03-10-2015
Dorpskernen Staphorst en Rouveen krijgen nieuw bestemmingsplan

In de raadsvergadering van 22 september jl. is gesproken over het vernieuwen van de bestemmingsplannen voor de dorpskernen Staphorst en Rouveen. De inwoners van deze kernen krijgen hier mee te maken en worden er ook bij betrokken. En snel, in oktober worden er al inloopavonden gehouden. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

De bestemmingsplannen voor de dorspkernen Staphorst en Rouveen moeten herzien worden. De huidige plannen zijn bijna tien jaar oud.

Het wordt een strak schema, in één kwartaal wordt de procedure doorlopen. Misschien was het verstandig geweest om dit eerder op te starten, echter dat kunnen we niet meer veranderen. Hoe bewaken we deze zaken op onze lange termijnagenda? Eigenlijk ook een vraag aan de raad zelf.

Het gaat om een conserverend en consoliderend plan, echter gelukkig wel met het credo “ja, mits”in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

We vinden het van groot belang dat de inwoners goed worden betrokken bij deze snelle procedure. Er zijn in oktober inloopavonden gepland. De betreffende inwoners krijgen geen persoonlijk bericht, dus we zullen dit vroegtijdig en meermalen kenbaar moeten maken. Bij andere bestemmingsplannen zijn ook inloopavonden gehouden en die werden goed bezocht.

Het overzicht van wijzigingen laat een goede afstemming zien, een verruiming van mogelijkheden en ook aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen zoals aanvullend gebruik naast de woonfuncties.

Wat horeca betreft worden de terrassen extra bestemd. Wat houdt dit in?

De nieuwe parkeernorm (twee per woning) is uiteraard zeer wenselijk. Echter bij sloop en vernieuwing van één woning is het niet logisch dat de parkeernorm verhoogd kan worden en dat wordt wel voorgesteld.

Nog een nieuw punt is het duurzaam isoleren van daken en gevels waardoor kleine overschrijdingen van grenzen zoals een rooilijn in het bestemmingsplan, kunnen ontstaan. Dat is te voorkomen door kleine afwijkingen toe te staan zodat gebouwen zonder gedoe met bestemmingsplanprocedures verduurzaamd kunnen worden. Ziet het college deze mogelijkheid ook?

We moeten durven loslaten als overheid, dat is de intentie van de nieuwe Omgevingswet.

Dus alsnog “nadere eisen”stellen ten aanzien van Welstand en ook nog kapstokartikelen onderzoeken? Dat moeten we niet willen. Onze vernieuwde Welstandsnota biedt voor deze woonkernen ruim voldoende houvast voor het voeren van goed en soepel ruimtelijk beleid.

 

terug >>

Lucas Mulder