12-07-2013
Structuurvisie Staphorst 2030 (2)

In de raadsvergadering van 9 juli 2013 is (opnieuw) gediscussieerd over de Structuurvisie Staphorst 2030.
In deze visie wordt aangegeven welke ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 worden voorzien en welke strategische keuzes daarbij worden gemaakt.
De reacties vanuit de bevolking zijn verwoord in de reactienota
De SGP kan zich, behoudens enkele punten, voor het overgrote deel vinden in deze reactienota.
Fractielid Lubbert Talen heeft dit als volgt verwoord.

Bereikbaarheid
De SGP heeft reeds eerder aangegeven dat de verplaatsing van de aansluiting A28 naar de J.J.Gorterlaan een bijzonder belangrijke hoofdlijn is. De voor- en tegenargumenten over de verschillende varianten van de aansluiting zijn destijds uitvoerig besproken.
Hierop zijn veel reacties ontvangen waarvan een aantal wordt genoemd.
1. Rijkswaterstaat geeft aan hiertegen geen bezwaar te hebben wanneer de huidige op- en afrit worden gesloten. Dit is een duidelijk standpunt waarmee rekening moet worden gehouden. Voor plan Noord betekent dit dat de weg naar Meppel-Zuid moet worden versterkt. Hiervoor zijn voldoende mogelijkheden aanwezig. Het verbeteren van deze ontsluiting moet dan onderdeel van de uitvoering worden.
2. De handtekeningactie voor de variant ter hoogte van de Middenwolderweg springt eruit. Dit was een variant waarvoor binnen de raad bijna een meerderheid aanwezig was. Dit gold met name voor het vrijhouden van de grond, maar niet voor de uitvoering. Ondanks de voordelen die deze variant heeft, blijft de SGP van mening dat de variant aansluiting naar de J.J.Gorterlaan voor de lange termijn duurzamer is. Deze aansluiting ligt als het ware in het midden van de streek waardoor de woongebieden prima worden ontlast. Bij realisatie kunnen de borden "verboden voor vrachtauto's" verdwijnen omdat de kortste weg naar de aansluiting dan buiten de bebouwing ligt.
3. De gemeente Dalfsen heeft gevraagd om verkeerstoename op de Evenboersweg/Kanlaan te voorkomen. Dat is bij deze variant mogelijk. Dit is nu al een bestaand 60 km per uur gebied, met rond de Punthorst hoge drempels.
4. Verder is het terecht dat de verkeersstroom naar IJhorst door de Staatsbossen verbeterd moet worden rond het stuk Vijverweg/Schotsweg. De J.J.Gorterlaan is een prima weg. Dit geldt ook voor de Burgemeester van Wijngaardenstraat met uitzondering van een klein stukje weggedeelte. De SGP wil niet zover gaan, zoals de natuurbeschermingsvereniging suggereert, dat de Gemeenteweg/Heerenweg de hoofdroute blijft. Door de hoofdroute voor autoverkeer uit de woongebieden te halen zal er een grotere mate van veiligheid en logische verkeersstromen ontstaan.
5. De SGP is een voorstander van een achteruitgang voor de coöperatieve zuivelfabriek Rouveen. Wel onder voorbehoud dat daar dan geen tweede bedrijventerrein ontstaat. Daarvoor is de afstand tot het industrieterrein de Esch te gering.

Wonen
De SGP heeft er geen bezwaar tegen om de verdere uitbreiding van het woongebied de Slagen te beperken, zelfs verder dan nu wordt voorgesteld.

Het realiseren van een woongebied met een woonzorgvoorziening aan de Schuthekkeweg spreekt de SGP aan.
Hiermee kan een andere doelgroep worden bereikt. Ook is de onderbouwing van deze gedachtegang goed. De SGP vindt het jammer dat de ambtelijke reactie vanuit de provincie niet in dit plaatje past. Hopelijk worden hiervoor nog mogelijkheden gevonden. De woonzorgvoorziening zou als een pilot kunnen worden ingediend bij het ministerie van VWS. In dit geval is de overheid dan ook vaak de betaler. Met het oog op de identiteit moet de eigen kracht van onze gemeenschap worden benut.
Deze nieuwe bebouwingslint en de woonzorgvoorziening langs de Schuthekkeweg moeten in de Structuurvisie blijvend worden opgenomen.
De daarvoor benodigde kavelgrootte van 5.000 m2 is niet realistisch en ook niet bepalend. Het gaat erom dat er aan de Schuthekkeweg een lintbebouwing wordt gerealiseerd voor mensen die deze woonvorm op prijs stellen. Dit moet organisch tot stand komen. Gedacht wordt aan kavels ter grootte van ongeveer 1.000 m2 met enkele hoge uitschieters omdat de ruimte zich daarvoor leent.
Ons huidige bebouwingslint langs de Gemeenteweg en Oude Rijksweg is ook, zonder een vooropgezet theoretisch plan, ontstaan.

De SGP vindt een kleine groei voor de kern IJhorst essentieel. Ook in een kleine kern moeten mogelijkheden aanwezig blijven. Richting de provincie moet worden aangegeven dat de kern IJhorst weliswaar kan vergrijzen,. Dit moet echter niet door ons ruimtelijk beleid worden versneld.
Het is nodig vitale kleine kernen te behouden. Bestuurlijk mag de provincie op deze ambtelijke reactie worden aangesproken. Van dit bestuursorgaan mag een beter doordachte visie worden verwacht. Juist voor dit soort situaties is een structuurvisie niet goed.
Het moet juist een trigger zijn hierover na te denken.

De SGP heeft zich over de ontwikkeling van het gebied ten westen van de Muldersweg niet eerder uitgesproken. Het realiseren van iets dorpsparkachtig zou leuk zijn voor de dichte woonwijk aan de oostzijde van de Muldersweg. Hierop is geen enkele positieve reactie ontvangen. Wat de SGP betreft kan dit uit de Structuurvisie worden gehaald. Er lijkt geen draagvlak voor te zijn. Ook niet bij degenen die er wellicht nog iets aan over kunnen houden. Bij het niet vastleggen van een visie blijven andere toekomstige mogelijkheden open.
Ook vindt de SGP het onterecht dat in de reactienota wordt gesuggereerd dat de zorgvoorziening op deze locatie van de kant van de gemeente niet op ruimtelijk bezwaren stuitte.
Van de kant van de stichting Zorg is begrepen dat de gemeente hieraan niet kon meewerken omdat dit te dicht aan de snelweg lag.
Over het werkelijke standpunt van de gemeente zal meer duidelijkheid moeten komen en of daar nu van wordt afgeweken.

Woonservicegebieden
De woonservicegebieden zijn erg belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe vitale structuren. De plaats van de Triangel in Rouveen, is een geschikte locatie voor mensen die langer in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven.
Ook zal de leefbaarheid van de hele kern Rouveen worden vergroot wanneer daar wat detailhandel kan worden gerealiseerd.
De SGP vindt dit een belangrijke ontwikkelingsrichting, ook al is daarop niet gereageerd.

Zie ook: Structuurvisie Staphorst 2030

terug >>

Lubbert Talen