17-10-2013
Vernieuwing Welstandsbeleid

In de raadsvergadering van 15 oktober jl. kwam de vernieuwing van ons Welstandsbeleid aan de orde. Een veel besproken onderwerp, dat ook veel voorbereiding en overleg heeft gevergd.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


Bijna twee jaar geleden, op 18 oktober 2011, was hier in deze zaal een informerende raadsvergadering over de vernieuwing van ons Welstandbeleid.
De nieuwe aanpak van de gemeente Barneveld kwam aan de orde.
En inderdaad, de kip heeft wel even moeten broeden, maar nu zijn we bijna zover dat ons Welstandsbeleid opnieuw zal worden vastgesteld.

Als SGP fractie hebben we eind oktober 2011 een startnotitie gemaakt, met de titel "Kaders Welstandsbeleid".
De raad heeft tijdens de begrotingsvergadering op 8 november 2011 een motie aangenomen waarin een aanzet is gegeven voor nieuw beleid rond gemeentelijke monumenten.
Bij de vaststelling van de Erfgoednota op 12 februari 2013 is een amendement aangenomen wat ook een basis biedt voor minder overheidsbemoeienis, meer ontwikkeling in materiaaltoepassingen, isolatie en zonnepanelen. En vooral leegstand en verpaupering tegengaan door meer mogelijkheden te bieden.

We zijn positief over dit voorstel. Ook spreken we onze waardering uit voor al het werk dat is verzet door de adviseurs uit het werkveld, de ambtenaren en daarnaast de inzet van onze wethouder die menig keer een enthousiaste speech heeft gehouden voor diverse gezelschappen. Dit was, naast onze grote bestemmingsplannen, toch wel een omvangrijke klus die nu tot een mooie afronding komt.
We zijn uiteraard ook positief omdat we ons goed herkennen in het voorstel. De nieuwe aanpak spreekt ons aan.

We beperken ons in dit stadium tot een paar positieve en kritische hoofdlijnen.
1. De digitale atlas en welstandsnota verbeteren de transparantie. De verschillende regimes zijn hierdoor eenvoudig te raadplegen.
2. Het sturen in plaats van toetsen is een andere werkwijze. Deze verandering zal goed vormgegeven moeten worden. Wanneer de inzet van de Bouwmeester aan de orde komt, willen we dat graag bespreken.
3. Op pagina 57 wordt gesproken over routes een eigen regime kunnen krijgen. Klopt het dat dit nu in dit voorstel niet voorkomt?
4. Op pagina 69 lezen we dat het Staphorster blauw staat voor onheil werend. Dat is niet juist, deze kleur werd toegepast om de vliegen te weren. De deuren blijven daardoor veel schoner. Onheil werend is dus vliegen werend.
5. Op pagina 71 staat de kop traditioneel en/of vernieuwend. Als SGP fractie pleiten wij voor nieuwbouw aan de Streek in goede harmonie met de omgeving. Dus niet sterk contrasterend zoals de beelden aangeven. Daar hebben we al verkeerde voorbeelden van die door een veel te moderne uitstraling het dorpsbeeld geweld aandoen. Graag horen we hierop een reactie.
6. Op pagina 75 staat dat isolerende beglazing in de historisch detaillering moet passen. Dit punt moet eruit. In het amendement is vastgelegd dat dubbele beglazing bij gemeentelijke monumenten is toegestaan. Dus de tekst van het amendement opnemen.
7. Op pagina 77 wordt onder het isoleren van vensters ook afgeweken van het amendement, ook hier herstellen.
8. We kunnen ons vinden in de beantwoording van de reacties. Los van de kritische reacties, bereiken ons ook veel positieve reacties op dit nieuwe beleid.

Samenvattend is onze conclusie dat dit nieuwe Welstandsbeleid heel goed bij Staphorst past. Enerzijds ontstaat meer vrijheid voor de aanvragers, anderzijds is er een grotere verantwoordelijkheid omdat de plannen in een goede dialoog tot stand moeten komen.
Dit vergt een open en eerlijke houding van beide kanten. We roepen betrokkenen in dit werkveld ook op om deze kans goed in te vullen. Dat zal mede bepalend zijn voor het welslagen en de welstand van onze mooie gemeente Staphorst.

terug >>