming hebben wij gegeven omdat in het kader van deze regeling onder andere ook invulling gegeven kan worden aan bewegingsactiviteiten binnen de huidige wijk- en buurtvoorzieningen.
Wij hebben inmiddels de indruk dat u zich teveel laat adviseren door de sportraad. Naar onze mening moeten hier ook bij betrokken worden het Welzijn voor Ouderen en het Platform Gehandicapten. Verder dient u ook de bevolking in de gelegenheid te stellen wensen kenbaar te maken voor gewenste speeltoestellen enzovoort in de verschillende wijken en eventuele fiets- en wandelroutes.

Museumboerderij
Geruime tijd wordt er inmiddels gesproken over privatisering van de museumboerderij. De in de beleidsbegroting genoemde ingangsdatum van 1 januari 2002 zal, naar wij hebben begrepen, vermoedelijk niet gehaald worden. Is het doel nog gericht op het met terugwerkende kracht laten ingaan op de streefdatum of verwacht u dat het toch een later tijdstip moet worden?
Wel is inmiddels duidelijk geworden dat terugdringing van de gemeentelijke bijdrage aan instandhouding van de museumboerderij niet eenvoudig zal zijn.

Regio-taxi
Sinds kort rijdt in onze gemeente ook de Regio-taxi. Op dit moment zien wij nog geen duidelijke verbeteringen voor onze gehandicapten. Het is gewenst de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Vooralsnog wensen wij een afwachtende houding aan te nemen.

Wet Voorziening Gehandicapten
Een steeds grotere rol in de advisering over de uitvoering van deze wet komt terecht bij het Regionaal Indicatie-Orgaan (RIO) in Zwolle. De gemeenten kunnen deze ontwikkeling niet keren maar wij dienen wel alert te blijven. Voorkomen moet worden dat er lange wachtlijsten ontstaan, ook bij de toekenning van noodzakelijke voorzieningen op grond van deze wet.
Een aanvraagloket in onze gemeente, waar men terecht kan voor voorzieningen op grond van deze wet, is voor ons een must.

Jeugdbeleid
Met instemming hebben wij kennis genomen van het particulier initiatief van de Stichting JongerenOntmoeting Staphorst (SJOS) om te komen tot een verantwoorde vrije tijdsbesteding.
Meermalen is ons voorgehouden dat er niets gedaan werd voor jongeren uit onze achterban. Voor een deel was dit misschien terecht. Anderzijds blijven wij ervan overtuigd dat opvang in de eerste plaats in de gezinnen dient plaats te vinden. Toch hebben de initiatiefnemers al geruime tijd ingezien dat de jeugd behoefte heeft aan een plaats waar men elkaar kan ontmoeten. Daar is veel vooroverleg en oriëntatie aan vooraf gegaan. Wij hopen dat dit initiatief succesvol mag zijn.

Sector Middelen

September-circulaire
De uitkomst van deze circulaire wordt door ieder die betrokken is bij de opstelling van de begrotingen altijd met een zekere spanning tegemoet gezien. Wij hebben kunnen lezen dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gelukkig niet lager wordt dan begroot is. Om de begroting sluitend te maken is echter een bedrag van € 160.000 onttrokken aan de Algemene Bestemmingsreserve. Onze fractie kan er mee instemmen dat meevallers bij de algemene uitkering tot maximaal dit bedrag weer ten gunste van deze reserve komen.

Herverdeling Gemeentefonds
Zoals vorig jaar reeds uitvoerig is uiteengezet wordt de Gemeente Staphorst vanaf 2001 geconfronteerd met een in vijf jaar tot ƒ 887.000 of € 402.500 oplopende korting op de uitkering uit het Gemeentefonds. Ten opzichte van vorig jaar is deze korting ruim ƒ 133.000 of bijna € 60.500 hoger. Wij herhalen ons standpunt dat het geen automatisme mag zijn om dit bedrag middels verhoging van de tarieven voor de Onroerend Zaak Belasting. Anderzijds zien wij voor dit jaar geen mogelijkheden laatstgenoemd bedrag door bezuinigingen op te vangen.
Tariefdifferentiatie Onroerend Zaak Belasting
Voorgesteld wordt om bij de vaststelling van de tarieven voor deze belasting rekening te houden de uitkomsten van de taxaties voor de Wet Waardering Onroerende Zaken. Omdat de taxatiewaarden voor woningen aanzienlijk sterker gestegen zijn dan voor niet-woningen komen de tarieven voor niet-woningen 25% hoger te liggen. Onze fractie stemt daar mee in omdat op die wijze, zoals wij vorig jaar gevraagd hebben, de lastendruk op de verschillende categorieën gelijk blijft.

Tariefvoorstellen
Het college stelt voor om de belastingen en retributies trendmatig te verhogen met 3%. Gelet op een inflatie die helaas stijgende is en mogelijk voor dit en volgend jaar zelfs de 4% nadert, stemt onze fractie in met dit collegevoorstel.
Dit geldt ook voor de paspoortleges die u extra wilt verhogen en de 11% extra verhoging van de Onroerend Zaak Belasting. Deze meer dan trendmatige verhogingen vloeien grotendeels voort uit de reeds genoemde korting op de algemene uitkering en noodzakelijke investeringen op diverse terreinen, onder andere op het gebied van veiligheid.

In uw voorstel spreekt u van een verdubbeling van de verhoging van de begraafrechten. Dit zou dus een verhoging met 6% zijn. Op een andere pagina schrijft u wel over een verhoging van de begrafenisrechten met 100%. Het is ons wel duidelijk dat dit uw bedoeling is. Op basis van de voorliggende begroting kan onze fractie daar niet mee instemmen. Wij vinden het onjuist om deze rechten, die daarmee van een dekkingspercentage van 9,6 naar 16,1 gaan, wel zo fors te verhogen maar de sportvelden waar slechts 2% van de uitgaven door inkomsten gedekt wordt, niet meer dan trendmatig, dus 3%, te verhogen.
Aanzienlijke verhoging van de begraafrechten is bij ons bespreekbaar als u geen posten met zelfs een nog geringere vergoeding van daarvoor gemaakte kosten, uitsluit van een zelfde extra stijging.

Postverwerking en -registratie
Een onderwerp waarover in de loop der jaren door verschillende fracties vragen over gesteld zijn. Bij de technische vragen over deze begroting hebben wij geïnformeerd naar de afhandeling van brieven enzovoort. Geantwoord is toen dat voor een deel van de brieven, waarover intern afspraken gemaakt zijn, een ontvangstbevestiging verzonden wordt. Ons gaat het er echter om dat men naderhand nog een keer weer wat hoort over de afhandeling van zo'n brief. Dáár schort het naar onze mening te vaak aan.
Daarom het verzoek aan het college het beleid over postverwerking, -registratie en
-afhandeling van brieven een keer te bespreken in de commissie waar dit thuis hoort.

Website
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een website voor onze gemeente. Wij hebben begrepen dat het nog forse inspanning kost om deze voor 1 januari 2002 klaar te krijgen. Heeft dit mogelijk tot gevolg dat wij er de afgelopen periode wel veel tijd en energie in gestoken hebben maar de verwachte subsidie mislopen?
Overigens hebben wij geconstateerd dat Staphorst nog steeds op internet staat met een site die door anderen is gemaakt. Afgesproken is toch dat deze verwijderd zou worden?

Sector Openbare Werken

Groenonderhoud
Het onderhoud van groen staat onder druk zo schrijft u in de beleidsbegroting. Wij onderschrijven dat. Ook in de vorige algemene beschouwingen hebben wij dit punt aangehaald. U hebt geprobeerd om verhoging van het voorzieningenniveau te bewerkstelligen door een extra financiële impuls. Helaas bood de begroting daarvoor niet de benodigde ruimte.
In de Meppeler Courant hebben wij in een aantal artikelen over de beleving van wijkgroen door bewoners kunnen lezen welk een grote waarde men daar aan hecht. Zou het college in overweging willen nemen om toch nog extra financiën te creëren voor dit algemeen belang?

Om te voorkomen dat het onderhoudsniveau nog verder onder druk komt te staan en de klachten van de bevolking toe zullen nemen, lijkt het ons de hoogste tijd om andere methoden van groenonderhoud en invulling van groen eens kritisch tegen het licht te houden. Wij moeten zoeken naar alternatieven zonder dat daar door de prijzen drastisch zullen stijgen. Daarnaast zullen er ook kostenverhogende aspecten een rol spelen omdat goedkopere oplossingen niet altijd tot bevrediging leiden, zoals het klepelen van bermen wat blijkbaar totaal verkeerd uitpakt voor de grondstructuur.

Tevens vragen wij uw inzicht en visie op toepasbaarheid van onderhoudsextensieve invulling van plantvakken in de bestaande kernen maar zeker ook in de nieuwe wijk Zuid-5 zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit van groenbeleving.

Wij vragen ons steeds meer af of wij het gehele groenonderhoud vanwege vergaande privatisering nog wel onder controle hebben. Wilt u de bestede uren van eigen mensen en die van derden, rekening houdend met lagere productiviteit door handicaps, voor ons op papier zetten en daarover met de commissie Openbare Werken in overleg treden?

Wegen
Onder dit kopje zijn in de beleidsnota weer een aantal zaken vermeld die in 2002 uitgevoerd zullen moeten worden. Opvallend hierbij is dat het groot onderhoud aan de Stadsweg maar door blijft schuiven. Hoe ziet u de link die wordt gelegd tussen het opschuiven van groot onderhoud aan de Stadsweg en de herinrichting van de kern Rouveen? Dit is toch afzonderlijk uit te voeren en moet ons inziens niet gezien worden als een onlosmakelijk aan elkaar verbonden project!
Ook de Domineesakker staat op de nominatie voor groot onderhoud en terecht! Maar de keuze om de Tiphoeksweg grootschalig aan te pakken is ons niet duidelijk. Gaarne uw gedegen motivatie voor deze keuze.

Grasbetonstenen
Wij blijven voortgaan met het aanbrengen van grasbetonstenen langs de wegen en dat juichen wij toe. Berm- en randschade van wegen wordt hiermee voor een belangrijk deel voorkomen.

Vrijkomende klinkers
Afgelopen begrotingsjaar zijn weer diverse besluiten genomen om een aantal wegen te voorzien van asfaltverharding. Door de opbrengst van de vrijkomende klinkers kon dit tegen een redelijke aanneemsom. Ook nu staan er een tweetal wegen op de nominatie om te worden geasfalteerd.
Onze fractie is van mening dat de opbrengst van uitkomende klinkerbestrating in het vervolg bij inschrijving verkocht moet worden met de restrictie dat de aannemer ze uitlicht en deponeert in de vrachtwagens of containers van de koper. Dit laatste zien we nu namelijk ook al gebeuren. Uiteraard mogen de aannemers zelf ook een bod uitbrengen. Wellicht geeft deze werkmethode een hogere opbrengst te zien. Hoe denkt het college over dit idee?

Wegennota
De voor dit jaar toegezegde wegennota laat nog steeds op zich wachten. Is er al enig zicht op wanneer wij nu eindelijk eens de nieuwe wegennota kunnen verwachten? Mogen wij er van uitgaan dat die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 door de raad goedgekeurd kan worden?
Hierin zagen wij ook graag meegenomen verharding van het resterende deel van de Schuthekkeweg tussen Jan Arendsland en Dekkersland. Deze weg leent zich dan voor het ontlasten van de Oude Rijksweg en kan tevens dienst doen als een mooie fietsroute.

Onderhoudsstaat Oude Rijksweg en Gemeenteweg
De staat van onderhoud van de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg laat steeds meer te wensen over. De slechte plekken worden steeds slechter. De ploeg stratenmakers die al geruime tijd bezig is met herstelwerkzaamheden kan het werk niet voor blijven. Wij zullen dit dan ook anders moeten aanpakken.
Onze fractie heeft in de commissievergadering Openbare Werken van 13 juni 2001 het idee geopperd om een gedeelte van één van bovengenoemde wegen bij wijze van proef te voorzien van asfaltverharding met steenprint. Deze suggestie zou worden bezien. Tot op heden hebben wij nog geen reactie gehad. Onze fractie dringt er op aan om dit op korte termijn serieus te gaan bekijken. Kunt u die toezegging doen?
Het zou namelijk interessant kunnen zijn om bijvoorbeeld aansluitend aan de stovonde deze proef mee te nemen in de lopende werkzaamheden aldaar.

Openbare verlichting
Dit begrotingsjaar is er het voornemen om een beleidsnotitie samen te stellen met betrekking tot de openbare verlichting. Op zich is dit een loffelijk streven. Nu is het elk jaar weer een discussie welke verzoeken om uitbreiding van de openbare verlichting wel of niet gehonoreerd moeten worden. De voorwaarden en criteria welke er aan ten grondslag liggen, moeten helder worden.

Hoe denkt het college om te gaan met verlichting bij de nieuwe boerderijvestigingen in het buitengebied op plaatsen waar nu nog geen enkele verlichting aanwezig is?
Worden de lantaarnpalen zelf ook onderhouden? Zo niet, dan ook dit graag meenemen in de notitie, want er zijn nogal wat palen die bijna groen zien van vuiligheid en dat is, vooral in de bebouwde kom, geen fraai gezicht.

Leader + project
Het Leader + project omvat een aantal specifieke prioriteiten en thema's met betrekking tot de plattelandsproblematiek. Ook Noordoost Overijssel is door de Europese Commissie als zoekgebied geselecteerd om hier in deel te nemen. Dit betreft dan het grondgebied van de gemeenten Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg. De Europese Unie stelt onder bepaalde voorwaarden jaarlijks tot en met 2006 behoorlijke bedragen beschikbaar. Om hier nu maximaal van te kunnen profiteren is het noodzakelijk dat de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten optimaal is. Ieder voor zich is in deze geen optie. De krachten dienen te worden gebundeld, waarbij goede afspraken dienen te worden gemaakt ten aanzien van de prioriteiten en thema's.
Is er al iets duidelijk omtrent de koers die onze gemeente wil inslaan? Onze fractie is van mening dat vooral ook de landbouwsector een hoge prioriteit heeft om aandacht aan te schenken. De kost gaat ook in dit geval voor de baat uit, want jaarlijks zijn wij als gemeente circa € 40.000 kwijt aan menskracht en andere bijdragen. Dat is niet gering en daarom zal er dus een gedegen en breed gedragen plan gemaakt moeten worden om uiteindelijk de revenuen te kunnen incasseren. Hier ligt dus een verantwoordelijke taak voor diegenen die zich hier mee bezig gaan houden. Voorop dient te staan dat dit project de identiteit van Staphorst niet in gevaar brengt. Tevens zijn wij van mening dat wij niet met allerlei kleine projecten aan moeten komen. Hoe denkt het college daar over? Regelmatige terugkoppeling naar de commissie lijkt ons een must.

Wij sluiten af. Er is ongetwijfeld weer veel inspanning nodig geweest om deze begroting tot stand te brengen. Alle betrokken medewerkers op welk vlak dan ook willen wij hierbij hartelijk dank zeggen voor die inzet. Dit geldt ook voor alle overige verrichte werkzaamheden in zowel de binnen- als de buitendienst als ook ons vrijwillig brandweerkorps.
Wij hopen en bidden dat, ook in de periode die voor ons ligt, de Heere God ons allen de gezondheid, kracht, lust en wijsheid wil schenken om het werk plichtsgetrouw en met verantwoordelijkheidsgevoel te kunnen doen.
Ook hopen wij op een verdere voortzetting van de goede samenwerking tussen alle geledingen en dat er een zodanige sfeer mag groeien dat een ieder het werk met enthousiasme en voldoening mag uitvoeren. Zodanig dat ook de bevolking geen reden zal hebben tot klagen, alhoewel we beseffen dat dit een utopie zal zijn. Wel kunnen we dit door een efficiënte werkwijze, duidelijke organisatie, goede bemensing en in een collegiale sfeer proberen tot een minimum te beperken.
Dat dit alles dan mag geschieden in afhankelijkheid van Hem, Die ons aller leven leidt en in Wiens hand ons aller leven is. Dat Hij Zijn onmisbare zegen nog wil schenken over onze arbeid als wij die van Hem komen te begeren zoals ook wordt verwoord in Psalm 37:2 waarmee wij willen besluiten:

Stel op den HEER' in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER';
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.

Staphorst, dinsdag 6 november, Anno Domini 2001

terug >>