SGP
 
   

14-07-2016
Stand van zaken conclusies en aanbevelingen

Op 5 juli is de Stand van zaken conclusies en aanbevelingen het eerst aan de orde geweest. Onze bijdrage was toen als volgt:

"Voorzitter,

Wanneer we de stukken doorlezen over dit agendapunt dan kan aan de hand van de stukken niet anders geconcludeerd worden dat het college samen het ambtelijke apparaat goed op weg is in de professionalisering van de uitvoer van haar taken. De verschillende aanbevelingen worden benoemd en de stand van zaken wordt daarbij beschreven.

1. Toezicht houden, besturen en uitvoeren
1.2 Creëer geen afhankelijkheid
1.3 Formaliseren verzoeken tot handhaving en Wet openbaarheid bestuur
1.4 Tijdig besluiten nemen
2. Deugdelijke ruimtelijke ordening
3. Communicatie

3.1 Warme communicatie
3.2 Onderhoud contact
3.3 Een aanspreekpunt
3.4 Manage verwachtingen
3.5 Investeer in 'Mediation'
4. Casemanager

Wat betreft de Casemanager vinden we dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van een een externe casemanager bij knelgevallen. Dit hebben we meerdere malen aangegeven, en hier is door het college geen invulling aan gegeven. We willen dat het college een extern casemanager aanstelt bij de knelgevallen, zodat de ambtenaren die het reguliere werk doen, niet in een kramphouding terecht komen. Het afhankelijk van de wens van de burger inzetten van een externe casemanager is wat ons betreft het paard achter de wagen spannen.

Ondanks al de inspanningen is het echter zo dat de maatschappelijke onrust niet afneemt. Daarom stellen we in deze opiniërende vergadering ook een extern onderzoek voor.

De weg naar dit voorstel is vorig jaar begonnen. We hebben hiervoor met de andere fracties meerdere gesprekken gehad. Het probleem is dat we het meestal al hebben over de uitkomsten van een onderzoek, terwijl het onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden. De raad is het meest onafhankelijke orgaan van de gemeente en daarom is het ook logisch dat de raad opdrachtgever is. Op deze wijze geeft zij invulling aan haar verantwoordelijkheidsgebied.

De onderzoeksvraag is: Onderzoek de relatie tussen het functioneren van het bestuur van de gemeente Staphorst en de aanwezige maatschappelijke onrust.

We hebben het voorstel compact gehouden.

Het is belangrijk dat we geen verwachtingen scheppen naar welke partij dan ook.

Het is een inventarisatie van meningen, standpunten en werkwijzen, door mensen met ervaring in het politieke leven. Een commissie die onafhankelijk is, maar wel gedragen door de raad.

We hebben bewust gekozen voor de 2 casussen die genoemd zijn omdat er bepaalde overeenkomsten zijn:

1. Een burger of ondernemer die iets realiseren wil.
2. Het heeft impact op de omgeving.
3. Er zijn door de burger betaalde adviseurs bij betrokken.
4. De commissie bezwaarschriften heeft een advies gegeven.
5. Het college heeft het betreffende advies niet of niet volledig opgevolgd.
6. Het college geeft aan dat de kern van datgene wat de burger wil niet kan.
7. Adviseurs zien mogelijkheden.

We zouden meer casussen erbij kunnen halen, maar dat zal ervoor zorgen dat het onderzoek qua tijd ook behoorlijk uit zal lopen. We willen het graag compact houden.

Tijdens het onderzoek mag de casus gerust opgelost worden. Wanneer iedereen wat toegeeft zal er best een oplossing zijn. Ik hoorde zaterdagavond nog iemand zeggen: "Ik heb nog niet vaak spijt gehad van dat ik iets toegegeven heb". Dat wil ik graag iedereen meegeven om maar eens te proberen. "

Het voorstel wat we aan de raad voorgelegd hebben zag er in deze vergadering als volgt uit:

Extern Onderzoek
Onderzoeksopdracht: Onderzoek naar de relatie tussen het functioneren van het bestuur van de gemeente Staphorst en de aanwezige maatschappelijke onrust.
Opdrachtgever: Raad, in dezen vertegenwoordigd door burgemeester, als haar voorzitter, met ondersteuning van de griffie.
Onderzoek door: Club van 3 mensen, politiek ervaren en taktvol, niet lid zijn de van de raad/college/ambtenaren. (Aan)gedragen door de raadsfracties. Voorzien van eigen secretaris.
Onderwerpen: Casussen GW 236 / Heerenweg 3d
Reikwijdte onderzoek:
Gesprekken met:
a. Belanghebbenden bij de casussen (burgers en omwonenden)
b. Adviseurs van de betreffende burgers.
c. Leden commissie bezwaarschriften.
d. Gemeentesecretaris
e. Wethouders
f. Woordvoerders fracties.
Uitkomst:
Aanbevelingen aan de raad in het openbaar gepresenteerd.
Planning:
De uitvoer kan plaatsvinden tijdens het zomerreces, zodat de uitkomst gepresenteerd kan worden in de eerste vergadering van het nieuwe seizoen."

Na de vergadering van 5 juli hebben we contact gezocht met de verschillende fracties om een breed draagvalk te creeeren voor het onderzoek. Uiteindelijk kwam hier een voorstel voor een amendement uit, die conform het eerdere voorstel opgesteld was. We voelden namelijk aan dat degenen die niet mee wilden gaan met het onderzoek, het amendement wel wilden helpen wijzigen, maar dat dit er niet toe zou leiden dat men in zou stemmen met het amendement. Het naam van het onderzoek hebben we veranderd van "extern onderzoek" naar "onafhankelijk onderzoek" omdat de term "extern onderzoek" te beladen zou zijn.

In de raadsvergadering van 12 juli hebben we het volgende naar voren gebracht over de Stand van zaken conclusies en aanbevelingen.

"Voorzitter,

Fijn dat we vorige week in het openbaar de stand van zaken over de conclusies en aanbevelingen van het feitenrelaas opinierend konden bespreken.

We hebben toen aangegeven dat we met een voorstel voor een extern onderzoek zouden komen. We hebben dat uitgebreid beargumenteerd.

We vinden dat we als raad onze verantwoordelijkheid moeten kennen. We zien een omgeving die zich verhard. Steeds zwaardere middelen worden van stal gehaald om het eigen gelijk of de eigen visie te verdedigen. Zwaardere middelen zoals adviseurs, advocaten, bedreigingen en beveiliging. Alstublieft laat dit stoppen. Wat kost het allemaal wel niet financieel, maar bovenal emotioneel.

Bij het uitspreken van de slotzin "Ik heb nog niet vaak spijt gehad van dat ik iets toegegeven heb" zag ik iedereen denken, zal het ook iets uitwerken.

Het probleem is dat we het meestal al hebben over de uitkomsten van een onderzoek, terwijl het onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden.

Voor mezelf heb ik aan elke mogelijke uitkomst de tegenovergestelde uitkomst gesteld, en vastgesteld dat beide uitkomsten reëel zijn.

De raad is het meest onafhankelijke orgaan van de gemeente en daarom is het ook logisch dat de raad opdrachtgever is. Op deze wijze geeft zij invulling aan haar verantwoordelijkheidsgebied.

De onderzoeksvraag is: Onderzoek de relatie tussen het functioneren van het bestuur van de gemeente Staphorst en de aanwezige maatschappelijke onrust.

Het is belangrijk dat we geen verwachtingen scheppen naar welke partij dan ook, de commissie zal mede hierdoor professioneel te werk moeten gaan.

Het is een inventarisatie van meningen, standpunten en werkwijzen, door mensen met ervaring in het politieke leven. Een commissie die onafhankelijk is, maar wel gedragen door de raad.

We hebben bewust gekozen voor de 2 casussen die genoemd zijn omdat er bepaalde overeenkomsten zijn. We zouden meer casussen erbij kunnen halen, maar dat zal ervoor zorgen dat het onderzoek qua tijd ook behoorlijk uit zal lopen. We willen het graag compact houden.

Tijdens het onderzoek mag de casus gerust opgelost worden. Wanneer iedereen wat toegeeft zal er best een oplossing zijn.

Voorzitter, in de afgelopen week hebben we afgetast of we een voorstel zouden kunnen maken wat breed gedragen zou kunnen worden door de raad. Gesprekken die we daarover gehad hebben, hebben er toe geleid dat we beter aan het voorgestelde van vorige week niets af moeten doen. Het is immers onze visie om de problemen die er zijn op te lossen door dit onderzoek.

We laten als het ware een objectieve foto maken van ons handelen. En aan de hand van die foto krijgen we inzicht in de richting waarop we ons moeten ontwikkelen.

(Spik eng toch, de keren dat er van je verhaal bij een debattraining een video werd gemaakt en dat deze daarna werd besproken in de groep. Ik merk bij sommigen nu nog een zelfde koudwatervrees. Na de bespreking in de groep kwam je er toch sterker uit? Tuurlijk, anders zaten we hier niet!)

We stellen ons hierdoor kwetsbaar op, maar we houden wel het voor ons als raadsleden essentiele contact met de de samenleving. We mogen als politici toch mensen van vlees en bloed zijn en geen geprogrammeerde robots.

Voorzitter, het amendement (zie Bijlage: Amendement 1) voor ons voorstel willen we hierbij indienen."

Na de eerste termijn volgde een discussie, waarbij door de verschillende leden van de raad aangegeven werd, positief tegenover de inhoud van het SGP amendement te staan, maar dat daarbij geen casussen benoemt zouden moeten worden, om onnodig verwachting te scheppen, en dat de uitvoer van de opdracht een voorbereiding nodig heeft, met name wat betreft de bemensing. Om dit vast te leggen in een besluit heeft de burgemeester daarbij als voorzitter van de raad het voorstel gedaan om, in plaats van het SGP amendement, aan het besluit toe te voegen:
" 3. Opdracht geven aan burgemeester en griffier om, recht doende aan de in het debat gevoerde bijdragen van alle fracties, aan de fractievoorzitters een opzet te presenteren van een onafhankelijke reconstructie"

De CDA fractie en de 3 leden van de ChristenUnie fractie konden zich hierin vinden, mits het SGP amendement ingetrokken werd.

Hierin konden we helaas niet meegaan, met name vanwege de tussenzin: "recht doende aan de in het debat gevoerde bijdragen van alle fracties", we zouden dan immers weer terug bij af zijn, het brede draagvlak wat er was in de raad voor het SGP amendement zou daarbij niet tot zijn recht komen.

Na deze beraadslagingen hebben we daarom ons amendement (Zie bijlage: Amendement 2) inhoudelijk gewijzigd op die punten, die de burgemeesters als voorzitter van de raad voorgesteld heeft.

Dit amendement mocht aanvaard worden. Om politieke redenen kon er raadsbreed helaas niet mee ingestemd worden. Het is echter goed dat het onderzoek er komt. Onze intentie is: Rust voor iedereen, iedereen z'n verhaal laten doen, niet verder van elkaar af komen staan, maar samen de schouders eronder.


terug >>

Lubbert Talen

Bijlage(n):

Amendement 1 - oorspronkelijk

Amendement 2 - aangepast

Links:

Raadsvergadering 5 juli 2016

Raadsvergadering 12 juli 2016