08-10-2013
Uitbreiding Pieter Zandt

In de raadsvergadering van 8 oktober jl. heeft de raad kennis gesproken over de beschikbaarstelling van een krediet van € 575.297 voor uitbreiding van de Pieter Zandt PZ) scholengemeenschap. De SGP is voor goede voorzieningen voor alle scholen. Om willekeur te voorkomen heeft de raad een verordening huisvesting onderwijs opgesteld. De aanvraag van de PZ voldoet geheel aan de voorwaarden van bekostiging. Toch is er veel discussie geweest over de ruime gangen en aula. Die zijn echter destijds door het bestuur van de schjolengemeenschap uit eigen middlen bekostigd. Volgens de SGP mag dit nu geen belemmering zijn om in te stemmen met de gevraagde uitbreiding.Omdat nog niet alle fracties de in hun ogen te kort voor de vergadering ontvangen nadere informatie goed konden bespreken, is besluitvorming uitgesteld tot 15 oktober.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

De gegevens zijn bekend. Het gebouw van de PZ is gebouwd voor 380 leerlingen. De aangevraagde uitbreiding is gebaseerd op 425 leerlingen. Maar conform de huidige norm heeft de PZ met 425 leerlingen binnen de deur nog steeds 104 m2 teveel oppervlak. Men zou kunnen denken: "De gemeente is in 1997 uitzonderlijk royaal geweest. De politieke verhoudingen waren toen misschien erg pro PZ… Het was financieel een andere tijd... De PZ is bij de nieuwvestiging in ieder geval in de watten gelegd als geen andere school… En dan nu wat moeilijk doen over een piekje van 17 leerlingen?"

Ja, dat lijkt zo. De memo van onze gebouwenbeheerder J. Hulst, (waarvoor dank), als de uiteenzetting die de raad van de PZ heeft ontvangen, hebben een aantal zaken duidelijker gemaakt dan het in eerste instantie verwoord was.

Uit de stukken blijkt dat de PZ in 1997, (overigens in goed overleg met de gemeente) zelf groter heeft laten bouwen, omdat de gemeente niet verder wilde gaan dan bouwen voor 324 leerlingen. Dat zal toen ook wel een voorzichtige prognose geweest zijn. Al na drie jaar bezochten 380 leerlingen de school. Op dat moment is deze gepleegde meerbouw door de gemeente netjes vergoed aan de PZ tot het aantal van 380 leerlingen. (Daar heeft de gemeente toen overigens € 170.000 aan overgehouden. Doch dat terzijde.) De school heeft, naast deze voorfinanciering, ook nog voor eigen rekening in dit gebouw geïnvesteerd. Daarover vermeldt de memo van onze gebouwenbeheerder J. Hulst dat investeringen van de school-zelf niet meegewogen mogen worden bij dit nieuwe verzoek.

We moeten dus stellen dat de school niet verder vergoed heeft gekregen van de gemeente dan 380 leerlingen. En dat is het uitgangspunt voor ons besluit van deze avond!.

En hoe komt het dan dat het oppervlak nu nog steeds zo groot is in verhouding tot de leerlingen? De gebouwenverordening en toerekening van meters ging toen anders, heb ik me laten vertellen; en dan nog die 'eigen' meters van de school, die niet vergoed zijn. En deze twee elementen vormen de verklaring waarom die extra meters nu niet bruikbaar zijn voor onderwijsruimten. Ze zitten in gangen en in aula etc. Want dat ze onbruikbaar zijn voor realisatie van lokalen, daar hoeven we toch niet over te praten?

De school heeft vanaf 2000 steeds aantallen leerlingen gehuisvest boven de norm. Niets mis mee. Voor zeven leerlingen, of zeventien, breidt je een schoolgebouw niet uit. Een school moet hier gewoon creatief, tot erg creatief, mee om gaan. Totdat de grens is bereikt. En die is nu bereikt. Dan kun je toch niet zeggen: "Goed gedaan PZ, ga nog twintig jaar zo door."

Dat kan althans niet de manier zijn waarop de overheid haar gebouwenplicht ten opzichte van het onderwijs aan de opgroeiende jeugd invult? Dat kan niet waar zijn. Dat moeten we met elkaar niet willen.

Mijnheer de voorzitter, wij vangen signalen op van ouders van schoolgaande kinderen op de PZ dat maatwerk leveren op de PZ steeds moeilijker- en steeds vaker niet meer- gerealiseerd kan worden. In computerlokalen waar kinderen soms in vrije uren kunnen oefenen, of in klein verband ondersteuning ontvangen, met Engels bijvoorbeeld, wordt wiskunde gegeven, of muziek. De extra hulp die sommige kinderen nodig hebben, staat gewoon onder druk, door ruimtegebrek!

En het staat natuurlijk als een paal boven water dat een beetje onderwijzer overal en onder alle omstandigheden les kan geven; zelfs wel in de gang. Zoals een beetje voetballer ook wel op een weiland kan voetballen. Maar randvoorwaarden hebben wel degelijk invloed op resultaten. Goed onderwijs vraagt goede materialen en goede huisvesting. Het is ten slotte geen aardige liefhebberij!

Mijnheer de voorzitter, de rek is er uit. Het aantal van 380 leerlingen wordt al een aantal jaren fors overschreden. Een voorzichtige! prognose laat het cijfer 425 als constant gemiddelde van twintig jaar zien. Het getal 457 gaat over tafel. Dat is 77 leerlingen, een overschrijding met 20 procent, van de norm waarvoor het gebouw geschikt geacht mag worden!

Onze fractie is van mening dat we uitvoering moeten geven aan de door de raad van de gemeente Staphorst zelf vastgestelde verordening huisvesting onderwijs. Investeren in de opgroeiende generatie. Wie doet hier niet aan mee?

Tenslotte noemen wij nu toch het volgende nog, hoewel dit naar onze mening geen rol mag spelen om de raad over de streep te trekken.
De gemeente Staphorst beschikt met de PZ over een school voor voortgezet onderwijs. De gemeente ontvangt van het Rijk een genormeerde vergoeding per leerling die het voortgezet onderwijs bezoekt binnen de gemeente Staphorst. Voor 2013 en 2014 betreft dat een bedrag van ca. 240.000 euro. Op dit moment wordt aan kapitaalslasten 180.000 euro uitgetrokken. De gemeente houdt dus eigenlijk geld over. (Dat hoeft niet op, enz. enz. enz.) Maar als de gemeente aan kapitaalslasten 50.000 euro meer uit gaat geven (grove aanname) dan houdt de gemeente nog enkele tienduizenden guldens over aan het voortgezet onderwijs.

terug >>

Arie den Ouden