SGP
 
   

14-10-2016
Mooie Woonvisie Staphorst 2016-2020, nu de daden

In de raadsvergadering van 11 oktober jl. kwam de nieuwe Woonvisie aan de orde. Jongeren, ouderen en de Slagen zijn speerpunten. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

Staphorst, daar is het goed wonen, velen zullen dat met ons eens zijn.
Begin dit jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor deze Woonvisie, een heel belangrijk instrument voor Staphorst.
Staphorst groeit met ruim 80 huishoudens per jaar. Dat is positief en daar moet dus letterlijk ruimte voor komen. Ruimte in koop en ruimte in huur.

De sociale voorraad zal de komende jaren ook toenemen, dat vergt een extra inspanning gelet op betaalbaarheid. Sturen op woonlasten is dan van belang, naast huur is energie ook een kostenpost, wanneer die verlaagd kan worden geeft dat ruimte.
Daarnaast blijft er vraag naar bouwkavels en 2/1 kappers en dat vraagt ook om aanbod. Er is ruimte voor nieuwe plannen, ook in het Buitengebied.
De behoefte aan verzorgd wonen staat op 210 woningen in 2020, een forse stijging, ook hier zullen plannen gerealiseerd moeten worden.

De stagnatie in de Slagen benoemen we niet uitgebreid, daar is genoeg over gepraat. Daden, daar gaat het om, 2017 wordt het jaar van de waarheid.
Wat zou het mooi zijn wanneer hier ook nog eens Particulier Opdrachtgeverschap [zelf bouwen] van de grond komt.

Er is onzekerheid over het prognosemodel dat de provincie wil hanteren voor de komende jaren. Dat is lastig. Welke bijstelling kunnen we verwachten, naar boven of naar beneden? Is dat bindend? Of kijken we jaar op jaar naar de praktijk en kan bijstelling plaatsvinden?

Reactienota:
Er is een plan ingediend voor de Punthorst, vijf woningen toevoegen aan de kern.
We begrijpen dat dit plan niet zondermeer overgenomen wordt. Echter de markt is van groot belang bij de realisatie van onze woondoelen. Dus concrete plannen niet te snel afwijzen. Bij de omgevingsvisie kunnen we hier als raad nader over spreken.

Samenvattend zien we een goed uitgewerkte Woonvisie, dat is winst. Dit is ook goed vertrekpunt voor de groei van Staphorst. De gemeente bouwt geen woningen, we moeten het van particuliere initiatieven hebben en van de inzet van de woningcorporaties.
Laten we de plannen die op ons afkomen positief tegemoet treden zodat we in optimale samenwerking met alle partijen de doelen voor onze gemeenschap realiseren.

terug >>

Lucas Mulder