SGP
 
   

03-09-2016
Gemeente Staphorst gaat mét inwoners en hun adviseurs vergunningverlening verbeteren

In de raadsvergadering d.d. 30 augustus jl. is het forse project "Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst" besproken.
Deze nieuwe aanpak, gebaseerd op de nieuwe Omgevingswet, is dringend nodig en ook een unieke kans om vergunningverlening te verbeteren.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

Dit project kent een behoorlijke geschiedenis. De SGP dringt al jaren aan op verbetering van Ruimtelijke Ordening en vergunningverlening.
Op 8 november 2011 is de SGP-motie aangenomen die een dam opwierp tegen het verder verhogen van de bouwleges.
Geen leges verhogen, eerst goed kijken of de kosten beperkt kunnen worden rond vergunningverlening.
Op 5 november 2013 was er nog niet veel gedaan. Toen is de druk opgevoerd en de motie van SGP/CDA aangenomen.
Daarin gaf de raad het college het volgende aan:

Overwegende dat:

- Een jaar geleden bij de begroting 2013 een verhoging van leges voor bestemmingsplannen is ingeboekt van € 100.000,-
- Het college geen voorstel daartoe naar de raad heeft gezonden, zodat de raad hierover het debat niet heeft gevoerd.
- Het college wel een extra verhoging voorstelt van nog eens € 70.000,- met ingang van 2015.
- De raad (in het college) op 8 November 2011 een vergelijkbare motie van de SGP heeft aangenomen.

Spreekt uit dat:

- Kostendekkende leges niet alleen door opbrengstverhoging tot stand moeten komen, maar ook door vereenvoudiging en verkorting van processen, minder bestuurlijke drukte en dientengevolge kostenverlaging.

Roept het college op:

- Uiterlijk februari 2014 met een voorstel te komen waarin ook kostenverlaging is onderzocht.
- In het voorstel de resultaten van een benchmark op te nemen die gericht is op vergelijk van kosten, processen en opbrengsten met vergelijkbare plattelandsgemeenten.

Dit is de basis geweest voor het project waar we nu kennis van nemen. Het is wel een paar jaar later geworden, je moet in de politiek een lange adem hebben....
Dat is niet alleen een nadeel, het voordeel is dat de nieuwe Omgevingswet ons nu extra wind in de zeilen heeft gegeven.
We hebben een proces doorlopen als RO-werkgroep met ambtenaren, college en adviseurs, dat is winst. Dat geeft draagvlak en realiteitszin.

Het is voor Staphorst de beste en laatste kans om het gehele proces rond vergunningen en ruimtelijke ordening op orde te krijgen.
Dat vergt van alle partijen ander gedrag, een cultuuromslag een andere houding. Kijken hoe het wel kan met respect voor elkaar en de omgeving.
Minder controle door de gemeente, meer vertrouwen in de burgers en bedrijven. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheid naar de inwoners en hun adviseurs.
We zijn heel positief over de voorgestelde aanpak, de woorden zijn goed, de daden zullen moeten volgen.

De doelen hebben we vergeleken met ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord.
Dan blijkt dat van de tien punten er acht direct zijn te herleiden. Een mooi voorbeeld hiervan:
“meer toestaan bij recht en minder onderzoekslasten”

Er wordt een Omgevingskamer ingericht waar ambtelijk besluiten worden genomen over aanvragen.
De voorzitter daarvan valt niet onder de ambtelijke hiërarchie. Waar dan wel onder? Aan wie legt hij of zij verantwoording af?
En op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over het functioneren en de resultaten van de Omgevingskamer?

Deze nieuwe aanpak vergt een investering. We begrijpen dat zeker, de incidentiele kosten van 200K kunnen we plaatsen.
De structurele doorwerking is niet duidelijk genoeg uitgewerkt. De ICT kosten, incidenteel 100K en vooral structureel, dus jaarlijks 40K vinden we veel te hoog.
Hoe verklaart het college deze kostenraming? Is er een onderbouwing van? Voorzitter, we hebben nu te weinig informatie ontvangen.

De ontwikkeling van leges en ambtelijke uren is als PM ingevuld. Dat is ons te globaal. Dit zal op z’n minst kostenneutraal moeten zijn. We stellen daar dus geen budget voor beschikbaar en dat moet ook niet als PM blijven staan.
Verder is het van groot belang dat we onze inwoners goed voorlichten over de kosten en baten. Enerzijds minder leges en anderzijds heeft de burger meer kosten richting zijn adviseurs. Hoe gaat het college dit helder maken?
We zien dat niet in het voorstel terug.

We stemmen nu nog niet in met de voorgestelde structurele ICT-kosten, dit zal beter uitgewerkt moeten worden en ons als raad eerst meer zekerheid moeten verschaffen.

terug >>

Lucas Mulder