SGP
 
   

10-03-2016
SGP dient motie “geurbeleid” in


In de raadsvergadering van 8 maart jl. is een beoogde herziening van het geurbeleid besproken. De raad heeft dit punt op de agenda geplaatst vanwege aanvragen die “op hold” zijn gezet. Over ongeveer vier weken komt dit beleid opnieuw op de agenda.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Voorzitter,
We zijn geschrokken van de juridische visie die het college eind vorige week openbaar heeft gemaakt rond het geurbeleid.
Zonder de raad heeft het college een panklaar voorstel gemaakt om het geurbeleid van de raad te veranderen, zelfs de lopende aanvragen te weigeren. Dat is wel confronterend.
We missen de menselijke en morele kant. Hebben aanvragers nog bescherming? Mag de raad ook iets vinden van haar eigen beleid?
Wij betreuren het dat we als gemeentebestuur steeds meer tegenover de samenleving komen te staan. Door deze handelswijze wordt dit niet beter.
Het algemeen belang vereist juist dat het vertrouwen tussen overheid en burgers weer toeneemt. En daar gaan wij ons voor inzetten.

Vorig jaar, begin december, hebben wij en ook andere fracties al vragen gesteld over de “hold” op vergunningen voor splitsing van boerderijen.
De burgers, en dan vooral deze aanvragers, worden buiten hun schuld benadeeld, ze tasten in het duister.
Ze hebben forse investeringen gedaan, woningen gekocht, verkocht enz. en worden al maanden aan het lijntje gehouden.
En zoals nu blijkt wil het college deze lopende aanvragen zelfs weigeren. Onbegrijpelijk.

Het college legt de uitvoering van het geurbeleid al drie maanden stil tussen de afstanden 0 en 50 meter, dat kan niet, de raad gaat daarover en de raad heeft niets stilgelegd.
De huisadvocaat is door het college aan het werk gezet, en dat loopt steeds uit. Eerst zou eind januari duidelijkheid verschaft worden.
Helaas, het is eind vorige week pas bekend geworden bij de raad en de betrokken aanvragers. Waarom is het college niet eerst naar de raad gegaan?

De SGP fractie is van mening dat deze woningsplitsingen regulier behandeld moeten worden, dus op basis van ons huidige geurbeleid.
We kunnen aanvragers niet in de kou laten staan, ze hebben veelal forse investeringen gedaan en mogen rekenen op een betrouwbare overheid.

En ook vanuit algemeen belang gesproken, de ontwikkeling en transformatie van agrarisch naar wonen zal door moeten gaan. Er is behoefte aan woonruimte en we willen de leefbaarheid in stand houden. Dus de oude boerderijen niet laten verpauperen maar opnieuw bewonen. De toekomstige aanvragers moeten dit beleid in de uitvoering zien en voelen, op een positieve wijze, anders komen we in een neerwaartse spiraal. Je koopt geen oude boerderij wanneer het erg onzeker is of de vergunning voor bewoning wel wordt verstrekt.

Wat ons stoort is de moeizame informatievoorziening van het college van december tot heden.

• Eerst geen duidelijkheid over het aantal aanvragen wat “op hold” is gezet.
• Voor de geplande raadsvergadering 22 februari jl ontvingen we de informatie niet.
• Zelfs geen tien dagen voor deze vergadering, pas vorige week vrijdag kregen we stukken.

Voorzitter, dit is een belangrijke zaak, dit treft de Streek in het hart.
En wanneer de raad dan haar geurbeleid wil bespreken moet er voldoende tijd zijn voor een goede voorbereiding.
Dat is er nu niet geweest. Daardoor hebben we onze opinie over dit voorstel nog niet gevormd. We willen ons deze maand hier verder op beraden.

En zoals gezegd, het bevreemd ons dat het college aanvragen op “hold” zet.
De behandeling van aanvragen behoort door te gaan totdat de raad nieuw beleid heeft bepaald wat daarop invloed zou hebben.
Er is in ons dorp in de afgelopen jaren nog geen enkele woningsplitsing gesneuveld bij de rechter vanwege ons specifieke geurbeleid wat in 2009 en 2012, na uitvoerige voorbereiding, is vastgesteld door de raad.

We willen als SGP fractie een andere volgorde voorstellen:
• De “hold” eraf, aanvragen voor vergunningen woningsplitsing blijven behandelen.
• Deze maand beraden we ons op het geurbeleid, in hoeverre is verandering noodzakelijk? Hoe voorkomen we verslechtering?
• Zijn er andere wegen te vinden voor een specifiek Staphorster beleid, gelet op onze unieke situatie?
• Daarna besluitvorming in de raad met eventuele gevolgen voor nieuwe aanvragen.

We roepen het college op de “hold” eraf te halen, we hopen dat de andere fracties de uitvoering van ons huidige beleid ook wensen voort te zetten zolang er geen nieuw beleid is vastgesteld.
Daartoe dienen we de volgende motie in: Motie Geurbeleid.
De motie is, na een aantal schorsingen, door de raad met een ruime meerderheid aangenomen. [13 voor 4 tegen].

terug >>

Lucas Mulder

Bijlagen:
Motie geurbeleid