26-03-2014
Afscheid raadsleden

In de raadsvergadering van 25 maart jl. heeft de raad afscheid genomen van acht van de zeventien raadsleden in de gemeente Staphorst. Helaas was onze fractievoorzitter, Klaas Slager, die na zestien jaar ook afscheid zou nemen, er niet bij. Als gevolg van de brand die in de nacht van donderdag op vrijdag (21 maart 2014) zijn boerderij totaal verwoest heeft, lag hij in het Brandwondencentrum in Beverwijk. Samen hebben wij gekozen voor een sober afscheid waarvoor onze hartelijke dank. Dat de Heere Klaas nabij wil zijn in deze moeilijke omstandigheden en nog weer genezing zou willen geven, is onze wens en bede
Van zeven raadsleden is nu wel afscheid genomen, waaronder ook van onze fractiegenoot Arie den Ouden. Hij is, samen met Henk Koobs van de ChristenUnie en Niek Gosker van het CDA, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij feliciteren hen van harte met deze onderscheiding en wensen hen ook vanaf deze plaats Gods zegen op hun verdere levensweg.
Hieronder leest u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP fractie.

Vanavond nemen wij afscheid van de oude raad. Maar zoals wij allen weten, wij zijn niet compleet. Wij missen onze geliefde vriend Klaas Slager, met wie wij zestien jaar in goede harmonie mochten optrekken. Vooral de laatst vier jaar hebben wij heel veel contacten gehad in verband met de ziekte van zijn geliefde vrouw en haar overlijden op 2 januari 2011.
Dat overlijden en het daarom meer thuis willen zijn voor zijn zoon Johan,heeft Klaas helaas ertoe gebracht een punt te zetten achter zijn raadslidmaatschap.

Dit afscheid zonder hem valt mij persoonlijk extra zwaar. Emotioneel raakt mij dit zeer diep. Moge de Heere Klaas nabij en goed zijn daar in het Brandwondencentrum in Beverwijk. Wij weten Gods bedoelingen met dit intrieste gebeuren niet. Ook Klaas zal erkennen: Wie kan Gods wijs beleid doorgronden?
Afgelopen donderdagavond zo rond elf uur 's avonds gingen wij als nieuwe fractie en schaduwfractie uit elkaar. Zijn zoon Roelof was er ook bij. Als fractie hebben wij meestal de gewoonte een scheidende fractiegenoot een catechismusverklaring te geven. Roelof zou bij zijn vader in de boekenkast gaan kijken van welke predikanten zijn vader al een exemplaar had om dubbele exemplaren te voorkomen. Wij konden niet beseffen dat ruim vier uur later alles welkom is.

Hoewel de catechismus officieel vastgesteld is in 1563, is deze ook heden ten dage nog hoogst actueel om aan de hand daarvan te preken in de zondagse diensten. Wij gaan daar nu uiteraard niet verder op in.
Klaas heeft de afgelopen jaren veel meegemaakt. Toch zal hij vraag en antwoord 27 van de zojuist genoemde catechismus onderschrijven, hoewel wij Gods alwijze bedoelingen als mens vaak direct niet kunnen begrijpen.

Vraag 27 van de Heidelbergse Catechismus (zondag 10) luidt: Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antwoord:
De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods , door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert , dat loof en gras, regen en droogte ,vruchtbare en onvruchtbare jaren,spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Vanaf deze plaats willen wij hem, maar natuurlijk ook Johan en de andere kinderen, Gods zegen en nabijheid toewensen, ook tijdens zijn verblijf in Beverwijk. Dat de middelen die aangewend worden tot herstel, gezegend mogen worden.

Van Klaas naar onze andere fractiegenoot die vanavond wel afscheid kan nemen. Arie, wij weten dat het geen eenvoudige beslissing voor je geweest is om je niet meer beschikbaar te stellen.
Als reden voor je afscheid heb je aangegeven jullie gezin prioriteit 1 te geven, je werk prioriteit 2 en daarna de politiek. En door die volgorde zie je de komende tijd helaas onvoldoende ruimte te hebben om het raadswerk goed te kunnen doen.
Op 25 april 2002 aan het eind van de vergadering, nadat de wethouders benoemd waren, ben je, samen met Niek Gosker en Gerard Korterink, voor de eerste keer beëdigd als raadslid.
Juist iemand die heel veel van geschiedenis houdt, heeft daarmee geschiedenis geschreven omdat door de invoering van het dualisme met ingang van de nieuwe raadsperiode in maart 2002 de even daarvoor benoemde wethouders terugtraden als raadslid en daardoor voor het eerst ruimte ontstond voor drie nieuwe raadsleden, waar jij er één van was.
In de afgelopen tijd hebben wij jou leren kennen als een veelzijdig raadslid met in het bijzonder veel interesse in geschiedenis, cultuur maar ook onderwerpen die met jeugd en onderwijs te maken hebben. Je hebt het best wel eens jammer gevonden dat je door je werk als leerkracht op een basisschool geen woordvoerder geweest bent voor onze fractie bij onderwijszaken. Maar nogmaals, we hebben je leren kennen als een breed inzetbaar raadslid. Samen hebben wij bijvoorbeeld ook een periode gezeten in een commissie Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Sport. Met veel enthousiasme heb je je toen ingezet voor- en hebben wij je zelfs leren kennen als een prima woordvoerder op het gebied van bestemmingsplannen, bouwplannen en niet te vergeten monumentenzorg.

Heel veel dank voor de inzet die je gegeven hebt in een periode van bijna twaalf jaar als raadslid. Gods zegen toegewenst voor je persoonlijk leven, maar ook als gezin en natuurlijk niet minder in het zeer verantwoordelijke werk als leerkracht op de basisschool.

Wij hebben een cadeau voor jou gekocht en dat past heel goed bij het beeld dat wij van jou hebben. Geloof op de eerste plaats, maar kunst en cultuur zit er ook in opgesloten. Het is getiteld: De Wech des Levens, Of, Kort en eenvoudigh Onderwijs. Het is een reprint in de oude druk en dat zullen de meesten van ons niet kunnen lezen. Wij wensen je toe dat lezing van dit boek tot zegen mag zijn voor je persoonlijk leven.

Tot slot, enkele woorden tot de andere scheidende raadsleden. Allereerst Henk Koobs, raadslid vanaf 28 september 1999. Al die jaren hebben wij jou leren kennen als een gedreven raadslid met een goede, praktische en ook principiële inbreng. Henk, Gods zegen voor je persoonlijke leven toegewenst en ook als gezin al het goede toegewenst. Het zal stil worden in deze raadszaal nu jouw krachtige stem straks in de raadsvergaderingen niet meer gehoord zal worden.

Niek, zoals reeds aangehaald, ben je ook op 25 april 2002 begonnen. Je stond nu nog wel weer op de lijst als een lijstduwer. Men kon je nog weer in de raad kiezen, maar de rust is je door de kiezer gegund. In de raad en het presidium hebben wij jou leren kennen als een betrokken raadslid. Gods zegen voor de toekomst en een goede tijd met vrouw en (klein)kinderen toegewenst.

Adri, acht jaar heeft jou raadsperiode geduurd. Jouw inbreng was meestal kort en krachtig. De laatste jaren was het vaak heen en weer tussen Staphorst en de Moezel. Dat kan vanaf nu wat anders verdeeld worden. Het ga je goed met allen die je lief en dierbaar zijn. Ook jou wensen we Gods onmisbare zegen toe.

Dan komen we wij de raadsleden, die vier jaar deel uitgemaakt hebben van onze raad, Piet, Alex en Jippe. Wij willen het bij deze personen toch kort houden. Zonder de andere tekort te willen doen, maken wij een klein onderscheid. Met Piet en Liesbert hebben wij in de afgelopen periode de werkgeverscommissie voor de griffie gevormd. Piet, heel hartelijk dank voor de deskundige inbreng die je daarin hebt geleverd.
Allen hartelijk dank voor de goede contacten en Gods zegen toegewenst.terug >>

Jan Visscher