09-10-2013
Samenwerking economische regio Zwolle/Kennispoort

Het voorstel over de samenwerking in de economische regio Zwolle is besproken in de raadsvergadering van 8 oktober 2013.
De SGP is van mening dat de bestuurlijke samenwerking van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden op het gebied van het innovatiebeleid in de regio Zwolle moet worden gestimuleerd.
Definitief instemmen met het voorstel is mede afhankelijk van aanvullende informatie en financiële consequenties.
Het SGP-standpunt is door fractielid Lubbert Talen als volgt verwoord.

Zoals bij een ruilverkaveling de agrarische sector wordt versterkt, zo kan ook bij een goede samenwerking tussen bedrijven de gehele economische sector worden versterkt.
Door meer zaken bij elkaar in te kopen kun je elkaar versterken.

De intentieovereenkomst over dit onderwerp is al bijna 3 jaar voor de behandeling in de raad getekend, te weten op 17 december 2010. Nadere uitleg van de portefeuillehouder hierover is gewenst. Van belang is ook te weten of dit in alle gemeenten het geval is.

De SGP vindt de mening van de bedrijven een belangrijk uitgangspunt.
De vraag is of onze bedrijven binnen de gemeente hier werkelijk baat bij hebben.

Verder vindt de SGP dat er niet lukraak verschillende samenwerkingen moeten worden aangegaan, zonder de samenhang daarin in ogenschouw te houden. De vraag is hoe deze samenwerking in relatie tot het werkgeversplatform staat. Hierin participeert immers ook overheid, bedrijfsleven en het onderwijs. De SGP wil hierover meer informatie ontvangen.

Over de inhoud van het document "The next step: Coalition of the willing" wordt het volgende opgemerkt. De ambities zijn groot:
1. Optimale ondersteuning van het bedrijfsleven.
2. Regio nog meer profileren: zowel binnen als buiten de regio.
3. Aantrekkelijkheid van gebied vergroten.
4. Vraag gestuurd werken aan innovatie en kennis.
5. Investeren in talent voor bedrijven.

De SGP is het met al deze punten eens. Maar de vraag blijft wat onze bedrijven, onze scholieren hiervan vinden.

Volgens de griffier is sprake van enthousiasme. De SGP wil dit enthousiasme graag proeven.
Wij stellen het op prijs dat enkele bedrijven kort aangeven waarvoor het voor hen zo belangrijk is.
Het liefst enkele bedrijven die van elkaar verschillen qua markt.
Dit kan van invloed zijn op de toekomstige besluitvorming over dit onderwerp.

De SGP heeft over het financiële aspect nog wel de nodige vraagtekens. Er moet nu nog worden bijgedragen voor de jaren 2012 en 2013. De raad heeft halverwege de gesubsidieerde periode van 4 jaar er nog steeds geen vruchten van gezien. Hopelijk gaat het niet zoals onlangs bij het Energieloket bleek dat men ervan uitgaat dat de gemeente na de gesubsidieerde periode alles zelf volledig financieel gaat ondersteunen.

Concluderend heeft de SGP, mede vanwege de beperkte informatie over concreet bereikte doelen,
het gevoel dat het een voorstel is met een hoog theoretisch gehalte. Dit wordt versterkt na het lezen van de jaarrapportage.
Niet alleen de overheid maar de bedrijven moeten ook zelf een stimulans geven aan de economie.
De onderwijsinstellingen moeten zich zelf presenteren aan het bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven moet zichzelf presenteren aan de onderwijsinstellingen.
Daar moet de wil vandaan komen.
Om deze redenen steunt de SGP dit voorstel nu nog niet.

terug >>

Lubbert Talen