10-07-2013
Woningbouwplannen Megahome

In de raadsvergadering van 9 juli jl. zijn de woningbouwplannen van Megahome besproken.
Duidelijk is door ons aangegeven dat de Slagen nu ook woonrijp gemaakt moeten worden, de bewoners wachten al te lang.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

In de toelichting lezen we dat Megahome de regie bepaalt. Wanneer de Gersthof verder komt, dan zullen ook de plannen in Rouveen en IJhorst worden opgepakt. Dat zien we als een slechte zaak, die het algemeen belang schade toebrengt. Wat we moeten verstaan onder oppakken wordt niet helder.
Ook de stagnatie wordt benoemd. Voorzitter, we zijn ervan overtuigd dat de plannen in de Slagen meer stagneren dan economisch gezien noodzakelijk is.

Het is positief dat er gezocht wordt naar oplossingen in plaats van problemen.
Daarom willen we deze integrale afweging ook constructief benaderen aan de hand van de genoemde argumenten.

Het plan van 8 rijwoningen met voldoende parkeerplaatsen aan de Gersthof ziet er goed uit. Het lijkt op de eerder besproken varianten waar ook de buurtbewoners mee gekomen zijn.
De compensatie van één woning kan niet aan de orde zijn. Het bestemmingsplan geeft nu vijf moeilijk te verkopen woningen aan. Dus drie woningen meer, totaal 8 rijwoningen die wel te verkopen zijn. Wij als gemeente zouden een compensatie moeten ontvangen. Hier overvraagt Megahome, en dat heeft niet onze instemming. Graag vernemen we een reactie van het college.

Er wordt voorzien in het woonrijp maken van de Slagen wanneer deze plannen vorm krijgen. Graag horen we van het college hoe dat vastgelegd is en wat wanneer uitgevoerd zal worden. Dat blijkt nog niet uit het voorstel.
Ons inziens dient deze fase in zijn geheel woonrijp te zijn en de bouwputten die al jaren open liggen zullen weer aangevuld moeten worden.

De planaanpassing in IJhorst, waarbij beter wordt aangesloten op de doelgroepen senioren en starters is positief. Hiermee kunnen we een impuls geven aan de leefbaarheid van IJhorst, toch een kern waar vergrijzing aan de orde is.
We adviseren om eerst het parkeerplan goed af te ronden voor de terinzagelegging, ook gelet op de reacties uit de buurt die nu al bekend zijn. Een gewaarschuwd man telt voor twee.
Voor de lage gootlijn aan de Poeleweg zijn twee varianten uitgewerkt. De stadsbouwmeester adviseert variant 1. Wij doen dat niet. Laat in de plannen beide varianten passen zodat er flexibel met de toekomstige klanten ingespeeld kan worden op de wensen.
Graag vernemen we een reactie van het college.

terug >>