28-11-2013
Preventief jeugdbeleid 2014-2019

In de raadsvergadering van 26 november 2013 is gesproken over de nota preventief jeugdbeleid.
Met ingang van 1 januari 2015 wordt bij wet de verantwoordelijkheid voor de zorg aan kinderen en jeugdigen overgedragen aan de gemeentelijke overheid.
Het doel van de nota is een stevig preventief jeugdbeleid neer te zetten waarbij het gaat om het stimuleren van ontwikkelingskansen van kinderen en jeugdigen.
Hieronder leest u de bijdrage van A. den Ouden namens de SGP fractie.

Napoleon heeft eens, op het zeggen van een moeder dat zij moest beginnen met de opvoeding van haar kind dat drie jaren telde, het snedig antwoord gegeven: Mevrouw, indien ge nu nog moet beginnen, hebt ge uw plicht reeds drie jaar verzuimd.
We moeten nog verder terug. Ieder serieus medisch-psychologisch handboek kan ons leren dat de opvoeding (of de vorming) begint in de moeder, vòòr de geboorte. Bidden of vloeken, wellust of heilige ernst, het zoeken naar God of het zoeken van de wereld, of wat dan ook. Het heeft invloed op de ongeboren vrucht!
De samenvatting van bovenstaande is: Wie is de opvoeder, als persoon!
Opvoeding is niet het hanteren van een aantal regels. Het is geen handelingsact, maar het is een zijnsstructuur. Wie ben ik! Welk waardenpatroon leeft men uit.

Dit wordt onderstreept door onverdacht seculiere zijde. Niemand minder dan de in 2005 overleden Prof. Dantzig, een overtuigd atheist, die eigenlijk aan de wieg stond van de CJG-idee, heeft het volgende gezegd:
"De noodzaak voor opvoedingsondersteuning is ontstaan en toegenomen door het wegvallen van de vaste waarden die de kerken vroeger uitdroegen".
Daardoor is er een gat in de opvoeding ontstaan. Het is een rommeltje geworden. We zijn verloederd.
Prof. Dantzig vervolgt: "Opvoedingsondersteuning is een seculiere vervanging van dit aspect van de kerken. Wij willen nu, dat de gemeenschap medeverantwoordelijk wordt voor de opvoeding van de kleine burgers. En wij gaan ervoor zorgen dat dat gebeurt". Tot zover deze professor. Het CJG is zijn geesteskind.

We zouden het vanavond eigenlijk niet moeten hebben over regeltjes en nota's, maar over de noodzaak van herbronning van onze samenleving. Kan dat nog? Jazeker. De tijd van Kerst nadert weer. En dan komt dat ongelooflijke woord tot ons: Een Kind is ons geboren! Een Zoon is ons gegeven! De verlossing, door Hem teweeggebracht betreft lichaam en ziel, eeuwigheid en tijd, mens en samenleving.
Visionair spreekt de Schrift ons van een samenleving waar ouders hun kinderen niet meer tot toorn verwekken, en waar kinderen niet meer opstaan tegen hun ouders, maar waar kinderen hun vader en moeder eren, en waar ouders hun kinderen zegenen.
Een samenleving waar het heil uit Sion vloeit, voor klein en groot. Dat is de ware, de afdoende, en ook de enige echte preventie voor jeugdproblemen.

Daarbij moet het beste in het oog worden gehouden. Dat moet! Daar heb ik zojuist een woord over gezegd. Maar het beste mag nooit de vijand worden van het goede. Daarom haast ik mij, na deze algemene inleiding, het karretje van mijn betoog toch over te brengen van deze visionaire hoofdweg op de zandweg van gemeentelijke nota's en verordeningen.

Een aantal opmerkingen over de nota preventie jeugdbeleid:

· Blz. 12. We lezen bij het rijtje uitganspunten de veelgehoorde leus: Eén gezin, één plan. Het lijkt ons een loffelijk streven; daarom laten we het staan. Maar hierover hebben we nog wel twijfels of dat mogelijk is. De ambitie is goed.

· Blz. 14. We stemmen in met de opzet van een Beleidsoverleg Jeugd.


· Blz. 14. Ook stemmen we in met de opzet van een Lokaal Jeugd Overleg We vragen ons wel af wat één of twee ouders toevoegen.

· Op blz. 15 wordt in ander verband gesproken over betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van Jeugdbeleid. Dat waarderen we positief.

· Blz. 15. Betrekken van jongeren bij beleid via digitale snelweg lijkt ons niet zinvol. Warm contact is beter. Het gaat over beleid, niet over persoonlijke problemen, waarbij we ons voor kunnen stellen dat digitaal wat anoniemer is, en dus gemakkelijker om mee te beginnen. Bij beleidsontwikkeling lijkt ons dat niet zinvol. Graag reactie.

· Op blz. 15 is sprake van enkele open einden: De regiegroep Jeugd en Veiligheid, het Managersoverleg CJG en het Zorgteamoverleg vanuit soza. Er wordt gesproken over overlap of mogelijk hiaat, maar onze vraag is: Beweegt dit naast elkaar, of zit hier hierarchie in? Kan het CJG de koepel vormen? Graag reactie.

· Blz. 15. De portefeuillehouders van de gemeente Kampen en Staphorst nemen het initiatief voor overleg met de directie van het Pieter Zandt College in Kampen. Wat is de positie van de portefeuillehouder van de gemeente Kampen?
En waarom wordt hier niet gesproken over overleg met de directies van scholen elders, bijv. te Meppel, waar ca. de helft van onze jongeren onderwijs ontvangt. Wij zijn van mening dat dit hier opgenomen moet worden. Dit is juist de groep waar onze eigen GGD ook al geen direct contact mee krijgt. We hebben dat laatst gehoord. Wij willen dat hier graag opgenomen zien.

· Blz. 15. Hier hoort volgens ons ook als actiepunt opgenomen te worden een betere afstemming of overleg tussen de GGD-activiteiten Overijssel -Drenthe, en overdracht van gegevens. (U hebt de aarzeling dinsdag gehoord?) Graag reactie.

· Blz. 15. Met de samenwerking met de gemeente Zwartewaterland in de beleidsontwikkeling zijn we content.

· Blz. 16. Het CJG is voor ons een hoofdthema op dit dossier. Wat ons betreft, vervult dit een centrale rol in het jeugdbeleid.
Hierover de volgende opmerkingen:
- de huidige opzet verdient complimenten. Bij dezen!
- wij pleiten voor een sterkte-/zwakte analyse bij betrokken partijen. (ouders, jongeren, medewerkers, onderwijs). Voer hierbij een expliciete knelpunteninventarisatie uit bij de medewerkers.
- bestaande overlegvormen (zie blz. 15) zouden wij in het CJG willen implementeren.
- wij zijn vooralsnog sterke tegenstander van het optuigen van andere (wijk)teams naast het CJG.
Als het CJG nu al gemeentedekkend is, maakt een nieuwe structuur er bij het geheel onbeheersbaar. Wat is de reden om dit te overwegen? Wat ons betreft schrappen. Graag reactie
- kan de herkomst van de inbreng van nieuwe gevallen gemonitord worden? Dit geeft inzicht in de waarde van partijen voor het aanbrengen/opsporen/het contact met nieuwe gevallen.

· Blz. 18. En dan de jongerenwerker. Doel is het versterken van jongeren in relatie tot hun omgeving. De jongerenwerker gaat zich bezig houden met bewustwording en met het maken van keuzes. Dat is niet niks. Daarbij zijn zonder meer normen en waarden in het geding. Uitstekend. De SGP is nooit voor neutraliteit geweest. Maar welke normen en waarden worden gehanteerd?

De gemeente formuleert, als we het hebben over de SMON, prestaties en richtlijnen op basis van doelstellingen. Wij laten ons graag voorlichten over deze zaken; waarbij de resultaten-tot-nu-toe, niet onbesproken blijven.

Er wordt ook gesproken over ondersteuning door de jongerenwerker bij het organiseren van activiteiten. Wordt dit een soort verenigingswerk vanuit de gemeente? Daar zijn we niet zo blij mee, al kunnen we ons wel voorstellen dat er een begin van contact gemaakt moet worden. Of is dit een vorm van schakelwerk naar bestaande verenigingen? Dat zou onze voorkeur hebben.

· Op blz. 19 lezen we over het ondersteunen van organisaties. En verderop in het document wordt ook gesproken over sportverenigingen, die zich met jongeren bezig houden. Wordt hier bedoeld een ondersteuning in het leren herkennen en signaleren van zorgbehoefte? Dat kan een goede zaak zijn.

· Op blz. 19 lezen we ook over verbreding van de doelgroep en het aanstellen van een identiteitsgebonden werker. Wij kunnen hier wel mee instemmen, al kunnen wij ons voorstellen dat kerken zich niet gebonden achten aan een identiteit die te ver bij hen vandaan staat. Wij achten dat dit gerespecteerd moet worden. De procesmatige ambities zoals weergegeven bovenaan blz. 20 hebben onze instemming.


· Op blz. 24 lezen we in de onderste regels over een aanpak "Preventie leefstijl adolescenten" die wordt aangeboden op scholen voor Voortgezet Onderwijs. Welke scholen zijn dat?

· Op blz 25 lezen we over leerlingen in groep 7 (dit vanwege het contactmoment in dat jaar) die bepaalde psycho-sociale problemen hebben. Voor SOVA-training is nu al een verwijsbrief van de huisarts nodig. De school zou hier zelf adequaat mee om moeten kunnen gaan. Daar zou dan wel een klein budget mee gemoeid zijn. Behoort dit tot de mogelijkheden? Dan leidt preventief beleid tot preventieve aanpak.

Over het Stappenplan op de achterste bladzijde de volgende opmerkingen:

1. Het CJG doorontwikkelen naar sociale wijkteams, daar zijn wij vooralsnog faliekant tegen. Dit wordt (a.) plaats met wel wat al veel de sfeer van Big Brother.
(b.) In de huidige opzet, bij o.a. de scholen, is met name de identiteitsherkenning op natuurlijke wijze vormgegeven. Die kan in wijkteams natuurlijk niet gerealiseerd worden. De huidige vorm is daardoor laagdrempelig. Houden zo!

16. De regiegroep Jeugd is voor ons een blinde vlek. Kan de portefeuillehouder hier iets over zeggen?

19. Wat wordt bedoeld met de verbetering van de ondersteuning van sportverenigingen?

Mijnheer de voorzitter,
We zijn niet op alle zaken ingegaan.
Er wordt sterk ingestoken op de maakbaarheid van mens en samenleving.
Bij het doorbladeren en doordenken van deze nota komt het woord beheersen ons steeds in de gedachte. Risico's in kaart brengen en isoleren etc. Zo willen we vormgeven aan preventief jeugdbeleid. Is het waarlijk preventief?
We hebben onze twijfels uitgesproken in onze inleiding. Dat wil niet zeggen dat we het grote belang niet inzien; maar zaken als:
* echtscheidingen;
* drukbezette ouders die carriere willen maken op de arbeidsmarkt en daardoor fysiek of mentaal vooral in huis afwezig zijn;
* jongeren die teveel vrijheid hebben en te weinig houvast
zijn naar onze mening de werkelijke problemen.
Daar verhelpt deze nota niets aan.
Dat gaat ons vermogen als gemeente ook ver te boven, maar de erkenning zou een eerste stap in de goede richting zijn.
Onze vraag is dan ook of dat in deze raad mogelijk is.


terug >>

Arie den Ouden