08-10-2013
Geen dure, lijvige rapporten voor relatief kleine wijzigingen

In de raadsvergadering van 8 oktober jl. is de wijziging van het bestemmingsplan voor nieuwe huurwoningen aan de Bakkerslaan besproken.
We hebben gepleit voor het verminderen van de onderzoeksrapporten. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


Een herziening van het bestemmingsplan voor het realiseren van woningen op een locatie waar nu ook woningen staan.
Gelukkig zijn er geen vleermuizen aangetroffen.
De vraag rijst, waarom moet het bestemmingsplan worden herzien?
Het voorstel en de 40 pagina's aan bijlagen geeft dat niet kernachtig weer.
Gelukkig levert de betrokken ambtenaar snel het antwoord.

De bouwmassa past in het bestaande bestemmingsplan. De nokhoogte van 10 meter wordt niet overschreden. De uitbouwen overschrijden de goothoogte van 3,5 m.
Wat met name afwijkt is het aantal en soort woningen. Er staan nu vier eengezinswoningen en het nieuwe plan voorziet in drie eengezinswoningen en acht appartementen.
Eigenlijk gaat het om relatief kleine afwijkingen, die met minder lijvige rapporten tot stand zouden moeten komen. We vragen het college hierop te sturen. Laten we kleine afwijkingen vergezellen van kleine rapporten. We vragen ons af of een bezonningstudie nodig is wanneer het bouwwerk in de maatvoering van het bestaande bestemmingsplan past.

De omgeving heeft de bezwaren kenbaar gemaakt. Vooral de privacy is een thema vanwege de balkons. Er is deels aan tegemoet gekomen.
Dat de corporatie nieuwe, kleinere appartementen wil realiseren is ook begrijpelijk. Hhet is een woonvorm waar vraag naar is.
Het plan voorziet in voldoende parkeerruimte en bergingen, een belangrijk punt voor de leefbaarheid.
We zijn van mening dat het plan uiteindelijk zo goed mogelijk is aangepast en dat hiermee in de plaatselijke woonbehoefte kan worden voorzien.

terug >>