03-07-2015
Bijdrage Raadsvergadering 2 juli over het interne onderzoek

Inleiding
Vanavond is het zover. We mogen spreken over het interne onderzoek. Doordat de inhoud van het feitenrelaas voor ons als raadsleden lang onbekend was, moesten we veelte lang gissen. Het onderzoek heeft drie maanden geduurd en de raad heeft vorige week vrijdagavond pas inzage gekregen.
Nu we het feitenrelaas gelezen hebben, valt ons op dat het feiten zijn die we met z'n allen meegemaakt hebben. Doordat we in de materie zaten, misten we, als het ware een helicopterview over de verschillende zaken. Door deze aanpak hebben we dit wel gekregen. De aandacht in de media was de aanleiding voor dit onderzoek. Zonder deze aandacht is het echter ook waardevol. Het valt te overwegen om aan het begin van elke raadsperiode een dergelijk onderzoek te doen naar hoofdpijndossiers die er spelen.

Samenvatting
Vooraf een korte samenvatting:
De Aanleiding: Er zou sprake zijn van fraude, plichtsverzuim en misleiding door ambtenaren werkzaam bij onze gemeente.
De Afsluitende beschouwing: Dit zijn ernstige beschuldigingen waarvoor in het feitenonderzoek en in het second opinion onderzoek geen bewijs gevonden is.
Dit is de kern van het onderzoek. We zijn blij met deze Afsluitende beschouwing.

Algemeen
We zijn bewust gestart met deze samenvatting. De casussen willen we niet verder verdiepen, maar we willen wel begrip proberen op te roepen voor bepaalde situaties.
Wanneer een burger een idee bespreekt met een ambtenaar, en de ambtenaar volgt het beleid wat we voorstaan en zegt: "ja, mits". Dan voelt deze ambtenaar zich betrokken bij de voortgang van het idee van deze burger. Het contact wordt onderhouden en de ambtenaar is het aanspreekpunt voor de burger. Totdat in 1 van de 100 gevallen blijkt dat er andere belanghebbenden zijn, die een heel ander mening hebben over het idee. De intentie van de ambtenaar is goed betreffende het oorspronkelijke idee. Toch loopt het op dat moment niet meer. Er is een kras op de lak gekomen en we gaan vrolijk poetsen met schuurpapier. De kras wordt een vlek en het probleem wordt groter. Een effect wat we bij de casussen vaak weer terug zien. Intenties prima, Resultaat helaas niet. Wat kun je hier aan doen? In de aanbevelingen zien we genoeg aanknopingspunten om deze situaties te voorkomen! We onderstrepen hierbij de noodzaak van de rolzuiverheid binnen en tussen de 3 geledingen: gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.
En daarbij hoort dat we wel blijven zoeken naar oplossingen voor onze inwoners.

Ik wil nog graag citeren uit één van onze SGP nieuwsbrieven uit 2014:
"We zien de verdraagzaamheid onder mensen afnemen. En dat vinden we zorgelijk. Er zijn teveel bouwplannen in onze gemeente die met begeleiding van juristen en andere adviseurs gepaard gaan. Is dat een nieuwe trend? In hoeverre houden we rekening met elkaars belangen? Zijn we voldoende in staat om met de buren in gesprek te gaan en een oplossing te bereiken?
De Streek in onze mooie gemeente Staphorst is uniek. Het is ruimtelijk gezien een mix van vele functies. Woningen, woonboerderijen, diverse bedrijven, winkels enz. Dat heeft jarenlang goed kunnen functioneren door rekening met elkaar te houden, en dat werkt nog steeds. Als overheid willen we dit gezamenlijk functioneren ook in stand houden. Daarvoor zijn maatwerk oplossingen bedacht, bijvoorbeeld als het gaat om milieuvoorschriften. Een duidelijk voorbeeld is de plaatselijke geurverordening die geurcirkels beperkt waardoor woningen in nabijheid van bedrijven mogelijk zijn.
Juridisch gesteggel over plannen kan leiden tot minder maatwerk. Want veelal worden dan zaken op scherp gezet waardoor de overheid genoodzaakt wordt tot handhaving en de ruimte die er is voor maatwerk komt onder druk te staan. En daarmee kan de hele gemeenschap benadeeld worden. Er zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu heel veel regels, en daardoor ook veel mogelijkheden voor gesteggel. Laten we dat niet doen, laten we het als een eer en [christen]plicht beschouwen om er met elkaar uit te komen. Bouwen aan verdraagzaamheid, dat is toch niet teveel gevraagd?"

Wat erg belangrijk is dat door het nieuws in de media en dit feitenonderzoek en de plannen die we de komende tijd gaan doen, de organisatie niet in een kramp komt.
Het kan en mag niet zo zijn dat de ontwikkeling van onze gemeente op slot komt door deze beslommeringen die ons bezighouden.

We roepen het college op de ambtenaren die bezig zijn met vergunningsverlening zo veel mogelijk te ontzorgen wat betreft de lastige cassussen. Een vertrouwenspersoon aan te stellen binnen de organisatie, die geen lijnverantwoordelijkheid heeft, maar waar wel over lastige kwesties mee gesproken kan worden.

Een ander punt wat we belangrijk vinden is dat het college de adviezen van andere organen zoals bijvoorbeeld de commissie bezwaarschriften overneemt tenzij er zware overwegingen zijn om dit niet te doen. In zo'n geval zou de raad op de hoogte gesteld moeten worden. We hebben het bestuur van de gemeente zo ingericht en we willen dan ook graag dat de inrichting functioneert.

We zijn voor mediation, maar door de inzet van mediation door de gemeente, lijkt het vaak dat er een probleem van de gemeente opgelost dient te worden. Het zou te overwegen zijn om de partijen te vragen een bijdrage van ca. 300 euro per partij te vragen voor de inzet van mediation. En de partijen zullen ook vooraf moeten tekenen voor de intentie om eruit te komen.Het is anders vaak te vrijblijvend.

De aanbeveling over de dialoog over rolopvatting, dilemma's en context waarbinnen verschillende gremia hun rol het best kunnen vervullen staan we achter. Deze dialoog mag niet tot vertroebeling leiden. We kunnen ons voorstellen dat elk gremia een prima idee heeft over het optimaal functioneren van een ander gremia, terwijl dit in tegenspraak is met de dualistische verhouding. Daarom dient de opzet van de dialoog ook zuiver te zijn.

Slot
We zijn blij dat de aantijgingen richting ambtenaren onterecht waren, volgens dit onderzoek.
We zien de uitkomst van het onderzoek naar plankaarten door het OM graag op korte termijn tegemoet. Wanneer wordt dat verwacht?
We gaan ervan uit dat ieder zijn rol voortvarend oppakt en lering trekt uit de conclusies en aanbevelingen.
We hopen dat de onderhavige probleemgevallen op een goede manier worden opgelost. Laten we bouwen aan verdraagzaamheid.

Tweede Termijn
We staan achter het collegebesluit om voor de complexe ruimtelijke plannen één aanspreekpunt aan te wijzen. Voor de in de casussen genoemde direct betrokkenen wordt bij ruimtelijke plannen gelegenheid geboden tot het inschakelen van een casemanager afkomstig uit een naburige gemeente. We zijn er met name daarom zo voor dat hiermee de betreffende zaken duidelijk afgehandeld kunnen worden. Verder onderzoek betekend opnieuw vertraging bij de casussen. Er mag weer vaart komen in de ontwikkeling van onze gemeente. Onze gemeente is het waard, we wonen in een dynamische gemeente, laten we er trots op zijn.

Nogmaals de Aanleiding: Er zou sprake zijn van fraude, plichtsverzuim en misleiding door ambtenaren werkzaam bij onze gemeente.

Nogmaals de Afsluitende beschouwing: Dit zijn ernstige beschuldigingen waarvoor in het feitenonderzoek en in het second opinion onderzoek geen bewijs gevonden is.


terug >>

Lubbert Talen