SGP
 
   

14-10-2016
Welstandstoetsing verbeterd, proefmodel aanbesteden

In de raadsvergadering van 11 oktober jl. is de proef met stadsbouwmeesters besproken. Het blijkt zeer geslaagd, dus doorgaan en met deze formule aanbesteden. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

We zijn al jaren voorstander van de inzet van stadsbouwmeesters met daarnaast de monumentencommissie. Wel twee onafhankelijke bouwmeesters omdat daar het leeuwendeel van de adviezen door wordt gedaan.
Gelukkig blijkt ook uit de evaluatie van de "proef" die al ruim 3 jaar loopt, dat alle betrokkenen dit toejuichen, dus houden zo.

De gemeente Staphorst heeft "Het Oversticht" aangewezen als deskundig orgaan voor de welstandsadvisering zegt het voorstel.
Dat is niet volledig, ook het bureau SVP, Architectuur en Stedebouw uit Amersfoort hoort hier bij. Dit bureau heeft ons geholpen bij de opzet van de Welstandnota en de basis gelegd voor de huidige advisering.
We hebben twee stadbouwmeesters benoemd. vanuit Het Oversticht mevr. ten Hove en vanuit SVP dhr. Galjaard.

Hoe zit het met de benoemingstermijnen van stadsbouwmeesters en de monumentencommissie? Wat is de tijdsduur en wanneer zullen nieuwe benoemingen moeten volgen?
Wat is de stand van zaken en hoe gaan we om met de dienstverleningsovereenkomsten?

Het toevoegen van een burgerlid aan de "Monumentencommissie Zwolle" is een goede zaak.
Het is verstandig dat in deze commissie meer plaatselijke kennis komt en dat de advisering daarmee ook bijdraagt aan begrip voor een kennis van de praktijk.

Mandatering aan het college [aanstelling bouwmeesters, commissie] is geen goede zaak. De raad is in de wet hiervoor aangewezen en op dit punt willen we de vinger aan de pols houden.
We missen al teveel grip op de Welstandstoetsing.
Volgens de Wabo [Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht] par. 12.C dient het college één keer per jaar verslag aan de raad uit te brengen. Ten minste moet aangegeven worden hoe wordt omgegaan met de adviezen van de stadsbouwmeesters en commissie. Dat gebeurt onvolledig.

Sinds deze proef loopt hebben we geen verslag gezien van de adviezen uitgebracht door stadsbouwmeesters Galjaard [SVP].
In december 2015 ontvingen we het jaarverslag van het Oversticht over het jaar 2014, natuurlijk veel te laat. We hebben toen gevraagd het jaarverslag over 2015 te verstrekken in het 1e kwartaal van 2016. Dat is niet gebeurd, sterker nog, we zitten als in het laatste kwartaal van 2016 en we hebben geen jaarverslag gezien. Dit is voor ons een reden om niet maar zo opnieuw een contract met het Oversticht aan te gaan. Het is nu geëindigd per 1 juli 2016.

De paragraaf financiën eindigt abrupt. De vraag is hoe we gaan verder? Het lijkt ons goed om deze advisering opnieuw aan te besteden en dan ook de financiering gelijk te trekken. De vraag is wanneer gaan we deze aanbesteding houden, ook gelet op ons inkoopbeleid? Krijgt de raad een nieuw voorstel waarbij keuzes gemaakt kunnen worden?

terug >>

Lucas Mulder