07-02-2014
Melkveebedrijf van de Streek naar het Lint

In de raadsvergadering van 4 februari jl. werden de plannen voor het verplaatsen van een melkveebedrijf aan de Gemeenteweg besproken. De raad bleek van mening dat de verplaatsing alle steun verdiend en voortvarend vervolgd moet worden. Het bouwen van woningen op de vrijkomende locatie vergt nog nader overleg.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


Het is een goede zaak dat dit melkveebedrijf verhuist van de Gemeenteweg naar de Klaas Kloosterweg. Het is noodzakelijk voor een toekomstbestendige ontwikkeling van dit bedrijf, dat bijdraagt aan onze voedselvoorziening.

We bespreken een plan in de eerste fase, het is een concept-voorontwerp bestemmingsplan. Daarmee kunnen we als raad ook vroegtijdig de richting bepalen.
De SGP fractie vraagt aandacht voor een paar punten, allereerst rond de nieuwe locatie en vervolgens de vrijkomende locatie. We sluiten af met een aanbeveling.

Nieuwe bedrijfslocatie Klaas Kloosterweg Oost
Dit is de ideale plek voor een nieuw melkveebedrijf, aan het agrarisch lint en door de ruilverkaveling wordt de locatie nog versterkt en efficiënter te gebruiken.
De aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op de nieuwe locatie is gebaseerd op verkeerde gegevens. In het voorstel wordt ten onrechte versterking van het elzensingellandschap bepleit.
Dat strookt niet met ons gemeentelijk beleid. In 2011 hebben we al vastgesteld dat dit gebied aan de noordkant van de Klaas Kloosterweg een open landschap is.
In de regels onder 4.6.c zit een foutje. Hier wordt onder inwoning alleen de rustende boer en de tweede arbeidskracht genoemd. Dat beleid hebben we ook veranderd.

Vrijkomende locatie Gemeenteweg 263

Het veranderen van de bestaande locatie naar woonbestemming wordt nu voorgesteld als wijzigingsbevoegdheid onder 5.6 van de bestemmingsregels.
We vragen ons af of het verstandig is om nu al een nieuw plan voor woningbouw op de vrijkomende locatie mee te nemen in deze procedure, de inspraak op te starten enz.

Dat is ingegeven door de volgende zaken:
1. Nieuwe woningen zijn nu niet mogelijk omdat er bedrijven aanwezig zijn in de omgeving. Alleen wanneer ze binnen tien jaar stoppen is er een kans.
2. Er is onvoldoende parkeergelegenheid bij de woningen.
3. Er zijn geen buitenbergingen getekend. Dat kan natuurlijk in de stadium. Echter de ruimte daarvoor zien we ook nog niet. Wanneer dit wordt toegevoegd, samen met het parkeren, wordt het geen prettig woon- en leefklimaat. En dat moeten we wel voorstaan.
4. De nieuwbouw is veel te modern en voldoet daardoor niet aan onze Welstandsnota. Nieuwbouw aan de Streek dient in harmonie met de omgeving ontworpen te worden.
5. Het plan is te gedetailleerd voor deze fase. Dat nu materiaalkeuzes voor dakbedekking enz. vast worden gelegd is niet logisch, ook gelet op de planperiode van misschien wel tien jaar.

Wat opvalt is het gebrek aan leereffect. Bij meerdere plannen heeft de raad aangegeven dat de bebouwing moet passen binnen de Streek. Ook dat er voldoende ruimte moet zijn voor buitenbergingen en parkeren. We vragen het college de ambtenaren en ontwerpers beter te instrueren en te controleren, en zo herhaling te voorkomen.

Tot slot de aanbeveling
We verzoeken het college met de aanvrager in overleg te gaan voordat dit plan ter inzage wordt gelegd. Het doel is uiteraard dat de plannen op de nieuwe locatie niet vertragen.
Wellicht is het mogelijk om de plannen los te koppelen, de nieuwe locatie in procedure en de vrijkomende locatie in de ijskast.
De bestaande boerderij splitsen is onder het reguliere beleid gewoon mogelijk. En wanneer er in de toekomst mogelijkheden zijn voor extra woningen kan dat alsnog worden opgestart. Wat vindt de raad en het college van dit idee?


terug >>