10-07-2013
Studie mooier achter de diek, evaluatie open plekken beleid

In de raadsvergadering van 9 juli jl. zijn twee rapporten van landschapsarchitect Veenstra besproken. Het ging om mogelijkheden aan de achterkant van het lint en de evaluatie van het Open Plekken beleid.
Uiteindelijk bleek dat de raad kritisch is over deze notities. Het Open Plekkenbeleid zal in het najaar samen met het Saneringsbeleid opnieuw besproken worden.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

Als eerste punt "de achterkant van de Streek"
Deze analyse is wel erg op kwaliteit gericht. En ja, dat krijg je wanneer je een landschapsarchitect aan het werk zet.
We hebben vooral andere invalshoeken op het oog. Wat is het gebruik in de toekomst? Op welke ontwikkeling willen we inspelen?
Kortgezegd, ons inziens moet het sober en doelmatig.
Sober door minder kwaliteitseisen te stellen. Doelmatig, door het hobbymatig gebruik van deze zone te onderkennen, te waarderen en eenvoudig mogelijk te maken. Zonder gebruik geen instandhouding.
De regeling in het bestemmingsplan de Streek biedt een goede oplossing voor het bouwen van schuren die hobbymatig gebruik van gronden achter het lint ondersteunen. Pas deze ook toe op vergelijkbare situaties die in randzones kunnen voorkomen.

Wij gaan uit van frontbescherming, de achterkant van het lint is nauwelijks zichtbaar. Daarom minder kwaliteitseisen in het beleid, en meer op gewijzigd gebruik gericht.
Geen inzet op nieuwe wandelpaden en zichtlijnen. Zichtlijnen worden omgekeerd ook tegen ons gebruikt. Er ontstaat snel een theoretische discussie over zicht en lijnen waarbij wij het zicht op de werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven als behoorlijk subjectief ervaren.

Enkele grote bedrijven worden aangeduid als detonerende elementen. Dat vinden we te zwaar aangezet.
Actief grote bedrijven uitplaatsen zien we niet als nuttige bezigheid. Deze bedrijven zijn algemeen aanvaard en worden zeer gewaardeerd, wellicht meer uit economisch dan uit ruimtelijk oogpunt, maar dat telt we degelijk.
De natuurlijke ontwikkeling (meer wonen aan het lint) gaat ons hard genoeg.

Als tweede punt evaluatie Open Plekken Beleid.
Er is een mooi overzicht gemaakt van de gerealiseerde open plekken. Gelet op 60 verzoeken en realisatie van 13 woningen wordt 78% afgewezen. Het bouwen van ongeveer 3,5 woning ligt onder het maximum van 5 per jaar.

Deze evaluatie is vooral ingestoken op de versterking van de bebouwingsstructuur. Eigenlijk is dat te eenzijdig, de woonbehoefte en de leefbaarheid zijn ons inziens de belangrijkste aspecten.

We missen nog belangrijke onderdelen:
· Hoe verhoudt zich dit beleid tot het hergebruik en vernieuwen van de bestaande voorraad woningen en voormalige boerderijen?
· Wat wordt bedoeld met de financiële kant die niet is onderzocht?
Kan de gemeente de kosten niet dekken als het gaat om dit beleid, ondanks de forse leges die al gelden?
· Wat vinden de buren aan de steeg van het invullen van de open plekken?
· Hoe is het bouwen aan de diverse dwarswegen verlopen, welke aanvragen zijn er nog specifiek voor dwarswegen?
· In welke mate zijn doelstellingen rond parkeren en leefbaarheid gehaald?
· In hoeverre zijn initiatieven te duiden als bewuste projectontwikkeling door strategische aankopen van grond?
· Welke aanvragen/adressen staan er nog op de lijst die niet zijn beoordeeld? Graag ontvangen we een overzicht.

De conclusies ten aanzien van groen en zichtlijnen delen we niet. Enerzijds wordt aangegeven dat de locaties weinig zichtbaar zijn, anderzijds dat er te weinig erfbeplanting wordt toegevoegd. Dat klinkt tegenstrijdig.
Eigenlijk wordt gesteld dat de bebouwingstructuur alleen wordt versterkt, wanneer het zichtbaar is vanaf de openbare weg. Daar is wel wat op af te dingen. Voor de omwonenden zijn de ingevulde open plekken wel zichtbaar.

De kwaliteitsambitie is te nadrukkelijk aangegeven. Het versterken van de bebouwingstructuur, het mooier maken van het zichtbare kan niet het enige doel zijn.
Ook de referentiebeelden tonen ons een veel te moderne vormgeving. Wij nemen daar afstand van.
Het bewust bijbouwen van woningen aan het eind van de steeg lijkt ons in dat kader geen goede zaak.
Ook hier is de zichtbaarheid gering, echter de overlast door meer verkeersbewegingen is niet gering. Dit wordt onvoldoende onderkend. Helaas is dat niet geëvalueerd.

Het anders bouwen langs de dwarswegen (in richting slagenlandschap) lijkt een goede gedachte. De ontsluiting zal we via de dwarsweg moeten verlopen, anders worden bestaande stegen belast.

Samengevat:
De SGP fractie is niet positief over deze notitie. Er wordt veel over kwaliteit gesproken, echter ook de andere effecten zoals financieel, leefbaarheid, verkeer enz. dienen onderzocht te worden.
We zien onvoldoende informatie om dit beleid goed te kunnen evalueren. Graag ontvangen we schriftelijke antwoorden op de gestelde vragen. Daarna willen we deze evaluatie opnieuw bespreken.

Tot slot:
Ook ons saneringsbeleid willen we evalueren, dat is al vaker genoemd en we hebben het idee dat we daar lering uit kunnen trekken.

terug >>