08-05-2015
Plannen met ruimtelijke kwaliteit aan Klaas Kloosterweg en Gemeenteweg

In de raadsvergadering van 21 april jl. is een integraal plan op meerdere locaties aan de Klaas Kloosterweg Oost en Gemeenteweg vastgesteld. Deze planvorming is met de provinciale KGO-regeling tot stand gekomen, gestoeld op kwaliteitsverbetering. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

Het is een goede zaak dat vanavond deze plannen worden afgerond. Een herontwikkeling aan de Klaas Kloosterweg Oost 155 zodat hier een melkveebedrijf toekomst heeft. Een woonbestemming aan de Gemeenteweg 373 en een nieuwe woonboerderij aan de Buitenstouwe. Dit alles met verbetering van ruimtelijke kwaliteit in overleg met de Provincie Overijssel. De zogenoemde KGO-regeling [Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving] krijgt voet aan de grond. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om het Buitengebied functioneel en leefbaar te houden. Er zijn geen zienswijzen ingediend, enkele onderdelen zijn in overleg aangepast.

De initiatiefnemers hebben terecht een paar punten aangegeven:

1. Het verzoek om nu het bestemmingsplan vast te stellen zodat overdracht van eigendom kan plaatsvinden en het agrarisch bedrijf op een goede wijze kan worden voortgezet.

2. Het verzoek om de bouw van de woonboerderij te kunnen starten nadat de genoemde opstallen zijn gesloopt en niet nadat alle groenvoorzieningen zijn aangebracht.

Beide punten zijn in het voorstel verwerkt, dat is positief. Hier wordt reëel meegedacht met de belangen van de initiatiefnemers en dat vinden wij van groot belang. We roepen het college en de ambtenaren op om dit meer te doen. We steunen deze plannen en willen het bestemmingsplan van de percelen herzien zoals is voorgesteld.

Tot slot voorzitter nog een paar vragen over het proces.

We lezen dat dit plan niet op 7 april jl. in de raad behandeld kon worden. Wat ons betreft wel, want de agenda was toen bijna leeg. Als reden wordt genoemd dat er een maand tussen behandeling in college en raad gepland moet worden. Dat is erg lang. Kan het college een kortere planning hanteren zodat wanneer de noodzaak er is dit sneller kan?

Verder zien we dat er tussen einde terinzagelegging voorontwerp en start terinzagelegging ontwerp een periode zit van twee maanden. Er zijn geen zienswijzen, wel een paar aanpassingen, waarom is dat niet in één maand afgerond?

terug >>

Lucas Mulder