16-11-2013
Programmabegroting 2014

In de raadsvergadering van 29 oktober jl. hebben de fracties algemene beschouwingen of hun mening gegeven over de door het college aan de raad aangeboden programmabegroting 2014. Daarna is de eerste termijn geweest, waarbij door elk lid van het college over onderwerpen uit hun portefeuille antwoord in eerste termijn gegeven op de door de fracties gestelde vragen en opmerkingen. De tweede termijn van de raadsfracties en het college inclusief besluitvorming over de programmabegroting is aan de orde gekomen op 5 november 2013.
De door het college aangeboden begroting is bijna ongewijzigd vastgesteld.
De SGP heeft (samen met het CDA) een motie ingediend over leges van bestemmingsplannen. Die is aanvaard met de stemmen voor van de SGP, CDA en Gemeentebelangen (GB). ChristenUnie en PvdA stemden tegen deze motie.
Hieronder kunt u tweede termijn van de SGP-fractie lezen, namens deze uitgesproken door Jan Visscher.

Tweede fase omgekeerd inzamelen
De volgende, tweede, fase, van het omgekeerd inzamelen is geen kleinigheid. We hebben het gevoel dat we als raad aan de zijlijn staan. Bij de beantwoording van de eerste termijn bleek na aandringen, dat het grijs afval in het buitengebied dan nog steeds met de grijze container ingezameld en opgehaald wordt.
Ook werd duidelijk dat de ondergrondse containers niet begin 2014 gepland zijn. Wanneer dan wel, nog voor de verkiezingen, of toch erna? Zal het geen verloren jaar worden?
Voorzitter, we zitten in elk geval als fractie, maar volgens ons ook andere fracties nog wel, vol vragen.
=> Krijgt het buitengebied straks 4 containers?
=> Wat wordt het tarief voor het grijs afval in de ondergrondse containers?
=> Wat mag er allemaal in de kunststof afval container?
=> Wat is het totale kostenplaatje voor de gemeente?
=> Gaan we er werkelijk op vooruit?
=> Wat voor invloed heeft het einde van het contract tussen de Rova en Wijster op het geheel? Er zijn geluiden dat in andere gemeenten de tarieven hierdoor fors omlaag gaan. Wat gaat dit voor ons betekenen?

Het kan zijn dat wanneer we overal antwoorden op krijgen, dat we tot de conclusie komen dat de 2de fase een brug te ver is. Voorzitter, we willen daarom dringend vragen of het college een toezegging wil doen om een concept uitvoeringsplan dit jaar nog aan de raad voor te leggen. Kan deze toezegging gedaan worden?

Rioolheffing
Het is goed dat de toezegging door het college gedaan is, dat grondslagen voor de rioolheffing goed bekeken wordt samen met o.a. Rioned.
Wellicht kunnen we volgend jaar op dit gebied lagere tarieven verwachten.

Reestmond
Wat betreft Reestmond zijn wij niet gerustgesteld door het antwoord van de portefeuillehouder. Wij hebben de indruk dat het Dagelijks Bestuur van Reestmond, om wat voor reden dan ook, even geen leiding geeft aan ontwikkelingen en denkrichtingen. Dobberen is altijd verkeerd voor een bedrijf. We hebben, met behoud van onze eigen denkrichting, altijd gezegd dat het gaat om de mensen die er werken. Hun welzijn dient voorop te staan. Het eerste dat daartoe nodig is, is een leiding die koers houdt.

Zwembad
Bij het zwembad hebben we sterk het vermoeden dat de intentie van de raad onvoldoende bij het zwembadbestuur bekend is. In een goed dualistisch stelsel is dit de taak van het college en niet iets tussen de raad en het zwembadbestuur. We dringen er daarom sterk op aan dat het college met het zwembadbestuur aan het werk gaat, zodat voor de verkiezingen er door dit college een visie neergelegd wordt, welke richting het een en ander op kan gaan. Kan het college dit toezeggen?

Verhoging leges voor bestemmingsplannen
Het college is van mening dat de leges kostendekkend gemaakt moeten worden door alleen de opbrengsten te verhogen.
Wij blijven van mening dat allereerst de kosten beperkt moeten worden door deze papieren systeemtijger aan te pakken.
Dus niet alleen de rekening bij de burgers en ondernemers neerleggen maar ook kritisch de processen op nut en noodzaak toetsen, vereenvoudigen en verbeteren.
Landelijk zijn er goede initiatieven gaande. Ook andere gemeenten doen het beter op dit front.
Daarom roepen we het college op tot een betere aanpak middels de volgende motie.

Energieloket
Het is ons wat te tam met betrekking tot het energieloket. In eerdere vergaderingen is ons toegezegd dat het energieloket ook het case-management voor de aanvragen m.b.t. initiatieven met duurzame energie voor haar rekening neemt. Bij de beantwoording door het college kregen we echter de indruk dat het energieloket meer een kruiwagen is waardoor een extra medewerker de afdeling binnengereden wordt. We willen een actieve inhoud. We hebben een website, http://www.duurzaamdsz.nl/ ,samen met Dalfsen en Zwartewaterland. En als we dan kijken hoe in Nieuwleusen het initiatief NieuwleusenSynergie gaat lopen als een initiatief voor en door burgers. Hierin zit een locaal energiebedrijf, een duurzame buurtauto enzovoort. Dan moeten wij dat ook willen. We hebben het gevoel dat er een actievere inhoud aan gegeven moet worden door initiatieven te ontplooien met een lage drempel voor iedere burger. Gaat het college deze uitdaging aan?

Bezuinigingen vanaf 2010
Vorige week is vooral door de ChristenUnie heel veel nadruk op ziekmakers gelegd, maar vanaf 2010 is door dit college wel degelijk gewerkt aan verbetering van de begroting en de begrotingspositie. In de eerste termijn hebben wij al benadrukt dat vanaf 2010 al voor € 3.825.000 aan voorstellen gedaan is voor het gezond maken én gezond houden van de begrotingen.

Stemverklaring
In deze begroting staan een aantal posten, vooral op het gebied van de (wedstrijd)sport en welzijn waar wij principiële bezwaren tegen hebben. Echter heeft hierover binnen de raad in de afgelopen jaren op democratische wijze besluitvorming plaatsgevonden. Die besluiten werken ook door in deze begroting.

Middels deze stemverklaring geven wij aan, dat de SGP-fractie de principiële bezwaren nog heeft, maar dat wij om de eerder genoemde reden niet tegen de begroting zullen stemmen.


Door andere fracties zijn ook een aantal moties en amendementen ingediend. Onze fractie heeft het als bijzonder pijnlijk ervaren dat door het CDA en GB weer een motie is ingediend over de vrije dagen met bid- en dankdag. Helaas is dat amendement met steun van alle andere fracties aangenomen.
In het coalitieakkoord had de SGP met grote moeite ingestemd met een onderzoek naar het gelijktrekken van vrije dagen met de gemeenten Dalfsen en Zwartewaterland. Toen was het namelijk de bedoeling om als drie gemeenten te gaan samenwerken op diverse terreinen en dan zouden personeelsleden van die andere gemeenten ook bij ons in het gemeentehuis geplaatst kunnen worden. Daarvoor moesten dan de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk gelijk getrokken worden.
Die samenwerking is echter niet van de grond gekomen. Noodzaak om de arbeidsvoorwaarden met die gemeenten gelijk te trekken, was er dan ook in het geheel niet meer. Daarnaast was uit onderzoek bij diverse gemeenten intussen ook gebleken dat Staphorst met haar doorbetaalde (extra) vrijde dagen met bid- en dankdag helemaal niet uit de toon viel. Verschillende gemeenten hadden weer extra doorbetaalde vrije dagen voor heel andere zaken.
Kortom, Staphorst hanteert echt geen grote afwijkingen in de arbeidsvoorwaarden ten opzichte van andere gemeenten. De SGP vindt het belangrijk dat de gemeentelijke overheid het goede voorbeeld geeft door op bid- en dankdag geen gelegenheid te geven tot het verrichten van arbeid door personeel van de gemeente Staphorst en ook niet door mensen die in opdracht van de gemeente werk verrichten.

terug >>

Jan Visscher

Bijlage: motie verhoging leges bestemmingsplannen