01-07-2014
Saneringsbeleid “De Streek”, hoe kan het beter?

In de raadsvergadering van 1 juli jl. is het beleid rond saneringslocaties behandeld. De raad vindt dat er te dicht op elkaar wordt gebouwd en dat de omgeving beter betrokken moet worden bij de plannen. Ook de wensen van toekomstige kopers of gebruikers zullen beter ingevuld moeten worden.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

Het is een goede zaak dat we het saneringsbeleid voor de Streek opnieuw tegen het licht houden. Sinds de vorige vaststelling in 2008 zijn er diverse plannen ingediend en uitgevoerd. De realisatie roept bij de bevolking verdeelde reacties op. Het is vaak te modern, past niet bij de Streek, het wordt te vol gebouwd enz.

Het college stelt nu een proces voor waarbij er in april 2015 nieuw beleid vastgesteld kan worden. Dat is een goed proces, het werkveld en inwoners worden hier bij betrokken. We willen daar de ondernemers die betrokken zijn bij sanering graag aan toevoegen.
Wel een vraag over de stop op plannen. Worden de plannen die als principeverzoek zijn ingediend ook meegenomen? Of alleen de formele aanvragen?

Het voert te ver om alle afwegingen die een rol spelen bij de evaluatie te behandelen. De notitie is volledig en goed leesbaar opgezet.
We leggen de nadruk op een paar zaken die wij van belang vinden:

· De nieuwe bebouwing wordt Streek-eigen vorm gegeven en zal ruimtelijk in balans zijn met de omgeving.

· Het is goed dat de inspraak wordt vergroot en dat het algemeen belang ook een rol speelt.

· Bijgebouwen zijn mogelijk, de beeldkwaliteit daarvan wordt geborgd.

· We bestrijden de stelling dat bijgebouwen bij de locatie Ons Belang niet geslaagd zijn. We zijn het op dit punt oneens met het college, en willen in het nieuwe beleid zeker ruimte bieden voor kleine bijgebouwen. Krijgt dit punt in de gesprekken met het werkveld en inwoners de aandacht?

· De toenemende verkeersdruk op de stegen zal ook een criterium zijn in het nieuwe beleid.

De locaties die nog niet in de raad zijn behandeld of besloten horen niet thuis in deze evaluatie.

Toch zien we er een aantal, deze graag uit het voorstel halen. Anders ontstaan er verkeerde en voortijdige conclusies.

We zullen de overwegingen bij de afzonderlijke locaties nu niet uitputtend behandelen en onderschrijven ook niet alle conclusies die hierbij worden getrokken.

We behandelen de inhoud van de afzonderlijke locaties wanneer deze plannen concreet aan de orde komen in de raad.

Tot slot, saneringslocaties zullen maatwerk blijven. Maatwerk dat met draagvlak van de omgeving tot stand zal moeten komen.

terug >>

Lucas Mulder