SGP
 
   

01-11-2016
Krediet beschikbaar stellen voor gedegen onafhankelijk onderzoek

In de Raadsvergadering van 1 November 2016 sprak namens SGP fractie, Lubbert Talen:

Voorzitter,
Vanavond spreken we besluitvormend over het beschikbaar stellen van het krediet voor het onafhankelijk onderzoek. Hiermee wordt geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het amendement van 12 juli.

Het inhoudelijke debat van die avond zullen we vanavond niet opnieuw doen.
De essentie van het voorliggende onderzoek is dat er een gedegen onafhankelijk onderzoek gedaan gaat worden. Waarbij niet afgekaderd wordt, met wie wel en wie niet gesproken gaat worden.

Het is aan de onderzoekscommissie wie men spreken wil. Het is aan de onderzoekscommissie om te wegen hoe de inhoud van de interviews meegenomen wordt naar de aanbevelingen en conclusies. Ze hebben zelf ook aangegeven dat de gesprekken met de burger binnen de boezem van de commissie blijven, de uitkomsten worden ons gepresenteerd, maar de gespreksverslagen zelf worden niet aan ons doorgegeven.
De aan ons voorgestelde onderzoekscommissie heeft een hele goede indruk op ons gemaakt. We denken dat ze het onderzoek onafhankelijk kunnen doen, kennis en ervaring hebben ze in huis. Ze hebben ook geen bestaande banden met raadsleden en of collegeleden. Ze zijn daadkrachtig en hebben overwicht.

We hebben de burgemeester en de griffier al aangegeven dat ze optimaal invulling gegeven hebben aan het besluit van 12 juli, dat willen we vanavond nogmaals bevestigen.
Hoe krijgen we anders zinnige input voor de leidraad voor gewenste rollen voor raad, college en ambtenaren? Zonder dit onderzoek heeft het opstellen van een leidraad geen zin.
We hebben op 12 juni in het amendemente geen financiële consequenties genoemd om alle opties open te houden en niet een goede optie op voorhand uit te sluiten door een kredietmaximum te stellen. De motie van het CDA betreffende Heerenweg 3 is ook uitgevoerd zonder een krediet vast te stellen. Wanneer we niet gevraagd hadden naar de kosten van de juridische en externe adviseurs hadden we het vanavond ook nog niet geweten.

Zoals gezegd hebben we opgevraagd wat de casussen / hoofdpijndossiers al gekost hebben. Als we e.e.a. optellen komen we al snel op 225.000 euro. De investering die nu voorligt is 68.000 euro. Als het onderzoek ervoor zorgt dat er één casus in de toekomst voorkomen gaat worden, dan hebben we dit onderzoek al terugverdient. Natuurlijk is het veel geld, maar laten we eerlijk zijn, waren we als raadsleden ons ervan bewust, dat er zoveel geld gestoken werd in de juridische ondersteuning en externe adviseurs van de casussen? Nee, toch?

Helaas is het ook niet zo dat het vanaf de zomervakantie rustiger geworden is. Ik noem 2 punten:
1. De dorpsbouwmeester, z'n eigen rol, de rol van het college t.o.v. hem, de rol van de raad, de adviseurs, de ambtenaren. Wij zijn altijd voor een sterke dorpsbouwmeester geweest, die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Procedures kunnen niet goed gevolgd zijn, maar een advies wat de kern is van zijn expertise gebied, als niet uitgebracht te beschouwen gaat ons te ver. Deze relatie moet toch professioneler? Wat is onze rol als raad hierin?
2. Het boek van onze voormalige burgemeester Alssema. Tot de basistaken van een burgemeester behoort het feit dat deze boven de partijen staat. Na het afscheid vervalt het blijkbaar. Of toch niet? Wat moeten we ermee? Er is een exemplaar overhandigd aan de CdK. Wellicht komt deze nog wel met een reactie naar buiten.

We vinden het dan ook van belang om het onderzoek door te laten gaan, om onze daadkracht te tonen. Om ook onze burgemeester gereedschap in handen te geven om daadkrachtig te zijn.
Daadkracht, na inlevingsvermogen, de tweede belangrijkste bestuursvaardigheid die wij van onze burgemeester verwachten, zoals in de profielschets beschreven, die wij als raad hebben vastgesteld. "De burgemeester zal kansen signaleren en er naar handelen, liever door uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten". Raad van Staphorst, nu ligt vanavond een voorstel voor ons waaruit daadkracht spreekt! Zullen we dan de middelen onthouden? Nee, toch? Blussen die Veenbrand!

De commissaris van de Koning van Overijssel Mevrouw Bijleveld heeft bij haar voordracht tot herbenoeming op 13 Oktober gezegd ze een einde maken aan de stroperigheid in de politiek. Dat wil zij de komende zes jaar in Overijssel bereiken. Ook moeten inwoners trotser worden op hun provincie, vindt ze. Past daar het voortvarend aanpakken van een onderzoek als deze niet in. Tot nog toe ging het stroperig, maar door het krediet ter beschikking te gaan stellen, gaan we het vloeibaar maken.
Raad van de gemeente Staphorst, doe wat uw hand noodzakelijk vind om te doen, steun het krediet voor het onderzoek!

terug >>

Lubbert Talen