08-01-2014
Eerst de ruilverkaveling voor de landbouw, daarna houtsingellandschap

In de eerste raadsvergadering van 2014 op 7 januari kwam een voorstel voor het versterken van houtsingels in het Buitengebied aan de orde. Het college wil dit nu toevoegen aan de ruilverkaveling. De meerderheid van de raad wil eerst de kavelruil voor de landbouw afronden. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

De provincie Overijssel heeft rond de ruilverkaveling in Staphorst uiteindelijk besloten om alleen de landbouwdoelen te realiseren, behoudens een investering in natuur voor het Reestdal.
We moeten als gemeente dan niet de illusie hebben dat we alsnog de bomensingels toevoegen en dit provinciale besluit kunnen repareren. Het is crisis, er zijn keuzes gemaakt. En dat betekent dat we onze ideaalplaatjes niet zullen realiseren.

Voor een optimaal agrarisch gebruik van de landbouwgronden in ons Buitengebied zijn houtopstanden belemmerend. Door schaduwwerking wordt groei van gewassen tegengegaan. De hoofdfunctie van het Buitengebied is de landbouw, de overige functies zijn er te gast. Dat geldt dus ook voor natuurdoelen, zoals het verbeteren van deze bomensingels.

Tijdens de bespreking en vaststelling van het landschapsplan in juni 2011 hebben we commentaar geleverd en de meerderheid van de raad steunde onze opmerkingen. Blijkbaar is dat, ondanks de toezegging van het college, niet goed verwerkt.
Het deel ten noorden van het agrarisch lint, de Klaas Kloosterweg, valt buiten het doelgebied.
Ook hebben we duidelijk afgesproken dat het landschapsplan een richtlijn is voor het bestemmingsplan Buitengebied. Dus opmerkingen in dit voorstel en geuit tijdens de informerende raadsvergadering over tekeningen als onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied, vergunningen en handhaving zijn niet terecht.

Op 28 juni 2011 hebben we twee vragen aan wethouder Brand gesteld.

De eerste vraag:
Hoe houdt u rekening met de opmerkingen die de CDA- en SGP-fractie in de vorige vergadering hebben gemaakt in de verdere uitwerking van het landschapsplan?

Zijn antwoord:
Met de opmerkingen van SGP en CDA wordt volledig rekening mee gehouden.

De tweede vraag:
Is er een directe of indirecte relatie tussen het landschapsplan en het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied?

Zijn antwoord:
Het landschapsplan is een richtlijn. Geen relatie zoals een huwelijk, we proberen tot iets goed te komen. Het is een richting, niet meer dan dat.

Dus de verbinding tussen het landschapsplan en het bestemmingsplan Buitengebied zal gerepareerd moeten worden via een bestemmingsplanwijziging. Komt het college met een voorstel voor deze wijziging?

We willen nog reageren op de twee hoofdzaken van dit voorstel.

Voorstel 1: Toepassen inrichtingsprincipes zoals opgenomen in het landschapsplan 2011

We zijn tegen dit uitgangspunt. Allereerst vanwege het deel achter de Klaas Kloosterweg zoals net is genoemd. Ook vinden we de ambities te hoog gegrepen. We willen dit anders voorstellen.
1. Voor de particuliere singels in het landschap geldt dat deze de landbouwdoelen niet mogen belemmeren. De ruilverkaveling staat ten dienste van de landbouw en is prioriteit nummer één. In dat traject zullen sloten en bestaande bomensingels niet wijzigen. Wanneer er mogelijkheden zijn om singels te verbeteren willen we dat niet uitsluiten. Echter dat komt dan na de kavelruil en niet andersom. De voortgang van de ruilverkaveling mag hierdoor niet worden belemmerd.
2. Het versterken van bomensingels langs openbare wegen zien we als lange termijn visie van de gemeente. De uitvoering hiervan staat buiten de ruilverkaveling.

Voorstel 2: Beschikbaar stellen van € 150.000 voor het TOP-project Vernieuwing Houtsingellandschap Staphorst

We willen de ruilverkaveling niet dwarsbomen met dit TOP-project en stellen daar geen krediet voor beschikbaar. Deze natuurplannen zijn uit de ruilverkaveling gehaald. Het proces is nu in uitvoering en dat mag niet vertragen.
Wanneer na de ruilverkaveling blijkt dat er geld nodig is voor het versterken van bomensingels op vrijwillige basis, willen we daar wel over meedenken.

Kortom voorzitter, we vinden dat de herontwikkeling van het singellandschap door de provincie uit de landbouwruilverkaveling is gehaald en dat wij dit niet gaan repareren. De ambities van het landschapsplan zijn ook niet realistisch als leidraad hiervoor.
En tot slot, graag horen we van de portefeuillehouder hoe de verkavelingscommissie denkt over het opnemen van deze boomsingelplannen in de ruilverkaveling.


terug >>